Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

Ob-2780/15, Stran 1522
Svet zavoda Šolskega centra Krško – Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, na podlagi sklepa št. 7/8/52 z dne 26. 2. 2015 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
OE Gimnazije Krško
z možnostjo imenovanja na mesto direktorja/direktorice zavoda Šolski center Krško – Sevnica.
– Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 in 65/09 – popr.),
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šestih mesecev in
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole kot organizacijske enote in centra.
Predviden začetek dela je 1. 12. 2015.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti program vodenja in vizijo šole kot organizacijske enote.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, izpis dejstev iz kazenske evidence), o dosedanjih delovnih izkušnjah in s kratim življenjepisom pošljite v roku 14 dni po objavi razpisa, na naslov: Svet zavoda Šolski center Krško – Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice GIM«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni/-e v roku 4 mesecev od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Šolskega centra Krško – Sevnica

AAA Zlata odličnost