Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Št. 695/14 Ob-2648/15, Stran 1350
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12, 50/14 in 46/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1249/2010 z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 341 z dne 23. 12. 2010, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES),
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013), potrjenega z Odločbo Evropske komisije št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. novembra 2008 in spremembo OP 2007-2013, potrjenega z izvedbenim sklepom Evropske Komisije z dne 30. 1. 2014 o spremembi Odločbe C(2008) 7279 o odobritvi Operativnega Programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za ribištvo Sloveniji za programsko obdobje 2007-2013 št. CCI 2007 SI 14 F PO 001, objavlja
javni razpis
za ukrep Individualne premije za ribiče
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet podpore so premije za ribiče (v nadaljnjem besedilu: premije), ki bodo po določitvi državne meje na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v skladu z Zakonom o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS) (Uradni list RS, št. 57/10; v nadaljnjem besedilu: arbitražni sporazum) lahko lovili na območju, določenem v 8. točki priloge I Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22) zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: območje iz 8. točke Priloge I Uredbe 1380/2013/ES).
2. Premije za ribiče se lahko uveljavljajo za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.
3. Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
4. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za premije v okviru ukrepa Individualne premije za ribiče, za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014, znaša 300.000 EUR. Za izvedbo tega ukrepa je določeno 100 odstotno javno financiranje, od tega delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih znaša 75 odstotkov, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25 odstotkov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
945010 – Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, v višini 225.000 EUR,
945110 – Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska udeležba, v višini 75.000 EUR.
5. Vlagatelj lahko odda vlogo za ta javni razpis za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014, v obdobju od naslednjega dneva po dnevu objave javnega razpisa v Uradnem listu RS pa do vključno 7. 8. 2015.
II. Vlagatelji
1. Premije lahko pridobijo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe skladno z Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06; v nadaljnjem besedilu: ribiči – fizične osebe), ki so lastniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji ter so hkrati uporabniki plovil, na katere se sklicujejo v vlogi, in ribiči, ki so člani posadke (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Član posadke je tisti, ki je v dovoljenju za gospodarski ribolov ribiškega plovila, ki je navedeno v vlogi na razpis, vpisan kot uporabnik plovila in hkrati ni lastnik tega ribiškega plovila.
2. Do financiranja ukrepa individualne premije za ribiče so upravičeni vlagatelji, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne ter so v skladu z določbami tega javnega razpisa in določbami od 11.a do 11.č člena Uredbe.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Vlagatelj mora za pridobitev premije izpolnjevati naslednje pogoje:
– dejavnost ribolova opravlja ali je opravljal na plovilu, ki je navedeno v vlogi na razpis ter je registrirano za gospodarski ribolov oziroma je bilo registrirano za gospodarski ribolov v obdobju, na katero se vloga nanaša, v dovoljenju za gospodarski ribolov za to ribiško plovilo, pa je vlagatelj naveden kot uporabnik plovila;
– za ribiško plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov za obdobje, na katero se vloga nanaša;
– za ribiško plovilo mora biti oddanih vsaj 80 ladijskih dnevnikov v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis, pri čemer je bilo v vsakem letu oddano vsaj 40 ladijskih dnevnikov in
– ribiško plovilo mora doseči vsaj četrtino povprečnega letnega iztovora vseh aktivnih plovil v posameznem ribolovnem segmentu v zadnjih dveh koledarskih letih pred oddajo vloge na javni razpis. Ribolovni segment se ugotavlja glede na uporabljeno ribolovno orodje. V Tabeli 1 so navedene količine povprečnega letnega iztovora glede na posamezno ribolovno orodje, ki ga je potrebno doseči.
Tabela 1
Ribolovno orodje 
Koda ribolovnega orodja
¼ povprečnega iztovora za obdobje 2013–2014, na ribolovno orodje (v kilogramih)
Stoječe (zasidrane) zabodne mreže
GNS 
117
Trislojne mreže
GTR
118
Zaporne plavarice 
PS
3.835
Pridnene vlečne mreže
OTB 
2.044
Zgoraj navedene zahteve morajo biti izpolnjene za obdobje, na katero se vloga nanaša. Če je vlagatelj znotraj tega obdobja opravljal dejavnost ribolova le del obdobja, se mu le-to upošteva sorazmerno pri izračunu premije.
Vlagatelj mora imeti poravnane vse finančne obveznosti do države. Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije. Če je vlagatelj ribič – fizična oseba pa ne sme biti v postopku osebnega stečaja.
IV. Izračun premije
Izračun premije:
1. Premija se izplača vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje, navedene v prejšnjem poglavju, za vsak dan neizvajanja gospodarskega ribolova na območju iz 8. točke Priloge I Uredbe 1380/2013/ES, v skladu z določbami, navedenimi v tem poglavju.
2. Višina premije se izračuna po prispetju vseh popolnih vlog, in sicer za obdobje, na katero se nanaša ta javni razpis. Skupna višina premije na posameznega upravičenca, za vsa razpisana obdobja za katera bo lahko možno vlagati vloge za ukrep Individualne premije za ribiče, ne sme presegati vsote mesečnih minimalnih plač v Republiki Sloveniji v letu 2013, kar znaša 9.403,92 eurov (v nadaljnjem besedilu: minimalna plača v Republiki Sloveniji v letu 2013).
3. V posameznem obdobju izplačevanja premije vsi upravičenci prejmejo enako dnevno nadomestilo. Višina dnevnega nadomestila je odvisna od višine razpisanih sredstev za posamezno obdobje in števila upravičencev v tem obdobju ter upošteva število ribiških plovil, na katere se glasijo vloge. Pri tem dnevno nadomestilo ne sme presegati najvišjega dnevnega nadomestila za upravičenca, ki se izračuna po formuli:
Najvišje dnevno nadomestilo za upravičenca = minimalna plača v Republiki Sloveniji v letu 2013 / 365 dni.
Dnevno nadomestilo za upravičenca, skladno z izračunom iz prejšnjega odstavka, ne sme presegati 25,76 evrov.
Premija za posameznega upravičenca za posamezno obdobje se izračunana po formuli:
Premija za upravičenca = število dni, za katere plovilo izpolnjuje pogoje in je bil ribič zaposlen na plovilu, pomnoženo z dnevnim nadomestilom.
V zgoraj navedeni formuli je ribič uporabnik plovila, ki je naveden v dovoljenju za gospodarski ribolov ribiškega plovila, na katero se sklicuje v vlogi na razpis. Zaposlenost upravičenca predstavlja obdobje opravljanja dejavnosti, ki se izkazuje z obdobjem vpisa uporabnika plovila v dovoljenju za gospodarski ribolov.
4. Če bi vsota vseh izračunanih premij za posamezne upravičence presegla s tem javnim razpisom razpisana sredstva, se višina premij linearno zniža, tako da vsota vseh izračunanih premij ne presega s tem javnim razpisom razpisana sredstva.
Določanje maksimalnega števila dni, za katere plovilo izpolnjuje pogoje, ki se lahko upošteva pri izračunu premije:
1. Z določbami, ki sledijo, je opredeljen način s katerim se ugotavlja maksimalno število dni za ribiška plovila, ki se lahko upošteva pri izračunu premije, pod pogojem, da so za ta plovila izpolnjeni pogoji, ki so določeni v drugi, tretji in četrti alineji 1. točke, III. poglavja tega razpisa.
Maksimalno število dni se lahko upošteva pri izračunu premije, pod pogojem, da je upravičenec znotraj obdobja na katerega se nanaša vloga (1. januar – 31. december 2014), opravljal dejavnost na plovilu maksimalno število dni. V primeru, da je upravičenec znotraj tega obdobja na plovilu opravljal dejavnost manj časa, kot znaša ugotovljeno maksimalno število dni za ribiško plovilo, se upravičencu pri obračunu upošteva le število dni, v katerih je upravičenec opravljal dejavnost na plovilu.
Če je upravičenec na plovilu opravljal dejavnost več dni kot je ugotovljeno maksimalno število dni za ribiška plovila, ki se lahko upošteva pri izračunu premije, se mu pri izračunu premije upošteva le ugotovljeno maksimalno število dni za ribiška plovila.
2. Pri izračunavanju premije se upošteva, da je lahko v ukrep individualnih premij za ribiče dnevno vključenih največ 25 ribiških plovil, od tega največ do pet plovil, ki uporabljajo vlečne mreže.
3. V obdobju 365 dni, od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014, je lahko 25 plovil skupaj opravilo največ 9.125 ribolovnih dni na morju, pri čemer so plovila, ki so v tem obdobju lovila z vlečnimi mrežami, lahko skupaj opravila največ 1.825 ribolovnih dni na morju.
Če se odobrene vloge znotraj obdobja skupaj ne nanašajo na več kot 25 plovil, se največje možno število dni, za katere se upravičencu lahko izračuna premija, določi na naslednji način (rezultat se zaokroži na celo število navzdol):
I. Če je skupno število plovil enako ali manjše od 25 in število plovil, ki je lovilo z vlečnimi mrežami, ne presega 5 plovil, se za posamezno plovilo pri izračunu upošteva največje možno število dni za obdobje, za katero je možno vlagati vloge (365 dni).
II. Če je skupno število plovil enako ali manjše od 25 in število plovil, ki je lovilo z vlečnimi mrežami, presega pet plovil, se za obdobje, za katero se vlaga vloga, za vsako izmed teh plovil, ki je lovilo z vlečnimi mrežami, sorazmerno zmanjša največje možno število dni na morju, tako da za vsota ribolovnih dni za ta plovila ne preseže 1.825 dni.
Pri plovilih, ki ne lovijo z vlečnimi mrežami, se pri izračunu upošteva največje možno število dni na posamezno plovilo (365 dni).
4. Če se odobrene vloge znotraj obdobja nanašajo na več kot 25 plovil, se največje možno število dni, za katere se upravičencu izračuna premija, določi na naslednji način (rezultat se zaokroži na celo število navzdol):
I. Če je skupno število plovil večje od 25 plovil, število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, pa ne presega pet plovil, se največje možno število dni, za katere se upravičencu izračuna premija, določi tako, da se največje možno skupno število ribolovnih dni za vsa plovila v tem obdobju (9.125 dni) deli s skupnim številom plovil, za katera so oddane vloge.
II. Če je skupno število plovil večje od 25 plovil in skupno število plovil, ki lovijo z vlečnimi mrežami, presega pet plovil, se največje možno število dni, za katere se lahko upravičencu izračuna premija, določi tako, da se najprej največje možno skupno število ribolovnih dni za vsa plovila v tem obdobju (9.125 dni) deli s skupnim številom plovil, za katera so bile oddane vloge.
Nato se za plovila, ki uporabljajo vlečno mrežo, ločeno ugotovi število ribolovnih dni za ta plovila, tako, da se deli število dni znotraj obdobja, ki maksimalno pripada tem plovilom (1.825 dni), s številom teh plovil.
Nato se največje možno število dni določi glede na vrsto plovila na naslednji način:
a) Če je povprečno število ribolovnih dni za posamezno plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v tem obdobju večje od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, ki izpolnjujejo pogoje, se pri plovilih z vlečnimi mrežami upošteva povprečje ribolovnih dni za vsa plovila,
b) če je povprečno število ribolovnih dni za posamezno plovilo, ki uporablja vlečne mreže, v tem obdobju manjše od povprečja ribolovnih dni za vsa plovila, se pri plovilu, ki uporablja vlečne mreže, upošteva njihovo povprečje, pri plovilih, ki ne uporabljajo vlečnih mrež, pa se največje možno število dni za posamezno plovilo ugotavlja tako, da se največje možno skupno število ribolovnih dni plovil, ki ne uporabljajo vlečnih mrež v obdobju (7.300 dni), deli s skupnim številom teh plovil.
5. Pri izračunu premije se upoštevajo le tista ribiška plovila za katera so izpolnjeni pogoji določeni v drugi, tretji in četrti alineji 1. točke III. poglavja tega javnega razpisa.
6. Vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev premije, ki so določeni v II. in III. poglavju tega javnega razpisa, vendar je bilo ribolovno dovoljenje, ki se nanaša na plovilo navedeno v vlogi na razpis, v obdobju za katerega vlaga vlogo (1. januar – 31. december 2014), veljavno le del tega obdobja, pripada sorazmerni delež premije, pri čemer se upošteva število dni veljavnosti ribolovnega dovoljenja v tem obdobju.
V. Pošiljanje vlog
1. Vloge za javni razpis je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati v glavni pisarni Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).
2. Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, jo mora poslati na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana, in sicer od naslednjega dneva po dnevu objave javnega razpisa v Uradnem listu RS pa do vključno 7. 8. 2015 za uveljavljanje premije za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.
3. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas oddaje vloge (ura, minuta), ki ju označi pošta, oziroma prejema, ki ga označi glavna pisarna ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Individualne premije za ribiče«.
VI. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog ni javno. ARSKTRP odpira, obravnava in zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti, sočasno.
2. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna.
3. Če je vloga nepopolna, ARSKTRP od vlagatelja pisno zahteva, da pomanjkljivosti odpravi, in mu določi rok 15 dni, v katerem mora vlogo dopolniti. Dopolnjena vloga se obravnava v časovnem obdobju obravnave vlog, v katerem je dopolnitev vloge prispela. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo, popolne pa se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Za popolne vloge, ki so vsebinsko nerazumljive, se vlagatelje pozove k razjasnitvi. Rok za razjasnitev določi strokovni delavec na ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
4. Popolna vloga na javni razpis se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog na javni razpis in dobi zaporedno številko.
5. Vloge za ukrep Individualne premije za ribiče se odobravajo po koncu obdobja, določenega za oddajo vlog. Sredstva za ta ukrep se dodelijo glede na obseg razpisanih sredstev, število upravičencev in ob upoštevanju števila ribiških plovil, na katere se glasijo vloge ter dnevnega nadomestila za upravičenca, izračunanega na podlagi določb IV. poglavja javnega razpisa.
6. Vloge, ki prispejo na javni razpis in so popolne, vsebinsko ustrezne ter izpolnjujejo vse pogoje, se odobravajo in izplačujejo v skladu z razpoložljivimi sredstvi, določenimi v javnem razpisu.
7. Vloga, ki prispe na javni razpis za ukrep Individualne premije za ribiče, se obravnava kot zahtevek za izplačilo. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe in tega javnega razpisa, ARSKTRP odobri in sredstva nakaže na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru na podlagi 67. člena Uredbe.
8. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Uredbe in javnega razpisa, ARSKTRP z odločbo zavrne.
VII. Izdaja odločbe
1. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo in izplačajo na podlagi te odločbe. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
2. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
VIII. Obveznosti upravičenca
1. Prejemniki sredstev, navedba, da so sredstva odobrena in izplačana v okviru izvajanja ukrepa Individualne premije za ribiče in znesek odobrenih ter izplačanih javnih sredstev, se objavijo na spletnih straneh MKGP.
2. Vlagatelj mora imeti za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
3. Upravičenec mora omogočiti dostop do celotne dokumentacije vezane na prejeto premijo, ki je predmet podpore tega javnega razpisa, ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, Računskemu sodišču Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom.
IX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti
1. Prejemniku sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo o vračilu sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
2. Če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih z Uredbo, se vloga zavrne.
X. Nadzor nad izvajanjem ukrepov
1. MKGP kot organ za upravljanje OP 2007–2013 v skladu z 59. členom Uredbe 1198/2006/ES opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepov iz Uredbe.
2. ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred izplačilom sredstev.
XI. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge
Javnemu razpisu za ukrep Individualne premije za ribiče je priložena razpisna dokumentacija, ki vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Izjava vlagatelja,
– Prijavni obrazec za ukrep »Individualne premije za ribiče«,
– Podatki o vlagatelju in ribiškem plovilu na katerega se sklicuje vlagatelj,
– Seznam obveznih in neobveznih prilog.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost