Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

88. Uredba o koncesiji za graditev žičniških naprav na Kaninu, stran 167.

  
Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o koncesiji za graditev žičniških naprav na Kaninu 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt za podelitev koncesije žičniškim napravam za prevoz oseb na Kaninu (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
(2) Posamezne žičnice, ki so predmet koncesije po tej uredbi, so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen 
(način podelitve) 
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge lastniku žičnic z upravno odločbo, ki jo izda minister, pristojen za žičnice.
3. člen 
(pogoji za koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v dvanajstih mesecih od uveljavitve te uredbe.
(2) Koncesionar mora imeti v lasti žičniške naprave.
(3) Vloga za pridobitev koncesije obsega:
– navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
– firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniških naprav in njihovih zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniških naprav,
– podatke o obstoječi ali predvideni turistični opremljenosti območja in o gostoti poselitve območja, ki omogoča zadostno izrabo zmogljivosti naprave,
– podatke o zagotavljanju strokovno usposobljenih kadrov in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– podatke o dostopnosti do žičniške naprave in številu parkirnih mest,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za zasneževanje),
– podatke glede zagotavljanja varnosti pred plazovi.
4. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za posamezno žičnico iz priloge te uredbe podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta minister, pristojen za žičnice.
5. člen 
(trajanje koncesije) 
(1) Koncesija se za posamezno žičnico podeli za čas, določen v prilogi te uredbe.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičnice mogoče pričakovati, da bo žičnica med podaljšanjem koncesije varno obratovala.
(4) Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije iz prejšnjega odstavka vložiti najpozneje šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
6. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo z dovoljenjem ministra, pristojnega za žičnice.
7. člen 
(prenehanje koncesije) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– s stečajem koncesionarja.
8. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom roka koncesije,
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičnice,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.
9. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičnico in njeno obratovanje;
– za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičnice ter se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače.
(2) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
10. člen 
(odstranitev žičnice) 
(1) Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičnico.
(2) Odstranitev žičnice obsega razgraditev žičnice, odstranitev objektov in naprav koncesije ter glede na okoliščine vzpostavitev čim primernejšega stanja glede na prvotno stanje na vseh zemljiščih in drugih površinah, kjer se izvaja koncesija. Koncesionar izdela program odstranitve žičnice, h kateremu mora pridobiti soglasje koncedenta.
(3) Stroške odstranitve žičnice v celoti krije koncesionar. Način zavarovanja te obveznosti se določi v koncesijski pogodbi.
(4) Odstranitev žičnice se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
11. člen 
(uveljavitev) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-29/2015
Ljubljana, dne 7. januarja 2016
EVA 2015-2430-0080
Vlada Republike Slovenije 
 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost