Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

19. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2015, stran 76.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 7. redni seji dne 9. 6. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ankaran za leto 2015 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Ankaran za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.966.500,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.956.616,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.740.406,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.394.633,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.282.773,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
63.000,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.216.210,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.151.300,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.500,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
22.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
40.910,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
9.884,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
9.884,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
0,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
0,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.945.710,00
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.044.658,00
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
237.045,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
37.629,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
746.849,00
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
12.399,00
409
REZERVE
10.736,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.405.645,00
410
SUBVENCIJE
45.600,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
471.923,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
126.240,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
761.882,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.249.273,00
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.249.273,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
246.134,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
26.751,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
219.383,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
20.790,00
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
20.790,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
20.790,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–20.790,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–20.790,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
0,00
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE I Z PRETEKLEGA LETA
0,00
Podrobnejša razčlenitev razporeditve sredstev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ankaran.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Sredstva proračuna se zagotavljajo v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo posamezno področje dela javnih služb in tem proračunom.
Neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna se sredstva med letom razporejajo praviloma enakomerno le za namene, določene v posebnem delu proračuna, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta, župana drugače določeno.
Ostali prejemniki proračunska sredstva lahko pridobijo za namene, opredeljene v razpisih, pozivih ali na podlagi programov, potrjenih s strani župana.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb ali sklepov.
4. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu 2015 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
5. člen 
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev so dolžni sredstva koristiti le za namene, določene v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna. Svoje finančne načrte so dolžni uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po njegovi uveljavitvi.
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Proračunski uporabniki in prejemniki sredstev morajo pri poslovanju upoštevati zakonodajo s področja javnih naročil.
6. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 70 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, ne smejo presegati 70 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.
Omejitve se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij,
– za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.
Za posamezni investicijski projekt, za katerega je potrjen investicijski program in se financira preko več let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
7. člen 
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, odlok ali drugi akt občinskega sveta, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžen določiti proračunsko postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru večjih pričakovanih namenskih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru pričakovanih prihodkov.
8. člen 
Sredstva proračuna se zagotavlja za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v Zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
V sprejetem proračunu se lahko odpre novi konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. Lahko se spremeni področje porabe, če je potrebno zaradi pravilne uvrstitve.
9. člen 
Če se po sprejetju proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni bil izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov pri uporabniku ter proračun.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– sredstva sofinanciranja projektov,
– sredstva, ki so predmet menjalnih pogodb,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– komunalni prispevki,
– sredstva turistične takse,
– sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
– sredstva koncesijskih dajatev od dejavnosti gospodarjenje z loviščem,
– sredstva koncesijskih dajatev od izkoriščanja gozdov,
– najemnine za poslovne prostore.
10. člen 
Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča skladno s tem odlokom župan oziroma občinski svet.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih po namenih, na katere se nanašajo.
11. člen 
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 21.000,00 eurov v posamičnem primeru, za namene, določene v 2. točki 49. člena Zakona o javnih financah;
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna do največ 5 % sprejetega proračuna;
– odloča o zadržanju izvrševanja tekoče razporeditve sredstev proračuna do višine 5 % po posameznih namenih in nosilcih sredstev, kolikor proračunski prihodki ne dotekajo skladno s planirano dinamiko;
– lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.050,00 eurov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga;
– lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran;
– odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. O izvršenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati občinskemu svetu;
– v postopkih priprave dokumentacije za potrebe prijav na objavljene razpise za sofinanciranje, potrjuje investicijsko dokumentacijo oziroma vse potrebne akte;
– lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
O odločitvi iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena, mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. V kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
12. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so prejemniku razporejena iz proračuna odgovarja po pravilih prejemnika odgovorni organ oziroma oseba.
13. člen 
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo pooblasti župan.
14. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini, posebne rezerve v višini 2.736 eurov ter splošne rezerve v višini 8.0000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 21.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2016) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ankaran v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 053.15
Ankaran, dne 9. junija 2015
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico consolidato, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), l’articolo 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo unico consolidato, 14/13 – corr. e 101/13) e il secondo comma dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del comune di Ancarano nella 7ª seduta ordinaria il giorno 9. 6. 2015 ha approvato il
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per il 2015 
1. DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 1 
(contenuto del decreto) 
Con il presente decreto si determinano l’ammontare del bilancio di previsione del Comune di Ancarano per il 2015, i procedimenti per la sua realizzazione, nonché i livelli di indebitamento e l’entità delle fideiussioni del comune e del settore pubblico nell’ambito del comune (nel prosieguo: il bilancio).
2. AMMONTARE DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA PARTE PARTICOLARE DELLO STESSO 
Art. 2 
(stesura del bilancio ed ammontare della parte generale del bilancio) 
Nella parte generale del bilancio di previsione sono riportate le entrate e le spese secondo la classificazione economica sino al livello dei conti.
La parte generale del bilancio di previsione, a livello dei sottogruppi di conto, si determina nei seguenti importi:
I. PARTE GENERALE
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
3.966.500,00
ENTRATE CORRENTI (70+71)
3.956.616,00
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
2.740.406,00
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SULL’UTILE
1.394.633,00
703
IMPOSTE SUL PATRIMONIO
1.282.773,00
704
IMPOSTE DI RESIDENZA SU MERCI E SERVIZI
63.000,00
706
ALTRE IMPOSTE
0,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
1.216.210,00
710
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RICAVI PATRIMONIALI
1.151.300,00
711
TASSE E CONTRIBUZIONI
1.500,00
712
AMMENDE E ALTRE PENE PECUNIARIE
22.500,00
713
RICAVI DALLA VENDITA DI MERCI E SERVIZI
0,00
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
40.910,00
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (720+721+722)
9.884,00
720
RICAVI DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
0,00
721
RICAVI DALLA VENDITA DI RIMANENZE
0,00
722
RICAVI DALLA VENDITA DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
9.884,00
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730
DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI NAZIONALI
0,00
731
DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO
0,00
74
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI (740+741)
0,00
740
TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE
0,00
741
MEZZI TRASFERITI DAL BILANCIO STATALE, DERIVANTI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
78
MEZZI RICEVUTI DALL’UNIONE EUROPEA (786+787)
0,00
786
ALTRI MEZZI RICEVUTI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
787
MEZZI RICEVUTI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
3.945.710,00
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
1.044.658,00
400
SALARI ED ALTRE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI
237.045,00
401
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO PER LA SICUREZZA SOCIALE
37.629,00
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
746.849,00
403
INTERESSI PASSIVI SU PIAZZA NAZIONALE
12.399,00
409
RISERVE
10.736,00
41
TRASFERIMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
1.405.645,00
410
SOVVENZIONI
45.600,00
411
TRASFERIMENTI A SINGOLI CITTADINI ED A NUCLEI FAMILIARI
471.923,00
412
TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI ED ISTITUZIONI NON PROFIT
126.240,00
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
761.882,00
414
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
0,00
42
SPESE D’INVESTIMENTO (420)
1.249.273,00
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1.249.273,00
43
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO (431+432)
246.134,00
431
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO ALLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CHE NON SONO FRUITORI DI BILANCIO
26.751,00
432
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO AI FRUITORI DI BILANCIO
219.383,00
III. DISAVANZO DI BILANCIO (I.-II.)
20.790,00
75
IV. RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE CAPITALE (750+751+752)
0,00
750
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI
0,00
751
VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE
0,00
752
CORRISPETTIVI A TITOLO DELLA PRIVATIZZAZIONE
0,00
44
V. CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
440
CREDITI EROGATI
0,00
441
AUMENTO QUOTE CAPITALE E INVESTIMENTI FINANZIARI
0,00
VI. CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (IV.-V.)
0,00
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0,00
500
INDEBITAMENTO NAZIONALE
0,00
55
VIII. RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
20.790,00
550
RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE
20.790,00
IX. AUMENTO (RIDUZIONE) DEI MEZZI SUI CONTI H (III.+VI.+X.)=(I.+I V.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
0,00
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
–20.790,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
–20.790,00
S ITUAZIONE DEI MEZZI SUI CONTI H ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
0,00
– DI CUI DISAVANZO DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA DELL’ANNO PRECEDENTE
0,00
L’articolazione dettagliata della disposizione dei mezzi del bilancio è indicata nella sezione particolare del bilancio che è parte integrante dello stesso.
La sezione particolare del bilancio è composta dai piani finanziari dei fruitori diretti, suddivisi nelle seguenti parti di programma: comparto della spesa di bilancio, programmi principali e sotto-programmi, previsti dalla classificazione di programma delle spese dei bilanci comunali. Il sotto-programma è suddiviso in partite di bilancio, queste sono a loro volta suddivise in sottogruppi di conti, nonché conti e sottoconti, definiti dal piano dei conti prescritto.
La sezione particolare del bilancio sino al livello delle partite di bilancio – sottoconti e il piano dei programmi di sviluppo sono allegati al presente decreto e si pubblicano sulle pagine del sito web del comune di Ancarano.
Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti.
3. PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO 
Art. 3 
(attuazione del bilancio) 
Il bilancio di previsione si attua a livello della partita di bilancio – conto.
I mezzi del bilancio si stanziano in conformità alle leggi e alle disposizioni che regolano i singoli settori d’operatività dei servizi pubblici ed in conformità al presente bilancio.
I mezzi del bilancio vengono, di regola, erogati durante l’anno in maniera uniforme ai fruitori diretti e a quelli indiretti, unicamente per le finalità determinate nella sezione particolare del bilancio di previsione, considerando inoltre gli obblighi scaduti e la situazione di liquidità del bilancio comunale, a meno che un provvedimento di legge o un atto particolare del consiglio comunale o del Sindaco non prevedano diversamente.
Gli altri fruitori del bilancio comunale possono acquisire mezzi solamente per le finalità disposte dai bandi, dagli inviti o sulla base di programmi approvati da parte del Sindaco.
I mezzi del bilancio vengono erogati in base ad ordinanze, contratti o deliberazioni.
Art. 4 
La base per la ripartizione dei diritti di utilizzo è data dal bilancio di previsione approvato.
In merito alla ripartizione dei diritti di utilizzo nella sezione particolare del bilancio, il Sindaco, su proposta del fruitore indiretto, decide tra i programmi principali nell’ambito del settore di utilizzo del bilancio.
Con la relazione di attuazione del bilancio nel mese di agosto del 2015 e alla fine dell’anno con il conto conclusivo, il Sindaco riferisce al Consiglio comunale in merito al bilancio di previsione valido per il 2015 e alla sua attuazione.
Art. 5 
I fruitori del bilancio e gli altri beneficiari dei mezzi hanno l’obbligo di utilizzare i mezzi solamente per le finalità sancite nella sezione particolare del bilancio di previsione che è parte integrante dello stesso. Sono inoltre obbligati ad armonizzare i propri piani finanziari con il bilancio di previsione approvato, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
I fruitori del bilancio e gli altri beneficiari dei mezzi hanno il divieto di assumere obblighi per conto del bilancio comunale in misura maggiore dei mezzi stanziati dal documento di previsione per le specifiche finalità.
I fruitori del bilancio e i beneficiari dei mezzi, nell’ambito della loro gestione, hanno l’obbligo di rispettare le leggi regolanti il settore degli appalti pubblici.
Art. 6 
Nell’anno in corso il fruitore diretto può bandire un appalto pubblico per l’intero valore del progetto che è inserito nel piano dei programmi di sviluppo se per quest’ultimo sono stati pianificati i diritti di utilizzo nelle relative partite di spesa del bilancio approvato.
Gli obblighi assunti complessivi che andranno in pagamento negli anni successivi a titolo di spese d’investimento e di trasferimenti d’investimento non devono superare il 70 % dei mezzi garantiti per il singolo compito nel bilancio di previsione corrente.
Gli obblighi assunti complessivi che andranno in pagamento negli anni successivi a titolo di spese correnti (spese per beni e servizi) e trasferimenti correnti non devono superare il 70 % dei mezzi garantiti per il singolo compito nel bilancio di previsione corrente.
Le limitazioni non riguardano l’assunzione di obblighi:
– che si finanziano completamente o prevalentemente da entrate finalizzate e da donazioni,
– relativi all’erogazione dell’energia elettrica, del telefono, dell’acqua potabile, dei servizi comunali e di altro genere, necessari per il funzionamento operativo dei fruitori diretti,
– tramite i contratti di locazione esclusi i casi in cui, in osservanza di tali contratti, il diritto di proprietà sia trasferito ovvero possa essere trasferito dal locatore al locatario.
Per il singolo progetto d’investimento, per il quale è stato approvato il programma d’investimento e si finanzia nell’arco di più anni, è possibile bandire l’appalto pubblico ed assumere obblighi sino all’ammontare dei mezzi stanziati nel piano dei programmi di sviluppo.
Gli obblighi ai sensi dei commi precedenti, con scadenze di pagamento negli anni futuri, vengono inclusi con priorità nel bilancio di previsione dell’anno nel quale sono rilevati.
Art. 7 
Se durante l’attuazione del bilancio viene approvata una legge, un decreto o un altro atto del Consiglio comunale in base al quale insorgono nuovi obblighi per il bilancio comunale, il Sindaco ha l’obbligo di determinare la partita delle spese relativa a detto obbligo nel contesto del bilancio corrente, indicandone la copertura nell’ambito di previsti maggiori aumenti delle entrate finalizzate oppure mediante la ridistribuzione dei mezzi nell’ambito delle entrate previste.
Art. 8 
I mezzi del bilancio si garantiscono per il pagamento di acquisizioni già effettuate di beni, servizi ed opere edilizie già attuate.
Gli obblighi a carico del bilancio vengono pagati nei termini e secondo le modalità sancite per le singole finalità dalla Legge sull’attuazione del bilancio statale.
Ogni spesa e conseguente esborso del bilancio deve essere documentato da un documento contabile rato e valido con il quale si dimostra l’obbligo di pagamento.
Nell’ambito del bilancio di previsione approvato è ammessa l’apertura di un nuovo conto, se ciò è necessario per la corretta rilevazione delle spese. È possibile modificare gli ambiti di spesa, se è necessario per conseguire una classificazione corretta.
Art. 9 
Se dopo l’approvazione del bilancio di previsione viene incamerata un’entrata finalizzata che richiede una spesa finalizzata proporzionale che non è evidenziata nel bilancio di previsione o non è evidenziata nell’ammontare sufficiente, si aumentano per l’importo effettivo sia l’ammontare delle spese del fruitore sia l’ammontare complessivo del bilancio.
Sono entrate finalizzate del bilancio di previsione, oltre alle entrate sancite nel primo periodo del primo comma dell’articolo 43 della Legge sulla finanza pubblica, anche le seguenti entrate:
– la tassa per la prevenzione degli incendi,
– la tassa per l’inquinamento dell’ambiente a causa del trattamento delle acque reflue,
– i mezzi per il cofinanziamento dei progetti,
– i mezzi oggetto di contratti di permuta,
– le donazioni ed altri cofinanziamenti finalizzati,
– gli oneri di urbanizzazione,
– i mezzi provenienti dalla tassa di soggiorno,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione per i giochi d’azzardo particolari,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione in materia di gestione aziendale delle riserve di caccia,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione sullo sfruttamento delle foreste,
– le locazioni per i locali commerciali.
Art. 10 
Tra le spese del bilancio si prevedono pure i mezzi per la riserva generale. I mezzi della riserva generale si utilizzano per finalità impreviste per le quali non sono stati stanziati mezzi nel bilancio, o per finalità per le quali si accerta durante l’anno di esercizio che i mezzi stanziati a bilancio non sono sufficienti in quanto durante la stesura del bilancio di previsioni non si potevano pianificare.
Il Sindaco o il Consiglio comunale hanno la facoltà di decidere in merito all’utilizzo dei mezzi stanziati nella riserva generale del bilancio di previsione.
I mezzi utilizzati della riserva generale si collocano presso i fruitori in base alle finalità alle quali sono rilevati.
Art. 11 
Il Sindaco dispone dell’autorizzazione per decidere in merito:
– all’utilizzo dei mezzi della riserva generale sino all’ammontare di 21.000,00 euro per singolo caso, per le finalità disposte dal secondo punto dell’articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica;
– all’assunzione di crediti a breve termine in favore del bilancio, sino ad un massimo del 5 % del bilancio approvato, in caso di afflusso non uniforme delle entrate;
– al blocco dell’attuazione della disposizione corrente dei mezzi di bilancio, sino ad un massimo del 5 % del bilancio stesso, per singole finalità e fruitori, nel caso le entrate non vengano incamerate in conformità alla dinamica pianificata;
– all’esenzione dal pagamento di crediti sino all’ammontare di 1.050,00 euro per singolo caso, se i costi del procedimento di esazione coatta fossero sproporzionati rispetto all’ammontare del credito;
– all’esenzione dal pagamento di crediti a prescindere dal loro valore nel caso siano caduti in prescrizione;
– alla ridistribuzione dei diritti non fruiti di utilizzo dei mezzi tra le singole partite del bilancio, se con ciò non viene ostacolata l’attuazione dei compiti per i quali detti mezzi erano previsti. Ha l’obbligo di relazione semestrale al Consiglio comunale in merito alle ridistribuzioni attuate;
– ai procedimenti di predisposizione documentale di partecipazione ai bandi pubblici, finalizzati all’ottenimento dei cofinanziamenti, con approvazione della documentazione d’investimento e di tutti gli atti necessari;
– alla modifica del valore dei progetti nel piano dei programmi di sviluppo.
In merito alla decisione di cui al secondo rigo del precedente capoverso di quest’articolo, il Sindaco deve informare il Consiglio comunale subito dopo aver accolto tale decisione. Se non sarà possibile compensare il bilancio durante l’attuazione delle misure di sospensione dell’attuazione del bilancio, il Sindaco dovrà proporre un bilancio suppletivo.
Art. 12 
Per la legalità e la finalità dell’utilizzo dei mezzi stanziati dal bilancio in favore del fruitore è responsabile l’organo, ovvero la persona responsabile, in base alle regole d’operato del fruitore.
Art. 13 
La persona autorizzata a disporre dei mezzi di bilancio è il Sindaco, ovvero un altro soggetto da lui autorizzato.
Art. 14 
(fondi di bilancio) 
I fondi di bilancio sono:
1. le riserve di bilancio formate secondo la Legge sulla finanza pubblica (ZJF).
La riserva di bilancio viene formulata nell’anno 2015 per l’ammontare di, le riserve speciali ammontano a 2.736 euro e le riserve generali a 8.0000 euro.
Su proposta dell’organo del Consiglio comunale competente per le finanze, il Sindaco decide l’utilizzo dei mezzi della riserva di bilancio per le finalità di cui al secondo comma dell’articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica (ZJF) sino ad un importo di 21.000 e al riguardo ne informa il Consiglio comunale con relazioni scritte.
4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 15 
(esercizio provvisorio nell’anno 2016) 
Nel periodo dell’esercizio provvisorio del comune di Ancarano nell’anno 2016, se lo stesso sarà necessario, si applica il presente decreto e la deliberazione sulla determinazione dell’esercizio provvisorio.
Art. 16 
(entrata in vigore del decreto) 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 053.15
Ancarano, 9. giugno 2015
Il sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti