Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Ob-1177/15 , Stran 112
Ob-1177/15
Javni razpis
Naziv produkta: P7 2015 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja Oznaka produkta: MK15 Številka vloge: VMK15/0000X Številka sklepa: MK15/0000X
1. Izvajalec Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22. Javni razpis je pridobil soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 303-15/2014/41. 2. Predmet produkta – mikrokrediti Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR. Sredstva za izvajanje produkta zagotavlja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad). Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega(*1) za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.(*2) (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). (*1) V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas. (*2) V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen. Za opredelitev mikro in malega podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: – eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, – eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja, – pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje, – eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic, – podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje. Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. 2013 in izkaz poslovnega izida za leto 2013. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): – A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – B 05 – Pridobivanje premoga, C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Proizvodnja razstreliv, C 25.4 – Proizvodnja orožja in streliva, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil, G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninami in R 92 – Prirejanje iger na srečo, – bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo, – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se šteje, da je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih. MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. – imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije, – podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – podjetja, ki imajo neporavnane obveznosti do Sklada oziroma imajo neporavnane obveznosti do poslovnih bank po razpis Sklada z oznako P1 (Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere). 3.2. Pogoji kandidiranja za mikrokredit Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oziroma s predložitvijo pogodb s kupci), – bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB6 za leto 2013. 3.3. Kreditni pogoji Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR. Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 3.4. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov. Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5% p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno. Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Rok za črpanje kredita je 4 mesece od odpiranja vlog. Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno. Stroški odobritve kredita se zaračunajo v višini 0,5% enkratno, ob odobritvi kredita. Minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja (po lastniški strukturi do fizične osebe). 3.4. Upravičeni stroški Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov), izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače). Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev. Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana s podjetjem. 3.5. Pogoji za črpanje kredita Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita. Skrajni rok črpanja kredita je 20. 6. 2015. Kredit se črpa namensko za upravičene stroške nastale od 1. 1. 2015 do 25. 6. 2015. Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja. Črpanje je enkratno. Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja. S sredstvi odobrenega kredita ni dovoljena refundacija že plačanih obveznosti vlagatelja. 4. Vsebina vloge 1. Prijavni list za mikrokredit s prilogami (spletni obrazec, ki je na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. 2. a. Predstavitveni načrt, b. Finančna priloga, c. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2013 in 2012 skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES. 3. Bonitetno dokazilo (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum oddaje vloge): S.BON-1 (za gospodarske družbe, za samostojne podjetnike ali za zadruge) Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 3 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 5. Oddaja vlog Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za mikrokredite – P7 2015«. Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro. 6. Rok za predložitev vlog Rok za predložitev vlog je: 20. 2. 2015. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Razpis bo odprt do 20. 2. 2015. Vloge, ki bodo prispele po 20. 2. 2015, se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Odpiranje se bo izvedlo v roku dveh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. 7. Datumi odpiranj vlog: odpiranje vlog ni javno. 8. Merila za izbor Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne ocene (na podlagi vsebine predstavitvenega načrta in kvalitete zavarovanja). Na podlagi kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki imajo boljšo bonitetno oceno po bonitetnem modelu S.BON Ajpes. V primeru enake bonitetne ocene pa imajo prednost tisti vlagatelji, ki imajo višjo zavarovalno razmerje kredita. Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. 9. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. Sektor državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita. Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo preverjalo tudi pred podpisom pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev, se pogodbe ne bo podpisalo. 10. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravičencev, vzorec prijavnega lista s prilogami in vzorec kreditne pogodbe. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74 in 02/234-12-64 – ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 11. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč in udeležba evropskega sklada za regionalno pomoč Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikrokrediti P7 2015 na način javnega razpisa na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in spremembe), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2015 (sklep Vlade RS, št. 47602-2/2015/4 z dne 20. 1. 2015) in Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in priglašene sheme de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-5523362-2015), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) ter Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013, ki so bile sprejete na Vladi RS (sklep Vlade RS, št. 30200-2/2009/5 z dne 22. 10. 2009), 3. paket Programa ukrepov za spodbujanje gospodarstva sprejet na Vladi RS dne 13. 9. 2012 s sklepom 30000-5/2012/15. Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-5523362-2015) z dne 23. 1. 2015. Šteje se, da je pomoč de minimis ne glede na datum plačila podjetju dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije. Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči. Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali: – hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa. Mikrokredit in Evropski sklad za regionalni razvoj Sredstva za izvajanje razpisa prispeva sklad PS-PIFI-MG. »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.2 Spodbujanje podjetništva«.
Slovenski podjetniški sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti