Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Ob-2649/15, Stran 1365
Na podlagi 1. člena in 3. člena Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in finančnega načrta Parka Škocjanske jame, Slovenija, za leto 2015 sprejetega na 8. seji Sveta javnega zavoda Parka Škocjanske jame dne 25. 3. 2015 in Sklepa Ministrstva za okolje in prostor št. 35602-8/2015 z dne 7. 5. 2015, objavlja Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
javni razpis
za razdelitev nepovratnih sredstev v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2015
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmeta razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega omrežja za vasi Betajna, Matavun in Škocjan.
III. Višina in namen sredstev: v skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju JZ PŠJ) je višina razpoložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje projektiranja in izgradnje kanalizacijskega omrežja 18.500,00 EUR.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobi vlagatelj, ki:
– je fizična ali pravna oseba, ki bo izvedla ustrezno in celovito rešitev projektiranja in izgradnje kanalizacijskega omrežja.
V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko vlagatelji, ki pripravijo celovito ponudbo in bodo pripravili najustreznejšo dolgoročno rešitev odvajanja in čiščenja kanalizacijskih voda.
V primeru da bo prispelo več vlog, se sredstva dodelijo vlagatelju, ki bo pripravil najustreznejšo rešitev odvajanja in čiščenja kanalizacijskih voda, ki bo vključevala vse že izvedene in načrtovane investicije (biološke čistilne naprave, male čistilne naprave), vse obstoječe vode in komponento razvoja in rasti na zadevnem območju.
VI. Prijava na razpis mora vsebovati: izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
VII. Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja: izbrani vlagatelj (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) se zaveže, da bo v postopku izgradnje kanalizacijskega omrežja v skladu z zakonodajo RS pridobil kulturnovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje, če bo le-to potrebno.
VIII. Oddaja prijave: prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova vlagatelja na hrbtni strani kuverte in napisom »Prijava na javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev v regijskem parku Škocjanske jame – kanalizacija« in napisom na naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi parka: Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
IX. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je štirinajst dni po dnevu objave v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je oddana do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na upravi JZ PŠJ.
X. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela petnajsti dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS ob 14. uri, na upravi Parka Škocjanske jame oziroma prvi naslednji delovni dan.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame vse vlagatelje obvestil najkasneje v osmih dneh, ko bo direktor zavoda na predlog komisije s sklepom odločil o prejemniku in višini dodeljenih sredstev.
Na sklep direktorja se vlagatelj lahko pritoži v sedmih dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči svet zavoda v roku štirinajst dni.
XI. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev: z upravičencem bo javni zavod Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do sredine meseca avgusta 2015. Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
XII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko za projektiranje in izgradnjo kanalizacijskega omrežja v vaseh Betanja, Matavun in Škocjan. Pogodba o dodelitvi sredstev bo vsebovala določbo, da mora prejemnik sredstev s projektiranjem začeti v letu 2015 in dela dejansko in kvalitetno izvesti najkasneje do konca leta 2017.
V primeru, da upravičenec del ne bo izvedel oziroma realiziral ali bo komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, bo upravičenec moral nakazana sredstva vrniti na transakcijski račun JZ PŠJ skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila.
V primeru, da komisija ne bo razdelila za to namenjenih finančnih sredstev oziroma da bo upravičenec moral zaradi neizvedbe del ali zaradi slabe in nekvalitetne izvedbe del nakazana sredstva vrniti na transakcijski račun JZ PŠJ, bo o ostanku in porabi sredstev odločal Svet zavoda Parka Škocjanske jame na naslednji seji.
XIII. Prehodne in končne določbe: z objavo tega razpisa preneha veljati točka II. c javnega razpisa za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2015, objavljenega v UL dne 29. 5. 2015, in z njo povezane določbe istega razpisa.
XIV. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta javni razpis in obrazec za prijavo na voljo na sedežu JZ PŠJ in na spletni strani JZ PŠJ, kjer bo objavljen najmanj 14 dni.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri Marku Požarju, na tel. 05/70-82-110.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti