Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Ob-1126/15 , Stran 102
Ob-1126/15
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK), 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pravilnik) in skladno s Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 5/02, MP5/02, v nadaljevanju: Sporazum) ter 35. in 36. členom 3. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2014 do 2016 (z dne 17. 12. 2013) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2015, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis, oznaka JPR-SLOA-2015)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet oziroma področje in cilj javnega razpisa Predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 35. in 36. člena 3. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2014 do 2016 (z dne 17. 12. 2013), ki jih bo v letu 2015 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva za pripadnike nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: projekti). Cilj javnega razpisa je ohranjanje, razvoj in promocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji. 3. Pomen izrazov Kulturne nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec projekta. Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni obrazložitvi, ujemajo (odhodki = prihodki). Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane odhodke. Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo. Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej (povzeto po definiciji 1. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989). 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so kulturne nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 1; – da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva ali njegovih proračunskih uporabnikov izpolnili vse pogodbene obveznosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 2; – da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 3; – da ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil prijavljen ali že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma razpisu ministrstva, ali njegovih proračunskih uporabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 4; – in da bodo prijavljeni kulturni projekt realizirali do konca leta 2015 in dosledno uresničevali pogodbo z ministrstvom, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5. 5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 21.730,00 EUR, oziroma toliko, kot bo vrednost proračunske postavke »Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume« v sprejetem rebalansu proračuna Republike Slovenije, v delu za kulturo, za leto 2015. Pri izboru projektov bo ministrstvo upoštevalo naslednje kriterije: 5.1. Temeljni kriteriji: a. prispevek k ohranjanju, razvoju in promociji jezikovne in kulturne raznolikosti, b. ohranjanje in razvoj kulturne identitete etnične skupine v Republiki Sloveniji, c. sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi, tudi prek meje, d. prispevek k uveljavitvi manjšinske skupnosti v širše kulturno in družbeno okolje (integracija). 5.2. Prednostni kriteriji: a. prispevek k ohranjanju kulture Kočevarjev staroselcev, b. tradicionalna integriranost v okolju, c. sodelovanje z javnimi organizacijami s področja kulture, d. vključevanje v javno kulturno infrastrukturo in v vzgojno izobraževalne institucije, e. kulturna dejavnost otrok, f. kulturna dejavnost, namenjena otrokom, g. kulturna dejavnost starejših od 55 let ali kulturna dejavnost, namenjena starejšim od 55 let, h. širjenje stvarnih informacij o kulturnem življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov etnične skupine, i. pripravljenost projekta za izvedbo, j. izvirnost, k. vključevanje strokovnjakov in umetnikov, l. prispevek h razvijanju duha strpnosti in medkulturnega dialoga, m. pomembno obeležje. 6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje projektov Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po postopku, kot ga določa Pravilnik. Izbrani in v okviru razpisanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni oziroma ocenjeni višje. Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 0 do 5, vsak od prednostni kriterijev je ocenjen z 0 ali 1 točko. Pri temeljnih kriterijih je možno prejeti največ 5 točk, točke se dodelijo po sistemu: 5 točk = zelo dobro, 4 in 3 točke = dobro, 2 točki = sprejemljivo, 1 točka = manj sprejemljivo ter 0 točk = nesprejemljivo. Po temeljnih kriterijih je za posamezen projekt možno prejeti največ 20 točk, po prednostnih kriterijih pa največ 13 točk. Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 33 točk. Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji, ki ima možnost, da v svojem predlogu pripravi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov. 7. Vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 21.730,00 EUR, oziroma toliko, kot bo vrednost proračunske postavke »Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume« v sprejetem rebalansu proračuna Republike Slovenije, v delu za kulturo, za leto 2015. 8. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Projekt se lahko financira do 100% vrednosti upravičenih stroškov. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva so tisti, ki: – so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani na izvedbo projekta, – niso del redne dejavnosti organizacije, – so opredeljeni v prijavi prijavitelja, – so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – so oziroma bodo dejansko nastali in izplačani v letu 2015, – so oziroma bodo prepoznavni in preverljivi, – so oziroma bodo podprti z dokazili (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska dokumentacija), – niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (ZIPRS 1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 38/14). 10. Razpisni rok Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-SLOA-2015 se objavi v Uradnem listu RS dne 30. januarja 2015 in na spletnih straneh ministrstva (http://www.mk.gov.si). Razpis se zaključi 2. marca 2015. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 2. 3. 2015, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do dne 2. 3. 2015. Osebno oddane vloge se bodo upoštevale kot pravočasne, če bodo oddane v poslovnem času v vložišču ministrstva do 2. 3. 2015. Nepravočasne vloge se bodo zavrgle. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec z izjavami – in osnutek pogodbe o (so)financiranju projekta za leto 2015. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, v času uradnih ur ministrstva, ali pa si jo natisnejo s spletne strani ministrstva: www.http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo razpisa, oznaka JPR-SLOA-2015. Ministrstvo (pristojna uslužbenka) bo zainteresiranim prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo. 12. Način prijave, pošiljanja in vsebina vlog 12.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta oddati v zaprti ovojnici, ki je na prednji strani označena s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JPR-SLOA-2015«, na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Vsi podatki vlog, prispelih na javni razpis, so informacija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi razpisanih meril. Z oddajo vloge se šteje, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa. Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidira le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse vloge zavržene. 12.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta izpolniti na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati vse obvezne podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Vzorec pogodbe je potrebno prebrati in parafirati na vsaki strani, ni pa je potrebno izpolnjevati. S parafo potrdite, da ste bili ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi določili. Pogodba bo dejansko podpisana v primeru, če bo projekt sprejet v sofinanciranje. V tem primeru bo opremljena z dejanskimi konkretnimi podatki, ki so v vzorcu puščeni prazni. Ministrstvo si pridržuje pravico, da vsebino pogodbe pred podpisom dopolni ali spremeni. Izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra Republike Slovenije in statut (kopija) organizacije nista obvezni prilogi vloge, lahko pa z namenom pospešitve postopka pregleda vlog omenjeni dokazili prijavitelj priloži k vlogi. V nasprotnem primeru bo ministrstvo dokazila pridobilo po uradni dolžnosti. Strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji bo kulturni projekt ovrednotila in ocenila glede na temeljne in prednostne kriterije v besedilu javnega razpisa za leto 2015, na podlagi obrazložitve prijavitelja ter priloženih prilog k prijavnemu obrazcu. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si. Pristojna uslužbenka bo v času uradnih ur ministrstva strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog prijavitelja za izvedbo kulturnega projekta skladno z zahtevami javnega razpisa. 14. Odpiranje in pregled vlog Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele. Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost). Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, ministrica zavrže s sklepom. Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, ministrica vlogo zavrže s sklepom. Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za kulturo RS, Metelkova 4, 1000 Ljubljana, po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni strani ministrstva. 15. Obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo po preteku roka za oddajo vlog in zaključilo na dan prejema zadnje po pozivu dopolnjene vloge. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. Rezultati javnega razpisa se javno objavijo na spletni strani ministrstva. Opozorilo! Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka JPR-SLOA-2015, je vezana na proračunske zmožnosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva. Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa, oznaka JPR-SLOA-2015, zmanjša obseg sredstev, ki so v državnem proračunu namenjena za kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega razpisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora projektov v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost