Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Št. 330-23/2015 Ob-2632/15, Stran 1367
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13, ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS-A), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov društev ali zvez na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdarstva in razvoja podeželja v Občini Krško v letu 2015
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in programov društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo,
– informiranje in podajanje vsebin, povezanih z razvojem podeželja,
Podpora je namenjena za izvedbo:
– predstavitev dejavnosti društva: (zloženke, različne publikacije);
– organizacija, stroški izvedbe in predstavitev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena;
– materialnih stroškov, najem prostorov.
Cilja ukrepa sta:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
2. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2015 v okvirni višini 9.000 EUR na proračunski vrstici – 5002 – 4120.
3. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, razvoja podeželja in gozdarstva, združujejo kmetijske pridelovalce na območju Občine Krško in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– delujejo na območju občine in regije,
– so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo zakonodajo, ki jo zahteva Zakon o društvih,
– izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov.
4. Rok za črpanje sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela društva:
a. število članov društva,
b. program dela društva.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,
– pridobitno dejavnost društva.
7. Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, kolikor upravičenec ni davčni zavezanec.
8. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:
– prijavni obrazec, izjava o številu članov,
– kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
– pregledno vsebinsko, terminsko in finančno ovrednoten program za leto 2015, potrjen na občnem zboru društva.
– pregledno realizacijo programa za leto 2014, potrjeno na občnem zboru društva.
– izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
– izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in mednarodnih javnih razpisov.
Občina sofinancira programe dela lokalnega in regionalnega društva v obdobju od zaključka javnega razpisa v letu 2014, do zaključka javnega razpisa za leto 2015.
9. Rok in mesto oddaje vlog
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15. 9. 2015, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in »Ne odpiraj« javni razpis – programi društev na področju kmetijstva«.
10. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
11. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev pooblaščena oseba s strani župana Občine Krško, s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka.
Zahtevek, poročilo o vsebini izvedbenega programa in pogodba, morata biti dostavljeni na Občino Krško najkasneje do 16. 11. 2015.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015.
12. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost