Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Ob-1161/15 , Stran 105
Ob-1161/15
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka PR 2015)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. 1. Predmet razpisa in področja dejavnosti Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot: – prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti; – izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; – založniški, filmski in video projekti. Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni in harmonikarski orkestri), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna ter literarna dejavnost. Posebno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki pa je namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem nivoju. Pri prijavi projekta, ki vključuje različne dejavnosti, se mora predlagatelj odločiti za nosilno dejavnost. Na obrazcu mora označiti samo to (eno) dejavnost. Vlogo bo obravnavala komisija, pristojna za dejavnost, ki jo je označil predlagatelj. Vloge krovnih organizacij na nacionalnem nivoju obravnava posebna komisija, ne glede na prijavljeno dejavnost. 2. Cilji razpisa Cilji razpisa so: – spodbujanje ustvarjalnosti; – podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini; – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin; – podpiranje kakovostnih programov kulturne vzgoje. 3. Okvirna vrednost razpisa Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 313.640,00 EUR, od tega predvidoma 57.500,00 EUR za zborovsko, 28.000,00 EUR za inštrumentalno (pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni in harmonikarski orkestri), 47.000,00 EUR za gledališko in lutkovno, 28.000,00 EUR za folklorno, 12.900,00 EUR za filmsko, 25.300,00 EUR za plesno, 28.500,00 EUR za likovno ter 12.900,00 EUR za literarno dejavnost. Predvidoma 73.540,00 EUR bo namenjeno sofinanciranju projektov krovnih zvez društev na nacionalnem nivoju v Republiki Sloveniji ali v zamejstvu. JSKD bo razdelil najmanj 90% razpisanih sredstev. Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS. 4. Roki razpisa: razpis prične teči 30. 1. 2015. Zaključi se 2. 3. 2015. 5. Pomen izrazov Upravičene osebe (predlagatelj projekta) po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje; za kulturno delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu, pa ustrezne krovne organizacije v kulturi, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek). 6. Pogoji razpisa Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so kulturna društva ali njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa ali krovne organizacije slovenskih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa (to dokažejo z ustreznim potrdilom države, kjer delujejo), ki delujejo na razpisnem področju trajneje, vsaj eno leto pred začetkom razpisa (datum se ugotavlja v registru AJPES); – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja); – predlagateljev program ni bil sprejet v sofinanciranje v okviru javnega dvoletnega programskega razpisa za izbor kulturnih programov vrhunskih skupin, ki jih bo v letih 2015 in 2016 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (VPR-2015/2016); – so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja); – so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja). 7. Splošni kriteriji razpisa Upravičena oseba – predlagatelj posameznega projekta ustreza splošnim kriterijem, če: – ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa v okviru dejavnosti, na katero prijavlja projekt (v preteklem letu je poleg redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en dodatni projekt); – je v zadnjih treh letih sodeloval na strokovno spremljanih regijskih ali državnih prireditvah v okviru dejavnosti, na katero prijavlja projekt; – je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti. Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če: – sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; – ne spada na druga področja, kot so šolstvo, muzealstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo, domača in umetna obrt ipd.; – je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo; – ni komercialen; člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila; – ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki); – ima realno finančno konstrukcijo; – je izvedljiv glede na razpoložljive vire; – zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 10% in ni večji od 50% vseh predvidenih stroškov; – zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 200,00 EUR in ni višji od 3.500,00 EUR; – bo v celoti izveden v letu 2015. Predlagani projekt ne ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če je: – osnovno delovanja kulturnega društva; – po zahtevnosti presega izvajalske zmožnosti predlagatelja; – izobraževanje, ki ga ne izvajajo ustrezno usposobljeni mentorji; – jubilejna slavnost ali razstava; – novoletna ali božična prireditev; – prireditev ob krajevnem ali državnem prazniku; – program na prireditvi, ki ima pretežno zabavno družabni značaj, turistični ali narodnozabavni prireditvi ali veselici; – gostovanje po Sloveniji ali v tujini; – promocija projekta ali društva (koledarji, razglednice, jubilejni zborniki); – izdaja nosilcev zvoka ali slike ali postavitev in oblikovanje spletne strani; – publikacija, ki ni povezana z delovanjem kulturnih društev in njihovih zvez; – samostojna razstava posameznega ustvarjalca, pregledna letna razstava društva, ex-tempore, likovno srečanje ali natečaj (z denarnimi nagradami in odkupi), likovna kolonija (če morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju); – samostojna knjiga posameznega ustvarjalca, šolsko glasilo, literarni časopis ali revija, ki nima izdane vsaj ene številke, literarni natečaj; – založniški projekt na literarni dejavnosti, ki nima leposlovne vsebine; – založniški projekt, ki ne bo izveden v skladu z določili Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) (Uradni list RS, št. 69/06 in nadaljnji); – projekt mažoretne ali twirling dejavnosti, če predlagatelj ni krovna organizacija na nacionalnem nivoju; – ponovna izvedba v preteklih letih sofinanciranih projektov. Ne glede na določila tretjega odstavka tega člena sklad lahko sofinancira: – jubilejno slavnost ali razstavo, ki vsebuje pomembne novosti v pristopu in programu prireditve ali gre za zelo pomembno obletnico; – gostovanje po Sloveniji ali v tujini, če je bistvenega pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost; – jubileni zbornik, v primeru, da je predlagatelj krovna organizacija na nacionalnem nivoju; – izdajo nosilcev zvoka ali slike ter postavitev in oblikovanje spletne strani, če gre za vrhunske zasedbe z izvirnim programom, ki zagotavlja promocijo kvalitetne slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru. 8. Vsebinski kriteriji razpisa Projekti bodo ocenjeni na podlagi vsebinskih kriterijev glede na: a) obseg in učinke realizacije projektov predlagatelja na področju izbrane dejavnosti v preteklih treh letih – do 25 točk: – produkcijo in postprodukcijo predlagatelja (do 5 točk); – dosežke na strokovno spremljanih preglednih prireditvah (do 15 točk); – odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 3 točke); – status društva v javnem interesu na področju kulture (0/2 točki). b) zasnovo in izvedbo predlaganega projekta – do 55 točk: – kakovost avtorskega pristopa / tematska izvirnost in vsebinska tehtnost / aktualnost (do 40 točk); – reference strokovnega vodstva projekta (do 15 točk). c) pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti – do 20 točk: – spodbujanje splošnega kulturnega razvoja / dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 20 točk). Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej. 9. Uporaba kriterijev: projekte bodo presojale strokovno programske komisije za posamezna področja dejavnosti na podlagi podatkov iz vlog. Za sofinanciranje bodo predlagale tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi vsebinskih kriterijev uvrščeni višje. 10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015. 11. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si in obsega: – besedilo razpisa; – prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava). 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpis.jskd.si ter v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 2. 3. 2015 oziroma najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oziroma datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi. Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži skupaj največ dve vlogi za posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka …), razen če je predlagatelj zveza kulturnih društev ali krovna organizacija slovenskih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki lahko predloži največ pet vlog za posamezno področje dejavnosti. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija z žrebom določila projekte, ki jih bo obravnavala. Posamezni predlagatelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora ustrezati pogojem popolne vloge. 13. Popolne vloge Vloga na razpis je popolna, če: – je predložena na prijavnih obrazcih razpisa PR 2015; – je izpolnjena v slovenskem jeziku; – vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava); – vsebuje vse zahtevane podatke; – vsebuje obvezne priloge (obvezna priloga je zadnja izdana številka literarnega časopisa v primeru prijave izdaje le-tega); – je na ustreznem mestu podpisana in žigosana. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 12. točke razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga. Izpolnjevanje pogojev razpisa PR 2015 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke. 14. Pristojni uslužbenci Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta: Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/2410-502, Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518. Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis PR 2015 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

AAA Zlata odličnost