Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

Št. 622-0001/2015-201 Ob-2771/15, Stran 1523
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 103/07, 81/09, UGSO, št. 39/2012) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo, št. 20/2013), objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Predmet poziva
Poziv velja za spomenike, zajete v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 103/07, 81/09, UGSO, št. 39/2012).
Z obnovitvenimi deli se ne sme posegati v varovane vrednote spomenikov, temveč posegi služijo ohranitvi spomenikov v skladu z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 103/07, 81/09, UGSO, št. 39/2012).
Predmet poziva je sofinanciranje:
1. Večjih gradbenih posegov.
2. Investicijsko vzdrževalnih del.
3. Upravičeni stroški
Večji gradbeni posegi in investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih in zgodovinskih spomenikih
Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na spomenikih, in sicer:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika.
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov in je davčni zavezanec.
Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne spada med upravičene stroške.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Predlagatelj sofinanciranja je lahko lastnik, solastnik ali upravljavec spomenika, ki leži na območju Občine Ravne na Koroškem. V primeru solastništva je potrebno priložiti soglasje ostalih lastnikov, v primeru upravljavca pa pogodbo o upravljanju ali kako drugo dokazilo o pravici upravljanja.
Obvezne priloge za prijavo:
a) Za sofinanciranje večjih gradbenih posegov:
– gradbeno dovoljenje,
– popis del z izvajalskim predračunom, skladnim s tekstualnim opisom in grafičnimi prilogami.
b) Za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del:
– fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja objekta pred in po obnovi,
– kulturno varstvene pogoje oziroma soglasje ZVKD, OE Maribor,
– popis del z izvajalskim predračunom, skladnim s tekstualnim opisom in grafičnimi prilogami.
Predlagatelji morajo imeti zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med odobrenimi sredstvi iz občinskega proračuna in celotno višino upravičenih stroškov projekta.
Po odobritvi sredstev ponudnik predloži zahtevek z računom za opravljena dela in v primeru gradbenih del potrdilo ZVKD, OE Maribor.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja 3-članska strokovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2015, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka.
6. Merila in kriteriji za izbor
Večji gradbeni posegi in investicijsko vzdrževalna dela na kulturnih in zgodovinskih spomenikih: Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte do višine razpisanih sredstev. V primeru več hkratnih vlog se bodo sredstva delila glede na sorazmerni delež višine upravičenih stroškov podanih zahtevkov.
7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet poziva je 5.000 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.
9. Rok za prijavo: poziv je odprt do porabe vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet poziva, oziroma najkasneje do 15. 10. 2015.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila za izdelavo prijave,
– višina razpisanih sredstev,
– vzorec pogodbe,
– prijavni obrazec s seznamom dokazil, ki so obvezna priloga k prijavi:
– obrazec »izjava o lastništvu«,
– obrazec »soglasje solastnikov«,
– obrazec »za pravico upravljanja«,
– obrazec »izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«,
– kriteriji in merila za izbor,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in organa, ki odloča o pritožbi.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem vsak delovni dan.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi na spletni strani občine http://www.ravne.si.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom » Ponudba – Ne odpiraj« ter označbo »Javni poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov za leto 2015«.
Vloge morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, najkasneje do 15. 10. 2015.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov predlagatelja.
Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla.
12. Podrobne informacije: podrobne informacije so na voljo pri mag. Mariji Vrhovnik Čas, na tel. 82/16/007, e-mail: marija.vrhovnik@ravne.si ali Aniti Potočnik Slivnik, tel. 82-16-024, e-mail: anita.slivnik@ravne.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo vsako sredo, do porabe razpisanih sredstev, zadnje odpiranje bo v primeru prejetih vlog 16. 10. 2015, v prostorih Občine Ravne na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge.
Vloge se bodo odpirale in obravnavale v vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Z izbranimi predlagatelji bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov.
Občina Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost