Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Ob-2652/15, Stran 1373
Svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Svet JAZMP) na podlagi 18. člena v povezavi z 19. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list Republike Slovenije, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C)ter 17. in 18. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list Republike Slovenije, št. 115/06) objavlja javni natečaj za
direktorja
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: direktor)
Za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Agencija) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo farmacevtske, medicinske, veterinarske ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela Agencije,
– aktivno obvlada angleški jezik,
– je državljan Republike Slovenije,
– ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti s področja zdravil ali medicinskih pripomočkov, ter nima nobene funkcije v takih organizacijah in
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na zaporno kazen ali za povzročitev gospodarske škode.
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja Agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje Agencije,
– izdaja upravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti Agencije, če ni drugače določeno z zakonom in Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06; v nadaljevanju: sklep),
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi Svet Agencije,
– predlaga letni in večletni program dela Agencije,
– predlaga letni in večletni finančni načrt Agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema Svet Agencije, in druge strokovne podlage za njegovo delo ter skrbi za izvajanje njegovih odločitev,
– sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, ki se nanašajo na poslovanje Agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– pripravlja poročila o delu in poslovanju Agencije,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom.
Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:
1. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika.
2. Dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Program dela Agencije za mandatno obdobje (5 let).
4. Potrdilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije.
5. Izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na zaporno kazen ali za povzročitev gospodarske škode.
6. Izjavo, da ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti s področja zdravil ali medicinskih pripomočkov, ter nima nobene funkcije v takih organizacijah.
Prijavi je potrebno priložiti življenjepis kandidata, ki mora biti v obliki Europass, in v katerem naj kandidat poleg pridobljene formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Direktorja Agencije bo na predlog Sveta Agencije po izvedenem postopku javnega natečaja in v skladu z določbami Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Agencije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke«, na naslov Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti poslana v roku 15 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Agencije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Agencije.
Kandidat lahko morebitne dodatne informacije pridobi vsak delovni dan pri vodji Sektorja za pravne in kadrovske zadeve ter inšpekcijo, Blanki Česnik Wolf, na tel. 08/200-05-32.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti