Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Št. 0232-0001/2015-6 Ob-1172/15 , Stran 142
Št. 0232-0001/2015-6 Ob-1172/15
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, ki jo zastopa župan Radko Luzar, na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
ponovljeni postopek javnega zbiranja ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila AUDI A6 Avant 3.0 TDI Q AUT
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej. 2. Predmet prodaje: predmet prodaje je osebno vozilo AUDI A6 / Avant 3.0 / TDI Q AUT. (datum prve registracije 31. 8. 2007; 2967 cm3; 171 kW; 209.183 prevoženih kilometrov; diesel; karavan; srebrne barve – E7 B). 3. Izhodiščna cena Izhodiščna cena vozila v ponovljenem postopku javnega zbiranja ponudb znaša 8.900,00 EUR. Izhodiščna cena je določena ob upoštevanju ocenjevalnega poročila, ki ga je pripravil Incena, Igor Šmajdek, s.p., sodni cenilec strojev, vozil in opreme, dne 28. 11. 2014, v katerem je bilo vozilo ocenjeno na 9.400,00 EUR. Izhodiščna cena iz ocenjevalnega poročila je v ponovljenem postopku zbiranja javnih ponudb znižana za 6,38%. Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji, plača kupec. 4. Način prodaje in vrsta pravnega posla: vozilo se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. 5. Pogoji za udeležbo v postopku 5.1. Plačilo varščine Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR na račun Občine Šentjernej, št. 01319-0100015314, odprt pri Banki Slovenije, in sicer do izteka roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku se bo varščina vštela v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. Naročnik ima pravico zadržati varščino, v primeru da: – izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, – izbrani ponudnik odstopi od ponudbe, – izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe. 5.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 16. 2. 2015 do 10. ure, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – osebno vozilo AUDI A6«. Na hrbtni strani kuverte morata biti označena polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba, ki bo na naslov prodajalca prispela po poteku roka za oddajo ponudbe, bo v zaprti kuverti vrnjena ponudniku. Ponudniki lahko oddajo ponudbe v roku za oddajo ponudb tudi osebno, vsak delovni dan v poslovnem času občinske uprave Občine Šentjernej, v tajništvu prodajalca na naslovu Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej. 5.3. Vsebina zavezujoče ponudbe Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga št. 1), – izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev javnega razpisa« (priloga št. 2), – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu »Ponudba« (priloga št. 3), – potrdilo o plačilu varščine v predpisani višini. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo. 6. Kriterij za določitev najugodnejšega ponudnika Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bodo z njimi izvedena dodatna pogajanja o ceni. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 7. Rok za sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 8 dni od prejema obvestila, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. 8. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina izbranega ponudnika se všteva v ceno. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 9. Ogled in informacije: vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa lahko interesenti dobijo na tel. 07/393-35-79 (Tina Gazvoda), natančnejše podatke o osebnem vozilu pa na tel. 07/393-35-78 (Janez Hrovat). Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko ogledajo predmet prodaje po predhodnem dogovoru. 10. Odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 16. 2. 2015 ob 12. uri v prostorih Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej. Postopek odpiranja ponudb bo vodila komisija, ki jo bo imenoval župan. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 8 dneh od začetka zbiranja ponudb. Prepozno prispele, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 11. Drugi pogoji: prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi nesklenitve pravnega posla s katerimkoli ponudnikom je izključena. 12. Objava: besedilo javnega zbiranja ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šentjernej – www.sentjernej.si. Na spletni strani občine se objavijo tudi vsi obrazci, potrebni za izdelavo popolne ponudbe.
Občina Šentjernej

AAA Zlata odličnost