Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

20. Sklep o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2016, stran 81.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 120. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je župan Občine Ankaran dne 30. 12. 2015 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ankaran (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Ankaran za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2015 ter Odlokom o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2015 (Uradni list RS, št. 107/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv
Proračun v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
991.625
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
989.154
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
685.101
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
348.658
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
320.693
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
15.750
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
304.053
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
287.825
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
375
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
5.626
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
10.227
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
2.471
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
2.471
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
0
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
0
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
991.625
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
257.454
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
51.516
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
9.409
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
213.870
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4.900
409
REZERVE
2.684
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
413.657
410
SUBVENCIJE
16.500
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
142.335
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
44.441
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
210.380
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
218.084
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
218.084
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
102.430
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
2.763
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
74.742
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
0
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. KAB.3309.15
Ankaran, dne 31. decembra 2015
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sulle finanze pubbliche (G. U. della RS, n. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), e l’articolo 120 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15) il sindaco del Comune di Ancarano il 30. 12. 2015 ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
sul'esercizio provvisorio di bilancio del Comune di Ancarano nel periodo gennaio–marzo 2016 
1. DISPOSIZIONE GENERALE 
Articolo 1 
(il contenuto della delibera) 
Con la presente delibera viene definito e regolato l'esercizio provvisorio del bilancio del Comune di Ancarano (di seguito: comune) per il periodo dal 1. gennaio al 31. marzo 2016 (di seguito: esercizio provvisorio di bilancio).
Articolo 2 
(base per esercizio provvisorio) 
L'esercizio provvisorio di bilancio si basa sul bilancio del Comune per il 2015. Il volume delle entrate e delle spese del comune è determinato in conformità alla Legge sulle finanze pubbliche (G. U. della RS, n. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, di seguito LFP) e il Decreto sul bilancio de Comune di Ancarano per l'anno 2015 e il Decreto sulla rettifica di bilancio del Comune di Ancarano per l'anno 2015 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 107/15; di seguito: decreto sul bilancio).
2. VOLUME E STRUTTURA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 
Articolo 3 
(composizione di bilancio e la quantità della parte generale del bilancio) 
Durante il periodo di esercizio provvisorio il volume delle entrate e delle spese della parte generale del bilancio è stabilito nei seguenti importi:
Conto
Descrizione
Bilancio in EUR
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
991.625
ENTRATE CORRENTI (70+71)
989.154
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
685.104
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
348.658
703
IMPOSTE PATRIMONIALI 
320.693
704
IMPOSTE LOCALI SUI BENI E SERVIZI 
15.750
706
ALTRE IMPOSTE 
0
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
403.052
710
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI 
287.825
711
TASSE E CONTRIBUTI
375
712
SANZIONI PECUNIARIE 
5.625
713
ENTRATE DA VENDITE E SERVIZI 
0
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
10.227
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+721+722)
2.471
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI 
0
721
ENTRATE RICAVATE DA VENDITA DI GIACENZE 
0
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE 
2.471
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0
730
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI 
0
731
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DALL'ESTERO
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
0
740
TRESFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI 
0
741
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO E DAL BILANCIO DELL'EU 
0
78
FONDI ACQUISITI DALL'UE (786+787)
0
786
ALTRI FONDI DAL BILANCIO UE 
0
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE 
0
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
991.625
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
257.454
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 
51.516
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
9.409
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
213.870
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE 
4.900
409
FONDI DI ACCANTONAMENTO
2.684
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
413.657
410
SOVVENZIONI
16.500
411
SOVVENZIONI A FAVORE DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE 
142.335
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO-PROFIT
44.441
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE 
210.380
414
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ESTERO
0
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
218.084
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI MEZZI FONDAMENTALI 
218.084
43
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO (431+432)
102.430
431
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO A PERSONE FISICHE E GIURUDICHE NON FRUITORI DI BILANCIO 
2.763
432
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO A FRUITORI DI BILANCIO 
74.742
III. AVANZO (DISAVANZO) (I.-II.)
0
75
IV. RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (750+751+752)
0
750
RIMBORSO DI CREDITI
0
751
VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE
0
752
RICAVATO IN SEGUITO A PRIVATIZZAZIONE 
0
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
440
CONCESSIONE DI CREDITI
0
441
AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE 
0
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.-V.)
0
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0
500
INDEBITAMENTO NAZIONALE
0
55
VIII. RIMBORSI DEI DEBITI (550)
0
550
RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE 
0
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
0
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
0
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
0
SALDO CONTO ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE 
0
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL'ANNO PRECEDENTE 
0
Durante il periodo di esercizio provvisorio, le entrate e le spese del comune possono aumentare come entrate e spese vincolate, come definito dall'articolo 43 della Legge sulle finanze pubbliche ovvero il Decreto sul bilancio, se non previsto nell'esercizio provvisorio.
Articolo 4 
(parte specifica del bilancio) 
Il piano finanziario di fruitori diretti di bilancio si determinano secondo il livello della linea di bilancio – dei conti – e sono allegati a questa delibera e pubblicati sul sito web del comune.
3. ESECUZIONE DEL BILANCIO TEMPORANEO 
Articolo 5 
(applicazione di regolamenti) 
Nel periodo dell’esecuzione del bilancio temporaneo si applicano la Legge sulle finanze pubbliche, il Regolamento delle procedure per l’esecuzione del bilancio della Repubblica di Slovenia, la legge sull’esecuzione del bilancio della Repubblica di Slovenia e il decreto sul bilancio.
Articolo 6 
(impegni e pagamenti) 
Nel periodo dell’esecuzione del bilancio temporaneo i fruitori diretti del bilancio accettano impegni e li pagano dalle stesse linee di bilancio dell’anno precedente.
I fruitori diretti del bilancio accettano e pagano i loro impegni dal piano finanziario ma solo nell’ambito dei diritti di uso del proprio piano finanziario, determinato nella parte specifica del bilancio.
Le nuove linee di bilancio possono essere aperte da fruitori in base agli Articoli 41, 43 e 44 della LFP.
4. DISPOSIZIONE FINALE 
Articolo 7 
(applicazione della delibera) 
La delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è applicata dal 1o gennaio 2016.
N. KAB.3309.15
Ancarano, 31. dicembre 2015
Il sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti