Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016

Kazalo

14. Sklep o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, stran 58.

  
Na podlagi 1. točke 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja 
1. člen 
(splošna določba) 
Ta sklep določa podrobnejše pogoje za pridobitev in preizkus strokovnega znanja, ki je v skladu s 1. točko tretjega odstavka 561. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) potrebno za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja.
2. člen 
(potrebna znanja za zavarovalno zastopanje) 
(1) Šteje se, da je oseba pridobila strokovno znanje, če ima končano najmanj srednješolsko izobrazbo V. stopnje, to je gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško, srednje tehniško oziroma drugo strokovno izobraževanje (najmanj štiriletni program) in izkaže ustrezno znanje iz naslednjih področij:
1. zavarovalno-pravne osnove,
2. premoženjska zavarovanja,
3. življenjska zavarovanja,
4. pozavarovanje,
5. trženje zavarovanj in pozavarovanj, varstvo potrošnikov in poslovna etika,
6. preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva.
(2) Obseg znanja s področja zavarovalno-pravnih osnov mora zajemati najmanj poznavanje osnovnih zavarovalnih pojmov in pravnih ter ekonomskih vidikov zavarovalne pogodbe.
(3) Obseg znanja s področja premoženjskih zavarovanj mora vsebovati poznavanje osnov o zavarovalnih vrstah premoženjskih zavarovanj, kot tudi splošna vedenja in posebna znanja o nezgodnih in zdravstvenih zavarovanjih ter poznavanje načel in sistema zdravstvenih zavarovanj, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, s poudarkom na prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih.
(4) Obseg znanja s področja življenjskih zavarovanj mora vsebovati poznavanje osnov o zavarovanjih iz skupine življenjskih zavarovanj, kot jih opredeljuje ZZavar-1, in posebna znanja v okviru teh zavarovalnih vrst, vključno s poznavanjem naložbene komponente življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, ter poznavanje načel in sistema pokojninskih zavarovanj vključno z naložbeno politiko življenjskega cikla, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s poudarkom na prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanjih.
(5) Obseg znanja s področja pozavarovanja mora vsebovati poznavanje osnov pozavarovanja in načinov pozavarovanja.
(6) Obseg znanja s področja trženja zavarovanj, trženja pozavarovanj, varstva potrošnikov in poslovne etike mora vsebovati znanje o potrebah strank in o pogodbenih razmerjih, poznavanje zavarovalnega trga in njegovih udeležencev, pravnega statusa zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, profila zavarovalnega zastopnika in posrednika, komunikacije in olike ter varstva zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj, kot to določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Obsegati mora tudi poznavanje posebnosti zastopanja in posredovanja pri sklepanju pozavarovalnih pogodb, med drugim tudi o bistvenih obveznostih pozavarovanca in pozavarovatelja.
(7) Obseg znanja s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva mora vsebovati osnovno poznavanje določb zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter poznavanje predpisov, izdanih na njegovi podlagi, v delu, ki se nanaša na zavarovalnice ter zavarovalno zastopniške in posredniške družbe, kakor tudi poznavanje indikatorjev, sprejetih za zavarovalnice.
3. člen 
(potrebna znanja za zavarovalno posredovanje) 
Šteje se, da je oseba pridobila strokovno znanje, potrebno za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, če ima zaključeno najmanj srednješolsko izobrazbo V. stopnje, to je gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško, srednje tehniško oziroma drugo strokovno izobraževanje (najmanj štiriletni program), če izkaže ustrezno znanje s področij, navedenih v 2. členu tega sklepa, in če izkaže tudi naslednja praktična znanja, sposobnosti oziroma veščine, ki se odražajo v tem, da zna:
1. za zavarovalca izdelati primerno analizo tveganj in predlagati primerna zavarovalna kritja,
2. za zavarovalca posredovati pri sklenitvi zavarovanja, ki mu glede na okoliščine posameznega primera nudi zanj najprimernejše kritje, pri čemer se ta obveznost lahko omeji zgolj na določene zavarovalne proizvode, če o tem zavarovalni posrednik zavarovalca izrecno obvesti pred pričetkom zavarovanja,
3. obvestiti zavarovalnico o zavarovalčevi ponudbi za sklenitev zavarovalne pogodbe, izročiti zavarovalcu zavarovalne pogoje in ga seznaniti s pravili za izračun premije,
4. preveriti vsebino zavarovalne police,
5. nuditi pomoč zavarovalcu v času trajanja zavarovalne pogodbe in sicer tako pred, kot tudi po nastopu zavarovalnega primera in zlasti skrbeti, da zavarovalec pravna dejanja, ki so pomembna za ohranitev oziroma uresničitev pravic na podlagi zavarovalne pogodbe opravi v rokih, določenih za opravo teh pravnih dejanj,
6. stalno preverjati zavarovalne pogodbe, ki jih je zavarovalec sklenil z njegovim posredovanjem in izdelati predloge za spremembe teh zavarovalnih pogodb z namenom doseči ustreznejše varstvo.
4. člen 
(preizkus znanja) 
(1) Ustreznost znanja v obsegu, kot je predpisano v 2. in 3. členu tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: predpisan obseg znanja), kandidat za pridobitev dovoljenja dokazuje v okviru preizkusa strokovnega znanja (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja), ki ga izvaja Slovensko zavarovalno združenje, g.i.z. (v nadaljnjem besedilu: Združenje).
(2) Pogoj za opravljen preizkus znanja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja je pozitivno ocenjeno znanje iz vsakega od šestih področij iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa, za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja pa dodatno še pozitivno ocenjeno praktično znanje, sposobnosti oziroma veščine iz vsakega od šestih področij iz 3. člena.
(3) Postopek za preizkus znanja podrobneje urejajo pravila in merila za preizkus znanja iz tretje alineje prvega odstavka 7. člena tega sklepa.
(4) Za program usposabljanja in preizkus znanja se oblikujejo izpitni odbor in komisije za preizkus znanja.
5. člen 
(izpitni odbor) 
(1) Izpitni odbor (v nadaljevanju: Odbor) sestavljajo štirje člani, in sicer:
– dva predstavnika Agencije za zavarovalni nadzor,
– predstavnik Združenja in
– neodvisni strokovnjak s področja zavarovalništva.
(2) Neodvisni strokovnjak je oseba, ki:
– je strokovnjak s področja zavarovalništva in
– ni povezana oseba z zavarovalnico, zavarovalno zastopniško ali zavarovalno posredniško družbo, prav tako pa niso z zavarovalnico, zavarovalno zastopniško ali zavarovalno posredniško družbo povezani njeni ožji družinski člani.
(3) Za povezane osebe in ožje družinske člane po tem sklepu štejejo osebe, kot so opredeljene v 18. členu ZZavar-1.
(4) Vsak član Odbora ima namestnika. Namestnik mora izpolnjevati enake pogoje kot član odbora. Mandat članov Odbora in njihovih namestnikov traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(5) Predstavnika Združenja in neodvisnega strokovnjaka ter njuna namestnika imenuje Združenje in o tem obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor. Združenje obvesti Agencijo za zavarovalni nadzor o imenovanju predstavnika Združenja, neodvisnega strokovnjaka in njunih namestnikov najkasneje v roku 15 dni od imenovanja.
(6) Delo Odbora vodi predsednik Odbora. Funkcijo predsednika Odbora opravlja vsak član Odbora po eno koledarsko leto, pri čemer je predsednik v prvem koledarskem letu veljavnosti tega sklepa predstavnik Združenja, sledita predstavnika Agencije za zavarovalni nadzor, nato pa neodvisni strokovnjak.
6. člen 
(seznam izpraševalcev in komisije za preizkus znanja) 
(1) Izpraševalci so lahko osebe, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj petletne izkušnje s področja zavarovalništva ali višjo strokovno izobrazbo in najmanj desetletne izkušnje s področja zavarovalništva. Seznam izpraševalcev vsebuje podatke o imenih in priimkih izpraševalcev, njihovem naslovu, izobrazbi, izkušnjah v zavarovalništvu in zaposlitvi.
(2) Komisije za preizkus znanja sestavljajo po trije člani, od katerih je eden predsednik. Predsednik komisije za preizkus znanja oziroma njegov namestnik skrbi za pravilen potek postopka.
(3) Komisije za preizkus znanja so:
1. komisija za pisni preizkus znanja in
2. komisije za ustni preizkus znanja.
(4) V komisijo za ustni preizkus znanja Odbor imenuje člane iz seznama izpraševalcev.
(5) Član komisije za preizkus znanja ne more biti oseba, ki je s kandidatom povezana oseba ali ožji družinski član.
(6) Če pri članu komisije za ustni preizkus znanja obstajajo okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti, lahko kandidat Odboru pisno v treh dneh od prejema obvestila iz četrtega odstavka 9. člena tega sklepa zahteva izločitev prej navedenega člana iz komisije, pred katero naj bi opravljal ustni preizkus znanja. Če Odbor kandidata o odločitvi ne obvesti vsaj en dan pred predvidenim opravljanjem ustnega preizkusa znanja in se kandidat preizkusa znanja ne udeleži, se mu to šteje kot opravičena odsotnost. Če Odbor predlogu kandidata ne ugodi, ga o tem obvesti v roku 15 dni od prejema kandidatovega predloga. V tem primeru kandidat lahko zahteva zvočno snemanje ustnega preizkusa znanja.
7. člen 
(pristojnosti Odbora) 
(1) Pristojnosti Odbora so naslednje:
– potrjuje program usposabljanja, ki ga pripravi Združenje,
– potrjuje vprašanja za preizkus znanja, ki jih po področjih iz 2. in 3. člena tega sklepa pripravi Združenje,
– določa pravila in merila za preizkus znanja, ki jih po področjih iz 2. in 3. člena tega sklepa pripravi Združenje,
– daje navodila komisijam za preizkus znanja glede postopkov in pravil, ki jih predlaga Združenje,
– določa seznam izpraševalcev za posamezno koledarsko leto,
– s seznama izpraševalcev imenuje komisije za pisni in ustni preizkus znanja,
– obravnava ugovore kandidatov,
– odloča o pristopnini k preizkusu znanja, ki jo predlaga Združenje, s specifikacijo vseh postavk, upoštevanih v izračunu pristopnine,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem sklepom.
(2) Odbor lahko sprejema odločitve, če so na seji prisotni vsi člani oziroma v primeru odsotnosti katerega od članov njegov namestnik. Odločitev Odbora je sprejeta, če zanjo glasujejo najmanj trije člani oziroma njihovi namestniki, med njimi oba predstavnika Agencije za zavarovalni nadzor.
(3) Odbor se sestaja na sejah, ki so sklicane najmanj osem dni pred samo sejo.
8. člen 
(pristojnosti komisij za preizkus znanja) 
Pristojnosti komisij za preizkus znanja so naslednje:
– izvajanje pisnega in ustnega preizkusa znanja,
– potrjevanje rezultatov preizkusov znanja,
– podajanje predlogov Odboru za spremembe programa usposabljanja, vprašanj ter pravil in meril za preizkus znanja iz prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 7. člena tega sklepa.
9. člen 
(objave o preizkusih znanja) 
(1) Združenje najmanj enkrat letno na svoji spletni strani za tekoče koledarsko leto objavi roke za opravljanje preizkusov znanja in višino pristopnine ter določi roke, v katerih je potrebno vložiti prijavo oziroma odjavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter način obveščanja kandidatov v primeru izpolnjevanja oziroma neizpolnjevanja pogojev.
(2) Rok za prijavo ne sme biti krajši od petnajst dni od dneva objave razpisa posameznega preizkusa znanja (v nadaljnjem besedilu: razpis), razpis pa mora biti objavljen najkasneje 45 dni pred razpisanim preizkusom znanja.
(3) Prijava kandidata mora vsebovati ime in priimek, naslov, datum, kraj in državo rojstva, podatke o trenutni zaposlitvi in dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo v skladu s tem sklepom.
(4) Združenje na podlagi prejete prijave ugotovi ali kandidat izpolnjuje pogoje razpisa ter posameznega kandidata obvesti o izpolnjevanju pogojev in o članih komisije za ustni preizkus znanja najkasneje v roku 20 dni po prejeti prijavi. V primeru, da Združenje ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje pogojev razpisa, kandidata v roku 20 dni po prejeti prijavi obvesti o neizpolnjevanju pogojev.
10. člen 
(potek preizkusa znanja) 
(1) Preizkus znanja poteka v pisni in ustni obliki po posameznih področjih iz 2. ali 3. člena tega sklepa.
(2) Kandidat opravlja ustni del preizkusa znanja pred komisijo za ustni preizkus znanja.
(3) Pred pristopom k preizkusu znanja se mora kandidat identificirati z osebnim dokumentom.
(4) Poleg članov komisije za ustni preizkus znanja so lahko, če v to privoli tudi kandidat, pri ustnem delu preizkusa znanja navzoče tudi druge osebe.
(5) O poteku ustnega dela preizkusa znanja se za vsakega kandidata vodi zapisnik z naslednjimi podatki: ime in priimek, datum rojstva, zaključena izobrazba, podatek o delodajalcu, podatek o tem, ali in kolikokrat je kandidat že opravljal preizkus znanja, imena in priimki članov komisije za ustni preizkus znanja in zapisnikarja, področja, iz katerih je kandidat opravljal preizkus znanja, vprašanja z ustnega dela preizkusa znanja in uspeh kandidata pri preizkusu znanja. Zapisnik vsebuje tudi datum opravljanja ustnega dela preizkusa znanja ter podpise članov komisije za preizkus znanja in zapisnikarja. Izpitna vprašanja so priloga zapisnika.
(6) Združenje za vsakega kandidata trajno hrani dokumentacijo, ki vsebuje:
– prijavo k preizkusu znanja,
– obvestilo o dnevu opravljanja preizkusa znanja,
– kopijo spričevala o zaključeni stopnji izobrazbe,
– izpitno polo in ocenjevalni obrazec za pisni del preizkusa znanja,
– zapisnik o poteku ustnega dela preizkusa znanja in
– potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz drugega odstavka 11. člena tega sklepa.
(7) Opravljen pisni del preizkusa znanja je pogoj za pristop k ustnemu delu preizkusa znanja.
11. člen 
(objava rezultata) 
(1) Uspeh kandidata pri preizkusu znanja se ocenjuje na opisni način, in sicer:
– kandidat je preizkus znanja opravil,
– kandidat preizkusa znanja ni opravil.
(2) Združenje kandidata o uspehu pri preizkusu znanja pisno obvesti najkasneje v roku 15 dni po končanem preizkusu. Če je kandidat preizkus znanja opravil, mu Združenje posreduje tudi potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.
(3) Če kandidat preizkusa znanja ni opravil, ima pravico do ponovnega opravljanja.
12. člen 
(stroški izobraževanja) 
(1) Stroški preizkusa znanja se v celoti krijejo iz pristopnine k preizkusu znanja, ki jo je dolžan plačati kandidat pred opravljanjem preizkusa.
(2) Če kandidat iz opravičljivih razlogov ne pristopi k opravljanju preizkusa znanja, se mu plačano pristopnino vrne, pri čemer se odbijejo stroški nakazila ali pa se mu omogoči opravljanje preizkusa znanja v prvem naslednjem razpisanem roku.
13. člen 
(varstvo pravic kandidatov) 
(1) Kandidat lahko ugovarja zoper nepravilnosti, postopke in sklepe Združenja ter zoper nepravilnosti postopkov, sklepe in ocene komisij za preizkus znanja. Ugovor se vloži pisno v roku osmih dni po prejemu obvestila o uspehu pri preizkusu znanja, z oznako »ugovor« v zaprti kuverti, naslovljeni na Izpitni odbor pri Združenju. Ugovor se obravnava na seji Odbora najkasneje v 15 dneh po prejemu ugovora.
(2) Odbor mora odločiti o ugovoru najkasneje v 30 dneh od prejema. Odbor odloči o ugovoru na podlagi:
– pregleda izpitnih pol pisnega preizkusa znanja,
– zapisnika o poteku ustnega dela preizkusa znanja in
– morebitnega zvočnega zapisa ustnega dela preizkusa znanja.
(3) O odločitvi Odbora je kandidat pisno obveščen v roku osmih dni po sprejeti odločitvi. Odločitev Odbora je dokončna.
14. člen 
(prehodne določbe in uveljavitev) 
(1) Odbor najkasneje do 1. junija 2016 potrdi spremenjeni program usposabljanja, ki ga pripravi Združenje na podlagi tega sklepa, ter potrdi vprašanja za preizkus znanja, ki jih po področjih iz 2. in 3. člena tega sklepa pripravi Združenje. Najkasneje do datuma iz prejšnjega stavka Združenje pripravi tudi učna in ostala gradiva, ki ustrezajo predpisanemu obsegu znanja iz 2. in 3. člena tega sklepa.
(2) Spremenjeni program usposabljanja, vprašanja za preizkus znanja in učna ter ostala gradiva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo od 1. septembra 2016. Do 31. avgusta 2016 se program usposabljanja še naprej izvaja v skladu z 2., 3. in 4. členom Sklepa o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Uradni list RS, št. 6/01, 86/05, 55/07 in 93/15 – ZZavar-1; v nadaljnjem besedilu Sklep-2007). Za osebo, ki je do 31. avgusta 2016 opravila preizkus znanja v skladu z 2., 3. in 4. členom Sklepa-2007, se šteje, da je opravila preizkus znanja v skladu s tem sklepom.
(3) Ne glede na zahtevano izobrazbo v prvem odstavku 2. člena in prvem odstavku 3. člena tega sklepa se šteje, da je oseba pridobila strokovno znanje, potrebno za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, če je preizkus znanja opravila po pogojih, določenih v Sklepu-2007, do 31. decembra 2015 in ima zahtevano izobrazbo iz prvega odstavka 2. člena oziroma prvega odstavka 3. člena Sklepa-2007.
(4) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2016-1
Ljubljana, dne 29. decembra 2015
EVA 2015-1611-0064
Predsednik 
strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost