Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Ob-2661/15, Stran 1369
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 12/15) in Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015 (MUV, št. 04/06, 12/15)
razpis
za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2015
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so pred samozaposlitvijo bile prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe neprekinjeno, vsaj 90 dni neposredno pred uresničitvijo samozaposlitve. Termin »prijava pri Zavodu pred samozaposlitvijo« pomeni, da se samozaposlitev realizira neposredno iz Zavoda brez vsake prekinitve med odjavo registrirano brezposelne osebe pri Zavodu in registracijo dejavnosti.
Poleg tega pogoja morajo izpolnjevati še naslednje:
– stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, ali pa na podlagi Zakona o zavodih, samozaposlitev v obdobju od 24. maja 2014 do 31. avgusta 2015;
– poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden;
– vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev.
Vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, po izteku 12 mesecev, najkasneje do 31. 12. 2016 pa mora prejemnik občini predložiti končno poročilo, v katerem bo poročal o namenski porabi sredstev in o uspešnosti realizacije samozaposlitve.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih, niso upravičene do finančnih sredstev po tem razpisu.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2015 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja, v skupni višini 212.000,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec znaša do 10 minimalnih mesečnih plač. Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec, ki opravlja obrtno dejavnost v skladu z Uredbo o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 63/13) je do 5 minimalnih mesečnih plač.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno ponedeljka, 31. 8. 2015.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo (vsebina mora biti urejena po zaporedju od številke 1 do številke 10) je potrebno v zaprti kuverti osebno dostaviti ali poslati priporočeno po pošti. Na kuverti mora biti obvezno nalepljen obrazec 04 za kuverto z vpisanimi podatki (ime in priimek ter polni naslov pošiljatelja izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami).
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje, do vključno 31. 8. 2015 do 15. ure oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 31. 8. 2015. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot prepozne s sklepom komisije zavržejo.
V. Odpiranje in obravnava prijav
Za formalno popolno prijava se šteje prijava z vsemi potrebnimi dokazili, vložena v zaprto in pravilno označeno pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v sprejemno pisarno. Kolikor bo prijava nepopolna, bo komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge je 5 dni. V primeru poziva na dopolnitev vloge, se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge za samozaposlitev«. Na hrbtni strani morata biti napisana priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prijave in ga posredovala v potrditev županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju mestne uprave. Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih sredstev bodo upravičencem do sredstev posredovani najkasneje do 31. 10. 2015. Na sklep je v roku 8 dni od njegovega prejema možna pritožba pri županu Mestne občine Maribor. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi upravičenci do sredstev.
Po prejetju sklepa o odobritvi sredstev bo z vsakim upravičencem do sredstev sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in drugih medsebojnih obveznostih in pravicah. Če se v roku 8 dni upravičenec ne oglasi na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvrši na račun upravičenca 30. dan od dneva veljavnosti pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
VI. Dvig razpisne dokumentacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje.
Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »Razpisi in javne objave«. Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, tel. 22-01-386, ali pišete na elektronski naslov: helena.turk@maribor.si, z navedbo »razpis za samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost