Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

478-21/2015-4 Ob-1180/15 , Stran 132
478-21/2015-4 Ob-1180/15
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, skladno z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Zakonom o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 in 85/09) objavlja
javno dražbo
za prodajo presežnega orožja
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Javno dražbo vodi pristojna komisija. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena, najnižji znesek višanja in višina varščine Predmet prodaje so sklopi različnega presežnega orožja, in sicer: Sklop orožja 1 (5790 kosov), izklicna cena je 367.056,00 EUR, višina varščine je 37.000,00 EUR; Sklop orožja 2 (5825 kosov), izklicna cena je 368.592,00 EUR, višina varščine je 37.000,00 EUR; Sklop orožja 3 (5856 kosov), izklicna cena je 422.028,00 EUR, višina varščine je 43.000,00 EUR; Sklop orožja 4 (5871 kosov), izklicna cena je 421.932,00 EUR, višina varščine je 43.000,00 EUR; Sklop orožja 5 (5945 kosov), izklicna cena je 581.496,00 EUR, višina varščine je 59.000,00 EUR; Sklop orožja 6 (6019 kosov), izklicna cena je 587.868,00 EUR, višina varščine je 59.000,00 EUR; Sklop orožja 7 (6018 kosov), izklicna cena je 449.676,00 EUR, višina varščine je 45.000,00 EUR in Sklop orožja 8 (5305 kosov), izklicna cena je 406.548,00 EUR, višina varščine je 41.000,00 EUR. Prodaja se vsak posamezen sklop orožja. Posamezni interesent lahko odda ponudbo tudi za več sklopov predmeta prodaje. Najnižji znesek višanja za posamezni sklop je 1.000,00 EUR. Sestave posameznega sklopa orožja so objavljene na spletni strani Ministrstva za obrambo http://www.mo.gov.si/javne_objave/ravnanje_s_premičnim_premoženjem//javne_dražbe/. 3. Višina varščine Dražitelji morajo pred datumom javne dražbe plačati varščino v višini, kot je navedena v drugi točki objave na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114, sklic 00 201000-19022015, koda namena: GOVT in namen plačila: varščina za sklop pod z. št.: (navedite zaporedno številko). Z vplačilom varščine se dražitelj obveže, da bo pristopil k javni dražbi. Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju štela v kupnino ali bo zadržana, če pogodbe ne bo sklenil. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina brez obresti v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi vrnjena na TRR vplačnika. Varščina dražiteljev, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se zadrži. Če uspešni dražitelj ne plača kupnine, se varščina prav tako zadrži. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po končani javni dražbi. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca najpozneje v roku 15 dni po izstavitvi računa. Na podlagi 5. točke 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) cena ne vključuje DDV-ja. Plačilo celotne kupnine za posamezni sklop v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Sodelovanje na javni dražbi in njeni pogoji (način, mesto in rok oddaje vseh zahtevanih dokumentov) ter ogled predmetov Na javni dražbi lahko sodelujejo gospodarske družbe in podjetniki, ki izpolnjujejo posebne pogoje za promet z orožjem po Zakonu o orožju (trgovci). Dražitelji, ki jih to zanima, morajo do roka, ki je naveden v tej točki, priložiti naslednje dokumente: – dovoljenje za opravljanje dejavnosti ministra, pristojnega za notranje zadeve; – potrdilo o vplačani varščini in priloženo celotno številko TRR v primeru vračila varščine; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (tuji državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more dobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke) in – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s. p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, če takega potrdila ne more dobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). Predložiti je treba tudi ID številko za DDV, matično številko, e-naslov in telefonsko številko. Javne dražbe se lahko udeležijo le dražitelji, katerih dokumenti bodo prispeli v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za obrambo,Glavna pisarna, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno ponedeljka, 16. februarja 2015, do 13. ure. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: Javna dražba za nakup orožja, številka zadeve: 478-21/2015, z oznako »Ne odpiraj – Javna dražba 19022015«. Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov ponudnika. Če ovojnica ne bo opremljena, tako kot je določeno, in ne bo prispela do organizatorja javne dražbe, ta za to ni odgovoren. Če ne bodo izpolnjeni navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali navedenih pogojev, bodo po odločitvi komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Predmeti prodaje bodo prodani po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem jeziku. Vse morebitne stroške, povezane s prenosom lastništva, plača kupec. Ogled bo mogoč za dražitelje, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 6. točke, na lokaciji Vojašnice slovenske teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6 v Ljubljani, 10. in 11. februarja 2015 od 9. do 13. ure, po predhodnem dogovoru z osebo za stike Bojanom Fritschem, tel. 01/581-35-04, vsaj en dan vnaprej. 7. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Če je dražitelj samo eden, je predmet prodaje prodan za izklicno ceno. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne zviša cene. 8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v četrtek, 19. februarja 2015, z začetkom ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 55a (avditorij), 1000 Ljubljana. 9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Dodatne informacije o javni dražbi: za dodatne informacije o javni dražbi lahko dražitelji pišejo na elektronski naslov drazba_premicnine@mors.si.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost