Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Št. 671-194/2014-1 Ob-1135/15 , Stran 115
Št. 671-194/2014-1 Ob-1135/15
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
javni razpis
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2015
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13). Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, ki je izbran na tem javnem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega razpisa odobri tudi: – sofinanciranje posameznega programa; – uporabo javnih športnih objektov. Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letnega programa športa v MOL. Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez. Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, atletika – stadionska, gimnastika – športna, gimnastika – ritmična, golf, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesarstvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, smučarski skoki, smučarski teki, strelstvo, tenis in vaterpolo. Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi: – I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka; – II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka; – III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe; – IV. skupina: izvajalci miselnih iger. Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma izobraževanja. V mrežo javnih športnih objektov se za potrebe izvajanja letnega programa športa lahko vključi tudi športne objekte v upravljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega ministrstva. Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov obsega uporabo pokritih in nepokritih športnih površin in se podrobneje opredeli z letnim programom športa. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih. Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2015, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2015. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov. Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen. Sofinancirani izvajalci v vseh Programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke. I. Dodelitev domicila, Prijavni obrazec MOL v e- Razpisu; Obrazec 11 Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo enega leta se športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih kot izvajalcem programov Letnega programa športa v MOL izvede z namenom zagotovitve prednostne uporabe poslovnih prostorov za vzpostavitev sedeža društva oziroma zveze, kolikor v javnem športnem objektu obstaja ustrezen prostor, in z namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajanje programov društva oziroma zveze, ki sodijo v sklop Letnega programa športa. II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izvajalcem že dodeljen domicil na posameznih javnih športnih objektih. Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe javnih športnih objektov se za izvedbo Letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji. Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo Programi interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov ter Programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Vadbena enota za dodeljevanje uporabe prostora je 45 minut. Na podlagi števila točk, ki so jih programi vlagateljev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem področju Letnega programa športa, in vlog vlagateljev za uporabo športnih objektov, se na posameznih javnih športnih objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi katerega se posameznim vlagateljem – izvajalcem programov določi obseg uporabe športnih objektov, izražen v urah (45 minutnih enotah). Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOL. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V postopku dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli katerikoli prost športni objekt, ki je v mreži javnih športnih objektov MOL. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge. Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih se za programe športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki, določi glede na starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila posamezne panoge: – cicibani in cicibanke v obsegu do 80 ur, – mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur, – starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur, – kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur, – mladinci in mladinke v obsegu do 480 ur. Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, v katere so vključeni registrirani športniki, določi v starostni kategoriji: – člani in članice v kakovostnem športu v obsegu do 320 ur, – člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do 640 ur. III. Sofinanciranje programov Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13). Osnovo za izračun zneskov iz četrtega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 31. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) predstavljajo zneski, ki so bili panogam oziroma izvajalcem dodeljeni na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2014, ter sofinanciranje Programov mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za leto 2014. Sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu: a. Mali sonček za predšolske otroke, Obrazec 1 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – strokovni kader, – uporabo prostora v mreži javnih športnih objektov. b. Šolska športna tekmovanja in študentska športna tekmovanja, Obrazec 1 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – strokovni kader (sodniki), – stroški organizacije (izvedba programa, propagandno gradivo). c. Interesni / animacijski programi športne vzgoje otrok in mladine, Obrazec 2 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – strokovni kader, – uporabo prostora v mreži javnih športnih objektov. d. Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa odraslih (starostna kategorija člani) ter vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija člani), Obrazec 3 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra, najemnine objekta, materialnih stroškov programa (stroški izvedbe tekmovanj, stroški vadbenega procesa, športna oprema in stroški prevoza), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodnega zavarovanja za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki v vseh naslednjih starostnih kategorijah, kot jih opredeljujejo pravila posameznih panog, in sicer za sledeči obseg uporabe prostora: – cicibanke in cicibani (do 10 let) v obsegu do 80 ur, – mlajši dečki in deklice (do 12 let) v obsegu do 240 ur, – starejši dečki in deklice (do 14 let) v obsegu od 240 do 400 ur, – kadeti in kadetinje v obsegu (do 16 let) od 300 do 800 ur, – mladinci in mladinke v obsegu (do 19 let) od 400 do 1100 ur. Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, kjer se zagotovi stalnost športnikov v celotnem obdobju izvajanja programa oziroma se izvaja program z omejenim prestopom športnikov v klube in društva, ki nimajo sedeža v MOL. Izvajalec programa je dolžan predhodno seznaniti o nameri prestopa športnika vse izvajalce Letnega programa športa znotraj panoge, ki imajo prednost pri izvedbi prestopa brez odškodnine. Za prvi prestop registriranih športnikov vseh starostnih kategorij v športno društvo, ki ima sedež izven MOL, je izvajalec dolžan povrniti 50% odškodnine v proračun MOL na proračunsko postavko PU Oddelek za šport. Za programe vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v prednostnih športnih panogah (športna in ritmična gimnastika, alpsko smučanje, tenis), ki potekajo na objektih, ki jih MOL ne zagotavlja v svoji mreži javnih športnih objektov, lahko vlagatelji zaprosijo za sofinanciranje objekta. Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov kakovostnega športa članov v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta in strokovnega kadra ter omogočanje uporabe javnih športnih objektov, na področju Programov kakovostnega športa članov ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih objektov; na vsakem od obeh področij v obsegu do 320 ur uporabe prostora. Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov vrhunskega športa članov v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta in strokovnega kadra ter omogočanje uporabe javnih športnih objektov, na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih objektov; na vsakem od obeh področij v obsegu do 1200 ur uporabe prostora. e. Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v prednostnih športnih panogah, za polni delovni čas v obsegu 40 pedagoških ur na teden izključno v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter programih interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok, ki jih izvajajo športna društva, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez. Na programu se sofinancira delo 100 trenerjev za izvajanje programa mestnih panožnih športnih šol. Za individualne panoge se sofinancira okvirno 56 trenerjev, kolektivne panoge okvirno 40 trenerjev, od tega se za univerzitetna društva (v kolektivnih panogah: nogomet, odbojka, rokomet) sofinancira okvirno 3 trenerje. Kolikor razpisana kvota za kolektivne in individualne športe ne bo porabljena, lahko komisija na podlagi prispelih vlog te kvote ustrezno preoblikuje. Ravno tako velja za razporejanje kvot znotraj skupin individualnih in kolektivnih športov po posamezni športni panogi. Predvidena razpisana kvota za posamezne panoge je: – individualni športi: alpsko smučanje 4, atletika 4, golf 1, judo 7, kajak-kanu 3, kolesarstvo-cestno 3, kolesarstvo-gorsko 1, namizni tenis 4, plavanje 7, ritmična gimnastika 4, smučarski skoki 2, smučarski teki 1, strelstvo 1, športna gimnastika 6, tenis 8, – kolektivni športi: hokej 3, košarka 8, nogomet 11, odbojka 9, rokomet 8, vaterpolo 1. Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, ki: – zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celotnem obdobju izvajanja programa, – zagotovijo stalnost športnikov, vključenih v program športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v celotnem obdobju izvajanja programa oziroma izvajajo program z omejenim prestopom športnikov v klube in društva, ki nimajo sedeža v MOL, – bodo zagotavljali, da bo trener opravil najmanj 36 pedagoških ur vzgojno-izobraževalnega dela na terenu (treningi, tekme) v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in programih interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok, ter največ do 4 pedagoške ure organizacijskega dela na teden. Podrobnejša razdelitev vzgojno-izobraževalnega dela trenerjev v sklopu programa mestnih panožnih športnih šol je opredeljena v pogodbi za program mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. f. Programi trenerjev v športu invalidov, Obrazec 8 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v programih športa invalidov prednostnih športnih panog, za polni delovni čas v obsegu 40 pedagoških ur na teden v programih športa invalidov, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez. Na programu se sofinancira delo okvirno 2 trenerjev za izvajanje programov v športu invalidov. g. Programi mestnih panožnih športnih centrov, Obrazec 8 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih strokovnih delavcev v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja, meritev, preventive ter drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih športnikov oziroma športnikov višjega ranga kategorizacije. Sofinancira se delo strokovnega delavca za polni delovni čas v obsegu 40 ur na teden v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez. Na programu se sofinancira delo okvirno 2 strokovnih delavcev za izvajanje programov športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja, meritev, preventive ter drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih športnikov. h. Športna rekreacija odraslih- Programi vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje animacijskih programov vadbe za ciljne skupine, ki so določene v Letnem programu športa: – strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let, – strokovno vodena vadba za zdravstveno ogrožene in – strokovno vodena vadba za socialno ogrožene. Izvajalcem se dodeli uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov, in sicer iz seznama objektov, ki so namenjeni športni rekreaciji odraslih, za izvedbo do 80 ur programa. Za strokovno vodeno vadbo za socialno ogrožene se sofinancira tudi strokovni kader in je vadba za udeležence brezplačna. Vlagatelji, ki so hkrati tudi lastniki športnega objekta, v katerem ciljna skupina izvaja vadbo, lahko zaprosijo za sredstva za sofinanciranje strokovnega kadra: – Športno rekreativni programi za ciljne skupine na objektih, ki so v lasti športnih društev. Za Programe športa invalidov lahko vlagatelji za izvedbo do 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov, zaprosijo za dodelitev uporabe prostora in sofinanciranje strokovnega kadra. i. Športna rekreacija odraslih- Programi prireditev in projekti animacije, Obrazec 5 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe naslednjih programov prednostnih športno rekreativnih prireditev: – Ljubljanski maraton, – Maraton Franja, – Pohod ob žici, – Športni vikend Ljubljanica. Poleg naštetih prednostnih športno-rekreativnih prireditev lahko vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi za sofinanciranje: – Športnik leta Ljubljane, – Študentski tek na grad, – drugih velikih športno rekreativnih prireditev v MOL, – drugih projektov animacije za pospeševanje vključevanja prebivalcev MOL v športno rekreativne programe, kot so ligaška športno rekreativna tekmovanja, enodnevne in večkratne animacijske športno rekreativne prireditve. j. Delovanje zvez športnih društev, Obrazec 6 Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze športnih društev s sedežem v MOL. Sofinancirajo se: – stroški dela za strokovno-organizacijskega delavca v športu, z redno zaposlitvijo za polni delovni čas v zvezi športnih društev; – stroški izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo. k. Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe objekta in sofinanciranje materialnih stroškov (dejanski stroški materiala, blaga in storitev) za programe, uvrščene v Letni program športa. Za druga velika mednarodna tekmovanja in prireditve (3.4.6.17) pa se lahko dodeli uporaba objekta ali sofinancirajo materialni stroški za izvedbo programa. Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju mednarodne športne dejavnosti na območju MOL in v tujini ter promociji Mestne občine Ljubljana preko športnih tekmovanj in prireditev. Predmet sofinanciranja na programih 3.4.6. za: Odprto prvenstvo Ljubljane v tenisu, Atletski miting Ljubljane, Svetovni pokal v gimnastiki, Svetovni pokal v kajaku, Kolesarska dirka Giro Rossa v Ljubljani, Finale Slovenija beach volley toura, Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji, Tek na Šmarno goro, Judo Nagaoka, Mednarodni turnir MTM ritmična gimnastika, Mednarodni plavalni miting Ilirija, Pokal mesta Ljubljane v plavanju, Floorball Ljubljana open, Mednarodni turnir Marjana Rožanca v nogometu, Evropsko prvenstvo v cheerleadingu in cheer plesu v Ljubljani, Mednarodno karate tekmovanje Ljubljana open, Ljubljana open – ulična košarka ter drugi) ter predmet sofinanciranja izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in regionalnih mednarodnih tekmovanj v košarki, rokometu, nogometu, hokeju, odbojki ter svetovnemu pokalu v cestnem kolesarstvu, razen za druga tekmovanja (3.4.6.12.), je izvajanje promocije mesta Ljubljana. Izvajalci so v okviru izvajanja programa 3.4.6. dolžni: – poskrbeti za navajanje naziva »Ljubljana« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja, – sodelovati pri aktivnostih Javnega zavoda Šport Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana za promocijo mesta Ljubljana, – pri izvajanju programa in pri drugih oblikah javnega nastopanja ter v elektronskih in tiskanih medijih v zvezi z njim navajati, da je njegovo izvajanje sofinancira tudi Mestna občina Ljubljana. Izvajalci programov evropskih ligaških tekmovanj in regionalnih mednarodnih tekmovanj v košarki, rokometu, nogometu, hokeju in odbojki, ter svetovnem pokalu v cestnem kolesarstvu morajo za promocijo mesta Ljubljana: – na vidnem mestu dresa igralca zagotoviti napis Ljubljana, – na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOL, ter objaviti grb Mestne občine Ljubljana z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Ljubljana« z GRBOM in predpisano obliko pisave), – na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Ljubljana in GRB, »Šport Ljubljana« in »Visit Ljubljana« (kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje), – zagotoviti vidno oglaševanje mesta Ljubljana na spletnih straneh ter na izdanih vstopnicah za tekme, – zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Ljubljana. l. Program mednarodne dejavnosti, Obrazec 10 Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje dejanskih stroškov (blago in storitve) za programe mednarodne dejavnosti, ki so določeni v Letnem programu športa in v katerih nastopajo športniki, izbrani v reprezentanco MOL. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije: – športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo); zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo); – zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa. Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja programov in uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki: – so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; šifrant SKD: 85.510, 93.120, 93.190, 94.991; – imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL; – delujejo in imajo sedež v MOL najmanj dve leti; – imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri; – imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in udeležencev programov; – imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo; – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z MOL in njenimi povezanimi osebami; – zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja; – izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13), letnim programom športa in razpisno dokumentacijo. Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in: – se mu sofinancira program iz proračuna MOL ali – se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali – v postopku vrednotenja programov po merilih prejme vsaj 50% točk. Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot en vlagatelj. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca Letnega programa športa v MOL. 4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Mali sonček za predšolske otroke, Obrazec 1: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki: – za vodenje programov zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu; – zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost; – zagotovi izvajanje programov v skupinah, v katerih je največ 20 udeležencev; – zagotovi izvajanje programov v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko programa oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke in študentska športna tekmovanja, Obrazec 1: Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki: – za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu; – zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco nacionalne panožne športne zveze; – zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost; – za izvedbo študentskih športnih tekmovanj mora biti izvajalec registriran za opravljanje športne dejavnosti, imeti mora status pooblaščenega izvajalca programov študentskih športnih tekmovanj s strani Univerze v Ljubljani in mora biti včlanjen v nacionalno študentsko športno zvezo – SUSA. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Interesni programi športne vzgoje otrok in mladine, Obrazec 2: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki: – za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu; – zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost; – za interesne športne programe v času po pouku za šoloobvezne otroke (program 1.2.5.1.) za termine do 17. ure predloži dogovor o skupni kandidaturi med izvajalcem in osnovno šolo, na kateri bodo izvajali interesno športno vzgojo 1-krat tedensko vse šolsko leto. Izvajalec se obveže, da bo vadba ob sofinanciranju MOL v višini 600 EUR, za vadeče oziroma njihove starše brezplačna. Kolikor se izvajalec z osnovno šolo dogovori za 2-krat tedensko izvajanje programa, se izvajalec obveže, da bo vadnina ob sofinanciranju največ 5 EUR mesečno edini strošek za vadeče oziroma njihove starše. Kakršno koli dodatno zaračunavanje ni dovoljeno in je v primeru kršitve razlog za takojšnje prenehanje pogodbe o sofinanciranju; – za športne programe v pouka prostih dnevih-počitnice (program 1.2.5.2.), predloži dogovor med izvajalcem in upravljavcem objekta, na katerem bo izvajal program. Izvajalec se obveže, da bo v plačilu programa za udeleženca zajeta le vadnina (tečajnina) in ne tudi članarina; – zagotovi izvajanje programov 1.2.5.1. in 1.2.5.2. v skupinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 udeležencev (otrok in mladih); – zagotovi izvajanje »Animacijskih programov športa otrok invalidov« (program 1.2.5.4.), v skupinah, v katerih je največ 10 udeležencev (otrok ali mladih) ter z ustreznimi zdravstvenimi potrdili dokaže, da gre za otroke in mladino invalide. Vsi udeleženci morajo izpolnjevati vse pogoje razpisanega animacijskega programa; – za izvedbo Animacijskega programa »Gremo na kolo« (program 1.2.5.3.), predloži dokazilo o članstvu v nacionalni panožni zvezi (Kolesarska zveza Slovenije); Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Interesni programi športa za predšolske otroke, Obrazec 2: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki: – za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu; – zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost; – interesni programi športa za predšolske otroke »Integracijske urice za predšolske otroke v vrtcih« (program 1.1.2.) izvaja v dopoldanskem času in le v objektih, ki so v upravljanju vrtcev; – predloži dogovor o skupni kandidaturi med izvajalcem in vrtcem. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh štirih starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke) oziroma vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa članov v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge. Kandidiranje v višjih starostnih skupinah je možno le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec izvaja program skladno z vsemi določili v vseh predhodnih starostnih skupinah, za katere potekajo uradni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez. Programe v starostni kategoriji cicibani in cicibanke se sofinancira v obsegu do 80 ur, vendar le v primeru, ko izvajalec izvaja program v vseh nadaljnjih starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke). Starostna kategorija cicibanke in cicibani se ne upošteva kot pogoj za kandidaturo na programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, registracija in nastop v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez pa ni pogoj za sofinanciranje programa. Sredstva za sofinanciranje programov v starostni kategoriji cicibani in cicibanke so namenjena le za strokovni kader in objekt za vadbo. Na področju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez. Na razpis za sofinanciranje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se lahko prijavi izvajalec, ki: – za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu; – zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Sofinancirani izvajalci programa športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke. Na področju programov kakovostnega športa članov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji člani in članice. Izvajalcem na področju programov kakovostnega športa prednostnih športnih panog se lahko sofinancira najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju programov kakovostnega športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov. Na področju programov vrhunskega športa članov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki s statusom kategorizacije mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda po pravilniku OKS, in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji člani in članice. Izvajalcem na področju programov vrhunskega športa prednostnih športnih panog, ki imajo športnike s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, se lahko sofinancira najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba javnih športnih objektov. Pogoj za kandidaturo na programe kakovostnega in vrhunskega športa članov je izvajanje programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah. Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na področju programov kakovostnega športa in programov vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na enega od navedenih programov s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem. V programu vodilnih mestnih ekip na področju kakovostnega in vrhunskega športa članskih kategorij je sofinanciranje programov razdeljeno na individualne in kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih panog se sofinancirajo programi vodilnih mestnih ekip, v katere so vključeni njihovi športniki. Vodilna mestna ekipa v posamezni športni panogi je v kolektivnih športih najboljše uvrščena ekipa v najkakovostnejši državni ligi nacionalne panožne športne zveze v pretekli sezoni. Vodilna mestna ekipa v individualni športni panogi je lahko sestavljena iz najboljših posameznikov iz različnih športnih društev, na podlagi uvrstitev v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez v pretekli sezoni. Sofinancira se najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov. V programe vodilnih mestnih ekip so lahko vključeni le športniki, ki niso predmet sofinanciranja na programu Velika mednarodna tekmovanja in prireditve – Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in regionalnih mednarodnih tekmovanj v košarki, rokometu, nogometu, hokeju in odbojki ter svetovni pokal v cestnem kolesarstvu. Vsaka panoga je upravičena do sredstev in uporabe prostora za eno ekipo. Do sofinanciranja v programu vodilnih mestnih ekip v individualnih športnih panogah so upravičeni tisti izvajalci, ki se znotraj posamezne športne panoge s konzorcijsko pogodbo dogovorijo za skupen program vadbe. Pogoj za sofinanciranje programa je vključenost najmanj 8 registriranih športnikov. Konzorcij mora vključevati večino športnih društev znotraj posamezne panoge, ki kandidirajo na javnem razpisu. V primeru, da je v posamezni panogi le eno društvo, konzorcij oziroma kandidatura ni možna. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 8: Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih od 2015 do 2016 izvajali program vadbe v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v prednostnih športnih panogah, in sicer: – so v letu 2014 prejemali sredstva za stroške dela enega ali več trenerjev, – v letu 2014 niso prejemali sredstev za stroške dela trenerjev oziroma bodo zaposlili novega trenerja. Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki: – bodo zaposlili trenerja za polni delovni čas za usmerjeno vzgojno-izobraževalno delo v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, z ustrezno strokovno izobrazbo, predpisano za vzgojno-izobraževalno delo v športni vzgoji z Zakonom o Športu, oziroma osebo, ki lahko delo opravlja v skladu s 65. členom Zakona o športu, – bodo s trenerjem sklenili pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. Trener je lahko zaposlen kot fizična oseba (pogodba o zaposlitvi; za določen ali nedoločen čas) ali samostojni podjetnik oziroma zasebni športni delavec, ki svoj edini poklic v Republiki Sloveniji opravlja kot samostojni podjetnik posameznik (po določbah ZPIZ-1 se šteje, da podjetnik opravlja pridobitno dejavnost kot edini poklic, če ni v drugem delovnem razmerju, ne opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan in ni na šolanju), – bodo predložili mnenje najvišjega strokovnega organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za program posamezne mestne panožne športne šole (za posameznega trenerja), – bodo predložili dolgoročen program organiziranosti in delovanja mestnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo (program NPZ), – bodo predložili individualen štiriletni program za posamezno mestno panožno športno šolo (za posameznega trenerja), namenjen izključno športni vzgoji otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih oziroma vadečih, vključenih v posamezni program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa. Iz individualnega programa mora biti razvidno, katere selekcije in starostne kategorije bo posamezen trener vodil (glede na obseg dela naj bi trener vodil 2 selekciji oziroma starostni kategoriji iz programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez), – bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo, – bodo priložili prednostni vrstni red. Kolikor bo prednostni vrstni red trenerjev medsebojno usklajen z izvajalci Letnega programa športa za posamezno športno panogo, ga bo razpisna komisija upoštevala, – za namen financiranja zaposlenega trenerja ne prejemajo drugih javnih sredstev, – bodo zagotavljali strokovni kader z visoko ravnjo aktivnega znanja slovenščine. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi trenerjev v športu invalidov, Obrazec 8: Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih od 2015 do 2016 izvajali program vadbe v programih športa invalidov. in sicer: – so v letu 2014 prejemali sredstva za stroške dela enega ali več trenerjev, – v letu 2014 niso prejemali sredstev za stroške dela trenerjev oziroma bodo zaposlili novega trenerja. Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki: – bodo zaposlili trenerja za polni delovni čas za usmerjeno vzgojno-izobraževalno delo v programu športa invalidov, z ustrezno strokovno izobrazbo, predpisano za vzgojno-izobraževalno delo v športni vzgoji z Zakonom o Športu, oziroma osebo, ki lahko delo opravlja v skladu s 65. členom Zakona o športu, – bodo s trenerjem sklenili pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. Trener je lahko zaposlen kot fizična oseba (pogodba o zaposlitvi; za določen ali nedoločen čas) ali samostojni podjetnik oziroma zasebni športni delavec, ki svoj edini poklic v Republiki Sloveniji opravlja kot samostojni podjetnik posameznik (po določbah ZPIZ-1 se šteje, da podjetnik opravlja pridobitno dejavnost kot edini poklic, če ni v drugem delovnem razmerju, ne opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan in ni na šolanju), – bodo predložili mnenje najvišjega strokovnega organa nacionalne športne zveze oziroma zveze za šport invalidov Slovenije o izvajalcu in trenerju za program posameznega trenerja v športu invalidov, – bodo predložili dolgoročen program organiziranosti in delovanja za posamezno športno panogo (program nacionalne športne zveze oziroma ZŠIS), – bodo predložili individualen štiriletni program za posamezno mestno panožno športno šolo (posameznega trenerja) za šport invalidov, v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v posamezni program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa, – bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo, – bodo priložili prednostni vrstni red. Kolikor bo prednostni vrstni red trenerjev medsebojno usklajen z izvajalci Letnega programa športa za posamezno športno panogo, ga bo razpisna komisija upoštevala, – za namen financiranja zaposlenega trenerja ne prejemajo drugih javnih sredstev, – bodo zagotavljali strokovni kader z visoko ravnjo aktivnega znanja slovenščine. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi mestnih panožnih centrov, Obrazec 8: Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih od 2015 do 2016 izvajali strokovno delo v programih mestnih panožnih športnih centrov, in sicer: – so v letu 2014 prejemali sredstva za stroške dela enega ali več strokovnih delavcev, – v letu 2014 niso prejemali sredstev za stroške dela strokovnih delavcev oziroma bodo zaposlili novega strokovnega delavca. Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki: – bodo zaposlili strokovnega delavca za polni delovni čas z ustrezno strokovno izobrazbo s področja dela v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja, meritev, preventive ter drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih športnikov oziroma športnikov višjega ranga kategorizacije (mednarodni, svetovni razred) v ustrezni starostni kategoriji, – bodo s strokovnim delavcem sklenili pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. Strokovni delavec je lahko zaposlen kot fizična oseba (pogodba o zaposlitvi; za določen ali nedoločen čas) ali samostojni podjetnik oziroma zasebni športni delavec, ki svoj edini poklic v Republiki Sloveniji opravlja kot samostojni podjetnik posameznik (po določbah ZPIZ-1 se šteje, da podjetnik opravlja pridobitno dejavnost kot edini poklic, če ni v drugem delovnem razmerju, ne opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan in ni na šolanju), – bodo predložili dolgoročen program dela, organiziranosti in delovanja za posamezno športno panogo, v katero so vključeni perspektivni športniki, – bodo predložili reference izvajalca o izvajanju programa, – bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo, – za namen financiranja zaposlenega strokovnega delavca ne prejemajo drugih javnih sredstev, – bodo zagotavljali strokovni kader z visoko ravnjo aktivnega znanja slovenščine. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslih – Programi vadbe ter Programi športa invalidov, Obrazec 4: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu, – so strokovno vodeno vadbo v vadbeni skupini, s katero zaprošajo za sofinanciranje, izvajali tudi v predhodnem letu, – vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – upokojenci ali starejši od 65 let, zdravstveno ogroženi, socialno ogroženi, – vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe, – kandidirajo le na točno določene objekte MOL, ki so našteti na priloženem seznamu, – da je vadba za socialno ogrožene (v primeru sofinanciranja) za udeležence brezplačna, – da je izvajalec programa Športno rekreativni programi za ciljne skupine na objektih, ki so v lasti športnih društev, hkrati tudi lastnik objekta, na katerem izvaja program, – da je izvajalec programa Športno rekreativni programi za ciljne skupine na objektih, ki so v lasti športnih društev, predloži dokazilo o lastništvu športnega objekta. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna rekreacija odraslih – Programi prireditev in projekti animacije, Obrazec 5: Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izvajalci, ki: – zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu, – zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco nacionalne panožne športne zveze. Za program Razgibajmo Ljubljano – animacijski programi se lahko sofinancira le izvajalec, ki bo izbran za izvedbo programa Razgibajmo Ljubljano na področju Delovanja zvez športnih društev. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Delovanje zvez športnih društev, Obrazec 6: Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih od 2015 do 2016 izvajali poslovne funkcije (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo. Sofinancira se delovanje zvez športnih društev, ki so bila ustanovljena najmanj 5 let pred letom, za katerega je objavljen ta javni razpis. Konzorciji športnih društev niso predmet sofinanciranja delovanja. Pogoja za sofinanciranje stroškov strokovno-organizacijskega delavca sta: – ustrezna izobrazba oziroma ustrezna usposobljenost, – da strokovno-organizacijski delavec ne izvaja drugih programov letnega programa športa, ki jih sofinancira MOL. Izjema so le programi Razgibajmo Ljubljano – animacijski programi (Animacijske športno rekreativne prireditve), Športnik leta Ljubljane (Druge velike športno rekreativne prireditve) in nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5 mest (Mednarodna dejavnosti). Pogoj za sofinanciranje stroškov izvajanja poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) je: – da ima izvajalec sofinancirane stroške strokovno-organizacijskega delavca. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za področje Program velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se izvajajo na območju MOL in so uvrščeni v letni program športa, ter druga tekmovanja in prireditve, – za razpisani program 3.4.6.19 Sofinanciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj se lahko prijavijo izvajalci, ki v razpisanih prednostnih športnih panogah organizirajo druga tekmovanja in prireditve, evropske oziroma regionalne mednarodne pokale oziroma lige, in zagotavljajo TV oziroma internetne prenose tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Ljubljana. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Program mednarodne dejavnosti, Obrazec 10: Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki združuje športna društva iz več športnih panog in lahko na podlagi tega zagotovi kakovosten izbor športnikov za nastope v reprezentanci MOL. 5. Merila za izbor programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost programa. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. 6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih programov MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2015. Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 7.282.417 EUR. Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih programov za leto 2015, po posameznih razpisnih področjih znašajo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za Programe vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (1.4.), v prednostnih športnih panogah (športna in ritmična gimnastika, alpsko smučanje, tenis), ki potekajo na objektih, ki jih MOL ne zagotavlja v svoji mreži javnih športnih objektov, je za sofinanciranje objekta razpisana okvirna višina sredstev 100.000 EUR. Razdelitev sredstev se izvede na podlagi in skladno z 9. in 30. členom Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13). Sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov v navedenih okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja v športu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015. 8. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 20. 2. 2015 (velja datum poštnega žiga). Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena v e- Razpis v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo zavržena. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« v e-Razpisu; – pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu; – izjave, oddane preko e-Razpisa; – obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in oddane preko e-Razpisa; – prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku; – vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, ki vsebuje tudi oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOL za leto 2015«. 9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 25. 2. 2015 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo. 10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/13) in pritožba glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge. Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa, – ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov, – ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e- Razpis in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, – ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa in ločeno izdal sklepe o sofinanciranju programov in sklepe o dodelitvi domicila in uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov. MOL bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o sofinanciranih programih Letnega programa športa 2015 v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi domicila in dodelitvi uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov pa v roku 240 dni po zaključku odpiranja vlog. Z izvajalci se na podlagi sklepa sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program sofinancira MOL ter uporabiti znak MOL, skladno s celostno grafično podobo (CGP), ki je objavljena na spletni strani MOL – Oddelek za šport. 11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi. 12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresirani dobili pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po e-pošti, in na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti