Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Št. 110-2/2015-2/1 Ob-1143/15 , Stran 134
Št. 110-2/2015-2/1 Ob-1143/15
Na podlagi 35. člena Statuta Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, št. 010-1/04, z dne 30. 1. 2004, je Svet Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, dne 22. 1. 2015 sprejel sklep o razpisu za imenovanje direktorja. 1. Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Svet Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana objavlja javni razpis za direktorja Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana za 5-letno mandatno obdobje, in sicer od 2015 do 2020. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo ali naslednji dan po poteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej. 3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določata 56. in 57. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 57/12). 4. Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževanju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in dokazilo o delovnih izkušnjah). 5. Kandidati morajo poleg zahtevanih listin iz točke 4, predložiti kratek življenjepis in program (vizijo) dela socialnovarstvenega zavoda (dom za starejše). Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih ponudb ne bo obravnaval. Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilogami in dokazili v pisni obliki, po pošti, na naslov: Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana, z obveznim pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana

AAA Zlata odličnost