Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Ob-2634/15, Stran 1384
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, kot lastnik nepremičnin objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo nepremičnin kompleks vila Široko in zemljišča, Metleče 6, 3325 Šoštanj
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
II. Opis predmeta prodaje (v nadaljevanju »vila Široko):
1. Vila Široko leži v najlepšem, najbolj zelenem in mirnem delu v okolici Šoštanja. Zgrajena je bila v 30. letih 20. stoletja, celotno obnovljena z zunanjo ureditvijo leta 2012, predstavlja pa tudi zgodovinski oziroma kulturni spomenik. Vila Široko se sestoji iz kompleksa (objekt in oprema) in pripadajočih zemljišč, ki ležijo v okolici Šoštanja na ID zemljišču: 959-117/0, 959-118/0, 959-120/0, v skupni površini 4.286 m2; skupna površina objekta znaša 1.179,30 m2(klet 269,89 m2, pritličje 412,67 m2, nadstropje 249,16 m2, podstrešje 247,58 m2);skupna površine kompleksa je 3.776 m2; V vili se nahaja restavracija za 60 gostov, terasa za 50 gostov, vila je primerna za poslovna ali zasebna srečanja, poroke, seminarje in protokolarne namene. Poudarek je na visoki kulinariki in izbranih vinih. Izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 1.050.000,00 EUR. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje, bremenijo kupca.
2. Vila Široko se prodaja brez bremen (t.j. brez hipotek) in brez najemnikov.
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 20.000 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača organizatorju na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981, odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. Nakup bo potekal po načelu videno–kupljeno.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih rokih:
– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;
– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili v končni krog izbora: roku 14 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;
– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varščine 14 dni po zaustavitvi postopka.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Navedbo, da je ponudba zavezujoča,
– Ime in priimek oziroma firmo, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali davka na promet nepremičnin), ki obsega kupnino za celotno Vilo Široko s pripadajočo opremo.
– Rok plačila, ki ne sme biti daljši od (dogovor z izbranim kupcem) dni od podpisa pogodbe o prodaji.
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za ponudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba, in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, številko faksa).
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.
3. Tuje pravne ali fizične osebe morajo ponudbi priložiti dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.
4. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
6. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, so določene v razpisni dokumentaciji.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 8. 9. 2015 do 12. ure na naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje – kadrovsko splošno področje-ekspedit, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba javno zbiranje ponudb – prodaja kompleksa Vila Široko z zemljišči«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno ali po elektronski pošti.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena oziroma najugodnejša ponudba in najugodnejši plačilni pogoji za prodajalca. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Predkupna pravica ne obstaja.
VII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s pogodbo od izdaje računa na račun Premogovnika Velenje, št. SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških, se bo kupcu nepremičnina (brez hipotek in brez najemnikov) izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
VIII. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Kompleks Vila Široko z zemljišči je naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za celoten kompleks.
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudnikom, je izključena.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo v čim krajšem možnem času po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.si/si/1381. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po tel. 03/899-6166.
X. Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo)1.
Premogovnik Velenje d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti