Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

24. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever, stran 94.

  
Na podlagi 57. in 61.a ter 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever 
1. člen 
ocena stanja in razlogi za pripravo 
Veljavni Zazidalni načrt Ostrožno sever (RC-Planiranje, št. proj. 088/88-94, Uradni list SRS, št. 3/87 in Uradni list RS, št. 18/94, 87/97, 20/98, 42/99, 55/00, 106/02, 91/05, 40/11, 12/14) določa pogoje gradnje na nezazidanih stavbnih zemljiščih znotraj že izgrajenega območja. Na delu, kjer je predvidena zapolnitev oziroma zaključek gradnje s končno vrstno hišo, v enem izmed nizov to ni mogoče, saj lastništvo in parcelno stanje ne omogočata realizacije predvidenega z zazidalnim načrtom. Ker zemljišče meji na območje prostostoječih hiš in prostorska zakonodaja podpira zgoščevanje naselij in racionalno rabo zemljišč, je želena gradnja prostostoječega enostanovanjskega objekta na nezazidanem zemljišču iz zgoraj navedenih razlogov smiselna in mogoča ob pogoju dopolnitve prostorskega akta.
2. člen 
predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje 
Dopolnijo se določila toleranc 4. člena predmetnega odloka z namenom mogoče nadomestitve predvidene vrstne hiše s prostostoječo enake namembnosti na zemljišču 791/1, k.o. Ostrožno.
3. člen 
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na spremembo izvedbenih pogojev s katero se opredeljuje boljša ter racionalna raba zemljišč in načrtovanih objektov, se nosilce urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek dopolnitve prostorskega akta.
4. člen 
roki za postopek sprejemanja 
Dopolnitev odloka se vodi po skrajšanem postopku skladno z določili 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO).
5. člen 
obveznosti v zvezi s financiranjem 
Pripravljavec dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje, dopolnitev ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen 
končne določbe 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-30/2015
Celje, dne 22. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.