Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

Št. 110-269/2015 Ob-2774/15, Stran 1521
Svet zavoda Osnovne šole Vransko - Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko, na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in na podlagi sklepa redne seje sveta zavoda z dne 23. 6. 2015 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 47/15, 40/12 – ZUJF in 57/12 –ZPCP-2D).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Začetek mandata je 1. 12. 2015.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, program vodenja zavoda z lastno vizijo, opis dosedanjih delovnih izkušenj in kratek življenjepis) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa (do vključno 24. 8. 2015), na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vransko - Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Vransko - Tabor

AAA Zlata odličnost