Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

Ob-2772/15, Stran 1523
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Naprava za testiranje jeklenk:
– Proizvajalec: Brand schutz technik Muller
– Model: HTG 500
– Tovarniška številka: 0802184
– Leto izdelave: 2008
– Maksimalni tlak: 500 bar
– Vodna črpalka: 0,54 kW, 2008/o
– Dolžina naprave: 2.800 mm
– Višina naprave: 1.780 mm
– Globina naprave: 580 mm
– Teža naprave: 203 kg.
Pogoji prodaje:
– Premična stvar bo prodana najugodnejšemu ponudniku.
4. Višina kupnine
Izklicna cena znaša 5.737,70 € brez DDV.
Zainteresirani kupci morajo do vključno 31. 8. 2015, do 10. ure, plačati varščino v višini 10% izklicne cene premične stvari na transakcijski račun; podračun pri URSJP Slovenska Bistrica: 01270-6030194777: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi.
Plačana varščina brez DDV se uspelemu kupcu vračuna v ceno kupnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše kupne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti zapade.
5. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– ponudbo,
– potrdilo o plačani varščini.
Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.
6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor, Cesta Proletarskih brigad 21, 2000 Maribor.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 31. 8. 2015, do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 2015, ob 13. uri, v prostorih organizatorja.
Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel še morebitno javno dražbo med ponudniki, ki bodo oddali ponudbo enake vrednosti.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku, bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev.
Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o plačani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani varščini ne priloži, bo izločen.
Za izbor ponudnika bodo uporabljena merila najvišja ponujena cena nakupa. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup premične stvari.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne vrednosti prodaje, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 30. 9. 2015.
7. Informacije: kontaktna oseba je Viktor Pisanec, tel. 02/331-25-41.
Ogled prodajnega artikla je na sedežu organizatorja v torek, dne 25. 8. 2015, med 9. in 10. uro.
Morebitna pisna vprašanja lahko zastavite na: tajnistvo@gasilskizavod-maribor.si.
8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru.
9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.
10. Ustavitev postopka: organizator lahko do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi in predmeta ne proda.
Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor

AAA Zlata odličnost