Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Ob-2651/15, Stran 1379
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljubljana objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo športne površine – teniških igrišč ob dvorani Ježica in gostinskega lokala v dvorani Ježica
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
A.) štiri zunanja teniška igrišča iz umetne podlage, betonska stena za odboj, športno igrišče za mali nogomet, v skupni kvadraturi ca. 5.150 m2. Namembnost prostorov je športna dejavnost.
B.) Gostinski lokal, v izmeri 29 m2, s pomožnim skladiščnim prostorom velikosti 3,9 m2 in z zunanjim gostinskim vrtom velikosti 48 m2.
Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo športnih igrišč in gostinskega lokala se podpiše za določen čas (za dobo petih leta od dneva podpisa).
– Obratovalni čas je predvidoma od 8. do 23. ure in v okviru obratovalnega dovoljenja.
– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v poslovne prostore najemnika, ob prisotnosti najemnika, vsaj enkrat mesečno.
– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške (vodo, elektriko, snago, ogrevanje, skupne stroške obratovanja). Cenik obratovalnih stroškov je sestavni del uradnega cenika Športa Ljubljana z dne 13. 3. 2013.
– Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v prostore najema, razen, kadar gre za vlaganja, ki objektu povečujejo vrednost in je najemnik potrebo in utemeljitev pisno posredoval najemodajalcu in od tega dobil soglasje. Najemnik prav tako ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru najema na podlagi vlaganj.
– Upošteva se najboljši ponudnik.
– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva podpisa pogodbe.
– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.
– Najemnik je dolžan plačati najemnino v roku 15 dni od izstavitve računa.
Pogoji najemi za športna igrišča (točka A):
– Najemnik je na svoje stroške dolžan igrišča urediti in pripraviti za sezono.
– Najemnik športnih površin ima pravico do uporabe ene garderobe za preoblačenje, s tuši in sanitarijami, v športni dvorani Ježica in sicer v času, ko je dvorana odprta za uporabnike.
– Najemniku bo omogočeno zmanjšano plačevanje najemnine do pričetka opravljanja dejavnosti na športnih igriščih, vendar največ za dobo dveh mesecev od zapisniškega prevzema.
– Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna, za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal. Najemniku so dovoljeni posegi na zemljišču v skladu z OPPN oziroma Lokacijsko informacijo.
Pogoji najema za gostinski lokal (točka B):
– Gostinski lokal se oddaja opremljen s pultom, nizkimi omarami, stenskimi policami v steklu, stenski opaž z ogledali, visečimi policami nad pultom, lesenimi opaži in pulti za strežbo gostov, nad njimi leseni in zrcalni opaži, na sredini lokala mizica za postrežbo gostov. Lokal ima aparat za pomivanje kozarcev, kovinski koriti v pultu, s toplo in mrzlo vodo. Celotna površina lokala znaša 29 m2
– Najemnik gostinskega lokala ima pravico do souporabe sanitarij (M + Ž), v 1. nadstropju športne dvorane Ježica in sicer v času, ko je dvorana odprta za uporabnike.
4. Višina najemnine:
Izhodiščna višina sezonske najemnine:
– za najem teniških igrišč ob dvorani Ježici; 5.150 m2 – 0,17 €/ m2, skupaj 875,50 €/mesec
in
– za najem gostinskega lokala v dvorani Ježica:
– Gostinski lokal, v izmeri 29 m2, s pomožnim skladiščnim prostorom velikosti 3,9 m2 in z zunanjim gostinskim vrtom velikosti 48 m2, 477,34 €/mesec.
Skupna izhodiščna najemnina je 1.352,84 €. Cena je določena brez DDV.
Ponudba mora vsebovati najem obeh prostorov; gostinskega lokala in športnih igrišč. Ponujena višina sezonske najemnine ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine in mora biti prikazana ločeno za vsak najem posebej.
Zainteresirani najemniki morajo do vključno 3. 8. 2015 do 10. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne cene letne najemnine na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 01261-6030721152: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi.
Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upravičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.
Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 8. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti zapade.
5. Posebni pogoji najema
Javni zavod Šport Ljubljana si pridružuje pravico, da se o izbiri najugodnejšega ponudnika odloča na podlagi:
Višine ponujene najemnine
Program – trženjski načrt
Razmerje med kriterijema je 50 % za višino ponujene najemnine in 50 % za program oziroma trženjski načrt ponudbe na športnih igriščih ter v gostinskem lokalu.
V okviru kriterija »mesečna najemnina« dobi 50 točk ponudnik, ki ponudi najvišjo najemnino, ostali ponudniki dobijo sorazmerno manjše število točk.
Formula za izračun je naslednja:
ponudbena cena ponudnika/ cenovno najugodnejša ponudba x 50
V okviru kriterija »Program – trženjski načrt« bo najemodajalec dodelil maksimalno število točk tistemu ponudniku, ki bo po vsebini, obsegu in kvaliteti predložil najboljši trženjski načrt in vizijo delovanja na športnem delu ter najboljšo ponudbo v gostinskem lokalu.
Komisija oceni program po naslednjih kriterijih:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala na športnem in v gostinskem delu;
– ciljna skupina predvidenih programov.
Na podlagi presoje najemodajalca, bo glede na kvaliteto predloženega programa, pripravljen vrstni red ponudnikov, pri čemer bo 50 točk dodeljenih najbolje ocenjenemu, preostalim pa, glede na vrstni red, 35, 25, 15, 10, 5 in 0 točk.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 100 točk. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo zbral najvišje število točk.
Ponudnik mora imeti izkušnje na področju tenisa, ki jih izkaže z referencami. Izbrani ponudnik bo moral skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici športnih površin.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
6. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive na: www.sport-Ljubljana.si, zložene po naslednjem vrstnem redu:
– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala na najetih površinah oziroma najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni del ponudbe;
– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);
– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianko menice s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-5);
– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni.
Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.
7. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.
Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb«.
Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 3. 8. 2015 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 2015 ob 11.30, v prostorih organizatorja.
Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo želeli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova prva ponudba.
Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta.
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev.
Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o plačani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani varščini ne priloži, bo izločen.
Za izbor ponudnika bodo uporabljena merila najvišja ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za najem športne površine – teniških igrišč ob dvorani Ježica in gostinskega lokala v dvorani Ježica.
Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju ponudb.
Ponudba mora veljati do 5. 9. 2015
8. Informacije
Kontaktni podatki organizatorja: Park Ježica, tel. 01/530-34-80, vsak delavnik od 9. do 13. ure, 041/78-00-50, vsak delavnik od 11.30 do 13. ure, z možnostjo ogleda po predhodni najavi.
Morebitna pisna vprašanja lahko zastavite na info@sport-Ljubljana.si.
Kopije odgovorov bo organizator, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora, objavil na svoji spletni strani www.sport-Ljubljana.si.
9. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, najkasneje v 8. dneh po prejemu obvestila o izboru.
10. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.
11. Ustavitev postopka: organizator lahko do sklenitve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi in predmetnih prostorov ne odda.
Šport Ljubljana

AAA Zlata odličnost