Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Št. 705-327/2015/3 Ob-2644/15, Stran 1372
Na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – Zarbit, 28/09, 51/10, 26/11, 14/12, 17/13 – odločba US:U-I-79/12-15, 53/14 in 58/14 – odločba US:U-I-148/13-15; v nadaljevanju: ZIZ), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
3 prosta mesta izvršitelja s sedežem na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani;
1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 281. člena ZIZ.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. člena ZIZ,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– ima zaključeno 4 letno srednješolsko izobrazbo, z navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga je predpisal minister, pristojen za pravosodje, z navedbo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja ter da zoper njega ni v teku kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja (7. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Uradni list RS, št. 6/99 in 75/02), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba (8. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte in pete alinee 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za imenovanje, opravi minister za pravosodje, pri čemer upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo in oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti odstavek 283. člena ZIZ).
Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost