Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Ob-2675/15, Stran 1370
Na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju ZJZP) in 8. člena Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Vzpostavitev sistema ogrevanja javnih objektov v lasti Občine Destrnik v obliki energetskega pogodbeništva« (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 7/2015, 8/2015 – popr.) Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Destrnik
1. Koncedent: Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik.
2. Predmet razpisa: izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in oskrbe z energijo v objektih koncedenta.
3. Objekti v lasti Občine Destrnik, kjer se bo izvajala koncesija: Osnovna šola Destrnik, Vrtec Destrnik, Volkmerjev dom kulture, Občinska stavba, Objekt zdravstveni in gasilski dom. Območje izvajanja se lahko razširi na dodatne objekte, ki konceptualno ustrezajo programski zasnovi projekta javno-zasebnega partnerstva.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje 20 let od pričetka izvajanja glavne storitve, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami koncesijskega akta.
5. Vrsta postopka izbire koncesionarja: koncedent bo izbral koncesionarja ob upoštevanju določb III. poglavja ZJZP.
6. Izpolnjevanje pogojev: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
7. Pogoji za predložitev skupne vloge: vlogo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina vlagateljev. V primeru skupne vloge, mora taka vloga vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu »Vloga« in sklenjeno partnersko (konzorcijsko) pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire zadevnega vlagatelja za koncesionarja in vsebuje vse v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več vlog, bodo vse vloge takšnega vlagatelja oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega razpisa. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega razpisa izločene vse vloge, pri katerih isti vlagatelj oziroma z njim povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni vlagatelj, drugič pa kot eden od vlagateljev v skupnem nastopu. Če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno vlogo ali če vlagatelj oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni vlogi, takšen vlagatelj oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih vlogah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen vlagatelj opravil kot podizvajalec v drugi vlogi.
8. Merila
Vloge kandidatov bodo ocenjene skladno z naslednjimi merili:
– neto sedanja vrednost prihrankov v celotni pogodbeni dobi: maksimalno število točk 50,
– odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih prihrankih: maksimalno število točk 20,
– število predloženih referenčnih potrdil o referenčnih delih, ki zajemajo glavno storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov toplotne in električne energije na objektih v javni lasti s trajanjem pogodbene oziroma koncesijske dobe najmanj 10 let, pri čemer se v merila ne štejejo tista, ki so potrebna za izpolnitev pogojev: maksimalno število točk 20,
– ponujen rok za dokončanje pripravljalnih storitev, ki so potrebne za zagotavljanje prihrankov energije in oskrbe z energijo: maksimalno število točk 10.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim kandidatom na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS v sprejemni pisarni Občine Destrnik ali na spletni strani Občine Destrnik: www.destrnik.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati preko e-pošte: obcina.destrnik@destrnik.si.
10. Prijava na razpis: vloga kandidatov na razpis mora biti pripravljena in oddana skladno z navodili iz razpisne dokumentacije, pri čemer se zahteva, da so vsi zahtevani dokumenti in priloge izpolnjene, kot to zahtevajo navodila posameznega obrazca ali kot izhaja iz njihovega besedila. Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec »Ovojnica«.
11. Rok za oddajo vloge: vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na sedež koncedenta najkasneje do 7. 8. 2015 do 10. ure, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
12. Odpiranje vlog in izdaja odločitve: Javno odpiranje vlog bo 7. 8. 2015 ob 10.30, na naslovu sedeža koncedenta. O odločitvi o izbiri koncesionarja bodo vlagatelji pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Občina Destrnik

AAA Zlata odličnost