Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Št. 430-184/2014/4 Ob-2694/15, Stran 1353
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14-ZVRS-H in 90/14), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. UPB4, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in 14/15 – ZIPRS1415-D), Rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 14/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije od 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Pogodbe ERA-MBT št. 604814 z dne 2. 12. 2013, Memoranduma o sodelovanju pri mednarodnem razpisu v okviru ERA-NET iniciative ERA-MBT z dne 21. 10. 2014 in Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo postopka javnega razpisa v okviru ERA-NET iniciative ERA-MBT št. 430-184/2014/2 z dne 16. 6. 2015, objavlja
javni razpis
v okviru ERA-NET iniciative ERA-MBT
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa v okviru iniciative ERA-MBT (v nadaljevanju: nacionalni razpis) je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v transnacionalnih raziskovalnih projektih v nadaljevanju: projekt), ki so za izvajanje izbrani v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte ERA-MBT: “The development of biorefinery processes for marine biomaterials” (v nadaljevanju: transnacionalni razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu s transnacionalnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani, http://www.marinebiotech.eu/first-transnational-call.
Glavni namen transnacionalnega razpisa je spodbuditi mednarodno sodelovanje in s tem okrepiti znanstveno skupnost na področju morske biotehnologije.
Predmet in namen javnega razpisa sta podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji v točki 1 Navodil za prijavo na javni razpis (v nadaljevanju: Navodila za prijavo).
3. Pogoji in merila sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
V razpisu sodelujejo financerske organizacije iz 11 držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Belgije, Danske, Islandije, Irske, Nove Kaledonije, Norveške, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije in Švedske.
3.2 Upravičenci
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje transnacionalnega razpisa, objavljenega na spletni strani, http://www.marinebiotech.eu/first-transnational-call. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje nacionalne pogoje:
– Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski partnerji iz transnacionalnega konzorcija, ki bo na transnacionalni ravni predlagan za sofinanciranje.
– Kot slovenski partnerji v projektu (v nadaljevanju: slovenski partnerji) lahko nastopajo raziskovalne organizacije, ki so osebe javnega ali zasebnega prava in izpolnjujejo pogoje za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
– Slovenske raziskovalne organizacije ter raziskovalci, ki bodo sodelovali v projektu (v nadaljevanju: člani projektne skupine), morajo biti vpisani v evidenco Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS).
– Vodja slovenskega dela projekta oziroma koordinator slovenskega dela projekta, če je slovenskih partnerjev več, mora izpolnjevati pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A):
– ima doktorat znanosti,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih (kriteriji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11)
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje.
– Člani projektne skupine morajo za izvajanje projekta v času njegovega trajanja imeti proste letne kapacitete:
– za vodjo projekta pri posameznem slovenskem partnerju najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letni ravni.
– za člane projektne skupine najmanj 17 prostih raziskovalnih ur na letni ravni.
– Člani projektne skupine morajo biti za čas trajanja projekta v delovnem oziroma pogodbenem razmerju z raziskovalno organizacijo, ki sodeluje kot slovenski partner v projektu.
– Slovenski partnerji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– na dan 31. 12. 2014 niso bili v stanju insolventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-UPB8 in 10/15-popr.);
– niso v težavah po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (Uradni list EU 2014/C 249/01);
– imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije;
– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
– niso za isti namen že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna oziroma skupna višina prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne pomoči;
– glede subjekta ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2 in 81/13-odl. US RS);
– da redno izplačuje plače in socialne prispevke skladno z veljavnimi predpisi.
Prejemnik sredstev je pri porabi sredstev dolžan upoštevati Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I), če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa.
3.3 Transnacionalni konzorcij
Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem projektu sestavljajo transnacionalni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta, v katerem bodo sodelovali slovenski partnerji:
– lahko sodeluje največ osem partnerjev,
– lahko sodelujejo največ trije partnerji iz ene države,
– morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj treh različnih v razpisu sodelujočih držav, od katerih mora biti eden izmed njih koordinator projekta,
– lahko sodelujejo tudi partnerji iz držav, ki ne sodelujejo v razpisu, če utemeljijo dodano vrednost njihove udeležbe in zagotovijo lastno financiranje in če konzorcij tudi z njihovo udeležbo ne presega maksimalnega števila partnerjev,
Vsak konzorcij določi koordinatorja projekta, ki bo odgovoren za oddajo predloga projekta na transnacionalni razpis in komunikacijo z Sekretariatom skupnega transnacionalnega razpisa.
V primeru, da je v enem konzorciju več slovenskih partnerjev, morajo partnerji določiti vodjo projekta pri posameznem slovenskem partnerju in koordinatorja slovenskega dela projekta, ki je tudi kontaktna oseba za ministrstvo.
Pogoji sodelovanja so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji v točki 2 Navodil za prijavo.
3.4 Merila
Ocenjevalni kriteriji so navedeni v točki 7.2.2.
4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev v projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja.
Višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega razpisa je 210.000,00 EUR za celotno obdobje trajanja projektov (t.j. največ do 70.000,00 EUR letno za sofinanciranje vseh slovenskih partnerjev v izbranih projektih). Vrednost zahtevanega sofinanciranja slovenskega dela posameznega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR, t.j. največ do 70.000,00 EUR letno skupno za vse slovenske partnerje v posameznem projektu.
Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 569410 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«, št. ukrepa 3330-14-0007 »Mednarodno znanstveno sodelovanje«. Financiranje se zagotavlja za čas izvajanja projekta v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti.
5. Obdobje porabe sredstev
Predvideno obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2016, 2017, 2018 in 2019.
Predvideni začetek financiranja upravičenih stroškov izbranih projektov je v 2016 in je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih državah.
Predvideno trajanje projektov je največ do 36 mesecev.
6. Upravičeni stroški in način financiranja
Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške slovenskih partnerjev v projektu v skladu z veljavnimi predpisi in priglašeno shemo državnih pomoči, ki mora biti pred sklenitvijo pogodb o sofinanciranju potrjena s strani pristojnih organov.
Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stroškov projekta. Poleg stroškov dela (plače in prispevki delodajalca), so upravičeni stroški izvajanja aktivnosti na projektu še neposredni materialni stroški, neposredni stroški storitev ter stroški raziskovalne opreme, ki se priznajo v višini obračunane amortizacije.
Prejemnik bo na podlagi izpisa upravičenih stroškov na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti, na osnovi zahtevka za izplačilo, odobrenega s strani skrbnika pogodbe na ministrstvu, ob zaključku vsakega obdobja prejel sredstva v višini izkazanih dejanskih stroškov v posameznem obdobju izvajanja aktivnosti na projektu. V posameznem letu izvajanja aktivnosti upravičeni stroški na projektu ne smejo presegati letnega zneska določenega s pogodbo. Obdobja izvajanja aktivnosti, natančneje določena s pogodbo, praviloma trajajo 12 mesecev. Za potrebe poročanja morajo upravičenci ministrstvu kot prilogo finančnemu poročilu posredovati specifikacijo vseh plačil in stroškov ter vsa dokazila o plačilih stroškov.
Delež sofinanciranja je odvisen od tega, ali financiranje pomeni državno pomoč. V primeru da financiranje ne pomeni državne pomoči, je financiranje lahko do 100 %, v primeru da financiranje pomeni državno pomoč, pa je delež sofinanciranja odvisen od velikosti podjetja ter tipa raziskave in znaša do 75 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški ter višina in način financiranja so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji v točki 5 Navodil za prijavo.
7. Postopek razpisa
Razpis poteka v treh fazah:
– 1. faza – oddaja transnacionalne predprijave: preverjanje izpolnjevanja transnacionalnih in nacionalnih formalnih kriterijev, transnacionalna strokovna presoja in skupno transnacionalno povabilo k oddaji transnacionalne prijave.
– 2. faza – oddaja transnacionalne prijave: preverjanje izpolnjevanja transnacionalnih in nacionalnih formalnih kriterijev, transnacionalna strokovna presoja in skupno transnacionalno priporočilo za sofinanciranje projektov.
– 3. faza – oddaja prijave na nacionalni razpis za slovenski del projekta: ponovno preverjanje izpolnjevanja formalnih kriterijev slovenskih partnerjev, ki so bili v okviru konzorcija priporočeni za financiranje.
Podrobneje je postopek razpisa opisan v razpisni dokumentaciji v točki 7 Navodil za prijavo.
7.1. Način prijave in razpisni roki
Način prijave in razpisni roki na transnacionalni razpis so opisani na internetni strani http://www.marinebiotech.eu/first-transnational-call.
7.1.1 Transnacionalna predprijava
Rok za oddajo transnacionalne pred prijave je bil 10. 12. 2014 do 17. ure po srednjeevropskem času. Transnacionalno predprijavo (»pre-proposal«) je oddal koordinator projekta v imenu celotnega konzorcija v elektronski obliki na spletni strani, http://www.submission-marinebiotech.eu. Oddaja transnacionalne pred prijave je bila pogoj za to, da je lahko konzorcij, če je bil k temu povabljen, oddal transnacionalno prijavo.
7.1.2 Transnacionalna prijava
V primeru, da je bil konzorcij povabljen k oddaji transnacionalne prijave, je bil koordinator raziskovalnega projekta v imenu celotnega konzorcija pozvan, da do 30. 4. 2015 do 17. ure po srednjeevropskem času odda popolno prijavo na skupni transnacionalni razpis v elektronski obliki na spletni strani, http://www.submission-marinebiotech.eu.
7.1.3 Nacionalna prijava
V primeru uspešne transnacionalne prijave konzorcija, v katerem sodeluje slovenski partner v projektu, bo ministrstvo vodjo oziroma koordinatorja slovenskega projekta, če je partnerjev več, pozvalo k oddaji nacionalne prijave za slovenski del projekta. Prijavo mora vodja oziroma koordinator slovenskega projekta v tiskani in elektronski obliki (v formatih.xls in.doc ter skenirano v formatu.pdf) poslati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici po oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis ERA-MBT« na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki bodo oddane neposredno v Glavno pisarno ministrstva ali poslane priporočeno po pošti najpozneje v roku 15 dni od prejetja poziva vodji oziroma koordinatorju slovenskega projekta, če je partnerjev več.
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih nacionalnih prijav bo predvidoma tretji delovni dan od izteka roka za oddajo prijav na sedežu ministrstva opravila strokovna komisija ministrstva (v nadaljevanju: Komisija ministrstva). Datum odpiranja prijav bo objavljen na spletnih straneh ministrstva. Odpiranje prijav bo javno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo formalno popolne, bodo pozvani, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih vlagatelj v roku (8 dni od prejema poziva) ne bo dopolnil skladno s pozivom za dopolnitev, se zavržejo.
Podrobnosti o prijavi na razpis so navedene v točki 6 Navodil za prijavo.
Dokumenti, ki jih morajo vsebovati formalno popolna prijava na nacionalni razpis, so navedeni v razpisni dokumentaciji v točki 6.2 Navodil za prijavo.
7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanciranje
7.2.1 Transnacionalna predprijava
Formalno upravičenost slovenskih nacionalnih partnerjev (glej točko 3.2.) ter primernost višine stroškov slovenskih partnerjev preverja Komisija ministrstva. Predloge, ki zadostijo nacionalnim in transnacionalnim formalnim pogojem (preverja jih Sekretariat transnacionalnega razpisa), ocenjuje Strokovni ocenjevalni odbor (ang. Peer Review Panel – PRP) v skladu s specifičnima strokovnima ocenjevalnima kriterijema, v, t.j. umestitev v okvir razpisa ter prispevek k ciljem razpisa in znanstvena oziroma tehnološka odličnost. Kriterija sta podrobneje opredeljena v točki 4.1 Navodil za prijavitelje na transnacionalni razpis ERA-MBT (ang. Guidelines for Applicants).
Strokovni ocenjevalni odbor na osnovi vsebinskih ocen pripravi prednostno listo najboljših projektov, ki jih na njeni osnovi Sekretariat transnacionalnega razpisa povabi k oddaji transnacionalne prijave.
7.2.2 Transnacionalna prijava
Do transnacionalne prijave so upravičeni zgolj konzorciji povabljeni s strani Sekretariata transnacionalnega razpisa. Prejete vloge, ki zadostujejo nacionalnim in transnacionalnim formalnim pogojem (preverja jih Sekretariat transnacionalnega razpisa) ocenjuje Strokovni ocenjevalni odbor v skladu z ocenjevalnimi kriteriji, t.j. umestitev v okvir razpisa in prispevek k ciljem razpisa, znanstvena oziroma tehnološka odličnost kakovost in učinkovitost izvajanja in upravljanja projekta ter potencialni učinki in možnosti prenosa rezultatov v industrijsko uporabo. Kriteriji so podrobneje opredeljeni v točki 4.2 Navodil za prijavitelje na transnacionalni razpis ERA-MBT (ang. Guidelines for Applicants)
Strokovni ocenjevalni odbor na osnovi vsebinskih ocen pripravi prednostno listo najboljših projektov. Na njeni osnovi Odbor transnacionalnega razpisa predlaga posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj financira. Končna odločitev o financiranju je odvisna od izpolnjevanja nacionalnih pogojev ter proračunskih zmožnosti sodelujočih držav, ki potrdijo, katere projekte bodo financirale.
Koordinatorji vseh projektov bodo o tem ali je njihov predlog predlagan za sofinanciranje ali ne, s strani Sekretariata transnacionalnega razpisa, obveščeni po elektronski pošti predvidoma avgusta 2015.
7.2.3 Nacionalna prijava
O izboru slovenskih prejemnikov sredstev odloči ministrica, pristojan za znanost, s posamičnim sklepom o izbiri za vsakega slovenskega prijavitelja, predvidoma oktobra 2015. Ministrstvo bo na podlagi formalno popolnih prijav, formalne upravičenosti slovenskih partnerjev v projektu skladno s točko 3.2 in primernosti višine ter upravičenosti stroškov, sofinanciralo najboljše projekte slovenskih partnerjev do porabe sredstev, vendar le, če se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih.
Postopek nacionalne prijave in kriteriji za ocenjevanje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, natančneje v točki 7.4 Navodil za prijavo.
7.2.4 Postopek s pravnim sredstvom
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz nacionalnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o ne(izboru), zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodbe o financiranju projekta z izbranimi prijavitelji.
8. Spremljanje izvajanja projektov: nadziranje projektov in poročanje bo potekalo v skladu z nacionalnimi pravili v državah, ki bodo sodelovale pri sofinanciranju aktivnosti na posameznem projektu. Slovenski partnerji v odobrenem projektu bodo, skladno z ministrstvom sklenjeno pogodbo o izvajanju aktivnosti na projektu (Priloga 2), poročali o izvajanju aktivnosti na letni ravni. Osnova za sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti bodo izpisi upravičenih stroškov na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti, Letno vsebinsko in finančno poročilo o opravljenem delu (Priloga 3) ter Končno poročilo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih (Priloga 4). Za potrebe poročanja morajo upravičenci ministrstvu kot prilogo finančnemu poročilu posredovati specifikacijo vseh plačil in stroškov ter vsa dokazila o plačilih stroškov.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
I. Navodila za prijavo na Javni razpis v okviru iniciative ERA-MBT
II. Priloge
1. Nacionalna prijava slovenskega dela projekta (Priloga 1)
i. Finančni načrt izvajanja aktivnosti za celotno obdobje trajanja projekta (Obrazec NP.1)
2. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 2)
3. Poročilo o izvajanju aktivnosti v preteklem letu (Priloga 3)
i. Obrazec P1: Vsebinsko poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu v preteklem letu
ii. Obrazec P2: Finančno poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu v preteklem letu
iii. Obrazec P3: Vsebinski načrt izvajanja aktivnosti na projektu v naslednjem letu
iv. Obrazec P4: Finančni načrt izvajanja aktivnosti na projektu v naslednjem letu
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi.
10. dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kontaktna oseba je Kim Turk (kim.turk@gov.si), ki je v poslovnem času dosegljiva na tel. 01/478-47-05.
Podatki o ERA-MBT iniciativi in transnacionalnem razpisu v okviru te iniciative so na voljo na spletni strani http://www.marinebiotech.eu/first-transnational-call.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost