Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

Št. 1716-1/2015 Ob-2773/15, Stran 1521
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in šestega odstavka 11.d člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96, 110/02 – ZGO-1, 79/06, 112/06 – Skl. US, 33/07 – Odl. US, 19/14) objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Kobilarna Lipica
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visokošolsko izobrazbo druge bolonjske stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe;
– višjo raven znanja tujega jezika,
– najmanj pet let vodstvenih delovnih izkušenj.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih štirih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja pridobljene izobrazbe s potrdilom o zahtevani izobrazbi, iz katerega morajo biti razvidni vrsta študijskega programa, smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno s potrdilom o opravljenem znanju tujega jezika na višji ravni;
– izjavo o izpolnjevanju pogojev vodstvenih delovnih izkušenj v zahtevanem trajanju ter opis delovnih izkušenj z navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela.
Vlada Republike Slovenije bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje štirih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda Kobilarna Lipica.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku tridesetih dni po izdaji odločbe Vlade RS o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis – direktor – Kobilarna Lipica« na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana. Rok za oddajo prijav je 28. 8. 2015.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Sara Černe, tel. 05/739-17-19.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Kobilarna Lipica

AAA Zlata odličnost