Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Št. 410-0019/2015-3 Ob-2662/15, Stran 1369
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/2014), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2015) in Sklepa o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v Občini Divača – za leto 2015, objavlja Občina Divača
javni razpis
za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v Občini Divača – za leto 2015
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ne-programskih stroškov izvajalcem različnih programov, ki delujejo na območju Občine Divača.
Ne-programski stroški so tisti stroški, ki so nujno potrebni za izvedbe programov oziroma dejavnosti. Do sofinanciranja so po tem razpisu upravičeni naslednji stroški: stroški najemnin, stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov), stroški energentov (porabe električne energije in ogrevanja), stroški porabe vode.
Po tem razpisu so predmet sofinanciranja ne-programski stroški, ki niso zajeti v strošku izvedbe programa.
3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo: izvajalci programov na področju športa, turizma in kulture.
4. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
Upravičenci do sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 3. točke tega razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje registrirane dejavnosti;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki delovanja;
– razpolagajo z ustreznimi pogodbami o najemu prostora za opravljanje svoje dejavnosti na območju Občine Divača;
– razpolagajo z ustreznimi računi za neprogramske stroške, ki so povezani z izvajanjem njihove registrirane dejavnosti.
V primeru, da se posamezen program izvaja na območju Občine Divača in je namenjen občanom Občine Divača, na javni razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, je za izvajanje tega programa lahko izbran izvajalec, ki nima sedeža v Občini Divača, če izpolnjuje ostale navedene pogoje.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višini razpisanih sredstev za leto 2015 znaša 10.000,00 EUR od tega:
– 2.000,00 EUR za področje turizma,
– 4.000,00 EUR za področje kulture in
– 4.000,00 EUR za področje športa.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Divača, in sicer:
– Za turizem na proračunski postavi 14030503 Sredstva za delovanje turističnih društev – najemnine, uporabnine, obratovalni stroški,
– Za kulturo na proračunski postavki 18030303 Sredstva za delovanje kulturnih društev – najemnine, uporabnine, obratovalni stroški in
– Za šport na proračunski postavki 18050003 Sredstva za delovanje športnih društev – najemnine, uporabnine, obratovalni stroški.
6. Merila za izbor
Pri povračilu ne-programskih stroškov se upošteva maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje september preteklega leta (leto 2014) do septembra tekočega leta (leto 2015).
Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev.
7. Obrazci za pridobitev sredstev
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri svetovalcu za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani Občine Divača, na naslovu: www.divaca.si.
Vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom dobite pri Nataši Macarol, na tel. 05/7310-938.
8. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj – vloga za razpis za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev različnih programov v Občini Divača«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
9. Rok za predložitev vlog: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti na Občino Divača osebno ali po pošti do 15. 10. 2015.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vloge odpira in ocenjuje komisija, imenovana s sklepom župana.
Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 3 dni od prejema poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Komisija opravi strokovni pregled vlog ter jih ovrednoti. Predlog prejemnikov sredstev se predloži v podpis županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi sredstev. Sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi sredstev bo sprejet najkasneje v roku tridesetih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli najkasneje v roku osmih dni po njegovem sprejemu. Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi upravičenci.
Z izbranim upravičencem bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost