Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Št. 352-2/2015/1 Ob-2664/15, Stran 1378
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnih prostorov v lasti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1. Predmet objave: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja v najem štirindvajsetih poslovnih prostorov (pisarn) organizacijskih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec). Poslovne prostore, ki so predmet najema, najemodajalec oddaja v najem posamično za določen čas in sicer največ za obdobje petih let.
2. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi seznam poslovnih prostorov in drugo razpisno dokumentacijo v poslovnem času najemodajalca, in sicer:
– osebno v fizični (tiskani) obliki na naslovu sedeža najemodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, vložišče (soba št. 51/pritličje) ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči najemodajalcu na e-naslov: jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost vojko.breznik@zzzs.si.
3. Dejavnost in obveznosti ponudnika
V poslovnih prostorih, ki so predmet najema, lahko izbrani ponudnik oziroma najemojemalec izvaja le dejavnost, ki je primerljiva z dejavnostjo najemodajalca (pisarniška dejavnost). Ponudnik mora v ponudbi (Obrazec 2) opisno navesti, kakšno dejavnost bo izvajal v prostorih najemodajalca.
Izbrani ponudnik oziroma najemojemalec mora v celoti upoštevati poslovni čas najemodajalca in vsa ostala določila, ki so vezana na poslovanje najemodajalca (hišni red …). V nasprotnem primeru lahko najemodajalec prekine najemno pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.
4. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je torek, 4. 8. 2015, do 10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov najemodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu najemodajalca, pritličje, vložišče, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba – Oddaja poslovnih prostorov 2015.
5. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo:
– obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1)
Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
– obrazec Ponudba (Obrazec 2)
Izpolnjen in podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za ponudnika kot pravno osebo
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– Potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR
(le pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR).
6. Ogled poslovnih prostorov:
Ogled poslovnih prostorov, ki so predmet objave, je možen v poslovnem času Zavoda po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo, ki je navedena v seznamu poslovnih prostorov, ki so predmet objave.
7. Javno odpiranje ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 4. 8. 2015, ob 11. uri, na sedežu najemodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba 231/II (II. nadstropje).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb najemodajalcu izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original, overjena ali neoverjena kopija. V slednjem primeru si najemodajalec pravico, da od ponudnika, katerega predstavnik ni predložil originalnega pooblastila ali njegove overjene kopije, naknadno zahteva predložitev originala ali overjene kopije na vpogled. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
8. Višina najemnine in pogajanja:
Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je sestavni del ponudbe, navede ponudbeno višino najemnine v evrih na kvadratni meter za posamezni poslovni prostor.
Izbrani najemojemalec bo poleg najemnine za pisarniške prostore plačeval tudi:
– najemnino za pomožne prostore v souporabi ali izključni uporabi in
– variabilni del najemnine v višini sorazmernega deleža materialnih stroškov, ki jih z uporabo pisarniških in pomožnih prostorov povzroča najemojemalec.
Po prejemu ponudb bo najemodajalec z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
Najemodajalec informativno v seznamu prostorov navaja izhodiščno višino najemnine pisarniških prostorov v evrih na kvadratni meter.
9. Sklepanje najemne pogodbe:
Najemna pogodba se sklepa za posamezni poslovni prostor največ za obdobje petih let in bo sklenjena v roku petnajstih dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Vzorec pogodbe je po predhodnem dogovoru na ogled na lokaciji najemodajalca, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, Direkcija, Sektor za pravne in splošne zadeve, Oddelek za splošne zadeve, Jure Ahačič, tel. 01/30-70-503, 041/722-608, e-mail: jure.ahacic@zzzs.si in/ali vojko.breznik@zzzs.si.
10. Veljavnost ponudb: ponudba mora veljati najmanj do 1. 10. 2015.
11. Ustavitev postopka: najemodajalec lahko ustavi postopek oddaje za posamezni poslovni prostor do sklenitve najemne pogodbe za ta prostor.
12. Odgovorna oseba za izvedbo postopka: Jure Ahačič, tel. 01/30-77-503, 041/722-608, jure.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti