Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Št. 430-10/2015 Ob-1170/15 , Stran 140
Št. 430-10/2015 Ob-1170/15
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo stvarnega premoženja Mestne občine Slovenj Gradec v najem
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-55, faks 02/88-121-18. 2. Predmet oddaje 2.1. Predmet oddaje v najem so obcestni drogovi ulične razsvetljave za namen trženja oglasnih panojev. Oddaja se 10 drogov, ki so postavljeni na zemljiščih s parc. št. 1068/1, 1081 in 1088/1 vse v k.o. 850 – Slovenj Gradec. Mikrolokacija posameznih drogov bo določena naknadno, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij. Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov in naprav, kamor spadajo tudi informacijsko-oglaševalski panoji, se lahko izvedejo v skladu s soglasjem upravljalca ceste (vplivni pas), v skladu z odlokom, ki ureja posege na območju postavitve in po soglasju lastnika zemljišča. 2.2. Velikost oglasnega panoja oziroma obešanke je 133 × 80 cm. Na vsak drog se lahko postavi en oglasni pano oziroma obešanka. Stroške izdelave in postavitve nosi najemnik. 3. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina je določena v znesku 50,00 EUR/mesec za sklop vseh 10 posameznih oglasni panojev oziroma obešank. 4. Varščina: ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini mesečne najemnine, kar znaša 50,00 EUR. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. SI56 01312-0100010322, sklic 900-0018-davčna številka ponudnika. K ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o plačani varščini. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe, Mestna občina Slovenj Gradec obdrži varščino. 5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina na mesec. V primeru večjega števila enakovrednih ponudb, lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravijo dodatna pogajanja. 6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti na območju Republike Slovenije. 7. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec ali na spletni strani občine, morajo vsebovati: – podatke o ponudniku (naziv najemnika, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa, EMŠO in davčno številko za fizične osebe, matično številko in davčno številko ter navedba podpisnika pogodbe za pravne osebe), – predmet ponudbe: najem obcestnih drogov ulične razsvetljave za namen trženja oglasnih panojev, – ponujena najemnina/mesec za sklop vseh 10 posameznih oglasni panojev oziroma obešank, – potrdilo o državljanstvu ponudnika (za fizične osebe), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, – navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine, – dokazilo o plačilu varščine v višini mesečne najemnine, – izjava, da ponudba velja 60 dni od dneva oddaje ponudbe, – pisna izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podatkov ponudnika. 8. Drugi pogoji Najemna pogodba se sklepa za določen čas 5 let od dneva podpisa najemne pogodbe. Vse stroške v zvezi s pravnim poslom (stroški sestave najemne pogodbe v neposredno izvršljivem notarskem zapisu) nosi najemnik. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov najemodajalca in bodo enake ali višje od izhodiščne najemnine. Ponudnike, ki bodo oddali nepopolne ponudbe, bo komisija pozvala k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. 9. Sklenitev pogodbe Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Vse stroške vzdrževanja in popravil oglasnih panojev oziroma obešank je dolžan kriti najemnik. Vso škodo, ki bi nastala tretjim osebam in ki izvira iz oglasnega panoja oziroma obešanke, je dolžan kriti najemnik. V ta namen mora najemnik skleniti ustrezno zavarovanje odgovornosti in predložiti najemodajalcu veljavno zavarovalno polico. Zavarovalna polica mora biti vinkulirana v korist Mestne občine Slovenj Gradec. Krivdni odpovedni razlogi za odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca so: če najemnik z načinom rabe povzroča večjo škodo na nepremičnini najemnika; če najemnik uporablja predmet najema za dejavnost, ki ni zakonita ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v nasprotju z njegovo običajno rabo oziroma posebej dogovorjeno rabo; če najemnik ne vzdržuje oglasnih panojev oziroma obešank; če najemnik ne plača 2 zaporednih najemnin v roku, ki je določen z pogodbo ali zamuja s plačilom treh najemnin; če najemnik izvršuje ali izvrši na nepremičnini spremembe brez soglasja najemodajalca; če najemnik odda predmet najema v podnajem brez soglasja najemodajalca; če najemodajalec brez upravičenih razlogov ne prevzame predmeta najema in ne prične z oglaševanjem v 30 dneh od sklenitve najemne pogodbe; če najemnik preneha uporabljati predmet najema za več kot tri mesece; če najemnik ne oglašuje v skladu z zakonom o oglaševanju ali ne spoštuje državnega oglaševalskega kodeksa. Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo uredila v najemni pogodbi. 10. Način in rok plačila najemnine Izbrani ponudnik mora plačati najemnino v roku 30 dni od sklenitve najemne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. SI56 01312-0100010322. V najemni pogodbi bo določena višina najemnine v skladu z oddano ponudbo. Najemnina se bo plačevala mesečno za prihodnji mesec na dan, ki ga bosta določili stranki v najemni pogodbi. Plačilo prvega obroka najemnine v dogovorjenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe. Če najemnik ne plača prvega obroka najemnine, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino. 11. Rok za oddajo ponudbe Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za najem obcestnih drogov ulične razsvetljave za namen trženja oglasnih panojev – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Ponudbo morajo ponudniki posredovati osebno ali po pošti v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Ponudba mora prispeti na vložišče najkasneje do 16. 2. 2015, do 10. ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi za priporočeno pošto. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje in pregled ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu najemodajalca dne 16. 2. 2015 ob 12. uri. 12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek oddaje stvarnega premoženja v najem do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost najemodajalca, da sklene najemno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. Enaka določila veljajo v primeru ne pridobitve soglasij pristojnih soglasodajalcev. 13. Informacije: dodatne informacije interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba Boštjan Temniker, tel. 02/881-21-20, e-mail: bostjan.temniker@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost