Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Ob-2645/15, Stran 1372
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Dobrepolje, Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta
»Tajnik občine«
V besedilu uporabljeni izrazi napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: v prostorih Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo na položajnem delovnem mestu v nazivu podsekretar.
3. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas (5 let) s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega tujega jezika,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v primeru, da kandidat tega izpita nima, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja),
– opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat tega usposabljanja nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja),
– znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami).
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. (13. točka prvega odstavka 6. člena ZJU).
5. Vsebina prijave:
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela);
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– pisna privolitev kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dobrepolje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, potrdila o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, potrdil iz četrte in pete alineje te točke). Izrecna pisna privolitev kandidata je predpogoj za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Če kandidat ne da omenjene privolitve, mora sam predložiti ustrezna dokazila. Priložitev dokazil je zaželena.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
6. Kratek opis dela:
– neposredno vodenje občinske uprave (v nadaljevanju OU), organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in nadzor dela v občinski upravi;
– odločanje o zadevah iz delovnega področja OU;
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v OU;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji ter vodenje postopkov na drugi stopnji;
– razporejanje dela med delavce občinske uprave in skrb za delovno disciplino;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– koordiniranje priprave gradiva za seje OS, skrb za realizacijo sklepov;
– skrb za zakonitost, učinkovitost in smotrnost opravljanja nalog v OU;
– zagotavljanje razvoja področij dela in postavljanje standardov za boljše delo;
– skrb za izobraževanje in strokovno napredovanje zaposlenih;
– predstavljanje in zastopanje občine v skladu s statutom;
– sodelovanje pri pripravi najzahtevnejših analiz, informacij in drugih gradiv v občinski upravi;
– pomoč pri podajanju informacij javnega značaja;
– sodelovanje pri pripravi gradiv za seje Statutarno pravne komisije, Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter NO;
– izvedba nalog na področju zahtevnih javnih naročil in izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil;
– priprava najzahtevnejših prijav na državne in druge razpise;
– izvajanje nalog na področju kmetijstva in turizma;
– vodenje, priprava in izvajanje sistematičnega pristopa varstva pri delu in politike varstva pri delu;
– izvajanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu župana.
7. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki. Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj za prosto delovno mesto tajnik občine«. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: zupan@dobrepolje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavo je treba poslati v roku 14 dni od objave tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. Razpis bo objavljen tudi na spletni strani Občine Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika na položaj bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
8. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Dobrepolje, www.dobrepolje.si. Obravnavane bodo samo popolne in pravočasne prijave (24. člen Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10, v nadaljevanju Uredba). Skladno z določilom 21. člena Uredbe se v izbirni postopek ne uvrstijo kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.
9. Dodatne informacije v zvezi s tem natečajem posreduje Janez Pavlin, župan, na tel. 031/422-657, e-pošta: zupan@dobrepolje.si.
Občina Dobrepolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti