Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Ob-2686/15, Stran 1375
Na podlagi Programa dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju: Program SPIRIT Slovenija) na katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal soglasje št. 322-13/2014/13 z dne 8. 4. 2014, in spremembe in dopolnitve Programa SPIRIT Slovenija, na katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal soglasje, št. 322-13/2014/31 z dne 17. 6. 2014 in spremembe in dopolnitve Programa SPIRIT Slovenija, na katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal soglasje, št. 322-7/2015/7 z dne 27. 3. 2015, in sicer programa: »Razvoj novih podpornih storitev za trajnostno podjetništvo s širšimi družbenimi učinki«, Pogodbe sklenjene z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo št. »SPIRIT – 2015/1 –172410 – MO o izvajanju in financiranju programa Razvoj novih podpornih storitev za trajnostno podjetništvo s širšimi družbenimi učinki za leto 2015« ter na podlagi 17. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/2012), Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (v nadaljevanju: SPIRIT), Dimičeva 13,1000 Ljubljana, objavlja
javni natečaj
za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja* v Republiki Sloveniji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« (Slovenian Best Coworking Space Award 2015)
Uvod
V zadnjih nekaj letih so se v različnih krajih po Sloveniji pričeli spontano pojavljati fizično zaokroženi in v funkcionalno celoto povezani prostori (pisarne, sejne sobe, delavnice ter z njimi povezani večnamenski prostori), ki poleg prostora nudijo tudi podporo uporabnikom (informiranje, izobraževanje, mentorstvo, mreženje …). V teh prostorih so – predvsem zaradi nizkih stroškov najema in možnosti souporabe celotne infrastrukture takšnega prostora (miz, predalnikov, računalnikov, interneta, tiskalnikov, skenerjev, projektorjev, ipd. …) – svoj prostor za podjetniško delovanje našla nastajajoča in novonastala manjša podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samozaposleni ter različni podjetniško usmerjeni posamezniki, inovatorji, raziskovalci in ustvarjalci. Nastali so prostori podjetniškega sodelanja* (angl. prev.: 'Coworking spaces').
*– Znanstveno raziskovalni center SAZU je podal strokovno mnenje, da je najprimernejša slovenska ustreznica angleškemu terminu »coworking«, beseda »sodelanje« in ga v svojem strokovnem mnenju tudi predlaga za uporabo; pa zelo verjetno mnogi med njimi tudi ne bi prihajali v stik s tolikšnim številom ostalih podobno-mislečih posameznikov. Organiziran in cenovno dostopen prostor z vsebinsko podporo omogoča nemoteno, ustvarjalno in učinkovito delo, omenjeni neformalni stiki in komunikacija, ki v takšnem prostoru poteka med vključenimi posamezniki, pa sta izjemno pomembni za pretok idej in za nastanek novih povezav, ter posledično za nastanek novih podjetniških podjemov.
Ob vključitvi podjetniško usmerjenih posameznikov v takšen prostor ter z nastankom njihovih medsebojnih – sprva zgolj neformalnih – povezav in komunikacije, so se v teh prostorih vzpostavile »Skupnosti podjetniškega sodelanja«. Gre za obliko praktičnega sodelovanja in povezovanja posameznikov, ki se srečujejo v takšnem prostoru.
Glede na finančno ranljivost in šibkost posameznikov in pravnih subjektov, vključenih v Skupnost podjetniškega sodelanja, ki ga zagotavlja prav omenjeni Prostor podjetniškega sodelanja, lahko z gotovostjo trdimo, da velika večina teh posameznikov finančno ne bi zmogla najema samostojnega poslovnega prostora, obenem
Organizatorji »Prostorov podjetniškega sodelanja« tako omogočajo nastanek »Skupnosti podjetniškega sodelanja« in s tem nudijo podporo podjetniško – kreativnim, od spodaj-navzgor vzpostavljenim skupnostim. Dognanja in praksa iz tujine – kjer tovrstni »Prostori podjetniškega sodelanja« obstajajo že več let – in tudi že obstoječ interes in primeri dobrih praks v Sloveniji, kažejo na to, da je prav na tem segmentu povezovanja in sodelovanja izjemen in neizkoriščen podjetniški potencial, ki ga je potrebno izkoristiti.
Torej ugotovitve in dognanja na področju raziskovanja tovrstnih 'novih ekonomij' kažejo, da je nastajanje in delovanje »Prostorov podjetniškega sodelanja« družbeno koristno vsaj iz naslednjih razlogov:
1. 'Prostori podjetniškega sodelanja' omogočajo podjetniške aktivnosti posameznikom in finančno šibkim gospodarskim subjektom, ki si sami finančno ne bi mogli zagotoviti samostojnega prostora za izvajanje svojih aktivnosti;
2. Takšen 'prostor podjetniškega sodelanja', kjer prihaja do pretoka informacij in idej med udeleženci takšne skupnosti, izrazito spodbuja in motivira medsebojno sodelovanje in izvajanje skupnih podjetniških projektov udeležencev te skupnosti;
3. Udeležencem v skupnosti podjetniškega sodelanja se ponuja tudi podpora v smislu informiranja, izobraževanja, mentorstva, mreženja, ipd.
Ponudnik (angl.: 'space owner') takšnega prostora podjetniškega sodelanja, ki znotraj zaokroženega fizičnega prostora ponudi javnosti oziroma zainteresiranim posameznikom 'mizo' (in poleg nje še vse, kar je potrebno), ustvari na ta način skupen prostor v katerem se omogoči pretok informacij in idej ter na ta način spodbudi živahno podjetniško aktivnost v tistem segmentu podjetniškega ekosistema, ki je bil do sedaj v marsičem prepuščen samemu sebi in posledično tudi nekoliko 'uspavan'.
Z nastankom takšnih – v slovenskem prostoru relativno novih – oblik podjetniških mikro-skupnosti, ki spontano nastajajo v takšnih prostorih podjetniškega sodelanja, se izrazito spodbudi želja in motiviranost podjetniško naravnanih posameznikov, da se opogumijo in pričnejo s svojim podjetniškim podjemom. Rojstvo novih pravnih subjektov, kar je direktna posledica podjetniške evolucije tako motiviranih posameznikov, pa je v skladu z ugotovitvami Evropske Komisije, ki so zapisane v 'Aktu za mala podjetja' za Evropo, gonilo gospodarskega napredka in gospodarske rasti.
SPIRIT Slovenija je podporna inštitucija za razvoj podjetništva in inovativnosti, zato je naloga SPIRIT, da dobre prakse, ki spontano nastajajo na lokalnih ravneh in pripomorejo k razvoju podjetništva v Sloveniji, spodbuja in omogoča njihov razvoj ter prepoznavnost tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. Praksa prostorov podjetniškega sodelanja v tujini in Sloveniji kaže, da gre za enega najboljših mehanizmov spodbujanja podjetništva.
Predmet javnega natečaja
Predmet javnega natečaja za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom oziroma organizatorjem prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji (»Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«; angl.: »Slovenian Best Coworking Space Award 2015«) so dosežki na področju podjetništva, ki prispevajo k boljšemu in učinkovitejšemu izkoriščanju potencialov podjetniško usmerjenih posameznikov in skupin v Sloveniji. Nagrajeni bodo tisti prijavitelji, ki so se kot ponudniki prostorov podjetniškega sodelanja izkazali za najboljši primer na področju izvajanja podpornih aktivnosti razvoja podjetniških skupnosti, v smislu spodbujanja podjetniškega sodelovanja, nastajanja novih neformalnih podjetniških skupnosti ter s tem povečanja izkoristka kreativnega in podjetniškega potenciala posameznikov.
Namen podelitve priznanj in denarnih nagrad za »najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«
Namen izvedbe natečaja ter podelitve denarnih nagrad in priznanj za »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« je ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za razvoj in uresničenje ustvarjalnih potencialov državljanov, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, promocija podpornega okolja za podjetnike, podjetja in potencialne podjetnike z namenom večje prepoznavnosti le-tega in povečanja koriščenja njihovih storitev s strani vseh zainteresiranih ciljnih skupin. S podelitvijo denarnih nagrad in priznanj se izreka javno priznanje tistim deležnikom, ki so prav na tem področju s svojim osebnim angažmajem in neredko tudi volonterskim delom, naši družbi prispevali največ, ter se jih zaveže, da svoje aktivnosti na področju promocije in izobraževanja izvajajo tudi v prihodnje.
Podelitev nagrade »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na podlagi ocene strokovne komisije podelila denarne nagrade in priznanje »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«. Denarno nagrado in/ali priznanje bodo po enostopenjskem izbirnem postopku prejeli trije prijavitelj z največjim številom zbranih točk.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu 1, »Povprečno število stalnih uporabnikov prostora podjetniškega sodelanja v 6-mesečnem obdobju januar–junij 2015«, nadalje bodo imele prednost vloge po merilu 2 »Obdobje delovanja Prostora podjetniškega sodelanja v mesecih«, vloge po merilu 4 »Vsebinska podpora uporabnikom prostora podjetniškega sodelanja«, vloge po merilu 5 »Število javno objavljenih 'uspešnih podjetniških zgodb'« in vloge po merilu 3 »Logistična podprtost ter pestrost ponudbe in storitev«.
V primeru premalo kakovostnih prijav si SPIRIT Slovenija, javna agencija pridržuje pravico, da posamezne nagrade ne podeli (v primeru, da prijavitelj, ki bi glede na doseženo število točk in uvrstitev po izboru natečajne komisije lahko postal prejemnik denarne nagrade ali priznanja, doseže le 45 % točk ali manj, ni upravičen do denarne nagrade in/ali priznanja).
Javna agencija, SPIRIT Slovenija bo javno objavila rezultate natečaja in nagrajencem podelila denarne nagrade in/ali priznanje »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«
Prejemniki denarne nagrade in/ali priznanja »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« lahko ta naziv prosto uporabljajo brez časovne omejitve.
V primeru, da je prejemnik kateregakoli priznanja v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« v letu 2015 tudi prejemnik sredstev s strani proračuna države ali lokalnih skupnosti oziroma subjektov, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti in je obenem bil ustanovljen s strani države, lokalnih skupnosti oziroma subjektov, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti, do denarne nagrade ni upravičen (upravičen je le do priznanja za doseženo mesto po odločitvi natečajne komisije), fond denarnih nagrad pa se v tem primeru zamakne za eno mesto navzdol (skladno z odločitvijo natečajne komisije) in se podeli naslednje-uvrščenim prijaviteljem. Ravno tako do denarne nagrade niso upravičeni prejemniki spodbud v letu 2015 iz javnih sredstev za namen podjetniškega sodelanja.
Pogoji za prijavo
Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:
1. Prijavitelj lahko prijavi prostor podjetniškega sodelanja, ki je pričel z aktivnim obratovanjem pred 1. 1. 2015;
2. Prijavitelj je lahko pravna oseba (ne glede na pravno-organizacijsko obliko), ki kot pravna oseba deluje samostojno, neodvisno od drugih subjektov in ki nastopa v vlogi ponudnika oziroma organizatorja prostorov podjetniškega sodelanja ob pogoju, da vključitev uporabnikov v ta prostor v nobenem pogledu ni izključujoča na način, da so uporabniki teh prostorov lahko tako pravne kot fizične osebe, ki so ali pa niso gospodarski subjekti;
3. Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. namen nagrad in priznanj); 4. Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski prijavnici, ki je na voljo na: www.spiritslovenia.si).
Varovanje podatkov
SPIRIT Slovenija, javna agencija, jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav na poziv, uporabljeni zgolj za potrebe izvedbe natečaja in ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.
SPIRIT Slovenija, javna agencija, vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom.
S prejemom denarne nagrade in/ali priznanja dobitniki soglašajo, da jih lahko SPIRIT navaja v vseh svojih aktivnostih in preko vseh medijev.
Potek ocenjevanja in natečajna komisija
Po zaključenem zbiranju prijav bo komisija izbrala tri najboljše ponudnike prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji ter določila prejemnike priznanj in denarnih nagrad, ter v skladu z vnaprej določenimi kriteriji določila prijavitelja, ki je zasedel prvo mesto in denarno nagrado v znesku 20.000 €, prijavitelja, ki je zasedel drugo mesto in denarno nagrado v znesku 15.000 € ter prijavitelja, ki je zasedel tretje mesto in denarno nagrado v znesku 10.000 €.
Odločitev natečajne komisije je dokončna. Zoper odločitev natečajne komisije ni pritožbe.
Merila za ocenjevanje
Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednja merila:
1. povprečno število uporabnikov prostora podjetniškega sodelanja v 6 mesecih pred objavo tega razpisa in sicer v obdobju januar–junij 2015;
2. obdobje obratovanja prostora podjetniškega sodelanja;
3. logistična podprtost ter pestrost ponudbe in storitev, ki se v prostoru podjetniškega sodelanja nudijo uporabnikom;
4. vsebinska podpora uporabnikom prostora podjetniškega sodelanja, v smislu informiranja, izobraževanja, mentorstva, mreženja, ipd.;
5. število javno objavljenih 'uspešnih podjetniških zgodb', ki so nastale kot rezultat dela v prostoru podjetniškega sodelanja oziroma kot rezultat sodelanja med uporabniki v prostoru podjetniškega sodelanja.
Št.
Merila
Točkovanje
Maks. točk
1.
Povprečno število stalnih uporabnikov Prostora podjetniškega sodelanja v 6-mesečnem obdobju januar–junij 2015.
0–10
5t
30 točk
11–20
10t
21–30
15t
31–40
20t
41–50
25t
> 50
30t
2.
Obdobje delovanja Prostora podjetniškega sodelanja pred datumom objave tega javnega natečaja
pred 1. 1. 2015
8t
20 točk
>12 mesecev
12t
>18 mesecev
16t
>24 mesecev
20t
3.
Logistična podprtost ter pestrost ponudbe in storitev, ki se v prostoru podjetniškega sodelanja nudijo uporabnikom (npr.: tiskalnik, optični čitalnik, projektor, wi-fi, čajna kuhinja, omarica na ključ, prigrizki, ipd …)
Vsak namensko različen element prinaša eno točko. V primeru večjega števila istovrstnih elementov se za ta element podeli le 1 točka (npr. v primeru, da ima prijavitelj 3 tiskalnike v prostoru podjetniškega sodelanja, doseže za ta element le 1 in ne 3 točke).
15 točk
4.
Vsebinska podpora uporabnikom prostora podjetniškega sodelanja (informiranje, izobraževanje, mentorstvo, mreženje, ipd)
Organiziranje informativnih, izobraževalnih ipd. dogodkov v prostoru podjetniškega sodelanja v obdobju od 1. 1. 2015 do dneva objave tega natečaja – za vsak dogodek 2 točki – največ 16 točk
20 točk
Nudenje mentorstva uporabnikom – 4 točke
5.
Število javno objavljenih 'uspešnih podjetniških zgodb', ki so nastale kot rezultat dela v Prostoru podjetniškega sodelanja oziroma kot rezultat sodelovanja med uporabniki v Prostoru podjetniškega sodelanja v obdobju od pričetka delovanja Prostora podjetniškega sodelanja do datuma objave tega javnega natečaja.
Za vsako izmed 'uspešnih podjetniških zgodb' se podeli 5 točk.
15 točk
Oddaja prijav
Prijave na javni natečaj se pošljejo na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova cesta 60, 1000 Ljubljana.
Rok za prijavo na javni natečaj je odprt do vključno 3. 8. 2015 do 24. ure.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura prejema vloge.
Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, (v času uradnih ur, med 9. in 13. uro) do navedenega datuma za oddajo vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene prijaviteljem.
Prijavnica z obrazci, ki jo mora prijavitelj izpolniti – in jo skupaj z zahtevanimi dokazili priložiti svoji vlogi – je na voljo na spletni strani: www.spiritslovenia.si.
Upoštevale se bodo le popolne in do roka oddane prijave.
Poslane dokumentacije in prilog SPIRIT ne vrača. Možna je vrnitev priloženih materialov po objavi rezultatov ob predhodni pisni vlogi prijavitelja.
Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem izvodu.
Vloga mora biti v zaprti ovojnici in opremljena s pripisom »Javni natečaj – Coworking 2015«.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in v skladu z določili tega javnega natečaja, natečajne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Rezultati
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo po zaključenem izboru medijem poslala tiskovno poročilo z rezultati izbora.
Nagrade »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015«
Izmed prijaviteljev bo komisija izbrala tri najboljše ponudnike in sicer bo podelila:
– Priznanje za prvo mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 20.000 €,
– Priznanje za drugo mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 15.000 €
– Priznanje za tretje mesto v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« in denarno nagrado v znesku 10.000 €.
Pozor: V primeru, da je prejemnik kateregakoli priznanja v kategoriji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« v letu 2015 tudi prejemnik sredstev s strani proračuna države ali lokalnih skupnosti oziroma subjektov, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti in je obenem bil ustanovljen s strani države, lokalnih skupnosti oziroma subjektov, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti, do denarne nagrade ni upravičen (upravičen je le do priznanja za doseženo mesto po odločitvi natečajne komisije), fond denarnih nagrad pa se v tem primeru zamakne za eno mesto navzdol (skladno z odločitvijo natečajne komisije) in se podeli naslednje-uvrščenim prijaviteljem. Ravno tako do denarne nagrade niso upravičeni prejemniki spodbud v letu 2015 iz javnih sredstev za namen podjetniškega sodelanja.
Zahteve za izbranega prijavitelja
Izbrani prijavitelji se s podelitvijo priznanja ali s prejemom denarne nagrade zavezujejo, da bodo na zahtevo SPIRIT Slovenija, javne agencije aktivno sodelovali na promocijsko izobraževalnih dogodkih, ki jih bo organiziral SPIRIT z namenom prenosa dobrih praks v druga okolja na temo razvoja lokalnih podjetniških skupnosti s širšimi družbenimi učinki in sicer je:
– dobitnik priznanja za prvo mesto ali denarne nagrade v znesku 20.000 € dolžan na zahtevo in poziv javne agencije SPIRIT Slovenija sodelovati na vseh omenjenih ali podobnih dogodkih v obdobju 12 mesecev po prejemu denarne nagrade;
– dobitnik priznanja za drugo mesto ali denarne nagrade v znesku 15.000 € dolžan na zahtevo in poziv javne agencije SPIRIT Slovenija sodelovati na vsaj treh omenjenih ali podobnih dogodkih v obdobju 12 mesecev po prejemu denarne nagrade;
– dobitnik priznanja za tretje mesto ali denarne nagrade v znesku 10.000 € dolžan na zahtevo in poziv javne agencije SPIRIT Slovenija sodelovati na vsaj dveh omenjenih ali podobnih dogodkih v obdobju 12 mesecev po prejemu denarne nagrade;
Prejemniki denarnih nagrad ali priznanj se poleg obveznosti navedenih v prejšnjem odstavku zavezujejo, da bodo izvedli skupen dogodek po načelu podjetniškega sodelanja na 48. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti – MOS v Celju. Dogodek se zavezujejo izvesti brezplačno, SPIRIT Slovenija, javna agencija jim v okviru navedenega dogodka zagotovi ustrezen prostor.
Prejemniki denarnih nagrad ali priznanj se ravno tako zavežejo, da bodo po podelitvi nagrad in sicer najkasneje do 1. 7. 2016 izvedli v svojih prostorih 'teden coworkinga', ko bodo za en teden brezplačno odprli svoja vrata zainteresiranim in jih vključili v svoje delo.
S prejemniki denarnih nagrad in/ali priznanj se bo sklenila pogodba, ki je sestavni del natečajne dokumentacije in kjer bodo natančneje definirane obveznosti prejemnikov.
Predvidena časovnica izvedbe javnega natečaja
17. julij 2015
objava poziva in pričetek zbiranja prijav
3. avgust 2015
zaključek zbiranja prijav
17. avgust 2015
odločitev natečajne komisije in obvestilo o izbiri zmagovalcev
10. september 2015
svečana razglasitev zmagovalcev na 48. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti – MOS v Celju.
Informacije o javnem natečaju
Vsa vprašanja v zvezi s prijavo na javni natečaj se posredujejo v elektronski obliki na elektronski naslov: drazen.jeremic@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na: www.spiritslovenia.si. Odgovori na vprašanja so zavezujoči in predstavljajo sestavni del dokumentacije javnega natečaja. Vprašanja se lahko posredujejo najkasneje do 29. 7. 2015, odgovori pa bodo objavljeni najkasneje do vključno petka, 31. 7. 2015.
SPIRIT Slovenija, javna agencija

AAA Zlata odličnost