Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Ob-1162/15 , Stran 107
Ob-1162/15
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja
javni dvoletni programski razpis
za izbor kulturnih programov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2015 in 2016 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2015/2016)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. 1. Predmet in področje javnega razpisa Predmet javnega razpisa VPR-2015/2016 je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva s statusom pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture izvedla v letih 2015 in 2016. Razpisni področji sta zborovska in folklorna dejavnost. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Cilji razpisa Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih kulturnih društev, ki delujejo v javnem interesu in je njihovo dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin. Izbranih bo največ pet javnih kulturnih programov, ki po obsegu, raznolikosti, kakovosti in dostopnosti izstopajo in so nepogrešljivi pri razvoju posamezne umetniške zvrsti na nacionalni ravni. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Javni kulturni program (v nadaljevanju: program) je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota programskih dejavnosti. Je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in bo izveden v letih 2015 in 2016. Javni kulturni program sestavljajo posamezni programski sklopi. Programski sklop je del programa, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ter je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti. Vrste programskih sklopov so opredeljene v okviru posameznega razpisnega področja. Programski sklop je sestavljen iz posameznih projektov. Programski sklopi v okviru zborovske dejavnosti so: I. Koncerti/posebni projekti; II. Nova avtorska dela ali založništvo; III. Gostovanja po Sloveniji oziroma zamejstvu ali mednarono sodelovanje. Programski sklopi v okviru folklorne dejavnosti so: I. Založništvo; II. Nova avtorska dela – glasbene in pevske priredbe ter koreografije; III. Prireditve in/ali posebni projekti. Prijavitelj mora v vlogi na razpis izbrati po dva programska sklopa za vsako od let sofinanciranja (2015 in 2016). Projekt je konkretna programska aktivnost, na primer: koncert, notna izdaja, mednarodni dogodek ipd. Upravičene osebe (prijavitelj programa) po tem razpisu so kulturna društva s statusom pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture, registrirana v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Upravičeni stroški Izvajalec na razpisu izbranega programa je upravičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo programa: – programski materialni stroški (stroški, nastali z izvedbo posameznega programa), – stroški nakupa opreme, ki je nujno potrebna za izvedbo programa v višini do 30% sredstev, ki jih bo za program prispeval JSKD, – avtorski honorarji za umetniške vodje in korepetitorje ter avtorski honorarji za zunanje sodelavce, – stroški udeležb na tekmovanjih in festivalih v tujini v višini do 40% sredstev, ki jih bo za program prispeval JSKD. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani JSKD so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo programa in so vezani na izvedbo programa, – opredeljeni v prijavi prijavitelja, – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – dejansko nastali, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili. Finančna uravnoteženost programa pomeni: – uravnoteženost upravičenih stroškov programa z njegovimi obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti), – da so prihodki enaki odhodkom. Celotna vrednost programa obsega vse načrtovane odhodke. 4. Predvidena vrednost razpisa Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa VPR-2015/2016 znaša 50.000,00 evrov na letni ravni. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS. JSKD bo razdelil najmanj 90% razpisanih sredstev. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so kulturna društva, vsaj 3 leta pred začetkom razpisa registrirana kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturni program s področja tega razpisa; – imajo status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture; – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; – so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD; – so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih; – ne prijavljajo enot, ki so že bile izbrane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva za kulturo in niso izbrane v večletno sofinanciranje na zadnjem večletnem razpisu Ministrstva za kulturo; – posamezni prijavitelj se na razpis prijavlja samo enkrat in poda vlogo le na eno osnovno razpisno področje. Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku. 5.1 Pogoji za sodelovanje na razpisu v okviru zborovske dejavnosti: – pevski zbor prijavitelja ima vsaj šestnajst pevcev, – prijavitelj izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev: – prejel je zlato priznanje na državnem tekmovanju odraslih pevskih zasedb Naša pesem v letih 2012 ali 2014, – bil je finalist Mednarodnega zborovskega tekmovanja Maribor 2013, – v okviru teh prireditev je nastopil kot gost. 5.2 Pogoji za sodelovanje na razpisu v okviru folklorne dejavnosti: – prijavitelj je v letih 2012, 2013 in 2014 na spremljanih srečanjih odraslih folklornih skupin v Republiki Sloveniji dosegel državno raven oziroma je bil njegov program v letih 2012, 2013 in 2014 ocenjen s povprečno oceno 9 ali več. 6. Splošni kriteriji razpisa Predlagani program ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če: – sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; – ne spada na druga področja, kot so šolstvo, muzealstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo ipd.; – ni komercialen; člani izvajalske skupine z izjemo umetniških vodij in korepetitorjev za izvedbo ne prejemajo plačila; – ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki); – ima realno finančno konstrukcijo; – je izvedljiv glede na razpoložljive vire; – zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 20% in ni večji od 80% vseh predvidenih stroškov; – zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 7.000,00 evrov in ni višji od 15.000,00 evrov na letni ravni; – bo v celoti izveden v letih 2015 in 2016. 7. Vsebinski kriteriji razpisa: program, prijavljen na programski razpis, se ocenjuje z vsebinskimi kriteriji. Kriteriji so ovrednoteni s točkami. Prijavitelj poleg ocene referenčnosti (do 80 točk) prejme točke za prijavljene programske sklope (do 60 točk na prijavljeni sklop). V prijavi mora izbrati dva programska sklopa za leto 2015 in dva programska sklopa za leto 2016. Najvišje možno število vseh prejetih točk je 320. 7.1 Zborovska dejavnost Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * 240 točk je vsota štirih izbranih programskih sklopov v dveh letih. 7.2 Folklorna dejavnost Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * 240 točk je vsota štirih izbranih programskih sklopov v dveh letih. Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih programov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej. Ocenjevalni listi po posameznih dejavnostih vsebinske kriterije podrobneje razčlenjujejo in so objavljeni na www.jskd.si in na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. 8. Uporaba kriterijev: programe bosta presojali strokovno programski komisiji za zborovsko in folklorno dejavnost JSKD na podlagi podatkov iz vlog. Za sofinanciranje bosta predlagali tiste programe, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi vsebinskih kriterijev uvrščeni višje. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letih 2015 in 2016. 10. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si ter v spletni aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega: – besedilo razpisa; – ocenjevalne liste; – prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o programu), I (izjave). 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpis.jskd.si ter v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 2. 3. 2015 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oziroma datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi. 12. Popolne vloge Vloga na razpis je popolna, če: – je predložena na prijavnih obrazcih razpisa VPR-2015/2016; – je izpolnjena v slovenskem jeziku; – vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o programu), I (izjave); – vsebuje vse zahtevane podatke; – je na ustreznem mestu podpisana in žigosana. Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 11. točke razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga. Izpolnjevanje pogojev razpisa VPR-2015/2016 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 13. Pristojni uslužbenci Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta: Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/241-05-02, Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/241-05-18. Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis VPR-2015/2016 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

AAA Zlata odličnost