Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

Št. 354-58/2015 Ob-2788/15, Stran 1512
Na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) ter v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 52/12), Občina Kamnik, ki jo zastopa župan Marjan Šarec, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik
1. Povabilo k oddaji vloge
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, ki jo zastopa župan Marjan Šarec (v nadaljevanju: koncedent) na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti koncedenta.
Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani koncedenta: www.kamnik.si.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Kamnik.
Podatki o koncesijskem aktu: javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, v nadaljevanju: koncesijski akt).
Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih koncedenta v skladu s prioritetnim planom.
Območje izvajanja koncesije obsega naslednje objekte:
Št.
Objekt
Naslov
1. 
Vrtec Antona Medveda Kamnik – Enota Palček
Šmartno v Tuhinju 13B, 1219 Laze v Tuhinju
2. 
OŠ Stranje POŠ Gozd
Krivčevo 2, 1242 Stahovica
3. 
Medobčinski muzej Kamnik
Muzejska pot 3, 1241 Kamnik
4. 
OŠ Šmartno POŠ Zgornji Tuhinj
Zgornji Tuhinj 45, 1219 Laze v Tuhinju
5. 
Vrtec Antona Medveda Kamnik – Enota Pestrna
Groharjeva 1, 1241 Kamnik
6. 
OŠ Šmartno POŠ Motnik
Motnik 8, 1221 Motnik
7. 
OŠ Frana Albrehta POŠ Tunjice
Tunjice 22C, 1241 Kamnik
8. 
OŠ Frana Albrehta POŠ Mekinje
Jeranovo 11, 1241 Kamnik
9. 
OŠ Šmartno POŠ Sela
Sela pri Kamniku 5, 1241 Kamnik
10. 
OŠ Stranje
Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica
11. 
Galerija Miha Maleš
Glavni trg 2, 1241 Kamnik
12. 
OŠ Toma Brejca
Šutna 37, 1241 Kamnik
13. 
OŠ Frana Albrehta s Športno dvorano Kamnik
Šolska 1, 1241 Kamnik
14. 
Zdravstveni dom dr. J. Polca Kamnik
Novi trg 26, 1241 Kamnik
Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ 15 let od pričetka izvajanja glavne storitve na posameznem objektu, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta.
3. Zahteve glede vsebine vloge ter kraj in rok za predložitev vlog: prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: "Ne odpiraj – prijava" in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS z navedbo "Energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Kamnik". Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja. Končni rok za oddajo vlog je 31. 8. 2015 do 10. ure. Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča Občine Kamnik prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, dne 31. 8. 2015 ob 12. uri.
4. Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci: vlogo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne vloge oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki "dopolnila" objavljena na spletni strani Občine Kamnik http://www.kamnik.si/.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
7. Merila
Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša. Merila za izbor najugodnejše vloge so:
– Prihranki 1 – relevanten je znesek neto sedanje vrednosti prihrankov v celotni pogodbeni dobi (največ 50 točk)
– Prihranki 2 – relevanten je odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih in presežnih prihrankih (največ 20 točk)
– Reference – relevantna so predložena referenčna potrdila o referenčnih delih (največ 10 točk)
– Ponujena višina koncesijske dajatve – relevantna je ponujena višina enkratne koncesijske dajatve, ki jo koncesionar izplača koncedentu (največ 10 točk)
– Ponujeni termin – relevanten je ponujen rok za dokončanje pripravljalnih storitev (največ 10 točk).
Maksimalno število skupnih točk je 100.
Podrobnejša vsebina meril in opredelitev načina točkovanja je podana v razpisni dokumentaciji.
8. Postopek izbire izvajalca: koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določil III. poglavja ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni v roku 10 dni po poteku roka za oddajo prijav. Podrobnejša določila glede postopka izbire izvajalca so podana v razpisni dokumentaciji.
9. Vprašanja
Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa pri kontaktni osebi: mag. Ivan Kenda, e-pošta: obcina@kamnik.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 21. 8. 2015 do 10. ure. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje tri dni pred rokom za oddajo vlog.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si/, pod zavihkom Javna naročila in razpisi.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Kamnik

AAA Zlata odličnost