Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

Št. 093-1/2015/4 Ob-1148/15 , Stran 99
Št. 093-1/2015/4 Ob-1148/15
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015
Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Urad). 1. Predmet razpisa Urad s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih aktualnih tematikah. Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja: 2.1. Sklop A: Evropsko leto za razvoj 2015 Leto 2015 je razglašeno za Evropsko leto za razvoj (ELR), potekalo bo pod sloganom: »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost«. Glavni namen ELR je približati teme mednarodnega razvojnega sodelovanja prebivalcem Slovenije in Evropske unije. Temeljno vodilo mednarodnega razvojnega sodelovanja je prispevati k izboljšanju ekonomskih, družbenih in okoljskih razmer v državah v razvoju, predvsem v najmanj razvitih delih sveta. Glavni cilj je zmanjšanje in dolgoročno izkoreninjenje revščine. To pa podpira oblikovanje stabilnejšega, mirnejšega, uspešnejšega in pravičnejšega sveta, ki odraža soodvisnost med bogatejšimi in revnejšimi državami ter trajnostni razvoj. Pomembno se je zavedati, da z dejavnostmi na lokalni ravni vplivamo na reševanje izzivov na svetovni ravni. Vrednote, na katerih temelji mednarodno razvojno sodelovanje so vzajemna odvisnost, solidarnost in odgovornost. Evropska unija zagotavlja uradno razvojno pomoč že od leta 1957 in je največja donatorka le-te na svetu. Slovenija v tej vlogi nastopa od leta 2004, prizadevanja pa so osredotočena zlasti na območje Zahodnega Balkana. Cilj ELR 2015 v Sloveniji je informirati prebivalce Slovenije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in politikah na tem področju ter spodbuditi njihovo aktivno zanimanje zanj. Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo prispevali k doseganju ciljev Nacionalnega delovnega programa ELR: – Povečanje razumevanje tematik mednarodnega razvojnega sodelovanja med osnovnošolci in srednješolci ter spodbujanje zavedanja globalne soodvisnosti (Sklop A1): Pri osnovnošolcih in srednješolcih želimo: – doseči večje zanimanje za globalna vprašanja in razumevanje mednarodnega razvojnega sodelovanja, – krepiti zavedanje o globalni soodvisnosti in trajnostnem razvoju, – spodbujati občutek skupne odgovornosti in solidarnosti, – spodbujati razmišljanje o možnih rešitvah globalnih razvojnih vprašanj in izzivov. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo spodbujali razmišljanje in ustvarjanje ter omogočili sodelovanje čim večjega števila osnovnošolcev in srednješolcev po vsej Sloveniji. – Krepitev zavedanja širše javnosti in spodbujanje h kritičnemu razmišljanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Sklop A2) V Sloveniji je prepoznavnost področja mednarodnega razvojnega sodelovanja pomanjkljiva, obstaja pa pripravljenost pomagati. Urad želi podpreti projekte, ki bodo širšo javnost ozaveščali o vzajemni odvisnosti, skupni odgovornosti in solidarnosti ter hkrati prispevali k razumevanju tematik mednarodnega razvojnega sodelovanja in o njih spodbujali kritično razmišljanje. Prednost bodo imeli inventivni projekti, ki bodo preko različnih komunikacijskih kanalov dosegali najširšo javnost in bodo prispevali tudi k večji medijski prepoznavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja. Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop A). 2.2. Sklop B: Boj proti sivi ekonomiji Siva ekonomija ni le ekonomski, temveč tudi družbeni pojav. Obstaja ves čas in v vsaki družbi, problematična pa postane predvsem v obdobju slabšanja gospodarskih in socialnih razmer, ko se njen obseg praviloma povečuje. Sivo ekonomijo največkrat spodbujamo tudi sami, ker jo imamo za samoumevno in jo toleriramo. Preprečevanja se moramo lotiti celovito, tako s spodbudami in odpravljanjem poglavitnih vzrokov kakor tudi s pregonom in nadzorom. Urad izvaja vladno kampanjo »Vklopi razum – zahtevaj račun«, s katero želi predvsem: – spodbuditi spremembo obnašanja posameznikov na nivoju države, podjetij in potrošnikov. – dvigniti splošno kulturo izpolnjevanja obveznosti. Zelo pomembno vlogo pri zmanjševanju obsega sive ekonomije ima občutek odgovornosti posameznika do družbe, v kateri živi, ki se na pojavni ravni kaže tudi skozi pripravljenost izpolnjevanja obveznosti do države. Eden ključnih preventivnih ukrepov obvladovanja sive ekonomije je zato ozaveščanje javnosti, zlasti ozaveščanje mladih. Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo mlade: – ozaveščali in informirali o posledicah sive ekonomije za širšo družbo in posameznika, – ozaveščali o pomembnosti aktivne vloge državljanov pri zmanjševanje obsega sive ekonomije. V skupino »Mladi« uvrščamo: – učence zadnje triade osnovne šole, – dijake, – študente univerz in visokih šol, – mlade med 15. in 29. letom starosti, ki niso vključeni v izobraževalni proces. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo spodbujali: – raziskovanje problematike, npr.: eseji, seminarske, raziskovalne naloge, – kreativno obravnavo problematike: likovno ustvarjanje (npr.: strip, fotografija), glasbeno in video ustvarjanje ipd., – izmenjavo mnenj (npr.: debate, improvizacije ...) – in bodo dosegli čim več mladih po vsej Sloveniji. Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop B) 2.3. Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi Trgovina z ljudmi je poleg trgovine s prepovedanimi drogami in orožjem ter gospodarske kriminalitete ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodno organiziranega kriminala, ki ima tudi hude posledice za varnost, blaginjo in človekove pravice žrtev. Trgovino z ljudmi največkrat povezujemo s spolnim izkoriščanjem žensk in otrok, vendar gre tudi za druge oblike izkoriščanja: prisilno delo, prisilno beračenje, služabništvo, siljenje v kriminalna dejanja, trgovino z ljudmi z namenom odstranitve in presaditve človeških organov in podobno. Evropska komisija ocenjuje, da tokovi trgovine z ljudmi na območju Evropske unije zajemajo več sto tisoč ljudi letno, med njimi je veliko otrok. Vsako leto se v mreže trgovcev z ljudmi ujamejo nove žrtve, med katerimi so tudi državljani in državljanke Slovenije. V skupino posebno ranljivih kategorij oseb, potencialnih žrtev trgovine z ljudmi spadajo otroci in mladostniki ter tuji delavci. – Projekti namenjeni mladostnikom (Sklop C1 in C2) Po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat so v državah EU v obdobju 2010–2012 16% vseh registriranih žrtev predstavljali otroci, registriranih je bilo več kot 1000 otrok, ki so bile žrtev spolnega izkoriščanja. Urad želi podpreti projekt(e), ki bodo mladostnike ozaveščali o nevarnostih trgovine z ljudmi, o načinih novačenja in o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni na spletu ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja. Z razpisom želi Urad sredstva nameniti za: 1. izvedbo delavnic in drugih oblik neposrednega komuniciranja za učence tretje triade osnovnih šol (Sklop C1), 2. izvedbo delavnic in drugih oblik neposrednega komuniciranja za srednješolce in mladostnike v vzgojnih zavodih, domovih in skupnostih (Sklop C2). Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli mladostnike v različnih regijah Slovenije in bodo ciljno javnost ozaveščali z inventivnimi pristopi ter tudi preko spletnih socialnih skupnosti. – Projekti namenjeni tujim delavcem (Sklop C3) V času gospodarske krize se povečuje delovno izkoriščanje, povečujejo se težave s pravičnim plačilom za opravljeno delo, zamude oziroma neizplačila plač, kršitve na področju zaposlovanja in dela tujcev, grožnje z izgubo delovnih dovoljenj, fiktivni posredniki dela, zlorabe napotenih delavcev, povečujejo se nezakonite migracije. Kriza je tudi generator kriminalnih aktivnosti za potrebe grobega izkoriščanja delovne sile, zlasti tujih delavcev v različnih gospodarskih panogah (npr.: gradbeništvu, gostinstvu, kmetijstvu, prehrambeni in tekstilni industriji ter pri poklicih iz zabavnega in artističnega programa v nočnih lokalih), ob tem pa se zastavlja tudi vprašanje prisilnega dela kot posledice prepletenosti s trgovino z ljudmi. Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo: – tujim delavcem in delavcem napotenim v tujino nudili informacije za učinkovito uveljavljanje in varstvo njihovih pravic, – delavce ozaveščali s ciljem zaščite pred izkoriščanjem, – opozarjali na prepletenost izkoriščanja s prisilnim delom kot posledico trgovanja z ljudmi, – delavce informirali o obnašanju, ki zmanjšuje tveganja, – identificirali morebitne žrtve, ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zagotavljali neposredno komunikacijo s tujimi delavci v različnih krajih Slovenije in vključevali tudi druge relevantne deležnike, ki si prizadevajo za učinkovito podporo in varstvo pravic tujih delavcev. – Projekti namenjeni uporabnikom storitev, ki jih izvajajo žrtve trgovine z ljudmi (Sklop C4) Predpogoj trgovine z ljudmi je povpraševanje po blagu in storitvah, ki jih pod različnimi oblikami prisile izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, zato je pozornost treba usmeriti tudi v odgovornost uporabnikov tovrstnih storitev. Z ozaveščanjem uporabnikov želimo prispevati k zmanjševanju povpraševanja po storitvah žrtev in k učinkovitejšemu preprečevanju trgovine z ljudmi. Po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat so bile v obdobju med letom 2010 in 2012 80% vseh registriranih žrtev trgovine z ljudmi v EU ženske in deklice, pri 69% žrtev pa je šlo za trgovino zaradi spolnega izkoriščanja. Tudi v Sloveniji največji delež identificiranih žrtev predstavljajo žrtve spolnih zlorab. Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo namenjeni ozaveščanju: – uporabnikov spolnih storitev, – zaposlenih v panogah, ki so posredno povezane s spolnim izkoriščanjem in spolno industrijo (turizem, gostinstvo, transport ipd.) – širše javnosti. Prednost bodo imeli kreativni oziroma inventivni projekti, ki bodo ciljne javnosti dosegali preko različnih komunikacijskih kanalov ter v partnerstvu z zasebnim sektorjem in mediji. Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za sklop C) 3. Pogoji za prijavo Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega razpisa so tiste nevladne in humanitarne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: – so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi) ali – imajo pridobljen status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah. Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene. Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih bodo izvajali v Sloveniji v letu 2015 in bodo zaključeni do vključno 31. oktobra 2015. Vlagatelj lahko na razpis prijavi samo en projekt. V primeru, da vlagatelj prijavi več projektov bo komisija upoštevala vrstni red prejetja vlog. Osebni podatki v vlogah bodo varovani v skladu z veljavno zakonodajo. 4. Merila za ocenjevanje Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih: 1. Izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta: ustreznost projekta glede na cilje razpisa, ustreznost delovnega načrta projekta, ustreznost komunikacijske podpore projekta (do 70 točk); 2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo projekta (do 6 točk); 3. Stroškovnik projekta: preglednost stroškov, utemeljenost in racionalnost porabe finančnih sredstev (do 15 točk); 4. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev projekta (do 9 točk). Merila so podrobneje razčlenjena v 3. točki razpisne dokumentacije. 5. Okvirna višina sredstev Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih in humanitarnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2015 namenil 70.000,00 EUR, od tega za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa. Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 70% upravičenih stroškov projekta, pri čemer je najvišji znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR. Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa. Izvajalec mora sofinancirani projekt izvesti v celoti. Če vlagatelj projekt vsebinsko razdeli v dve fazi se lahko sredstva izplačajo v dveh delih – po izvedeni posamezni fazi. Vlagatelj mora aktivnosti posamezne faze ter terminski in finančni načrt izvedbe opredeliti v obrazcu prijave (točka 8 razpisne dokumentacije) in v vzorcu pogodbe (točka 6.B razpisne dokumentacije). Za izplačilo po posamezni fazi morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, kot so navedeni za primer enkratnega izplačila po zaključku projekta. Vrednost prve faze projekta ne sme presegati 50% vrednosti celotnega projekta. Posamezna faza projekta je lahko sofinancirana največ v višini 70% vrednosti posamezne faze projekta. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Upravičeni bodo izdatki, ki bodo nastali od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno 31. oktobra 2015. Upravičeni stroški in prispevki so podrobneje razčlenjeni v 4. in 5. točki razpisne dokumentacije. 7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge morajo prispeti na naslov: Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane na naslov Urada najkasneje do 3. marca 2015 do 14. ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi vse vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 3. marec 2015. Vlogo natisnite obojestransko in je ne spenjajte s spiralo. Vlogo pošljite v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – Vloga – Razpis NVO 2015 – Sklop ___«. Vlagatelj mora na ovojnici in v razpisnem obrazcu jasno označiti, na kateri sklop se prijavlja. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja. 8. Odpiranje vlog Odpiranje vlog se bo pričelo v sredo, 4. marca 2015 v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvani k dopolnitvi vloge. 9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na podlagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opravila strokovna komisija, ki jo imenuje direktor Urada. Vsak član komisije oceni posamezno vlogo, nato pa se izračuna skupna ocena kot povprečje ocen posameznih članov komisije. Po končanem ocenjevanju se vloge za posamezen sklop razvrsti glede na povprečno število doseženih točk. Projekti, ki ne bodo dosegli vsaj 70 točk, ne morejo biti sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini zaprošenega zneska najbolje ocenjenim projektom za posamezen sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do porabe razpoložljivih sredstev. Če je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo višje število točk pri merilu – Izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta (merilo pod zaporedno številko 1). Če so vloge tudi pri tem merilu ocenjene z enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektu, ki je prejel višje število točk pri merilu 1a – Ustreznost projekta glede na cilje razpisa. 10. Odločitve o vlogah Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki razpisa; – ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog, ki so zahtevane v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – ki ne bodo v skladu s predmetom iz 2. točke javnega razpisa; – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo; – ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk strokovne komisije (gl. 9. točko tega razpisa). Sklep o izboru za prejemnika sredstev bo izdan vlagateljem z najbolje ocenjenimi projekti za posamezen sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do porabe razpoložljivih sredstev. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije. Urad bo pisanja vlagateljem vročal v skladu z Zakonom o upravnem postopku. 11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog. 12. Sklenitev pogodb Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju. Izbrani izvajalci se morajo na poziv Urada k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor Urada. V nasprotnem primeru se šteje, da je vlagatelj odstopil od svoje zahteve za dodelitev sredstev. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih projektov bo na podlagi predloženih končnih poročil izvajalcev pripravljena informacija o izvedenih aktivnostih in vsebinah, ki bo objavljena na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. 13. Pravna sredstva O pritožbi zoper sklep o izboru prejemnika sredstev oziroma obvestilu o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča direktor Urada. Vlagatelj lahko vloži pritožbo na Urad v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Zoper sklep o pritožbi se lahko sproži upravni spor. 14. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani http://www.ukom.gov.si/si/komuniciranje_eu_vsebin/sodelovanje_z_nvo/. Naročite jo lahko tudi na tel. 01/478-26-21, vsak delavnik med 9. in 15.30 ali na e-naslov: lidija.herek@gov.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si. Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo objavljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.
Urad Vlade RS za komuniciranje

AAA Zlata odličnost