Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Št. 430-170/2015/10 Ob-2663/15, Stran 1349
Obvestilo o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge in spremembah razpisne dokumentacije in popravek
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 19. 6. 2015 v Uradnem listu RS, št. 43/15 objavilo Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«, št. 430-170/2015, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, naročnik objavil dokument »Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne dokumentacije, z dne 10. 7. 2015«.
Popravek:
Objava predmetnega javnega razpisa se spremeni v 4. točki »Merila za izbor programov«, in sicer tako, da se pravilno glasi:
13. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih:
Vloge lahko dosežejo maksimalno 50 točk.
V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih je 50.
Merila
Najvišje možno število točk
1. Pogostost izvedbe integracijskih
aktivnosti
5
2. Ponujene dodatne, inovativne vsebine
5
3. Sodelovanje oseb(e) z begunsko
izkušnjo
5
4. Neformalno prevajanje
10
5. Pretekle delovne izkušnje
5
6. Kakovost finančnega načrta
in stroškovna učinkovitost projekta
20
Maksimalno skupno število točk
50
Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
Merilo
Število točk
1. Pogostost izvedbe aktivnosti 3. vsebinskega sklopa
vsaj 4x mesečno
5
vsaj 3x mesečno
3
vsaj 2x mesečno
0
2. Prijavitelj je poleg zahtevanih vsebin ponudil dodatne, inovativne vsebine
Da
5
Ne 
0
3. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe
z begunsko izkušnjo
Dveh ali več oseb 
5
Ene osebe
3
Ne
0
4. Prijavitelj zagotavlja neformalno prevajanje
V več kot tri jezike, ki niso uradni jeziki EU/EGP ali jeziki narodov bivše SFRJ, med katerimi sta oba jezika, kjer so potrebe najbolj izražene
10
V oba jezika, kjer so potrebe najbolj izražene
5
V enega od jezikov, kjer so potrebe najbolj izražene
2
Prijavitelj ne zagotavlja neformalnega
prevajanja
0
5. Prijavitelj ima pretekle delovne izkušnje z izvajanjem projektov
Prijavitelj je izvedel več kot pet projektov
5
Prijavitelj je izvedel od tri do pet projektov
4
Prijavitelj je izvedel enega ali dva projekta
3
Prijavitelj v tem obdobju ni izvedel projektov
0
6. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta:
a.) V kolikšni meri je predlagan projektni predlog stroškovno učinkovit.
do 10 točk
b.) Finančna konstrukcija je podrobno
utemeljena, predlagani stroški so ustrezni, potrebni za izvedbo projekta in relevantni glede na predvidene dejavnosti. Načrtovani upravičeni stroški ne vključujejo neupravičenih stroškov. Iz utemeljitve stroškov je razvidno, kaj je v znesku zajeto in po kakšni ceni.
do 10 točk
Merila 1.–6. so ocenjevalna.
Obrazložitev k merilom:
1. Obseg predvidene pogostosti izvedbe aktivnosti iz tretjega vsebinskega sklopa v posameznem mesecu.
2. Poleg okvirnih nalog, zabeleženih v opisih predmeta naročila, je prijavitelj ponudil znotraj posameznih delov projekta več novih, inovativnih vsebin, ki bodo projekt obogatile. Večina že izvedenih aktivnosti se je osredotočila na posebne ciljne skupine in vključevanje OMZ na trg delovne sile.
3. Za izvajanje ali sodelovanje pri projektu je prijavitelj zagotovil vsaj eno osebo z begunsko izkušnjo. V primeru, da se izvajalec ob prijavi zaveže, da bo na projektu sodelovala oseba z begunsko izkušnjo, mora zagotavljati (so)udeležbo enakega števila z begunsko izkušnjo skozi celotno trajanje projekta.
4. Obseg neformalnega prevajanja, ki ga je v projektu in kadrovski strukturi predvidel prijavitelj in se ga zavezal zagotavljati celotno trajanje projekta. Najbolj izražene so potrebe na področju arabskega jezika in jezika farsi.
5. Prijavitelj navede morebitne vsebinsko različne projekte, namenjene prosilcem, osebam z mednarodno zaščito ali državljanom tretjih držav, ki jih je izvedel v obdobju zadnjih petih let.
6. a.) Ocenjuje se ekonomičnost finančne konstrukcije v primerjavi z drugimi projektnimi predlogi.
b.) Ocene: 0 (neustrezno), 1–2 (pomanjkljivo), 3–4 (zadostno), 5–6 (dobro), 7–8 (prav dobro), 9–10 (odlično).
Za izvajanje projektov po predmetnem javnem razpisu bo izbrana vloga, ki bo dosegla največje skupno število točk po zgoraj navedenih merilih.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki bo predložil največ pozitivnih referenc iz preteklih delovnih izkušenj ima v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa več izkušenj oziroma referenc iz izvajanja vsebinsko različnih projektov namenjenih prosilcem, osebam z mednarodno zaščito ali državljanom tretjih držav.
Opozorilo: Reference prijavitelja se bodo upoštevale le, če bodo podane na obrazcu iz Priloge št. IV/10b ter bodo izkazovale izkušnje prijavitelja v zadnjih petih letih iz izvajanja vsebinsko različnih projektov namenjenih prosilcem, osebam z mednarodno zaščito ali državljanom tretjih držav.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti podane podatke pri referenčnih naročnikih.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost