Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Ob-2650/15, Stran 1381
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljubljana objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora – gostinski lokal Derbi bar v sklopu hipodroma Stožice
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Poslovni prostor – gostinski lokal Derbi bar v sklopu hipodroma Stožice, v skupni izmeri 297 m2.
Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo se podpiše za določen čas, za dobo petih let od dneva podpisa, z možnostjo podaljšanja.
– Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v prostore najema, razen, kadar gre za vlaganja, ki objektu povečujejo vrednost in je najemnik potrebo in utemeljitev pisno posredoval najemodajalcu in od tega dobil soglasje. Najemnik prav tako ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru najema na podlagi vlaganj.
– Notranjo opremo za ureditev prostorov in ostala sredstva za delo priskrbi najemnik na svoje stroške.
– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v poslovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemojemalca, vsaj enkrat mesečno.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago, ogrevanje).
– Najemnik bo moral začeti z dejavnostjo najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno.
– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.
– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa.
– V času kasaških dirk mora najemnik organizatorju kasaških dirk omogočati dostop na streho objekta.
4. Višina najemnine
Izklicna cena mesečne najemnine znaša 2.000,00 € brez DDV.
Izklicna višina letne najemnine za najem poslovnega prostora – gostinskega lokala s pripadajočo gostinsko teraso, je 24.000,00 €. Cena je določena brez DDV.
Zainteresirani najemniki morajo do vključno 3. 8. 2015 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne cene letne najemnine na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-6030721152: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi.
Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti zapade.
5. Posebni pogoji najema
Javni zavod Šport Ljubljana si pridružuje pravico, da se o izbiri najugodnejšega ponudnika odloča na podlagi:
– Višine ponujene najemnine
– Program – trženjski načrt.
V primeru, da dva ponudnika dosežeta enako število točk pri ceni, si organizator pridržuje pravico izbrati ponudbo, ki bo vsebovala najboljši trženjski načrt.
Razmerje med kriterijema je 50 % za višino ponujene najemnine in 50 % za program oziroma trženjski načrt ponudbe v gostinskem lokalu.
V okviru kriterija »mesečna najemnina« dobi 50 točk ponudnik, ki ponudi najvišjo najemnino, ostali ponudniki dobijo sorazmerno manjše število točk.
Formula za izračun je naslednja:
ponudbena cena ponudnika/ cenovno najugodnejša ponudba x 50
V okviru kriterija »Program – trženjski načrt« bo najemodajalec dodelil maksimalno število točk tistemu ponudniku, ki bo po vsebini, obsegu in kvaliteti predložil najboljši trženjski načrt in vizijo delovanja v gostinskem lokalu.
Komisija oceni program po naslednjih kriterijih:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v gostinskem delu;
– ciljna skupina predvidenih programov;
Na podlagi presoje najemodajalca, bo glede na kvaliteto predloženega programa, pripravljen vrstni red ponudnikov, pri čemer bo 50 točk dodeljenih najbolje ocenjenemu, preostalim pa, glede na vrstni red, 35, 25, 15, 10, 5 in 0 točk.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo zbral najvišje število točk.
Ponudnik mora imeti izkušnje, ki jih izkaže z referencami. Izbrani ponudnik bo moral skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici gostinskega lokala in parkirišča le tega.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
6. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive na: www.sport-Ljubljana.si zložene po naslednjem vrstnem redu:
– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe;
– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);
– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-5);
– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.
7. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 3. 8. 2015 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 2015 ob 13. uri, v prostorih organizatorja.
Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo želeli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova prva ponudba.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev.
Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o plačani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani varščini ne priloži, bo izločen.
Za izbor ponudnika bodo uporabljena merila najvišja ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem poslovnega prostora – gostinski lokal Derbi bar v sklopu hipodroma Stožice.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 5. 9. 2015.
8. Informacije:
Kontaktna oseba je: Andrej Kastelic – vodja Park Ježica, tel. 041/780-050, vsak delovnik med 11.30 in 13. uro.
Ogled poslovnega prostora je možen v ponedeljek, dne 27. 7. 2015 ob 13. uri.
Morebitna pisna vprašanja lahko zastavite na info@sport-Ljubljana.si.
Kopije odgovorov bo organizator, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora, objavil na svoji spletni strani www.sport-Ljubljana.si.
9. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru.
10. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.
11. Ustavitev postopka: organizator lahko do sklenitve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi in predmetnih prostorov ne odda.
Šport Ljubljana

AAA Zlata odličnost