Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani (MPSEUIQ), stran 81.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani (MPSEUIQ)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani (MPSEUIQ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2015.
Št. 003-02-1/2015-5
Ljubljana, dne 9. februarja 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PARTNERSTVU IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO IRAK NA DRUGI STRANI (MPSEUIQ)
1. člen
Ratificira se Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani, podpisan v Bruslju 11. maja 2012.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku in angleškem jeziku glasi(1):
SPORAZUM O PARTNERSTVU IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO IRAK NA DRUGI STRANI
KRALJEVINA BELGIJA,
REPUBLIKA BOLGARIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
IRSKA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
REPUBLIKA MADŽARSKA,
MALTA,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
ROMUNIJA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,
pogodbenice Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,
v nadaljnjem besedilu: »države članice«, in
EVROPSKA UNIJA, v nadaljnjem besedilu: »Unija«,
na eni strani ter
REPUBLIKA IRAK, v nadaljnjem besedilu: »Irak«,
na drugi strani,
v nadaljnjem besedilu: »pogodbenici« –
OB UPOŠTEVANJU vezi med Unijo, njenimi državami članicami in Irakom ter njihovih skupnih vrednot,
OB ZAVEDANJU, da želijo Unija, njene države članice in Irak te vezi okrepiti ter vzpostaviti trgovino in sodelovanje, ki ju podpira politični dialog,
OB UPOŠTEVANJU pomena, ki ga pogodbenici pripisujeta ciljem in načelom Ustanovne listine Združenih narodov, spoštovanju človekovih pravic, demokratičnim načelom ter političnim in gospodarskim svoboščinam, ki so temelj partnerstva,
OB PONOVNI POTRDITVI svoje zavezanosti demokratičnim načelom ter človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam, kot so določene v Splošni deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah in drugih zadevnih mednarodnih instrumentih o človekovih pravicah,
OB PRIZNAVANJU velikega pomena trajnostnega in družbenega razvoja, ki bi moral potekati vzporedno z gospodarskim razvojem,
OB PRIZNAVANJU pomena okrepljenega sodelovanja med njima in njune skupne želje po utrditvi, poglobitvi in razvejanju njunih odnosov na področjih skupnega interesa na podlagi spoštovanja suverenosti, enakosti, nediskriminacije, pravne države in dobrega upravljanja, spoštovanja naravnega okolja in skupnih koristi,
OB PRIZNAVANJU potrebe po podpori prizadevanjem Iraka za nadaljevanje politične reforme ter gospodarske prenove in reform, pa tudi za izboljšanje življenjskih pogojev revnih in prikrajšanih delov prebivalstva,
OB UPOŠTEVANJU potrebe po okrepitvi vloge žensk na političnem, civilnem, družbenem, gospodarskem in kulturnem področju, pa tudi boja proti diskriminaciji,
OB ŽELJI po vzpostavitvi ugodnih pogojev za znaten razvoj in diverzifikacijo trgovine med Unijo in Irakom ter po okrepitvi sodelovanja na področju gospodarstva, trgovine, naložb, znanosti in tehnologije ter kulture,
Z NAMENOM spodbujanja trgovine in naložb ter usklajenih gospodarskih odnosov med pogodbenicama, ki temeljijo na načelih tržne ekonomije,
OB UPOŠTEVANJU potrebe po vzpostavitvi ugodnih pogojev za izboljšanje poslovanja in naložb,
OB UPOŠTEVANJU potrebe po izboljšanju pogojev, ki vplivajo na poslovanje in naložbe, ter pogojev na področjih, kot so ustanavljanje podjetij, delo, zagotavljanje storitev in pretok kapitala,
OB UPOŠTEVANJU pravice pogodbenic, da uredita zagotavljanje storitev na svojih ozemljih in da jamčita izpolnjevanje zakonitih ciljev javnih politik,
OB UPOŠTEVANJU njune zaveze k izvajanju trgovine v skladu s Sporazumom o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije iz Marakeša, sklenjenem 15. aprila 1994 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum STO), ter posledično njunega skupnega interesa za pristop Iraka k navedenemu sporazumu,
OB PRIZNAVANJU posebnih potreb držav v razvoju v okviru STA,
OB PRIZNAVANJU dejstva, da terorizem, organizirani kriminal, pranje denarja in trgovanje s prepovedanimi drogami pomenijo resne grožnje mednarodni stabilnosti in varnosti, pa tudi uresničitvi ciljev njunega sodelovanja,
OB UPOŠTEVANJU pomena spodbujanja in krepitve regionalnega sodelovanja,
OB POTRDITVI, da so določbe tega sporazuma, ki spadajo na področje uporabe Naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, zavezujoče za Združeno kraljestvo in Irsko kot ločeni pogodbenici in ne kot del Evropske unije, razen če Evropska unija uradno obvesti Irak, da je katera od teh držav postala zavezana navedenim določbam kot del Evropske unije v skladu s Protokolom (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije. Enako velja za Dansko v skladu s Protokolom (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije –
SO SE DOGOVORILI o naslednjem:
ČLEN 1
Ustanovitev partnerstva
1. Vzpostavi se partnerstvo med Unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Irakom na drugi strani.
2. Cilji tega partnerstva so:
(a) zagotoviti ustrezni okvir za politični dialog med pogodbenicama, ki omogoča razvoj političnih odnosov;
(b) spodbujati trgovino, naložbe in usklajene gospodarske odnose med pogodbenicama in tako pospeševati njihov trajnostni gospodarski razvoj; ter
(c) zagotoviti osnovo za sodelovanje na zakonodajnem, gospodarskem, družbenem, finančnem in kulturnem področju.
ČLEN 2
Osnova
Spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, kot so določene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in drugih zadevnih mednarodnih instrumentih o človekovih pravicah, ter načel pravne države, je temelj notranjih in mednarodnih politik obeh pogodbenic ter pomeni bistveni element tega sporazuma.
NASLOV I
POLITIČNI DIALOG IN SODELOVANJE NA PODROČJU ZUNANJE IN VARNOSTNE POLITIKE
ČLEN 3
Politični dialog
1. Med pogodbenicama se vzpostavi reden politični dialog. Ta krepi njune odnose, prispeva k razvoju partnerstva ter povečuje medsebojno razumevanje in solidarnost.
2. Politični dialog zajema vsa vprašanja skupnega interesa ter zlasti mir, zunanjo in varnostno politiko, nacionalni dialog in spravo, demokracijo, pravno državo, človekove pravice, dobro upravljanje ter regionalno stabilnost in povezovanje.
3. Politični dialog poteka na letni osnovi na ministrski ravni in na ravni visokih uradnikov.
ČLEN 4
Boj proti terorizmu
Pogodbenici znova potrjujeta pomen boja proti terorizmu in v skladu z mednarodnimi konvencijami, mednarodnimi človekovimi pravicami, humanitarnim in begunskim pravom ter svojima zakonodajama in svojimi predpisi soglašata, da bosta sodelovali pri preprečevanju in onemogočanju terorističnih dejanj. Sodelujeta predvsem:
(a) v okviru popolnega izvajanja Resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1373 (2001) in drugih ustreznih resolucij ZN, strategije ZN za boj proti terorizmu ter mednarodnih konvencij in instrumentov;
(b) z izmenjavo informacij o terorističnih skupinah in njihovih podpornih mrežah v skladu z mednarodnim in nacionalnim pravom; ter
(c) z izmenjavo stališč o sredstvih in načinih boja proti terorizmu, vključno s tehničnimi področji in usposabljanjem, ter z izmenjavo izkušenj pri preprečevanju terorizma.
Pogodbenici si še naprej prizadevata za čimprejšnjo sklenitev dogovora o celoviti konvenciji ZN o mednarodnem terorizmu.
Pogodbenici sta zelo zaskrbljeni zaradi spodbujanja k terorističnim dejanjem in poudarjata svojo zavezanost sprejetju vseh potrebnih in ustreznih ukrepov v skladu z mednarodnim in nacionalnim pravom za zmanjšanje grožnje, ki jo pomeni takšno spodbujanje.
ČLEN 5
Boj proti širjenju orožja za množično uničevanje
Pogodbenici menita, da širjenje orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev, tako med državnimi kakor nedržavnimi subjekti, pomeni eno od najresnejših groženj mednarodni stabilnosti in varnosti. Pogodbenici zato soglašata, da bosta sodelovali in prispevali k preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje in njihovih nosilcev s popolnim upoštevanjem in nacionalnim izvajanjem obstoječih obveznosti iz mednarodnih pogodb in sporazumov o razoroževanju in neširjenju orožja ter drugih ustreznih mednarodnih obveznosti. Pogodbenici soglašata, da je ta določba bistveni element tega sporazuma.
Pogodbenici se še strinjata, da bosta sodelovali in prispevali k boju proti širjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev:
(a) s sprejetjem ukrepov za podpis in ratifikacijo vseh drugih ustreznih mednarodnih instrumentov ali za pristop k njim, kadar je to ustrezno, ter za njihovo popolno izvajanje;
(b) z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za nacionalni nadzor izvoza, s pomočjo katerega se bo nadzoroval izvoz in tranzit blaga, povezanega z orožjem za množično uničevanje, vključno z nadzorom končne uporabe orožja za množično uničevanje v zvezi s tehnologijami z dvojno rabo, in del katerega so tudi učinkovite sankcije za kršitve nadzora izvoza.
Pogodbenici soglašata, da bosta vzpostavili redni politični dialog, ki bo spremljal in utrjeval te elemente.
ČLEN 6
Osebno in lahko orožje
1. Pogodbenici se zavedata, da nedovoljena proizvodnja, prenos in dajanje v obtok osebnega in lahkega orožja, vključno s strelivom zanj, ter pretirano kopičenje, slabo upravljanje, neustrezno zavarovane zaloge in nenadzorovano širjenje tega orožja še naprej resno ogrožajo mir in mednarodno varnost.
2. Pogodbenici se strinjata, da bosta upoštevali in v celoti izpolnjevali svoje obveznosti obravnavanja nezakonite trgovine z osebnim in lahkim orožjem, vključno s strelivom zanj, na podlagi obstoječih mednarodnih sporazumov in resolucij Varnostnega sveta ZN ter njune obveznosti v okviru drugih mednarodnih instrumentov, ki se uporabljajo na tem področju, na primer Akcijskega programa Združenih narodov za preprečevanje in odpravljanje nezakonite trgovine z osebnim in lahkim orožjem v vseh oblikah ter boj proti njej.
3. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sodelovali ter usklajevali in dopolnjevali svoja prizadevanja za obravnavanje nezakonite trgovine z osebnim in lahkim orožjem, vključno s strelivom zanj, na globalni, regionalni, podregionalni in nacionalni ravni ter zagotavljali sinergije med njimi, in soglašata, da bosta vzpostavili redni politični dialog, ki bo to njuno zavezo spremljal in utrjeval.
ČLEN 7
Mednarodno kazensko sodišče
1. Pogodbenici ponovno potrjujeta, da najhujši zločini, ki zadevajo mednarodno skupnost kot celoto, ne bi smeli ostati nekaznovani in da bi bilo treba njihov pregon zagotoviti z ukrepi na nacionalni ali mednarodni ravni.
2. Pogodbenici potrjujeta, da Irak še ni država pogodbenica Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, vendar proučuje možnost pristopa k njemu v prihodnosti. Irak bo pri tem sprejel ukrepe za pristop k Rimskemu statutu in zadevnim instrumentom ter za njihovo ratifikacijo in izvajanje.
3. Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo odločenost, da bosta glede tega sodelovali, med drugim tudi z izmenjavo izkušenj pri sprejetju pravnih prilagoditev, ki jih zahteva zadevno mednarodno pravo.
NASLOV II
TRGOVINA IN NALOŽBE
ODDELEK I
BLAGOVNA MENJAVA
POGLAVJE I
SPLOŠNE DOLOČBE
ČLEN 8
Področje in obseg uporabe
To poglavje se uporablja za trgovino z blagom med pogodbenicama.
ČLEN 9
Carine
V tem poglavju »carina« vključuje vsakršno dajatev ali takso, ki se uvede za uvoz ali izvoz blaga ali v zvezi z njim, vključno z vsemi oblikami dodatnih davkov ali taks, ki se uvedejo za tak uvoz ali izvoz ali v zvezi z njim. »Carina« ne vključuje nobene:
(a) takse, enakovredne notranjim davkom, naloženim v skladu s členom 11;
(b) dajatve, naložene v skladu s Poglavjem II Oddelka 1 Naslova II tega sporazuma;
(c) dajatve, naložene v skladu s členi VI, XVI in XIX Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (v nadaljnjem besedilu: »Sporazum GATT 1994«), s Sporazumom STO o izvajanju člena VI Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994, Sporazumom STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih, Sporazumom STO o zaščitnih ukrepih, členom 5 Sporazuma STO o kmetijstvu ali Sporazumom STO o pravilih in postopkih reševanja sporov (v nadaljnjem besedilu: »DSU«);
(d) pristojbine ali druge takse, naložena v skladu z nacionalnim pravom pogodbenic in členom VIII Sporazuma GATT 1994 ter njegovimi opombami in dopolnilnimi določbami.
ČLEN 10
Obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi
1. Pogodbenici si medsebojno priznavata obravnavo po načelu države z največjimi ugodnostmi v skladu s členom I.1 Sporazuma GATT 1994 ter njegovimi opombami in dopolnilnimi določbami.
2. Določba odstavka 1 se ne uporablja za:
(a) ugodnosti, odobrene z namenom vzpostavitve carinske unije ali območja proste trgovine v skladu s Sporazumom GATT 1994 ali na podlagi vzpostavitve take carinske unije ali območja proste trgovine;
(b) ugodnosti, odobrene posameznim državam v skladu s Sporazumom GATT 1994 in drugimi mednarodnimi dogovori v korist držav v razvoju.
ČLEN 11
Nacionalna obravnava
Vsaka pogodbenica prizna nacionalno obravnavo za blago druge pogodbenice v skladu s členom III Sporazuma GATT 1994, vključno z njegovimi opombami in dopolnilnimi določbami. V ta namen so člen III Sporazuma GATT 1994 ter njegove opombe in dopolnilne določbe smiselno vključene v ta sporazum in so njegov sestavni del.
ČLEN 12
Carinska politika
1. Za proizvode s poreklom iz Iraka, uvožene v Unijo, velja tarifa MFN, ki jo uporablja Unija. Za proizvode s poreklom iz Iraka, uvožene v Unijo, se ne zaračunavajo carine, višje od carin, ki se uporabljajo za uvoz iz držav članic STO v skladu s členom I Sporazuma GATT 1994.
2. Za proizvode s poreklom iz Unije, uvožene v Irak, se ne zaračunavajo carine, višje od dajatev za obnovo v višini 8%, ki se trenutno uporablja za uvoženo blago.
3. Pogodbenici se strinjata, da lahko do pristopa Iraka k STO po medsebojnem posvetovanju spremenita višino carin za uvoz.
4. Če Irak po podpisu tega sporazuma uporabi kakršno koli znižanje tarif za uvoz na podlagi erga omnes, zlasti znižanja, dogovorjena v okviru carinskih pogajanj v okviru STO, se take znižane carine uporabljajo za uvoz blaga s poreklom iz Unije in nadomeščajo osnovno dajatev ali dajatev za obnovo od dne, ko se ta znižanja začnejo uporabljati.
ČLEN 13
Uporaba ustreznih določb Sporazuma GATT 1994
V ta sporazum se vključijo naslednji členi Sporazuma GATT 1994, ki postanejo del tega sporazuma, ter se med pogodbenicama smiselno uporabljajo:
(a) člen V, vključno z njegovimi opombami in dopolnilnimi določbami;
(b) člen VII, odstavki 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 4(d) in 5, vključno z njegovimi opombami in dopolnilnimi določbami, ter Sporazum STO o izvajanju člena VII Sporazuma GATT 1994;
(c) člen VIII, vključno z njegovimi opombami in dopolnilnimi določbami;
(d) člen IX;
(e) člen X.
ČLEN 14
Harmonizirano poimenovanje blaga
Uvrstitev blaga v trgovini med pogodbenicama se določi v tarifni nomenklaturi vsake pogodbenice, ki se razlaga v skladu s harmoniziranim sistemom Mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu pojmovanj in šifrskih oznak blaga, podpisane 14. junija 1983 v Bruslju (v nadaljnjem besedilu: »HS«).
ČLEN 15
Začasni uvoz blaga
Brez vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij o začasnem uvozu blaga, ki zavezujejo obe pogodbenici, vsaka pogodbenica drugi odobri oprostitev uvoznih taks in carin za začasno uvoženo blago. Postopek začasnega uvoza se uporablja ob upoštevanju pogojev, pod katerimi sta zadevni pogodbenici sprejeli obveznosti, ki izhajajo iz teh konvencij.
ČLEN 16
Prepoved količinskih omejitev
Unija in Irak z začetkom veljavnosti tega sporazuma odpravita vse omejitve uvoza in izvoza na področju trgovine med njima ali ukrepe, ki imajo enak učinek, ter jih ne sprejmeta ali ohranjata v skladu s členom XI Sporazuma GATT 1994 ter njegovimi opombami in dopolnilnimi določbami. V ta namen so člen XI Sporazuma GATT 1994 ter njegove opombe in dopolnilne določbe smiselno vključene v ta sporazum in so njegov sestavni del.
ČLEN 17
Izvozne dajatve
Nobena pogodbenica ne sme ohraniti ali uvesti nobenih carin, davkov ali drugih pristojbin in taks za izvoz blaga v drugo pogodbenico ali v povezavi z njim. Nobena pogodbenica ne sme ohraniti ali uvesti nobenih notranjih davkov, pristojbin in taks za izvoz blaga v drugo pogodbenico, ki presegajo tiste za podobne proizvode, namenjene prodaji na notranjem trgu.
POGLAVJE II
INSTRUMENTI TRGOVINSKIH SREDSTEV
ČLEN 18
Protidampinški ukrepi
1. Nobena določba tega sporazuma pogodbenicama ne preprečuje sprejetja protidampinških ali izravnalnih ukrepov v skladu s členom VI Sporazuma GATT 1994, vključno z njegovimi opombami in dopolnilnimi določbami, s Sporazumom STO o izvajanju člena VI Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 ter Sporazumom STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih.
2. Ta člen ni predmet določb Oddelka VI Naslova II tega sporazuma.
ČLEN 19
Zaščitni ukrepi
1. Nobena določba tega sporazuma pogodbenicama ne preprečuje sprejetja ukrepov v skladu s členom XIX Sporazuma GATT 1994 in Sporazumom STO o zaščitnih ukrepih.
2. Ta člen ni predmet določb Oddelka VI Naslova II tega sporazuma.
POGLAVJE III
IZJEME
ČLEN 20
Splošne izjeme
Določbe člena XX Sporazuma GATT 1994, vključno z njegovimi opombami in dopolnilnimi določbami, in člena XXI Sporazuma GATT 1994, ki so vključene v ta sporazum in so njegov sestavni del, se med pogodbenicama smiselno uporabljajo.
POGLAVJE IV
NETARIFNA VPRAŠANJA
ČLEN 21
Industrijski standardi in ugotavljanje skladnosti ter tehnični predpisi
1. Povezava s Sporazumom STO o tehničnih ovirah v trgovini
Določbe Sporazuma STO o tehničnih ovirah v trgovini (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini), ki so vključene v ta sporazum in so njegov sestavni del, se med pogodbenicama smiselno uporabljajo.
2. Področje in obseg uporabe
Določbe tega poglavja se uporabljajo za pripravo, sprejetje in uporabo tehničnih predpisov, standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti, kot so opredeljeni v Sporazumu o tehničnih ovirah v trgovini.
3. Cilji
Cilji sodelovanja med pogodbenicama na področju tehničnih predpisov, standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti so:
(a) preprečiti ali zmanjšati tehnične ovire v trgovini, da se olajša trgovina med pogodbenicama;
(b) okrepiti dostop za proizvode ene pogodbenice na trg druge pogodbenice z izboljšano varnostjo, kakovostjo in konkurenčnostjo proizvodov;
(c) spodbujati večjo uporabo mednarodnih tehničnih predpisov, standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti, vključno z ukrepi, značilnimi za sektor, ter uporabo mednarodnih najboljših praks za njihovo pripravo;
(d) zagotoviti, da so priprava, sprejetje in uporaba standardov in tehničnih predpisov pregledni in da ne ustvarjajo nepotrebnih ovir v trgovini med pogodbenicama v skladu z določbami Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini;
(e) razviti infrastrukturo za tehnične predpise, standardizacijo, ugotavljanje skladnosti, akreditacijo, metrologijo in nadzor trga v Iraku;
(f) razviti funkcionalne povezave med standardizacijo, ugotavljanjem skladnosti in regulativnimi institucijami v Iraku in Uniji;
(g) spodbujati učinkovito sodelovanje iraških institucij v mednarodnih organih za določanje standardov in odboru za tehnične ovire v trgovini.
4. Tehnični predpisi, standardi in postopki za ugotavljanje skladnosti
(a) Pogodbenici zagotovita, da se tehnični predpisi, standardi in postopki za ugotavljanje skladnosti ne pripravljajo, sprejemajo ali uporabljajo z namenom ali učinkom ustvarjanja nepotrebnih ovir v trgovini med pogodbenicama, skladno z določbami Sporazuma o tehničnih ovirah v trgovini.
(b) Pogodbenici si, kadar je to možno, prizadevata za uskladitev svojih standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti.
5. Preglednost in uradno obveščanje
(a) Med pogodbenicama veljajo obveznosti glede izmenjave informacij o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za ugotavljanje skladnosti, določenih v Sporazumu o tehničnih ovirah v trgovini.
(b) Pogodbenici se dogovorita o izmenjavi informacij v zvezi z vprašanji, ki bi lahko bila pomembna za njune trgovinske odnose, vključno s hitrim opozarjanjem, znanstvenimi mnenji in dogodki, prek kontaktnih točk.
(c) Pogodbenici lahko sodelujeta pri ustanavljanju in vzdrževanju kontaktnih točk ter pri vzpostavljanju in vzdrževanju skupnih podatkovnih zbirk.
POGLAVJE V
SANITARNI IN FITOSANITARNI UKREPI
ČLEN 22
Sanitarni in fitosanitarni ukrepi
1. Pogodbenici sodelujeta na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov z namenom omogočanja trgovine, pri čemer ščitita življenje ali zdravje ljudi, živali in rastlin. Določbe Sporazuma STO o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: »Sporazuma o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov«), ki je vključen v ta sporazum in je njegov sestavni del, se med pogodbenicama smiselno uporabljajo.
2. Pogodbenici lahko na zahtevo odkrivata in obravnavata težave, ki izvirajo iz izvajanja posebnih sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, da bi dosegli vzajemno sprejemljive rešitve.
ODDELEK II
TRGOVINA S STORITVAMI IN USTANAVLJANJE
ČLEN 23
Obseg uporabe
1. V tem oddelku so določene ureditve med pogodbenicama, ki so potrebne za postopno liberalizacijo trgovine s storitvami in ustanavljanje.
2. Ta oddelek se nanaša na ukrepe, ki vplivajo na trgovino s storitvami in ustanavljanje v vseh gospodarskih dejavnostih, razen:
(a) rudarstva, proizvodnje in predelave jedrskih materialov;
(b) proizvodnje ali trgovine z orožjem, strelivom in vojaškim materialom;
(c) avdiovizualnih in kulturnih storitev;
(d) storitev izobraževanja;
(e) storitev na področju zdravstva in socialnega varstva;
(f) nacionalne pomorske kabotaže;
(g) storitev zračnih prevozov in pomožnih storitev v zračnem prevozu, razen:
(i) storitev popravil in vzdrževanja zrakoplovov, med katerimi je zrakoplov umaknjen iz prometa;
(ii) prodaje in trženja storitev zračnih prevozov;
(iii) storitev računalniškega rezervacijskega sistema;
(iv) storitev zemeljske oskrbe;
(v) dajanja zrakoplovov s posadko v najem;
(vi) obratovanja letališč ter
(h) storitev vesoljskih prevozov.
3. Nobena določba tega oddelka se ne razlaga tako, da nalaga kakršne koli obveznosti v zvezi z javnimi naročili.
4. Določbe tega oddelka se ne uporabljajo za subvencije, ki jih dodelita pogodbenici.
5. V skladu z določbami tega oddelka vsaka pogodbenica ohrani pravico do urejanja in uvedbe novih predpisov za uresničevanje zakonitih ciljev politik.
ČLEN 24
Opredelitve pojmov
V tem oddelku:
(a) »fizična oseba Unije« pomeni državljana države članice Unije v skladu z njeno zakonodajo in »fizična oseba Republike Irak« pomeni državljana Iraka v skladu z njegovo zakonodajo;
(b) »pravna oseba« pomeni vsak pravni subjekt, pravilno ustanovljen ali kako drugače organiziran po veljavnem zakonu kot pridobitna ali nepridobitna dejavnost ter v zasebni ali državni lasti, vključno z delniškimi družbami, trusti, solastniškimi podjetji, skupnimi vlaganji, samostojnimi podjetniki posamezniki ali združenji;
(c) »pravna oseba Unije« ali »pravna oseba Iraka« pomeni pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakoni države članice Unije oziroma Iraka z registriranim sedežem, osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto na ozemlju, na katerem se uporabljata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije, oziroma na ozemlju Iraka. Če ima pravna oseba samo registrirani sedež, osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto na ozemlju, na katerem se uporabljata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije, oziroma na ozemlju Iraka, se ne šteje za pravno osebo Unije oziroma pravno osebo Iraka, razen če so njene dejavnosti v dejanski in trajni povezavi z gospodarstvom Unije oziroma Iraka;
(d) ne glede na točko (c) veljajo določbe tega sporazuma tudi za ladijske družbe, ki imajo sedež zunaj Unije oziroma Iraka in so pod nadzorom državljanov države članice Unije oziroma Iraka, če so njihova plovila registrirana v tej državi članici Unije oziroma v Iraku v skladu z njihovo zakonodajo in plujejo pod zastavo države članice Unije oziroma Iraka;
(e) »gospodarska dejavnost« ne vključuje dejavnosti, ki se opravljajo pri izvajanju vladnih pooblastil, torej dejavnosti, ki se ne izvajajo na tržni podlagi ali v konkurenci z enim ali več gospodarskimi subjekti;
(f) »hčerinska družba« pomeni pravno osebo, ki je pod dejanskim nadzorom druge pravne osebe;
(g) »podružnica« pravne osebe pomeni poslovno enoto, ki ni pravna oseba, je pa po pojavni obliki stalna enota, kot na primer izpostava matične družbe, ima svojo upravo in je materialno opremljena za poslovanje s tretjimi osebami, tako da jim, čeprav vedo, da bo, če bo potrebno, vzpostavljena pravna povezanost z matično družbo, ki ima svoj glavni sedež v tujini, ni treba poslovati neposredno z matično družbo, ampak lahko svoje posle opravijo v poslovni enoti, ki je izpostava matične družbe;
(h) »ponudniki storitve« pogodbenice pomeni vsako fizično ali pravno osebo pogodbenice, ki želi ponujati ali ponuja storitev;
(i) »trgovina s storitvami« je opredeljena kot zagotavljanje storitev na naslednje načine:
(i) z ozemlja ene pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice;
(ii) na ozemlju ene pogodbenice za uporabnika storitve druge pogodbenice;
(iii) s strani ponudnika storitve ene pogodbenice preko ustanavljanja na ozemlju druge pogodbenice;
(iv) s strani ponudnika storitve ene pogodbenice s tržno prisotnostjo fizičnih oseb na ozemlju druge pogodbenice;
(j) »ukrep« pomeni vsak ukrep pogodbenice, bodisi v obliki zakona, predpisa, pravila, postopka, sklepa, upravnega ukrepa bodisi v kateri koli drugi obliki;
(k) »ukrepi, ki jih pogodbenica sprejme ali ohranja« pomenijo ukrepe, ki jih sprejmejo:
(i) centralne, regionalne ali lokalne vlade in organi; ter
(ii) nevladne organizacije pri izvajanju pooblastil, ki jim jih podelijo centralne, regionalne ali lokalne vlade ali organi;
(l) »storitve« zajemajo vsako storitev v katerem koli sektorju, razen storitev, opravljenih pri izvajanju vladnih pooblastil;
(m) »tržna prisotnost« pomeni prisotnost katere koli vrste poslovne ali strokovne ustanove z:
(i) ustanovitvijo, pridobitvijo ali vzdrževanjem pravne osebe, ali
(ii) ustanovitvijo ali vzdrževanjem podružnice ali predstavništva
na ozemlju pogodbenice z namenom opravljanja gospodarske dejavnosti;
(n) »vlagatelj« pogodbenice pomeni kakršno koli fizično ali pravno osebo, ki želi opravljati ali opravlja gospodarsko dejavnost z vzpostavitvijo tržne prisotnosti;
(o) »storitev, opravljena pri izvajanju vladnih pooblastil« pomeni vsako storitev, ki ni opravljena na komercialni podlagi ali v konkurenci z enim ali več ponudniki storitev.
ČLEN 25
1. Unija z začetkom veljavnosti tega sporazuma razširja obravnavo, ki je posledica časovnega razporeda, posebnih zavez Unije in njenih držav članic glede nacionalne obravnave in tržnega dostopa v okviru Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (v nadaljnjem besedilu: »Sporazum GATS«) na storitve ali ponudnike storitev Iraka.
2. Irak z začetkom veljavnosti tega sporazuma in v skladu z odstavkom 3 za storitve, ponudnike storitev, poslovne enote in vlagatelje Unije iz sektorja storitev in iz drugih sektorjev zagotovi obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki se uporablja za podobne storitve, ponudnike storitev, poslovne enote in vlagatelje Iraka ali za podobne storitve, ponudnike storitev, poslovne enote in vlagatelje katere koli tretje države, pri čemer se uporabi obravnava, ki je ugodnejša.
3. Irak lahko spremeni obravnavo, ki se uporablja za storitve, ponudnike storitev, poslovne enote in vlagatelje Unije, tako da zanje uvede pravila in pridržke, katerih posledica je manj ugodna obravnava od tiste, ki se uporablja za podobne storitve, ponudnike storitev, poslovne enote in vlagatelje Iraka. Take spremembe izpolnjujejo naslednje pogoje:
(a) obravnava, ki se uporablja za storitve, ponudnike storitev, poslovne enote in vlagatelje Unije, tudi potem ni manj ugodna od tiste, ki jo Irak uporablja za podobne storitve, ponudnike storitev, poslovne enote in vlagatelje katere koli tretje države;
(b) Irak o tem namenu uradno obvesti Komisijo Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: »Komisija«) štiri mesece pred predvidenim začetkom izvajanja teh pogojev. Irak na zahtevo Komisije zagotovi natančne informacije o razlogih, ki utemeljujejo načrtovano uvedbo pogojev in pridržkov. Če Iraku v osmih tednih ni poslan noben odgovor, se šteje, da Unija pogoje in pridržke sprejema;
(c) na zahtevo katere koli pogodbenice se predlagani pogoji in pridržki predložijo odboru za sodelovanje v proučitev in odobritev.
4. Brez vpliva na ugodnosti na podlagi obravnave, ki se uporablja za storitve, ponudnike storitev, poslovne enote in vlagatelje Unije v skladu z odstavkom 2 tega člena, Irak po pristopu k STO razširi obravnavo, ki izvira iz njegovega časovnega razporeda posebnih zavez na podlagi Sporazuma GATS, na storitve ali ponudnike storitev iz Unije.
ČLEN 26
1. Obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi, odobrena v skladu z določbami tega oddelka, se ne uporablja za davčne ugodnosti, ki jih pogodbenici zagotavljata ali jih bosta zagotavljali v prihodnje na podlagi sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčenju ali drugih davčnih dogovorov.
2. Nobena določba tega oddelka se ne razlaga kot ovira za sprejetje ali izvedbo katerega koli ukrepa, katerega cilj je preprečitev izogibanja plačevanju davkov na podlagi davčnih določb sporazumov za preprečevanje dvojne obdavčitve ali drugih davčnih ureditev ali nacionalne davčne zakonodaje, s strani pogodbenic.
3. Nobena določba tega oddelka se ne razlaga tako, da bi državam članicam ali Iraku pri uporabi ustreznih določb njihove fiskalne zakonodaje preprečevala razlikovanje med davkoplačevalci z različnim položajem, zlasti glede na njihov sedež ali kraj stalnega prebivališča.
ČLEN 27
Drugi sporazumi
Nobena določba tega oddelka ne omejuje pravic vlagateljev pogodbenic, da bi bili deležni ugodnejše obravnave, določene v katerem koli obstoječem ali prihodnjem mednarodnem sporazumu v zvezi z naložbami, katerega pogodbenici sta država članica Unije in Irak.
ČLEN 28
Preglednost
Vsaka pogodbenica se takoj odzove na vse zahteve druge pogodbenice po posebnih informacijah v zvezi z vsemi njenimi ukrepi, ki se splošno uporabljajo, ali mednarodnimi sporazumi, ki spadajo pod ta sporazum ali nanj vplivajo. Vsaka pogodbenica prav tako ustanovi eno ali več informacijskih točk, ki ponudnikom storitev druge pogodbenice na zahtevo zagotavljajo posebne informacije o vseh takih zadevah. Te informacijske točke so navedene v PRILOGI 3. Za informacijske točke ni nujno, da so depozitarne ustanove za zakone in druge predpise.
ČLEN 29
Izjeme
1. Za določbe tega oddelka veljajo izjeme iz tega člena. V skladu z zahtevo, da se tovrstni ukrepi ne uporabljajo na način, ki bi pomenil samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo med državami, v katerih prevladujejo podobne razmere, ali prikrito omejevanje trgovine s storitvami, se nobena določba tega oddelka ne razlaga tako, da kateri koli pogodbenici preprečuje sprejetje ali izvajanje ukrepov:
(a) ki so potrebni za zavarovanje javne varnosti ali javne morale ali za ohranjanje javnega reda in miru,
(b) ki so potrebni za varovanje življenja ali zdravja ljudi, živali ali rastlin;
(c) ki so potrebni za zagotavljanje skladnosti z zakoni ali predpisi, ki niso neskladni z določbami tega oddelka, vključno s tistimi, ki se nanašajo na:
(i) preprečevanje prevar ali goljufij ali ukrepanje ob učinkih neizpolnitev pri plačilih po storitvenih pogodbah;
(ii) varovanje zasebnosti posameznikov v zvezi z obdelavo in razširjanjem osebnih podatkov ter varovanje zaupnosti osebne dokumentacije in računov;
(iii) varnost;
(d) ki so v neskladju s cilji člena 25, pod pogojem, da je razlika v obravnavi namenjena zagotavljanju učinkovite ali pravične uvedbe ali pobiranja neposrednih davkov za storitve ali ponudnike storitev druge pogodbenice;
(e) ki so v neskladju s cilji člena 25, pod pogojem, da je razlika v obravnavi namenjena preprečevanju izogibanja ali utaje davkov v skladu z davčnimi določbami iz sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali z drugimi davčnimi ureditvami ali nacionalno davčno zakonodajo.
2. Določbe tega oddelka se ne uporabljajo za sisteme socialne varnosti pogodbenic ali za dejavnosti na ozemlju pogodbenic, ki so povezane, pa čeprav občasno, z izvajanjem javnih pooblastil.
3. Določbe tega oddelka se ne uporabljajo za ukrepe, ki vplivajo na fizične osebe, ki želijo dostop do trga zaposlovanja pogodbenice, niti za ukrepe glede državljanstva, stalnega prebivališča ali zaposlitve za nedoločen čas.
4. Nobena določba tega oddelka pogodbenicama ne preprečuje uporabe ukrepov za urejanje vstopa fizičnih oseb na njuno ozemlje ali za njihovo začasno prebivanje na njunem ozemlju, vključno z ukrepi, potrebnimi za varovanje celovitosti njunih meja in zagotovitev urejenega prehajanja fizičnih oseb čez njune meje, pod pogojem, da se taki ukrepi ne uporabljajo tako, da bi izničili ali omejili ugodnosti za drugo pogodbenico iz člena 25.
5. Nobena določba tega oddelka se ne uporablja za dejavnosti centralne banke ali monetarnega organa ali katerega koli drugega javnega subjekta v okviru monetarne ali tečajne politike.
6. Nobena določba tega oddelka se ne razlaga tako, da pogodbenici, vključno z njenimi javnimi subjekti, ne preprečuje, da bi na svojem ozemlju sama izvajala ali zagotavljala dejavnosti ali storitve za račun ali z jamstvom ali z uporabo finančnih sredstev pogodbenice ali njenih javnih subjektov.
7. Določbe tega oddelka ne preprečujejo, da bi katera koli pogodbenica uporabila katere koli ukrepe, potrebne, da se prepreči izognitev njenim ukrepom v zvezi z dostopom tretje države na njen trg prek določb tega sporazuma.
ČLEN 30
Varnostne izjeme
Nobena določba tega oddelka se ne razlaga tako, da:
(a) se od katere koli pogodbenice zahteva zagotovitev kakršnih koli informacij, katerih razkritje bi bilo po njenem mnenju v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi, ali
(b) kateri koli pogodbenici prepoveduje uvedbo ukrepov, za katere ta presodi, da so potrebni za zavarovanje njenih bistvenih varnostnih interesov:
(i) v zvezi z gospodarskimi dejavnostmi, ki se izvajajo neposredno ali posredno z namenom oskrbe vojaških sil;
(ii) v zvezi s fisijskimi in fuzijskimi materiali ali z materiali, iz katerih so ti pridobljeni;
(iii) v zvezi s proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom in povezanih s trgovino drugega blaga in materiala;
(iv) v zvezi z vladnimi naročili, ki so nepogrešljiva za nacionalno varnost ali za namene obrambe države;
(v) pridobljenih med vojno ali v drugih izrednih razmerah v mednarodnih odnosih ali
(c) da preprečijo kateri koli pogodbenici sprejetje kakršnih koli ukrepov v skladu z njenimi obveznostmi po Ustanovni listini Združenih narodov za ohranitev mednarodnega miru in varnosti.
ČLEN 31
Postopna liberalizacija trgovine s storitvami in tržne prisotnosti
Če omogočajo okoliščine, vključno z razmerami, ki izhajajo iz pristopa Iraka k STO, lahko svet za sodelovanje pogodbenicama da priporočila, da postopno razširita trgovino s storitvami in tržno prisotnost med seboj ter zagotovita popolno skladnost z določbami Sporazuma GATS, zlasti člena V. Kadar so priporočila sprejeta, bi se začetek njihovega učinkovanja lahko določil s sporazumi med pogodbenicama.
ODDELEK III
DOLOČBE, KI VPLIVAJO NA TRGOVINO IN NALOŽBE
ČLEN 32
Spodbujanje naložb
Pogodbenici spodbujata povečanje vzajemno koristnih naložb z vzpostavitvijo ugodnejšega okolja za zasebne naložbe.
ČLEN 33
Kontaktne točke in izmenjava informacij
Zaradi lažjega komuniciranja med pogodbenicama o trgovinskih zadevah, povezanih z zasebnimi naložbami, vsaka od pogodbenic določi kontaktno točko. Na zahtevo katere koli pogodbenice kontaktna točka druge pogodbenice navede urad ali uradnika, odgovornega za zadevo, in zagotovi potrebno podporo za lažje komuniciranje s pogodbenico prosilko.
ODDELEK IV
TEKOČA PLAČILA IN KAPITAL
ČLEN 34
Cilj in področje uporabe
1. Pogodbenici si prizadevata za liberalizacijo tekočih plačil in pretoka kapitala med seboj v skladu z obvezami, sprejetimi v okviru mednarodnih finančnih institucij.
2. Ta oddelek se uporablja za vsa tekoča plačila in pretok kapitala med pogodbenicama.
ČLEN 35
Tekoči račun
Pogodbenici v prosti konvertibilni valuti in v skladu s Statutom Mednarodnega denarnega sklada dovolita vsa plačila in prenose s tekočega računa med pogodbenicama.
ČLEN 36
Kapitalski račun
Pogodbenici od začetka veljavnosti tega sporazuma dovoljujeta prosti pretok kapitala v zvezi z neposrednimi naložbami, izvršenimi v skladu z zakoni države gostiteljice, in v zvezi z naložbami, izvršenimi v skladu z določbami tega sporazuma, ter likvidacijo ali repatriacijo tega kapitala in kakršnega koli dobička, ki iz njega izvira.
ČLEN 37
Mirovanje
Pogodbenici ne uvajata nobenih novih omejitev tekočih plačil in pretoka kapitala med svojimi prebivalci ter ne zaostrujeta sedanjih ureditev.
ČLEN 38
Zaščitni ukrepi
1. V izjemnih okoliščinah, kadar pretok kapitala med Unijo in Irakom povzroča ali bi lahko povzročalo resne težave pri izvajanju tečajne ali monetarne politike v Uniji oziroma Iraku, lahko Unija oziroma Irak sprejme zaščitne ukrepe v zvezi s pretokom kapitala med Unijo in Irakom za obdobje, ki ni daljše od šestih mesecev, če so ti ukrepi nujni.
2. Pogodbenica, ki sprejme zaščitne ukrepe, drugo pogodbenico čim prej obvesti o časovnem razporedu za odpravo teh ukrepov.
ČLEN 39
Končne določbe
1. Nobena določba tega oddelka ne omejuje pravic gospodarskih subjektov pogodbenic do koristi ugodnejše obravnave, kot jo lahko zagotavlja kateri koli veljavni dvostranski ali večstranski sporazum, katerega pogodbenici sta.
2. Pogodbenici se posvetujeta z namenom, da omogočita lažji pretok kapitala med seboj ter tako uresničujeta cilje tega sporazuma.
ODDELEK V
VPRAŠANJA, POVEZANA S TRGOVINO
POGLAVJE I
DRŽAVNA TRGOVINSKA PODJETJA
ČLEN 40
1. Cilj pogodbenic je upoštevati določbe iz člena XVII Sporazuma GATT 1994, vključno z njegovimi opombami in dopolnilnimi določbami, Dogovora STO o razlagi člena XVII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994, ki so smiselno vključene v ta sporazum in so njegov sestavni del.
2. Kadar pogodbenica od druge pogodbenice zahteva informacije o posameznih državnih trgovinskih podjetjih, načinu njihovega delovanja in učinku njihovega delovanja na dvostransko trgovino, zaprošena pogodbenica zagotovi največjo možno preglednost brez vpliva na člen XVII.4(d) Sporazuma GATT 1994 o zaupnih informacijah.
3. Vsaka od pogodbenic zagotovi, da vsako državno trgovinsko podjetje, ki je ponudnik blaga ali storitev, izpolnjuje zahteve te pogodbenice na podlagi tega sporazuma.
POGLAVJE II
JAVNA NAROČILA
ČLEN 41
Uvod
1. Pogodbenici priznavata, da pregledni, konkurenčni in odprti javni razpisi prispevajo k trajnostnemu gospodarskemu razvoju, in si za cilj zastavljata učinkovito, vzajemno in postopno odprtje svojih trgov za javna naročila.
2. V tem poglavju:
(a) »komercialno blago ali storitve« pomenijo blago ali storitve take vrste, ki se običajno prodajajo ali ponujajo za prodajo na komercialnih trgih nevladnim kupcem, ki jih običajno tudi kupijo, za nevladne namene;
(b) »gradbena storitev« pomeni storitev, katere cilj je na kakršen koli način izvesti gradbena dela nizkih ali visokih gradenj na podlagi Oddelka 51 začasne osrednje klasifikacije proizvodov Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: »CPC«);
(c) »dnevi« pomenijo koledarske dneve;
(d) »elektronska dražba« pomeni ponavljajoč proces, pri katerem ponudniki z uporabo elektronskih sredstev predstavijo nove cene ali nove vrednosti za količinsko opredeljive necenovne elemente javnega razpisa, povezane z merili vrednotenja, ali oboje, na podlagi katerega se določi ali ponovno določi razvrstitev ponudb;
(e) »v pisni obliki« ali »pisno« pomeni informacije, izražene z besedami ali številkami, ki jih je mogoče prebrati, reproducirati in pozneje posredovati. To lahko vključuje elektronsko posredovane in shranjene informacije;
(f) »omejeni javni razpisi« pomeni javni razpis, pri katerem se naročniki posvetujejo z enim ali več izbranimi ponudniki;
(g) »ukrep« pomeni kateri koli zakon, predpis, postopek, upravno usmeritev ali prakso ali kateri koli ukrep naročnika v zvezi s kritim javnim naročilom;
(h) »večnamenski seznam« pomeni seznam ponudnikov, za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na ta seznam, in ki ga naročnik namerava uporabiti več kot enkrat;
(i) »obvestilo o nameravanem javnem naročilu« pomeni obvestilo, ki ga objavi naročnik, da povabi zainteresirane ponudnike, naj predložijo vlogo za sodelovanje ali ponudbo ali oboje;
(j) »kompenzacija« pomeni kateri koli pogoj ali zavezo, ki spodbuja lokalni razvoj ali izboljšuje plačilno bilanco pogodbenice, kot so uporaba domače vsebine, licenciranje tehnologije, naložbe, protidobave in podobna dejanja ali zahteve;
(k) »odprt javni razpis« pomeni javni razpis, na katerega lahko vsi zainteresirani ponudniki predložijo svojo ponudbo;
(l) »oseba« pomeni fizično ali pravno osebo;
(m) »naročnik« pomeni subjekt iz Dodatka I pogodbenice iz PRILOGE 1 k temu Sporazumu;
(n) »kvalificirani ponudnik« pomeni ponudnika, za katerega naročnik ugotavlja, da je izpolnil pogoje za sodelovanje;
(o) »selektivni javni razpis« pomeni javni razpis, pri katerem naročnik povabi le kvalificirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo;
(p) »storitve« vključujejo gradbene storitve, razen če ni drugače določeno;
(q) »standard« pomeni dokument, ki ga je odobril priznani organ, ki za splošno in večkratno uporabo določa pravila, smernice ali značilnosti za proizvode ali storitve ali z njimi povezane postopke in načine proizvodnje, ki jih ni treba obvezno upoštevati. Lahko vključuje ali izključno obravnava tudi zahteve glede terminologije, simbolov, pakiranja, označevanja ali etiketiranja, ki se uporabljajo za blago, storitve, postopke ali načine proizvodnje;
(r) »ponudnik« pomeni osebo ali skupino oseb, ki ponuja ali bi lahko ponujala blago ali storitve, ter
(s) »tehnična specifikacija« pomeni zahtevo javnega razpisa, ki:
(i) določa značilnosti blaga ali storitev, ki se naročajo, vključno s kakovostjo, uspešnostjo, varnostjo in merami, ali postopkov in načinov njihove proizvodnje ali zagotavljanja; ali
(ii) obravnava terminologijo, simbole, pakiranje, označevanje ali etiketiranje, ki se uporabljajo za blago ali storitve.
ČLEN 42
Področje in obseg uporabe
1. To poglavje se uporablja za vse ukrepe v zvezi s kritimi javnimi naročili. Krita javna naročila v tem poglavju pomenijo javna naročila za vladne namene:
(a) blaga, storitev ali kakršne koli kombinacije obeh:
(i) kot je navedeno v podprilogah pogodbenic iz Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu; ter
(ii) ki niso naročene z namenom komercialne ali ponovne prodaje ali za uporabo v proizvodnji ali ponujanje blaga ali storitev za komercialno prodajo ali ponovno prodajo;
(b) na vse pogodbene načine, vključno z nakupom, zakupom, najemom ali najemnim nakupom, z nakupno pravico ali brez nje;
(c) katerih vrednost je enaka ustreznemu pragu, določenemu v podprilogah pogodbenic iz Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu, v času objave obvestila v skladu s členom 45, ali višja od tega praga;
(d) s strani naročnika; ter
(e) ki niso drugače izključena iz obsega uporabe.
2. Razen če ni izrecno določeno drugače, se to poglavje ne uporablja za:
(a) pridobitev ali najem zemljišča, obstoječih zgradb ali drugih nepremičnin ali pravic na njih;
(b) nepogodbene sporazume ali katero koli obliko pomoči, ki jo zagotovi pogodbenica, vključno s sporazumi o sodelovanju, nepovratnimi sredstvi, posojili, infuzijami lastniškega kapitala, garancijami in fiskalnimi spodbudami;
(c) javno naročilo ali pridobitev storitev fiskalnega urada ali depozitnih storitev, likvidacijskih in upravljavskih storitev za regulirane finančne ustanove ali storitev, povezanih s prodajo, odkupom in razdelitvijo javnega dolga, vključno s posojili in državnimi obveznicami ter dolžniškimi in drugimi vrednostnimi papirji;
(d) pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju;
(e) javna naročila, opravljena:
(i) za posebni namen zagotavljanja mednarodne pomoči, vključno z razvojno pomočjo;
(ii) po posebnem postopku ali pogojih mednarodnega sporazuma v zvezi z nameščanjem vojaških enot ali v zvezi s skupnim izvajanjem s strani držav pogodbenic projekta;
(iii) po posebnem postopku ali v skladu s pogoji mednarodne organizacije ali financirana z mednarodnimi nepovratnimi sredstvi, posojili ali drugo podporo, kadar bi bil ustrezni postopek oziroma pogoji v neskladju s tem poglavjem.
3. Vsaka pogodbenica v svojih podprilogah k Dodatku I PRILOGE 1 k temu sporazumu opredeli in določi naslednje:
(a) v Podprilogi 1: subjekte centralne države, katerih javna naročila zajema to poglavje;
(b) v Podprilogi 2: vse druge subjekte, katerih javna naročila zajema to poglavje;
(c) v Podprilogi 3: storitve, razen gradbenih storitev, ki jih zajema to poglavje;
(d) v Podprilogi 4: gradbene storitve, ki jih zajema to poglavje;
(e) v Podprilogi 5: kakršne koli splošne opombe.
4. Kadar naročnik v okviru kritih javnih naročil od oseb, ki niso zajete v podprilogah pogodbenic iz Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu, zahteva, da naročajo v skladu s posebnimi zahtevami, se za te zahteve smiselno uporablja člen 43.
5. Naročnik pri ocenitvi vrednosti javnega naročila z namenom ugotovitve, ali je zadevno javno naročilo krito, javnega naročila ne razdeli na ločena javna naročila niti ne izbere ali uporabi določene metode vrednotenja za oceno vrednosti javnega naročila, da bi ga tako v celoti ali delno izključil iz uporabe tega poglavja.
6. Nobena določba tega poglavja se ne razlaga tako, da bi kateri koli pogodbenici preprečila, da sprejme kakršen koli ukrep ali da ne razkrije informacij, za katere meni, da so potrebne za zaščito njenih bistvenih varnostnih interesov v zvezi z nabavo orožja, streliva ali vojaškega materiala ali v zvezi z javnimi naročili, ki so nepogrešljiva za nacionalno varnost ali nacionalno obrambo.
7. Pod pogojem, da se taki ukrepi ne uporabljajo na način, ki bi pomenil sredstvo za samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo med pogodbenicama, v katerih prevladujejo enaki pogoji, ali za prikrito omejevanje mednarodne trgovine, se nobena določba tega poglavja ne razlaga tako, da bi se kateri koli pogodbenici preprečilo uvajanje ali izvrševanje ukrepov:
(a) ki so potrebni za varovanje javne morale, reda ali varnosti;
(b) ki so potrebni za varovanje življenja ali zdravja ljudi, živali ali rastlin;
(c) ki so potrebni za zaščito intelektualne lastnine; ali
(d) ki so povezani z blagom ali storitvami invalidov, človekoljubnih ustanov ali zapornikov.
ČLEN 43
Splošna načela
1. Vsaka pogodbenica, vključno z njenimi naročniki, glede katerega koli ukrepa in katerega koli kritega javnega naročila za blago in storitve druge pogodbenice in za ponudnike druge pogodbenice, ki ponujajo blago ali storitve, takoj in brezpogojno zagotovi obravnavo, ki ni manj ugodna od obravnave, ki jo pogodbenica, vključno s svojimi naročniki, zagotovi za domače blago, storitve in ponudnike.
2. Kar zadeva kateri koli ukrep v zvezi s kritimi javnimi naročili, pogodbenica, vključno z njenimi naročniki:
(a) ne obravnava lokalnega ponudnika manj ugodno kot drugega lokalnega ponudnika na podlagi stopnje povezave s tujino ali lastništva, niti
(b) ne diskriminira lokalnega ponudnika na podlagi dejstva, da so blago ali storitve, ki jih ponuja ta ponudnik za določeno javno naročilo, dejansko blago ali storitve druge pogodbenice.
3. Irak v zvezi s kakršnimi koli zakoni, predpisi, postopki in praksami, povezanimi z vladnimi javnimi naročili, pa tudi s posebnimi javnimi naročili javnih organov na vseh ravneh, ki so odprta za blago, storitve in ponudnike iz tretjih držav, ne obravnava blaga, storitev in ponudnikov iz Unije na manj ugoden način od tistega, ki ga uporablja za blago, storitve in ponudnike iz katere koli tretje države.
Uporaba elektronskih sredstev
4. Pri izvajanju kritih javnih naročil s pomočjo elektronskih sredstev naročnik:
(a) zagotovi, da se javna naročila izvajajo s pomočjo sistemov informacijske tehnologije in programske opreme, vključno s tistimi, ki so povezani z avtentifikacijo in šifriranjem podatkov, ki so splošno dostopni in interoperabilni z drugimi splošno dostopnimi sistemi informacijske tehnologije in programske opreme; ter
(b) ohrani mehanizme, ki zagotavljajo celovitost vlog za sodelovanje in ponudb, vključno z določitvijo roka in sprejemanja ponudb, ter preprečujejo neustrezen dostop.
Izvajanje javnih naročil
5. Naročnik krita javna naročila izvaja na pregleden in nepristranski način, ki preprečuje navzkrižje interesov in korupcijo ter je skladen s tem poglavjem.
Pravila o poreklu
6. Za namene kritih javnih naročil ne sme nobena pogodbenica za blago ali storitve, ki so bili uvoženi iz druge pogodbenice ali jih je druga pogodbenica zagotovila, uporabljati pravil o poreklu, ki se razlikujejo od tistih, ki jih pogodbenica takrat uporablja za uvoz ali dobavo enakega blaga ali storitev iz iste pogodbenice.
ČLEN 44
Objava informacij o javnih naročilih
1. Vsaka pogodbenica:
(a) nemudoma objavi vse zakone, predpise, sodne in upravne odločbe v splošni uporabi, standardne pogodbene klavzule, ki so določene z zakonom ali predpisom ter s sklicevanjem vključene v obvestila in razpisno dokumentacijo, in postopek v zvezi s kritimi javnimi razpisi ter vse njihove spremembe v uradno določenem elektronskem ali tiskanem mediju, ki je zelo razširjen in ostane dostopen javnosti;
(b) na zahtevo zagotovi utemeljitev navedenega kateri koli pogodbenici;
(c) v Dodatku II PRILOGE 1 k temu sporazumu navede elektronske ali tiskane medije, v katerih pogodbenica objavi informacije iz točke (a);
(d) v Dodatku III PRILOGE 1 k temu sporazumu navede elektronske medije, v katerih pogodbenica objavi obvestila iz člena 45, 47(4) in 55(2).
2. Vsaka pogodbenica takoj uradno obvesti drugo pogodbenico o kakršnih koli spremembah svojih informacij, navedenih v Dodatku II ali III PRILOGE 1 k temu sporazumu.
ČLEN 45
Objava obvestil
Obvestilo o nameravanem javnem naročilu
1. Za vsako krito javno naročilo, razen v okoliščinah iz člena 52, naročnik v ustreznem mediju, navedenem v Dodatku III PRILOGE 1 k temu sporazumu, objavi obvestilo o nameravanem javnem naročilu. Vsako tako obvestilo vsebuje informacije, določene v Dodatku IV PRILOGE 1 k temu sporazumu. Ta obvestila so brezplačno dostopna z elektronskimi sredstvi prek ene same dostopne točke.
Povzetek obvestila
2. Naročnik za vsako nameravano javno naročilo istočasno z objavo obvestila o nameravanem javnem naročilu objavi tudi dostopen povzetek obvestila v enem od jezikov STO. Povzetek obvestila vključuje vsaj naslednje informacije:
(a) predmet javnega naročila;
(b) zadnji rok za predložitev ponudb ali, kadar je primerno, zadnji rok za predložitev vlog za sodelovanje v javnih naročilih ali za uvrstitev na večnamenski seznam; ter
(c) naslov, na katerem se lahko zaprosi za dokumente v zvezi z javnim naročilom.
Obvestilo o načrtovanem javnem naročilu
3. Naročniki se spodbujajo, da vsako fiskalno leto čim prej objavijo obvestilo v zvezi s svojimi prihodnjimi načrti glede javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: »obvestilo o načrtovanem javnem naročilu«). Obvestilo bi moralo vsebovati predmet javnega naročila in načrtovani datum objave obvestila o nameravanem javnem naročilu.
4. Naročnik, naveden v podprilogi 2 Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu, lahko obvestilo o načrtovanem javnem naročilu uporabi kot obvestilo o nameravanem javnem naročilu, če to zajema toliko informacij iz Dodatka IV PRILOGE 1 k temu sporazumu, kot jih je na voljo, in navedbo, naj zainteresirani ponudniki svoje zanimanje za javno naročilo izrazijo naročniku.
ČLEN 46
Pogoji za sodelovanje
1. Naročnik omeji pogoje za sodelovanje v javnem naročilu na tiste, ki so bistveni za zagotovitev, da ima ponudnik pravne in finančne zmogljivosti ter poslovne in tehnične sposobnosti za izvedbo ustreznega javnega naročila.
2. Naročnik pri ocenitvi, ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje:
(a) ovrednoti finančne, poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika na podlagi poslovnih dejavnosti tega ponudnika tako znotraj kot zunaj ozemlja pogodbenice naročnika;
(b) ne določi pogoja, na podlagi katerega lahko ponudnik sodeluje v javnem naročilu, če mu je naročnik zadevne pogodbenice že prej oddal eno ali več naročil ali če ima predhodne delovne izkušnje na ozemlju zadevne pogodbenice, ter
(c) lahko, kadar je to potrebno, zahteva ustrezne predhodne izkušnje za izpolnjevanje zahtev iz javnega razpisa.
3. Naročnik pri tej svoji oceni izhaja iz pogojev, ki jih je vnaprej določil v obvestilih ali razpisni dokumentaciji.
4. Naročnik mora ponudnika izključiti iz razlogov, kot so stečaj, neresnične izjave, znatne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju kakršne koli bistvene zahteve ali obveznosti iz predhodne pogodbe oziroma pogodb, sodbe v zvezi s hudimi kaznivimi dejanji ali druge sodbe v zvezi s hudimi prekrški, kršitvami dolžnosti pri opravljanju poklica ali neplačevanje davkov.
ČLEN 47
Usposobljenost ponudnikov
Selektivni javni razpisi
1. Kadar namerava naročnik uporabiti selektivni javni razpis:
(a) vključi v obvestilo o nameravanem javnem naročilu vsaj informacije iz točk 1, 2, 6, 7, 10 in 11 Dodatka IV PRILOGE 1 k temu sporazumu in povabi ponudnike, da predložijo vlogo za sodelovanje, ter
(b) do začetka obdobja za javno naročilo kvalificiranim ponudnikom, ki jih obvesti, kot je določeno v točki (b) odstavka 2 Dodatka VI PRILOGE 1 k temu sporazumu, zagotovi vsaj informacije iz točk 3, 4, 5, 8 in 9 Dodatka IV PRILOGE 1 k temu sporazumu.
2. Naročnik kot kvalificirane ponudnike prizna vse domače ponudnike in vse ponudnike druge pogodbenice, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v določenem javnem razpisu, razen če naročnik v obvestilu o nameravanem javnem naročilu navede kakršne koli omejitve glede števila ponudnikov, ki bodo lahko oddali ponudbo, in merila za izbiro omejenega števila ponud­nikov.
3. Kadar razpisna dokumentacija ni javno objavljena na dan objave obvestila iz odstavka 1, naročnik zagotovi, da se ti dokumenti istočasno dajo na voljo vsem kvalificiranim ponudnikom, izbranim v skladu z odstavkom 2.
Naročniki iz Podpriloge 2
4. Naročnik iz Podpriloge 2 Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu lahko vodi večnamenski seznam ponudnikov, če se obvestilo, ki zainteresirane ponudnike vabi k predložitvi vloge za uvrstitev na ta seznam, objavlja letno in če je v primeru, da se objavlja z elektronskimi sredstvi, stalno na voljo v ustreznem mediju, navedenem v Dodatku III PRILOGE 1 k temu sporazumu. Tako obvestilo vsebuje informacije, določene v Dodatku V PRILOGE 1 k temu sporazumu.
5. Ne glede na odstavek 4, na podlagi katerega bo večnamenski seznam veljaven tri leta ali manj, lahko naročnik iz Podpriloge 2 Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu objavi obvestilo iz navedenega odstavka samo enkrat, in sicer na začetku obdobja veljavnosti seznama, če sta v obvestilu navedena obdobje veljavnosti in opozorilo, da nadaljnja obvestila na bodo objavljena.
6. Naročnik iz Podpriloge 2 Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu ponudnikom dovoli, da se za uvrstitev na večnamenski seznam kadarkoli prijavijo, in v razumno kratkem času na seznam vključi vse kvalificirane ponudnike.
Naročnik iz Podpriloge 2 Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu lahko obvestilo, ki ponudnike vabi, da zaprosijo za uvrstitev na večnamenski seznam, uporabi kot obvestilo o nameravanem javnem naročilu, če:
(a) je obvestilo objavljeno v skladu z odstavkom 4 in vključuje informacije, potrebne na podlagi Dodatka V PRILOGE 1 k temu sporazumu, ter toliko informacij, potrebnih na podlagi Dodatka IV PRILOGE 1 k temu sporazumu, kot jih je na voljo, ter vsebuje navedbo, da pomeni obvestilo o nameravanem javnem naročilu;
(b) naročnik ponudnikom, ki so naročniku sporočili svoje zanimanje za določeno javno naročilo, nemudoma zagotovi zadostne informacije, da lahko ocenijo svoje zanimanje za zadevno javno naročilo, vključno z vsemi preostalimi informacijami, ki jih zahteva Dodatek IV PRILOGE 1 k temu sporazumu, kolikor so te informacije na voljo.
7. Naročnik iz Podpriloge 2 Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu lahko ponudniku, ki je zaprosil za uvrstitev na večnamenski seznam v skladu z odstavkom 6, dovoli predložiti ponudbo za določeno javno naročilo, če je dovolj časa, da naročnik ugotovi, ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
8. Naročnik iz Podpriloge 2 Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu vsakega ponudnika, ki predloži vlogo za sodelovanje ali za uvrstitev na večnamenski seznam, nemudoma obvesti o odločitvi naročnika glede vloge.
9. Če naročnik iz Podpriloge 2 Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu zavrne ponudnikovo vlogo za sodelovanje ali vlogo za uvrstitev na večnamenski seznam, ponudnika ne priznava več kot kvalificiranega; če ga umakne z večnamenskega seznama, naročnik o tem nemudoma obvesti ponudnika ter mu na ponudnikovo zahtevo nemudoma zagotovi pisno pojasnilo razlogov za svojo odločitev.
ČLEN 48
Tehnične specifikacije
1. Naročnik ne pripravi, sprejme ali uporablja nobenih tehničnih specifikacij ali določa nobenih postopkov za ugotavljanje skladnosti z namenom ali učinkom nepotrebnega oviranja mednarodne trgovine.
2. Pri določanju tehničnih specifikacij za blago ali storitve, ki se naročajo, naročnik po potrebi:
(a) določi tehnične specifikacije predvsem z vidika zahtev za zmogljivost in funkcionalnost kot pa z vidika oblikovnih ali opisnih lastnosti; ter
(b) utemelji tehnične specifikacije na mednarodnih ali evropskih standardih, če ti obstajajo, sicer pa na nacionalnih tehničnih predpisih, priznanih nacionalnih standardih ali gradbenih predpisih.
3. Kadar se v tehničnih specifikacijah uporabljajo oblikovne ali opisne značilnosti, naročnik po potrebi navede, da bo upošteval ponudbe za enakovredno blago ali storitve, ki dokazano izpolnjujejo zahteve javnega naročila, in sicer z vključitvijo besedila, kot na primer »ali enakovredno«, v razpisno dokumentacijo.
4. Naročnik ne določi tehničnih specifikacij, ki zahtevajo ali se nanašajo na določeno blagovno znamko ali trgovsko ime, patent, avtorsko pravico, vzorec oziroma model, tip, posebno poreklo, proizvajalca ali ponudnika, razen če ni nobenega drugega dovolj natančnega ali razumljivega načina za opis zahtev glede naročila in pod pogojem, da v takih primerih naročnik v razpisno dokumentacijo vključi besedilo, kot je na primer »ali enakovredno«.
5. Naročnik ne zaprosi za nasvete in ne sprejema nasvetov, ki se lahko uporabijo pri pripravi sprejetja katere koli tehnične specifikacije za konkretno naročilo, od osebe, ki bi lahko imela poslovni interes v naročilu, na način, ki bi imel učinek izključevanja konkurence.
6. V skladu s tem členom lahko vsaka pogodbenica, vključno z njenimi naročniki, pripravi, sprejme ali uporablja tehnične specifikacije za spodbujanje ohranjanja naravnih virov ali varstva okolja.
ČLEN 49
Razpisna dokumentacija
1. Naročnik ponudnikom zagotovi razpisno dokumentacijo, ki vključuje vse potrebne informacije, ki ponudnikom omogočajo pripravo in predložitev ustreznih ponudb. Če to ni določeno že prej v obvestilu o nameravanem javnem naročilu, ta dokumentacija vsebuje celovit opis vprašanj, določenih v Dodatku VIII PRILOGE 1 k temu sporazumu.
2. Naročnik vsakemu ponudniku, ki sodeluje v javnem naročilu, na zahtevo nemudoma zagotovi razpisno dokumentacijo in odgovori na vse razumne zahteve vsakega ponudnika, ki sodeluje v javnem naročilu, po zadevnih informacijah, če te informacije zadevnemu ponudniku ne dajejo prednosti pred konkurenti v javnem naročilu.
3. Kadar naročnik pred oddajo naročila spremeni merila ali zahteve, ki so določeni v obvestilu o nameravanem javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji, ki se zagotovi sodelujočim ponudnikom, ali spremeni obvestilo ali razpisno dokumentacijo, vse te spremembe ali spremenjeno ali ponovno izdano obvestilo ali razpisno dokumentacijo v pisni obliki pošlje:
(a) vsem ponudnikom, ki sodelujejo v času, ko so informacije spremenjene, če so znani, v vseh drugih primerih pa na enak način kot prvotne informacije; ter
(b) v ustreznem času, ki tem ponudnikom omogoča, da po potrebi spremenijo in ponovno predložijo svoje spremenjene ponudbe.
ČLEN 50
Časovno obdobje
Naročnik v skladu s svojimi razumnimi potrebami zagotovi dovolj časa, da ponudniki lahko pripravijo in predložijo vloge za sodelovanje in ustrezne ponudbe, ob upoštevanju dejavnikov, kot so narava in zapletenost javnega naročila, pričakovani obseg oddaje naročil podizvajalcem ter čas pošiljanja ponudb iz tujih in tudi nacionalnih točk, na katerih se elektronska sredstva ne uporabljajo. Ta časovna obdobja, vključno s kakršnimi koli njihovimi podaljšanji, so enaka za vse zainteresirane ali sodelujoče ponudnike. Časovna obdobja, ki se uporabljajo, so določena v Dodatku VI PRILOGE 1 k temu sporazumu.
ČLEN 51
Pogajanja
1. Pogodbenica lahko zagotovi, da se njeni naročniki pogajajo:
(a) v okviru javnih naročil, za katera so ta namen navedli v obvestilu o nameravanem javnem naročilu, ali
(b) če se na podlagi ocene zdi, da nobena ponudba ni očitno najugodnejša v smislu posebnih meril ocenjevanja, določenih v obvestilih ali v razpisni dokumentaciji.
2. Naročniki:
(a) zagotovijo, da se kakršna koli izločitev ponudnikov, ki sodelujejo v pogajanjih, opravi v skladu z merili ocenjevanja, določenih v obvestilih ali razpisni dokumentaciji, ter
(b) ko se pogajanja končajo, določijo skupni rok, v katerem lahko preostali ponudniki oddajo kakršne koli nove ali spremenjene ponudbe.
ČLEN 52
Omejeni razpisni postopek
Naročnik lahko uporabi omejeni razpisni postopek in se odloči, da ne bo uporabil členov 45 do 47, 49 do 51, 53 in 54, pod naslednjimi pogoji:
(a) če
(i) ni bila predložena nobena ponudba ali noben ponudnik ni dal vloge za sodelovanje;
(ii) ni bila predložena nobena ponudba, ki izpolnjuje bistvene zahteve razpisne dokumentacije;
(iii) noben ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje; ali
(iv) so bile predložene ponudbe dogovorjene,
pod pogojem, da zahteve razpisne dokumentacije niso bistveno spremenjene;
(b) če lahko blago ali storitve zagotovi le določen ponudnik in ne obstajajo nobene razumne alternative ali nadomestno blago ali storitve, ker gre za umetniško delo; zaradi zaščite patentov, avtorskih pravic ali drugih izključnih pravic; ali zato, ker iz tehničnih razlogov konkurenca ne obstaja;
(c) za dodatne dobave blaga in storitev prvotnega ponudnika blaga in storitev, ki niso bile vključene v prvotno javno naročilo, če sprememba dobavitelja tega dodatnega blaga ali storitev:
(i) ne more nastati iz gospodarskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteva po zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, programska oprema, storitve ali instalacije, zagotovljene v okviru prvotnega javnega naročila, ter
(ii) bi lahko povzročil velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov za naročnika;
(d) kolikor je nujno potrebno zaradi izjemne nujnosti kot posledice dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, blaga ali storitev ni bilo mogoče pravočasno zagotoviti z odprtimi ali selektivnimi razpisnimi postopki;
(e) za blago, kupljeno na blagovni borzi;
(f) če naročnik naroča prototipe ali prvo blago ali storitve, ki se razvijajo na njegovo zahtevo v okviru določene pogodbe za raziskave, poskuse, študijo ali izvirni razvoj ali za tako pogodbo;
(g) za nakupe pod izjemno ugodnimi pogoji, ki nastopijo v zelo kratkem času v primeru neobičajne odprodaje, ki na primer nastane z likvidacijo, prisilno poravnavo ali stečajem, in ne za redne nakupe od stalnih ponudnikov; ter
(h) v primeru naročil, ki se oddajo zmagovalcu oblikovalskega natečaja, pod pogojem, da je bil natečaj organiziran skladno z načeli tega poglavja in če udeležence ocenjuje neodvisna žirija z namenom, da se oblikovalsko naročilo odda zmagovalcu.
ČLEN 53
Elektronske dražbe
Kadar naročnik namerava izvesti krito javno naročilo z uporabo elektronske dražbe, pred začetkom elektronske dražbe vsakemu udeležencu zagotovi:
(a) metodo samodejnega ocenjevanja, vključno z matematično formulo, ki temelji na merilih ocenjevanja, določenih v razpisni dokumentaciji, ki se bo med dražbo uporabljala pri samodejnem razvrščanju ali ponovnem razvrščanju;
(b) rezultate vseh prvotnih ocen elementov zadevnega javnega razpisa, pri katerem naj bi se naročilo oddalo na podlagi najugodnejše ponudbe, ter
(c) vse druge zadevne informacije v zvezi z izvajanjem dražbe.
ČLEN 54
Obravnava ponudb in oddaja naročil
1. Naročnik prejema, odpira in obravnava vse ponudbe po postopkih, ki zagotavljajo poštenost in nepristranskost razpisnega postopka ter zaupnost ponudb.
2. Naročnik ne kaznuje nobenega ponudnika, katerega ponudbo prejme po roku, določenem za prejemanje ponudb, če je vzrok za zamudo izljučno nepravilno ravnanje naročnika.
3. Kadar naročnik da ponudniku priložnost, da med odprtjem ponudb in oddajo naročila popravi nenamerne oblikovne napake, zagotovi enako priložnost vsem sodelujočim ponudnikom.
4. Ponudba se lahko upošteva za oddajo naročila, če je v pisni obliki in ob odpiranju izpolnjuje bistvene zahteve iz obvestil in razpisne dokumentacije, predložiti pa jo mora ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje.
5. Razen če naročnik ugotovi, da ni v javnem interesu, da se naročilo odda, naročnik odda naročilo ponudniku, za katerega je ugotovil, da lahko izpolni pogoje naročila in ki je zgolj na podlagi meril ocenjevanja, navedenih v obvestilu in razpisni dokumentaciji, predložil najugodnejšo ponudbo ali v primeru, ko je cena edino merilo, ponudil najnižjo ceno.
6. Če naročnik prejme ponudbo s ceno, ki je nenavadno nižja od cen drugih predloženih ponudb, lahko preveri, ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje in lahko izpolni pogoje naročila.
7. Naročnik ne uporabi možnosti, odpove javnega naročila ali ne spreminja oddanih naročil tako, da se izogne izpolnjevanju obveznosti iz tega sporazuma.
ČLEN 55
Preglednost informacij o javnih naročilih
1. Naročnik nemudoma in na zahtevo v pisni obliki obvesti sodelujoče ponudnike o svojih odločitvah v zvezi z oddajo naročil. Naročnik v skladu z odstavkoma 2 in 3 člena 56 neuspešnemu ponudniku na zahtevo zagotovi pojasnilo razlogov za to, zakaj naročnik ni izbral njegove ponudbe, in zadevnih prednosti ponudbe uspešnega ponudnika.
2. Naročnik najpozneje 72 dni po oddaji vsakega naročila, ki ga zajema to poglavje, objavi obvestilo v ustreznem časopisu oziroma elektronskem mediju iz Priloge III. Kadar se uporabi samo elektronski medij, informacije ostanejo na voljo v razumnem časovnem obdobju. Obvestilo vsebuje vsaj informacije, določene v Dodatku VII PRILOGE 1 k temu sporazumu.
ČLEN 56
Razkrivanje informacij
1. Pogodbenica na zahtevo druge pogodbenice nemudoma zagotovi vse potrebne informacije za ugotovitev, ali je bilo javno naročilo izvedeno pošteno, nepristransko in skladno s tem poglavjem, vključno z informacijami o značilnostih in zadevnih prednostih uspešnega ponudnika. Kadar bi objava teh informacij posegala v konkurenco prihodnjih ponudb, pogodbenica, ki te informacije prejme, teh ne posreduje nobenemu ponudniku, razen če se o tem posvetuje s pogodbenico, ki je te informacije zagotovila, in se ta pogodbenica s tem strinja.
2. Ne glede na druge določbe tega poglavja pogodbenica, vključno z njenimi naročniki, nobenemu ponudniku ne zagotovi informacij, ki bi lahko posegale v pošteno konkurenco med ponudniki.
3. Nobena določba tega poglavja se ne razlaga kot zahteva za pogodbenico, vključno z njenimi naročniki, organi in revizijskimi organi, da razkrije zaupne informacije, katerih razkritje bi oviralo kazenski pregon, posegalo v pošteno konkurenco med ponudniki, posegalo v zakonite poslovne interese določenih oseb, vključno z zaščito intelektualne lastnine, ali bilo kako drugače v nasprotju z javnim interesom.
ČLEN 57
Nacionalni postopek pregleda
1. Vsaka pogodbenica zagotovi pravočasen, učinkovit, pregleden in nediskriminatoren upravni ali sodni postopek pregleda, v katerem se lahko ponudnik pritoži zaradi:
(a) kršitve določb tega poglavja; ali
(b) neizpolnjevanja ukrepov pogodbenice o izvajanju tega poglavja, kadar ponudnik nima pravice, da bi se neposredno pritožil zoper kršitve določb tega poglavja na podlagi nacionalnega prava pogodbenice,
ki nastane v okviru kritih javnih naročil, v katerih ima ali je imel ponudnik interes. Postopkovna pravila za vse pritožbe so v pisni obliki in splošno dostopna.
2. V primeru pritožbe ponudnika, nastale v okviru kritih javnih naročil, v katerih ponudnik ima ali je imel interes, zaradi kršenja ali neizpolnjevanja obveznosti iz odstavka 1 zadevna pogodbenica spodbuja svojega naročnika in ponudnika, da rešitev za pritožbo poskušata najti s posvetovanjem. Naročnik vse take pritožbe obravnava nepristransko in pravočasno ter tako, da se tem ne posega v sodelovanje ponudnika v tekočih ali prihodnjih javnih naročilih ali v pravico do popravnih ukrepov v okviru upravnega ali sodnega postopka pregleda.
3. Vsak ponudnik ima na voljo dovolj časa, da pripravi in vloži pritožbo, kar nikakor ne sme biti manj kot deset dni od tedaj, ko mu osnova za pritožbo postane oziroma bi mu upravičeno lahko postala znana.
4. Vsaka pogodbenica določi ali imenuje vsaj en nepristranski upravni ali sodni organ, ki je neodvisen od njenih naročnikov, da sprejme in pregleda ponudnikovo pritožbo v okviru kritih javnih naročil.
5. Kadar pritožbo prvotno pregleda organ, ki ni organ iz odstavka 4, pogodbenica zagotovi, da lahko ponudnik pri nepristranskem upravnem ali sodnem organu, ki je neodvisen od naročnika, katerega javno naročilo je predmet pritožbe, vloži pritožbo na prvotno odločitev. Organ za pregled, ki ni sodišče, je bodisi predmet sodnega pregleda bodisi ima postopkovna jamstva za zagotovitev, da:
(a) naročnik na pritožbo pisno odgovori in organu za pregled razkrije vse zadevne dokumente;
(b) imajo udeleženci v postopku (v nadaljnjem besedilu: »udeleženci«) pravico, da so zaslišani, preden organ za pregled sprejme odločitev v zvezi s pritožbo;
(c) imajo udeleženci pravico do zastopanja in spremljanja;
(d) imajo udeleženci dostop do vseh postopkov;
(e) imajo udeleženci pravico zahtevati, da postopek poteka v javnosti in da so prisotne priče, ter
(f) se odločitve ali priporočila v zvezi s pritožbami ponudnikov zagotovijo pravočasno, v pisni obliki in s pojasnili razlogov za vsako odločitev ali priporočilo.
6. Vsaka pogodbenica sprejme ali ohrani postopke, ki zagotavljajo:
(a) takojšnje začasne ukrepe, ki omogočajo, da ponudniki ohranijo možnost za sodelovanje v javnem naročilu. Ti začasni ukrepi lahko povzročijo začasno prekinitev postopka javnega naročila. Postopki lahko predvidevajo, da se pri odločanju, ali naj se takšni ukrepi uporabijo, upoštevajo prevladujoče škodljive posledice za zadevne interese, vključno z javnim interesom. Neukrepanje se določi pisno; in
(b) kadar organ za pregled ugotovi, da je prišlo do kršitve ali neizpolnjevanja obveznosti, kot je določeno v odstavku 1, popravni ukrep ali nadomestilo za izgubo ali škodo, ki je lahko omejena bodisi na stroške za pripravo javnega razpisa bodisi na stroške za pritožbo, ali na oboje.
ČLEN 58
Nadaljnja pogajanja
1. Pogodbenici bosta letno pregledovali učinkovito izvajanje tega poglavja in vzajemno odpiranje trgov za javna naročila. Pogodbenici bosta najpozneje leto dni po začetku veljavnosti tega sporazuma začeli pogajanja za podaljšanje veljavnosti seznamov naročnikov iz Podpriloge 1 in Podpriloge 2 Dodatka I PRILOGE 1 k temu sporazumu.
2. Irak bo v okviru pogajanj za pristop k STO potrdil svojo zavezo pristopu k večstranskemu Sporazumu o vladnih naročilih (v nadaljnjem besedilu: »GPA«).
ČLEN 59
Asimetrična ureditev in prehodni ukrepi
Ob upoštevanju razvojnih, finančnih in trgovinskih potreb bo imel Irak koristi od prehodnega ukrepa: Irak lahko zagotovi začasni program preferencialnih cen s 5-odstotno razliko v ceni za blago in storitve ter 10-odstotno za gradnje, ki bi se uporabljal za blago in storitve zgolj iraških ponudnikov.
Program preferencialnih cen bo v desetih letih od začetka veljavnosti tega sporazuma postopno odpravljen.
POGLAVJE III
VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
ČLEN 60
Narava in obseg obveznosti
1. Irak v skladu z določbami tega člena in PRILOGE 2 k temu sporazumu v petih letih od začetka veljavnosti Sporazuma sprejme zakonodajo, da se zagotovi ustrezno in učinkovito varstvo pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine skladno z najvišjimi mednarodnimi standardi, vključno s pravili, ki jih določa Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, vključen v Prilogo 1C k Sporazumu STO (v nadaljnjem besedilu: »Sporazum TRIPS«), ter učinkovita sredstva za uveljavljanje teh pravic.
2. V treh letih od začetka veljavnosti Sporazuma Irak pristopi k večstranskim konvencijam o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini iz odstavka 2 PRILOGE 2 k temu sporazumu, katerih pogodbenica je ena ali več držav članic ali jih ena ali več držav članic dejansko uporablja v skladu z ustreznimi določbami teh konvencij.
3. V treh letih od začetka veljavnosti Sporazuma Irak izpolni zahteve večstranskih konvencij o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini iz odstavka 3 PRILOGE 2 k temu sporazumu, katerih pogodbenica je ena ali več držav članic ali jih ena ali več držav članic dejansko uporablja v skladu z ustreznimi določbami teh konvencij.
4. Pogodbenici redno pregledujeta izvajanje tega člena in PRILOGE 2 k temu sporazumu. Pri pripravi zakonodaje ali če se pojavijo težave na področju intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, ki vplivajo na trgovinske pogoje, se na zahtevo ene ali druge pogodbenice skličejo nujna posvetovanja, da se dosežejo obojestransko zadovoljive rešitve. Pogodbenici najpozneje tri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma začneta pogajanja o natančnejših določbah na področju pravic intelektualne lastnine.
5. Kar zadeva varstvo pravic intelektualne lastnine, vsaka pogodbenica zagotovi državljanom druge pogodbenice obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja svojim državljanom, ob upoštevanju izjem, ki so že določene v mednarodnih instrumentih, ki so ali so lahko včasih vključeni v PRILOGO 2 k temu sporazumu, od trenutka, ko jih ta pogodbenica ratificira.
6. Glede priznavanja in varstva pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine Irak od začetka veljavnosti tega sporazuma družbam in državljanom Unije zagotavlja obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja kateri koli tretji državi v okviru dvostranskih sporazumov.
ODDELEK VI
REŠEVANJE SPOROV
POGLAVJE I
CILJ IN PODROČJE UPORABE
ČLEN 61
Cilj
Cilj tega oddelka je izogibanje in reševanje morebitnih sporov med pogodbenicama, da se, kadar je to mogoče, doseže sporazumna rešitev.
ČLEN 62
Področje uporabe
Ta oddelek se uporablja v zvezi s kakršnim koli sporom glede razlage in uporabe določb Naslova II tega sporazuma, razen če ni izrecno določeno drugače.
POGLAVJE II
POSVETOVANJA
ČLEN 63
Posvetovanja
1. Pogodbenici si prizadevata rešiti kakršne koli medsebojne spore glede razlage in uporabe določb iz člena 62 tako, da začneta posvetovanja v dobri veri z namenom hitre, pravične in sporazumne rešitve.
2. Pogodbenica zahteva posvetovanja s pisno zahtevo, ki jo predloži drugi pogodbenici, izvod pa pošlje odboru za sodelovanje, in v kateri opredeli sporni ukrep in določbe, na katere se sklicuje člen 62 in se po njenem mnenju uporabljajo.
3. Posvetovanja se opravijo v 30 dneh od datuma predložitve zahteve na ozemlju pogodbenice, proti kateri je vložena pritožba, razen če se pogodbenici dogovorita drugače. Posvetovanja se štejejo za zaključena po 30 dneh od datuma predložitve zahteve, razen če se obe pogodbenici ne dogovorita za nadaljevanje posvetovanj. Vse informacije, razkrite med posvetovanji, ostanejo zaupne.
4. Posvetovanja o nujnih zadevah, vključno s tistimi, ki se nanašajo na pokvarljivo ali sezonsko blago, se skličejo v 15 dneh od datuma predložitve zahteve in se štejejo za zaključena v 15 dneh od datuma predložitve zahteve.
5. Če se posvetovanja ne skličejo v rokih iz odstavka 3 oziroma odstavka 4 ali če se posvetovanja zaključijo, ne da bi bil dosežen dogovor o sporazumni rešitvi, lahko pogodbenica pritožnica zahteva ustanovitev arbitražnega senata v skladu s členom 64.
POGLAVJE III
POSTOPKI REŠEVANJA SPOROV
ČLEN 64
Začetek arbitražnega postopka
1. Kadar pogodbenicama ne uspe rešiti spora s pomočjo posvetovanj, kot je določeno v členu 63, lahko pogodbenica pritožnica zahteva ustanovitev arbitražnega senata.
2. Zahteva za ustanovitev arbitražnega senata se poda v pisni obliki pogodbenici, proti kateri je vložena pritožba, in odboru za sodelovanje. Pogodbenica pritožnica v svoji zahtevi opredeli zadevni sporni ukrep in pojasni, kako tak ukrep krši določbe iz člena 62 v tolikšni meri, da to pomeni pravno podlago za pritožbo.
ČLEN 65
Ustanovitev arbitražnega senata
1. Arbitražni senat sestavljajo trije arbitri.
2. V desetih dneh od datuma predložitve zahteve za ustanovitev arbitražnega senata odboru za sodelovanje se pogodbenici posvetujeta, da bi dosegli dogovor o sestavi arbitražnega senata.
3. Če se pogodbenici ne moreta dogovoriti o sestavi arbitražnega senata v roku iz odstavka 2, lahko katera koli pogodbenica zahteva, da predsednik odbora za sodelovanje ali njegov pooblaščenec z žrebom izbere vse tri člane s seznama, sestavljenega na podlagi člena 78; enega izmed posameznikov, ki jih predlaga pogodbenica, ki se pritoži, enega izmed posameznikov, ki jih predlaga pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, ter enega izmed posameznikov, ki sta jih pogodbenici izbrali za predsednika. Kadar se pogodbenici sporazumeta o enem ali več članih arbitražnega senata, se vsi preostali člani izberejo po enakem postopku s seznama članov senata, ki se uporablja.
4. Predsednik odbora za sodelovanje ali njegov pooblaščenec izbere arbitre v petih dneh od zahteve iz odstavka 3, ki ga pošlje katera koli pogodbenica, in sicer v navzočnosti predstavnika vsake od pogodbenic.
5. Datum ustanovitve arbitražnega senata je datum, ko so izbrani trije arbitri.
6. Če ob predložitvi zahteve na podlagi odstavka 3 seznami iz člena 78 niso sestavljeni, se trije arbitri izberejo z žrebom izmed posameznikov, ki jih je uradno predlagala ena ali obe pogodbenici.
ČLEN 66
Vmesno poročilo senata
Arbitražni senat izda vmesno poročilo za pogodbenici, v katerem navede svoje ugotovitve o dejstvih, uporabi zadevnih določb in osnovna načela, ki so podlaga kakršnih koli njegovih ugotovitev in priporočil, najpozneje 90 dni od datuma ustanovitve arbitražnega senata. Katera koli pogodbenica lahko arbitražnemu senatu predloži pisno zahtevo za ponovni pregled določenih vidikov vmesnega poročila v 15 dneh potem, ko je o njem uradno obveščena. Ugotovitve dokončne razsodbe senata zajemajo zadovoljivo obrazložitev argumentov iz stopnje vmesnega pregleda in dajejo jasen odgovor na vprašanja in stališča obeh pogodbenic.
ČLEN 67
Odločitev arbitražnega senata
1. Arbitražni senat o svoji odločitvi uradno obvesti pogodbenici in odbor za sodelovanje v 120 dneh od datuma ustanovitve arbitražnega senata. Če meni, da tega roka ni mogoče upoštevati, mora predsednik arbitražnega senata o tem pisno uradno obvestiti pogodbenici ter odbor za sodelovanje, pri čemer navede razloge za odlog in datum, ko naj bi senat predvidoma končal svoje delo. Uradno obvestilo o odločitvi nikakor ne sme biti poslano pozneje kot 150 dni od datuma ustanovitve arbitražnega senata.
2. V nujnih primerih, vključno s tistimi, ki so povezani s pokvarljivim ali sezonskim blagom, si arbitražni senat vsestransko prizadeva, da uradno obvestilo o svoji odločitvi pošlje v 60 dneh od datuma svoje ustanovitve. To nikakor ne sme trajati več kot 75 dni od njegove ustanovitve. Arbitražni senat lahko o tem, ali je primer po njegovem mnenju nujen, predhodno odloči v 10 dneh od svoje ustanovitve.
ČLEN 68
Izpolnitev odločitve arbitražnega senata
Vsaka pogodbenica sprejme vse potrebne ukrepe za izpolnitev odločitve arbitražnega senata v dobri veri, prav tako pa si pogodbenici prizadevata doseči dogovor glede obdobja za izpolnitev odločitve.
ČLEN 69
Razumno obdobje za izpolnitev odločitve
1. Najpozneje v 30 dneh po uradnem obvestilu pogodbenicama o odločitvi arbitražnega senata pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, uradno obvesti pogodbenico pritožnico in odbor za sodelovanje o obdobju, ki ga bo potrebovala za izpolnitev odločitve (v nadaljnjem besedilu: »razumno obdobje«), če takojšnja izpolnitev ni mogoča.
2. Če se pogodbenici ne strinjata glede razumnega obdobja za izpolnitev odločitve arbitražnega senata, pogodbenica pritožnica v 20 dneh od uradnega obvestila iz odstavka 1 pogodbenice, proti kateri je vložena pritožba, od prvotnega arbitražnega senata pisno zahteva, da določi dolžino razumnega obdobja. O taki zahtevi se hkrati uradno obvesti drugo pogodbenico in odbor za sodelovanje. Arbitražni senat o svoji odločitvi uradno obvesti pogodbenici in odbor za sodelovanje v 20 dneh od datuma predložitve zahteve.
3. Če se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, se uporabijo postopki iz člena 65. Rok za uradno obvestilo o odločitvi je 35 dni od datuma predložitve zahteve iz odstavka 2.
4. Razumno obdobje lahko pogodbenici sporazumno podaljšata.
ČLEN 70
Proučitev ukrepov, sprejetih za izpolnitev odločitve arbitražnega senata
1. Pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, pred koncem razumnega obdobja uradno obvesti pogodbenico, ki se pritožuje, in odbor za sodelovanje o vseh ukrepih, ki jih je sprejela za izpolnitev odločitve arbitražnega senata.
2. Če se pogodbenici ne strinjata glede obstoja ali skladnosti kakršnega koli ukrepa, uradno sporočenega v skladu z odstavkom 1, z določbami iz člena 62, lahko pogodbenica pritožnica pisno zahteva, da prvotni arbitražni senat presodi o zadevi. Taka zahteva zajema opredelitev zadevnega posebnega ukrepa in razlago, zakaj tak ukrep ni v skladu z določbami iz člena 62. Arbitražni senat pošlje uradno obvestilo o svoji odločitvi v 45 dneh od datuma predložitve zahteve.
3. Če se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, se uporabijo postopki iz člena 65. Rok za uradno obvestilo o odločitvi je 60 dni od datuma predložitve zahtevka iz odstavka 2.
ČLEN 71
Začasna pravna sredstva v primeru neizpolnitve
1. Če pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, o katerem koli ukrepu za izpolnitev odločitve arbitražnega senata ne pošlje uradnega obvestila pred iztekom razumnega obdobja ali če arbitražni senat odloči, da ukrep, o katerem je uradno obvestilo poslano v skladu z odstavkom1 člena 70, ni v skladu z obveznostmi te pogodbenice na podlagi določb iz člena 62, pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, na zahtevo pogodbenice pritožnice predloži ponudbo za začasno nadomestilo.
2. Če dogovor o nadomestilu ni dosežen v 30 dneh po koncu razumnega obdobja ali odločitve arbitražnega senata na podlagi člena 70, da sprejeti ukrep za izpolnitev odločitve ni skladen z določbami iz člena 62, je pogodbenica pritožnica upravičena, da po uradnem obvestilu pogodbenici, proti kateri je vložena pritožba, in odboru za sodelovanje začasno prekine obveznosti, ki izhajajo iz katere koli določbe iz člena 62, na ravni, ki je enakovredna ničnosti ali zmanjšanju, ki ju je povzročila kršitev. Pogodbenica pritožnica lahko izvede 10 dni po dnevu uradnega obvestila, razen če pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, zahteva arbitražo v skladu z odstavkom 3.
3. Če pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, meni, da raven začasne prekinitve ni enakovredna ničnosti ali zmanjšanju, ki ju je povzročila kršitev, lahko pisno zahteva, da o zadevi presodi prvotni arbitražni senat. Uradno obvestilo o taki zahtevi se pošlje pogodbenici pritožnici in odboru za sodelovanje pred iztekom 10-dnevnega obdobja iz odstavka 2. Prvotni arbitražni senat o svoji odločitevi o ravni opustitve obveznosti pošlje uradno obvestilo pogodbenicama in odboru za sodelovanje v 30 dneh od datuma predložitve zahteve. Obveznosti se začasno ne prekinejo, dokler prvotni arbitražni senat ne pošlje uradnega obvestila o svoji odločitvi, vsaka začasna prekinitev pa mora biti v skladu z odločitvijo arbitražnega senata.
4. Če se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, se uporabijo postopki iz člena 65. Rok, da se pošlje uradno obvestilo o odločitvi je 45 dni od datuma predložitve zahteve iz odstavka 3.
5. Prekinitev obveznosti je začasna in se uporablja samo, dokler se ukrep, za katerega je ugotovljena neskladnost z določbami iz člena 62, ne odpravi ali spremeni tako, da se uskladi s temi določbami, kot je določeno v členu 72, ali dokler se pogodbenici ne dogovorita za rešitev spora.
ČLEN 72
Pregled kakršnih koli ukrepov, sprejetih za izpolnitev odločitve po začasni prekinitvi obveznosti
1. Pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, uradno obvesti pogodbenico pritožnico in odbor za sodelovanje o kakršnem koli ukrepu, sprejetemu za izpolnitev odločitve arbitražnega senata, in o svoji zahtevi, da se začasna prekinitev obveznosti za pogodbenico pritožnico konča.
2. Če pogodbenici v 30 dneh od datuma predložitve uradnega obvestila ne dosežeta dogovora glede skladnosti ukrepa iz uradnega obvestila z določbami iz člena 62, pogodbenica pritožnica pisno zahteva, da o zadevi odloči prvotni arbitražni senat. O tej zahtevi sta hkrati uradno obveščena pogodbenica, proti kateri je vložena pritožba, in odbor za sodelovanje. Odločitev arbitražnega senata se v 45 dneh od datuma predložitve zahteve uradno sporoči pogodbenicama in odboru za sodelovanje. Če arbitražni senat odloči, da je kakršen koli ukrep, sprejet za izpolnitev odločitve, v skladu z določbami iz člena 62, se začasna prekinitev obveznosti konča.
3. Če se prvotni arbitražni senat ali nekateri njegovi člani ne morejo ponovno sestati, se uporabijo postopki iz člena 65. Rok, da se pošlje uradno obvestilo o odločitvi je 60 dni od datuma predložitve zahteve iz odstavka 2.
ČLEN 73
Sporazumna rešitev
Pogodbenici lahko kadar koli dosežeta sporazumno rešitev spora v skladu s tem oddelkom. O kakršni koli takšni rešitvi uradno obvestita odbor za sodelovanje in arbitražni senat. Po uradnem obvestilu o sporazumni rešitvi arbitražni senat preneha s svojim delom in postopek se konča.
ČLEN 74
Poslovnik
1. Postopke reševanja sporov iz tega oddelka urejata poslovnik in kodeks ravnanja, ki ju sprejme odbor za sodelovanje.
2. Pogodbenici lahko poslovnik in kodeks ravnanja spremenita.
3. V skladu s poslovnikom so vsa zasedanja arbitražnega senata javna.
ČLEN 75
Informacije in tehnični nasveti
Arbitražni senat lahko na zahtevo pogodbenice ali na lastno pobudo pridobi informacije iz katerega koli vira, tudi od pogodbenic, vpletenih v spor, za katerega meni, da je primeren za postopek arbitražnega senata. Arbitražni senat ima tudi pravico pridobiti zadevno mnenje strokovnjakov, kadar meni, da je to ustrezno. Kakršne koli tako pridobljene informacije je treba razkriti vsaki od pogodbenic in jima jih predložiti, da izrazita pripombe. Zainteresirane fizične ali pravne osebe, ustanovljene na ozemlju pogodbenic, so pooblaščene, da arbitražnemu senatu predložijo dopise amicus curiae v skladu s poslovnikom.
ČLEN 76
Pravila razlage
Arbitražni senat razlaga določbe iz člena 62 v skladu z običajnimi pravili razlage mednarodnega javnega prava, vključno s pravili Dunajske konvencije o pogodbenem pravu. Odločitve arbitražnega senata ne morejo dodati ali zmanjšati pravic in obveznosti iz določb člena 62.
ČLEN 77
Odločitve arbitražnega senata
1. Arbitražni senat si vsestransko prizadeva za sprejetje vsake odločitve s soglasjem. Če odločitev kljub temu ni mogoče doseči s soglasjem, se o sporni zadevi odloča z večino glasov. V nobenem primeru pa se odklonilna mnenja arbitrov ne objavijo.
2. Vsaka odločitev arbitražnega senata je za pogodbenici zavezujoča in ne ustvarja nikakršnih pravic ali obveznosti za fizične ali pravne osebe. Odločitev razloži ugotovitve v zvezi z dejstvi, uporabo ustreznih določb Sporazuma in osnovne utemeljitve ugotovitev in odločitev, ki jih sprejme. Odbor za sodelovanje daje odločitve arbitražnega senata v celoti na voljo javnosti, razen če odloči drugače z namenom zagotoviti zaupnost poslovnih zaupnih informacij.
POGLAVJE IV
SPLOŠNE DOLOČBE
ČLEN 78
Seznam arbitrov
1. Odbor za sodelovanje najpozneje v šestih mesecih od začetka veljavnosti Sporazuma sestavi seznam 15 posameznikov, ki so pripravljeni in sposobni delovati kot arbitri. Vsaka pogodbenica predlaga pet posameznikov za opravljanje funkcije arbitra. Pogodbenici izbereta tudi pet posameznikov, ki niso državljani nobene od pogodbenic, za opravljanje funkcije predsednika arbitražnega senata. Odbor za sodelovanje zagotovi, da je seznam vedno popoln.
2. Arbitri imajo strokovno znanje ali izkušnje iz prava in mednarodne trgovine. So samostojni, delujejo v svoji individualni pristojnosti, ne sprejemajo navodil od nobene organizacije ali vlade, niso povezani z vlado nobene od pogodbenic ter ravnajo v skladu s kodeksom ravnanja.
ČLEN 79
Razmerje do obveznosti STO
1. Arbitražni senati do pristopa Iraka k STO pri odločanju o domnevni kršitvi ene od določb iz člena 62, ki vključuje določbo iz Sporazuma STO ali se nanjo sklicuje, sprejmejo razlago, ki je v celoti skladna z zadevnimi odločitvami organa Svetovne trgovinske organizacije za reševanje sporov.
2. Po pristopu Iraka k STO se uporabljajo odstavki 3 do 6.
3. Uporaba določb o reševanju sporov iz tega oddelka ne posega v nobeno dejanje v okviru STO, vključno s postopkom reševanja sporov.
4. Toda kadar je pogodbenica v zvezi z določenim ukrepom sprožila postopek reševanja spora v skladu z odstavkom 1 člena 64 tega sporazuma ali v skladu s Sporazumom STO, ne sme sprožiti postopka reševanja sporov glede istega ukrepa pri drugem razsodišču, dokler se prvi postopek ne konča. Poleg tega si pogodbenica ne prizadeva, da bi pri obeh razsodiščih odpravila kršitev obveznosti, ki v enaki obliki obstaja v skladu s tem sporazumom in Sporazumom STO. V takem primeru velja, da po začetku postopka reševanja sporov pogodbenica ne vloži zahtevka za odpravo kršitve enake obveznosti v okviru drugega sporazuma pri drugem razsodišču, razen če izbrano razsodišče iz procesnih razlogov ali razlogov v zvezi s pristojnostjo ne more odločiti o zahtevku za odpravo kršitve te obveznosti.
5. Za namene odstavka 4:
(a) se postopki reševanja sporov v skladu s Sporazumom STO začnejo, ko pogodbenica predloži zahtevo za ustanovitev senata v skladu s členom 6 DSU, in končajo, ko organ za reševanje sporov prejme poročilo senata in poročilo pritožbenega organa, odvisno od primera, v skladu s členom 16 in členom 17(14) DSU;
(b) se šteje, da se postopki reševanja sporov v okviru tega oddelka začnejo, ko pogodbenica predloži zahtevo za ustanovitev arbitražnega senata v skladu z odstavkom 1 člena 64, ter končajo, ko arbitražni senat o svoji odločitvi uradno obvesti pogodbenici in odbor za sodelovanje v skladu s členom 67.
6. Nobena določba tega oddelka pogodbenici ne preprečuje uporabe začasne prekinitve obveznosti, ki jo odobri organ STO za reševanje sporov. Sporazum STO se ne uporabi za to, da se pogodbenici prepreči začasna prekinitev obveznosti iz Naslova II tega sporazuma.
ČLEN 80
Roki
1. Vsi roki iz tega oddelka, vključno z roki, v katerih arbitražni senati pošljejo uradno obvestilo o svoji odločitvi, se štejejo v koledarskih dnevih od dneva, ki sledi dejanju ali dejstvu, na katerega se nanašajo.
2. Kakršen koli rok iz tega oddelka lahko pogodbenici sporazumno podaljšata.
NASLOV III
PODROČJA SODELOVANJA
ČLEN 81
Finančna in tehnična pomoč
1. Za uresničitev ciljev tega sporazuma prejema Irak finančno in tehnično pomoč Unije v obliki nepovratnih sredstev za pospešitev gospodarskega in političnega preoblikovanja Iraka.
2. Ta pomoč je zajeta v okvir razvojnega sodelovanja Unije, določenega v zadevnih predpisih Evropskega parlamenta in Sveta. Cilji in področja pomoči Unije se določijo v indikativnem programu, ki izraža opredeljene prednostne naloge, o katerih se pogodbenici dogovorita ob upoštevanju razvojnih potreb in strategij Iraka, prevzemne zmogljivosti sektorjev in napredka pri reformah.
3. Pogodbenici zagotovita, da je tehnična pomoč Unije tesno usklajena s prispevki iz drugih virov. Politika Unije na področju razvojnega sodelovanja in njeni mednarodni ukrepi se opirajo na razvojne cilje novega tisočletja Združenih narodov ter glavne razvojne cilje in načela v okviru Združenih narodov in drugih pristojnih mednarodnih organizacij. Pri izvajanju razvojne politike Unije je treba v celoti upoštevati načela učinkovitosti pomoči, vključno s Pariško deklaracijo z dne 2. marca 2005 in agendo za ukrepanje iz Akre.
4. Ne glede na določbe o vzajemni pravni pomoči se pogodbenica, ki prejema tehnično ali finančno pomoč, nemudoma odzove na zahteve pristojnih organov druge pogodbenice za upravno sodelovanje z namenom okrepitve boja proti goljufijam in nepravilnostim v okviru pomoči Unije.
5. Vlada Iraka zagotovi vzpostavitev kontaktne točke za boj proti goljufijam. Ta kontaktna točka je pristojna za učinkovito sodelovanje z institucijami in organi Unije, vključno z Evropskim računskim sodiščem in Evropskim uradom za boj proti goljufijam, zlasti glede izvajanja njihovih revizijskih in nadzornih ukrepov na področju zaščite finančnih interesov Unije.
ČLEN 82
Sodelovanje na področju družbenega in človekovega razvoja
Sodelovanje na tem področju bo potrdilo socialno razsežnost globalizacije ter povezavo med družbenim in gospodarskim razvojem, pa tudi okoljsko trajnostnim razvojem. Sodelovanje bo poudarilo tudi pomen zmanjševanja revščine, spodbujanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse, vključno z ranljivimi skupinami in razseljenimi osebami, ter odzivanje na temeljne potrebe na področju zdravstva, izobraževanja in zaposlovanja. Cilj dejavnosti sodelovanja na vseh teh področjih bo zlasti osredotočenje na krepitev zmogljivosti in institucij ob upoštevanju načel vključenosti, dobrega vodenja ter dobrega in preglednega upravljanja.
ČLEN 83
Izobraževanje, usposabljanje in mladi
1. Pogodbenici si prizadevata za spodbujanje sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih v skupno korist ob upoštevanju razpoložljivosti virov in spodbujanja enakosti spolov.
2. Pogodbenici spodbujata zlasti izmenjavo informacij, znanja in izkušenj, študentov, strokovnjakov, tehničnih virov, mladih in oseb, ki delajo z mladimi, ter krepitev zmogljivosti ob izkoriščanju možnosti, ki jih nudijo obstoječi programi sodelovanja, pa tudi izkušenj obeh pogodbenic na tem področju.
3. Pogodbenici se tudi strinjata o okrepitvi sodelovanja med visokošolskimi ustanovami s sredstvi, kot je program Erasmus Mundus, za podporo odličnosti in internacionalizacije njunih izobraževalnih sistemov.
ČLEN 84
Zaposlovanje in socialni razvoj
1. Pogodbenici se strinjata, da bosta okrepili sodelovanje na področju zaposlovanja in socialnih zadev, vključno s sodelovanjem na področju socialne kohezije, dostojnega dela, zdravja in varnosti na delovnem mestu, delovne zakonodaje, socialnega dialoga, razvoja človeških virov in enakosti spolov, ter tako spodbujali polno in produktivno zaposlenost in dostojno delo za vse kot ključne elemente trajnostnega razvoja in zmanjševanja revščine.
2. Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezanost spodbujanju in učinkovitemu izvajanju mednarodno priznanih delovnih in socialnih standardov. Izvajanje ustreznih večstranskih socialnih sporazumov in sporazumov na področju dela se spoštuje pri vseh dejavnosti, ki jih pogodbenici izvajata v okviru tega sporazuma.
3. Oblike sodelovanja lahko med drugim vključujejo posebne programe in projekte na podlagi vzajemnega dogovora ter dialog, krepitev zmogljivosti, sodelovanje in pobude o temah skupnega interesa na dvostranski ali večstranski ravni.
4. Pogodbenici se strinjata, da se v dialog in sodelovanje vključijo socialni partnerji in druge zadevne zainteresirane strani.
ČLEN 85
Civilna družba
Pogodbenici priznavata vlogo in potencialen prispevek organizirane civilne družbe, zlasti akademskih krogov in povezav med možganskimi trusti, pri dialogu in procesu sodelovanja v okviru tega sporazuma ter se strinjata, da bosta spodbujali učinkovit dialog z organizirano civilno družbo in njeno učinkovito sodelovanje.
ČLEN 86
Človekove pravice
1. Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali pri spodbujanju in učinkovitemu varstvu človekovih pravic, vključno glede ratifikacije in izvajanja mednarodnih instrumentov na področju človekovih pravic ter zagotavljanja tehnične pomoči, usposabljanja in krepitve zmogljivosti, kot je to ustrezno. Pogodbenici se zavedata, da bo učinek kakršnega koli programa sodelovanja in razvoja omejen, če ne varuje, spodbuja in spoštuje človekovih pravic.
2. Sodelovanje na področju človekovih pravic lahko med drugim vključuje:
(a) okrepitev vladnih institucij, povezanih s človekovimi pravicami, in nevladnih organizacij, dejavnih na tem področju;
(b) spodbujanje in izobraževanje na področju človekovih pravic na nacionalni in lokalni ravni, zlasti med organi javne uprave, sodstva in kazenskega pregona, ob upoštevanju pravic žensk in otrok;
(c) razvoj zakonodaje Iraka v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom o človekovih pravicah;
(d) sodelovanje in izmenjavo informacij znotraj institucij Združenih narodov, povezanimi s človekovimi pravicami;
(e) podporo prizadevanjem vlade Iraka za zagotovitev ustreznega življenjskega standarda iraškim državljanom ter za varstvo njihovih političnih, gospodarskih, socialnih in kulturnih pravic brez diskriminacije;
(f) podporo nacionalni spravi in boju proti nekaznovanju;
(g) vzpostavitev poglobljenega dialoga na področju človekovih pravic.
ČLEN 87
Sodelovanje na področju industrijske politike in politike malih in srednjih podjetih
1. Cilj sodelovanja na tem področju je olajšanje prestrukturiranja in posodobitve iraške industrije ob spodbujanju njene konkurenčnosti in rasti ter ustvarjanje ugodnih pogojev za obojestransko koristno sodelovanje med industrijo v Iraku in Uniji.
A. Splošno
2. Sodelovanje:
(a) spodbuja celovito industrijsko strategijo v Iraku, ki upošteva trenutno dejansko stanje industrijskih podjetij v javnem in zasebnem sektorju;
(b) spodbuja Irak k prestrukturiranju in posodobitvi njegove industrije pod pogoji, ki zagotavljajo varstvo okolja, trajnostni razvoj in gospodarsko rast;
(c) spodbuja okolje, ki podpira zasebne pobude na področju industrije, z namenom spodbujanja in diverzificiranja proizvodnje za domače in izvozne trge;
(d) spodbuja okolje, ugodno za rast in diverzifikacijo industrijske proizvodnje z vidika trajnostnega razvoja;
(e) zagotavlja informacije, pomembne za skupno sodelovanje na področju industrije;
(f) spodbuja uporabo evropskih in mednarodnih tehničnih predpisov, standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti, da se olajša vključevanje Iraka v svetovno gospodarstvo, pri čemer se vzpostavijo redne izmenjave med subjekti za standardizacijo in normalizacijo z obeh strani;
(g) je namenjeno vzpostavitvi ustreznega industrijskega poslovnega okolja;
(h) spodbuja izboljšanje podpornih informacijskih storitev kot ključnega elementa možnosti rasti poslovnih dejavnosti in gospodarskega razvoja;
(i) razvija povezave med industrijskimi subjekti pogodbenic (kot so na primer družbe, strokovnjaki, sektorske in druge poslovne organizacije, organizacije delavcev itd.);
(j) spodbuja skupne industrijske projekte ter ustanavlja skupna podjetja in vzpostavlja informacijske mreže.
B. Mala in srednja podjetja
3. Pogodbenici se ob upoštevanju svojih gospodarskih politik in ciljev strinjata, da bosta pospeševali sodelovanje na vseh področjih industrijske politike, ki jih štejeta za ustrezna, da bi izboljšali konkurenčnost malih in srednjih podjetij (MSP).
4. Pogodbenici:
(a) si prizadevata za razvoj in okrepitev MSP ter za spodbujanje sodelovanja med MSP;
(b) razvijeta potrebno pomoč za mikro podjetja ter MSP na področjih, kot so financiranje, pridobivanje znanj in spretnosti, tehnologija in trženje, inovacije in drugo, potrebno za ustanovitev MSP, na primer podjetniški inkubatorji, ter na drugih razvojnih področjih;
(c) podpirata dejavnosti MSP z ustreznim mrežnim povezovanjem; ter
(d) olajšujeta poslovno sodelovanje, pri čemer podpirata ustrezne dejavnosti sodelovanja, ki so jih vzpostavili zasebni sektorji obeh strani, z ustreznimi povezavami med subjekti zasebnega sektorja iz Iraka in iz Unije, da se izboljša pretok informacij.
ČLEN 88
Sodelovanje na področju naložb
1. Pogodbenici sodelujeta pri vzpostavitvi ugodnega okolja za naložbe, tako domače kot tuje, pri zagotovitvi ustrezne zaščite naložb in prenosa kapitala ter pri izmenjavi informacij o naložbenih priložnostih.
2. Pogodbenici se strinjata, da bosta podpirali spodbujanje in varstvo naložb na podlagi načel nediskriminacije in vzajemnosti.
3. Pogodbenici spodbujata izmenjavo informacij o zakonih, predpisih in upravnih praksah na področju naložb.
4. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali sodelovanje med njunimi finančnimi institucijami ter tako omogočali naložbene priložnosti.
5. Unija je za omogočanje naložb in trgovine na zahtevo pripravljena pomagati Iraku pri prizadevanjih za približevanje njegovega zakonodajnega in regulativnega okvira na področjih, ki jih zajema ta sporazum, okvirom Unije.
ČLEN 89
Industrijski standardi in ugotavljanje skladnosti
Pogodbenici lahko sodelujeta na naslednjih področjih standardov, tehničnih predpisov in ugotavljanja skladnosti:
1. spodbujanje večje uporabe mednarodnih standardov pri tehničnih predpisih in ugotavljanju skladnosti, vključno z ukrepi, značilnimi za sektor, na ozemljih pogodbenic ter okrepitev sodelovanja med pogodbenicama na področju dela ustreznih mednarodnih institucij in organizacij;
2. podpora pobudam za krepitev zmogljivosti na področju standardizacije, ugotavljanja skladnosti, akreditacije, metrologije in nadzora trga v Iraku;
3. spodbujanje dvostranskega sodelovanja med organizacijami iz Iraka in Unije, odgovornimi za standardizacijo, ugotavljanje skladnosti, akreditacijo, metrologijo in nadzor trga;
4. razvoj skupnih stališč o dobrih regulativnih praksah, ki vključujejo, vendar niso omejene na:
(a) preglednost pri pripravi, sprejetju in uporabi tehničnih predpisov, standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti;
(b) nujnost in sorazmernost regulativnih ukrepov in z njimi povezanih postopkov za ugotavljanje skladnosti, vključno z uporabo dobaviteljevih izjav o skladnosti;
(c) uporabo mednarodnih standardov kot podlage za določitev tehničnih predpisov, razen kadar bi takšni mednarodni standardi bili neučinkovito ali neustrezno sredstvo za uresničevanje zakonito postavljenih ciljev;
(d) uveljavljanje tehničnih predpisov in dejavnosti tržnega nadzora;
5. spodbujanje regulativnega, tehničnega in znanstvenega sodelovanja, med drugim s krepitvijo izmenjave informacij, izkušenj in podatkov, da se izboljšata kakovost in raven tehničnih predpisov ter da se regulativni viri učinkovito uporabljajo;
6. razvoj usklajenih in poenotenih tehničnih predpisov, standardov in postopkov za ugotavljanja skladnosti.
ČLEN 90
Sodelovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
Namen je krepiti sodelovanje v sektorjih kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, da se spodbujajo raznovrstnost, dobre prakse na področju okolja, trajnostni gospodarski in socialni razvoj ter varnost preskrbe s hrano. V ta namen pogodbenici proučita:
(a) krepitev zmogljivosti in usposabljanje v javnih ustanovah;
(b) ukrepe za povečanje kakovosti kmetijskih proizvodov, ukrepe za krepitev zmogljivosti združenj proizvajalcev in podpornih dejavnosti za spodbujane trgovine;
(c) ukrepe za zdravje okolja, živali in rastlin ter druge vidike, ki so s tem povezani, ob upoštevanju veljavne zakonodaje za obe pogodbenici v skladu s pravili STO in večstranskimi sporazumi na področju okolja;
(d) ukrepe glede trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja podeželja, vključno z dobrimi praksami na področju okolja, gozdarstvom, raziskavami, prenosom znanja in izkušenj, dostopom do zemljišč, upravljanjem vodnih virov in namakanjem, trajnostnim razvojem podeželja in varnostjo preskrbe s hrano;
(e) ukrepe v zvezi z ohranjanjem tradicionalnega znanja na področju kmetijstva, ki daje njunim prebivalstvom posebno identiteto, vključno s sodelovanjem v zvezi z geografskimi označbami, izmenjavo izkušenj na lokalni ravni in razvojem omrežij sodelovanja;
(f) posodobitev sektorja kmetijstva, vključno s kmetijskimi praksami, in diverzifikacijo kmetijske proizvodnje.
ČLEN 91
Energetika
1. Pogodbenici si prizadevata za okrepitev sodelovanja v energetskem sektorju ob upoštevanju načel prostih, konkurenčnih in odprtih energetskih trgov z namenom:
(a) okrepitve energetske varnosti, pri čemer se zagotovi okoljska trajnost in spodbuja gospodarska rast;
(b) razvoja institucionalnega, zakonodajnega in regulativnega okvira v energetskem sektorju, da se zagotovi učinkovito delovanje energetskih trgov in spodbujajo naložbe na področju energetike;
(c) razvoja in spodbujanja partnerstev med podjetji iz Unije in Iraka na področju raziskav, proizvodnje, predelave, prevoza, distribucije in storitev v energetskem sektorju;
(d) razvoja rednega in učinkovitega dialoga na področju energetike med pogodbenicama in v regionalnem okviru, vključno s trgom plina Evrope in Mašreka ter drugimi zadevnimi regionalnimi pobudami.
2. V ta namen se pogodbenici strinjata, da bosta spodbujali vzajemno koristne stike z namenom:
(a) podpore razvoju ustrezne energetske politike, njenega regulativnega okvira in infrastrukture v Iraku, ki bodo zasnovani na načelih okoljske trajnosti, dobrega upravljanja energetskih virov ter prostega, konkurenčnega in odprtega trga;
(b) sodelovanja za izboljšanje upravnih in pravnih zmogljivosti ter za vzpostavitev stabilnih in preglednih pogojev pravnega okvira za spodbujanje gospodarskih dejavnosti in mednarodnih naložb na področju energetike v Iraku;
(c) spodbujanja tehničnega sodelovanja pri raziskavah in razvoju iraških zalog nafte in zemeljskega plina ter pri razvoju in posodobitvi naftne in plinske infrastrukture, vključno s prometnimi in tranzitnimi omrežji za povezovanje z regijo Mašrek, z drugimi zadevnimi regionalnimi pobudami in s trgom Unije;
(d) izboljšanja zanesljivosti sistema za dobavo električne energije v Iraku;
(e) krepitve sodelovanja za izboljšanje energetske varnosti in za boj proti podnebnim spremembam v okviru spodbujanja obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in zmanjšanja izgorevanja plina na črpališčih;
(f) olajšanja izmenjave znanja in izkušenj ter prenosa tehnologije, najboljših praks in strokovnjakov za usposabljanje;
(g) spodbujanja sodelovanja Iraka v procesu regionalnega povezovanja energetskih trgov.
ČLEN 92
Promet
1. Pogodbenici si prizadevata za okrepitev sodelovanja v prometnem sektorju ob upoštevanju vzpostavitve trajnostnega in učinkovitega prometnega sistema z namenom:
(a) okrepitve razvoja in povezovanja na področju prometa, pri čemer se zagotovi okoljska trajnost in spodbuja gospodarska rast;
(b) razvoja institucionalnega, zakonodajnega in regulativnega okvira v vseh prometnih sektorjih, da se zagotovi učinkovito delovanje prometnega trga in spodbudijo naložbe na področju prometa;
(c) razvoja in spodbujanja partnerstev med podjetji iz Unije in Iraka na področju raziskav, krepitve zmogljivosti, razvoja infrastrukture, varnosti prometa in storitev v prometnem sektorju;
(d) razvoja rednega in učinkovitega dialoga na področju prometa med pogodbenicama in v regionalnem okviru, vključno z evro-sredozemskim prometnim sodelovanjem in drugimi zadevnimi regionalnimi pobudami.
2. V ta namen se pogodbenici strinjata, da bosta spodbujali vzajemno koristne stike z namenom:
(a) podpore razvoju ustrezne prometne politike za razvoj vseh načinov prevoza, njenemu regulativnemu okviru ter prenovi in razvoju prometne infrastrukture v Iraku s poudarkom na trajnosti; zagotovitve intermodalnosti in povezovanja vseh načinov prevoza; proučitve možnosti za nadaljnje približevanje zakonodajnega in regulativnega okvira Uniji in mednarodnim standardom, zlasti glede varnosti;
(b) sodelovanja pri izboljšanju/ponovni vzpostavitvi upravnih in pravnih zmogljivosti, da se pripravijo posebni načrti za prednostne sektorje in da se vzpostavijo stabilni in pregledni pogoji pravnega okvira za krepitev gospodarske dejavnosti na področju prometa in mednarodne naložbe na področju prometa v Iraku, na podlagi politik in praks Unije; razvoja potrebnih neodvisnih regulativnih organov;
(c) spodbujanja tehničnega sodelovanja pri raziskavah in razvoju vseh prometnih sektorjev v Iraku ter pri razvoju in posodobitvi prometne infrastrukture, vključno s prometnimi omrežji za povezovanje z regijo Mašrek, z drugimi zadevnimi regionalnimi pobudami in s trgom Unije;
(d) izboljšanja zanesljivosti prometnih tokov v in skozi Irak;
(e) olajšanja izmenjave znanja in izkušenj ter prenosa tehnologije, najboljših praks in strokovnjakov za usposabljanje, ki so bistveni deli sodelovanja in bi jih bilo treba obravnavati prednostno;
(f) spodbujanja sodelovanja Iraka v procesu povezovanja z regionalnimi prometnimi sistemi;
(g) izvajanja nacionalne letalske politike, vključno z razvojem letališč in upravljanjem zračnega prometa, ter nadaljnje krepitve upravne zmogljivosti (vključno z ustanovitvijo neodvisne uprave za civilno letalstvo kot regulatorja); pogajanj o »horizontalnem« sporazumu o zračnem prevozu, da se ponovno vzpostavi pravna varnost dvostranskih sporazumov o storitvah zračnih prevozov; proučitve možnosti za pogajanja o celovitem letalskem sporazumu med Unijo in Irakom.
ČLEN 93
Okolje
1. Pogodbenici se strinjata glede potrebe po okrepitvi in spodbujanju prizadevanj za varstvo okolja, na primer v zvezi s podnebnimi spremembami, trajnostnega upravljanja naravnih virov in varovanja biotske raznovrstnosti kot podlage za razvoj sedanjih in prihodnjih generacij.
2. Pogodbenici se strinjata, da bi moralo sodelovanje na tem področju spodbujati varstvo okolja v okviru trajnostnega razvoja. Pri vseh dejavnostih, ki jih izvajata pogodbenici v skladu s tem sporazumom, se upoštevajo sklepi svetovnega vrha o trajnostnem razvoju.
3. Sodelovanje na tem področju bi se med drugim moralo osredotočati na:
(a) izmenjavo informacij ter znanja in izkušenj na področju okolja (kot so na primer vprašanja mestnih območij, varstvo narave, upravljanje vodnih virov in ravnanje v primeru naravnih nesreč itd.);
(b) spodbujanje in krepitev regionalnega sodelovanja na področju varstva okolja, vključno s spodbujanjem naložb v okoljske projekte in programe;
(c) spodbujanje okoljske ozaveščenosti in večjega sodelovanja lokalnih skupnosti v prizadevanjih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja;
(d) podporo krepitve zmogljivosti na področju okolja, na primer pri blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje;
(e) sodelovanje v pogajanjih o večstranskih okoljskih sporazumih in njihovem izvajanju;
(f) spodbujanje izmenjave tehnične pomoči v okoljskem programiranju in vključevanju okoljskih vidikov v druga področja politik;
(g) podporo okoljskim raziskavam in analizam.
ČLEN 94
Telekomunikacije
Pogodbenici sodelujeta:
(a) pri spodbujanju večje izmenjave informacij v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja, in morebitnimi prihodnjimi zakonodajnimi reformami v telekomunikacijskem sektorju, da se omogoči boljše razumevanje regulativnega okvira druge pogodbenice na področju telekomunikacij;
(b) pri izmenjavi informacij o razvoju dogodkov na področju informacijske in komunikacijske tehnologije ter standardov.
ČLEN 95
Znanost in tehnologija
1. Pogodbenici spodbujata sodelovanje na področju civilnih znanstvenih raziskav in tehnološkega razvoja na podlagi medsebojne koristi in ob upoštevanju razpoložljivosti virov, ustreznega dostopa do njunih raziskovalnih programov ter pod pogojem, da se zagotovi ustrezna raven učinkovitega varstva pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.
2. Sodelovanje na področju znanosti in tehnologije zajema:
(a) izmenjavo v okviru programov znanstvenega in tehničnega sodelovanja;
(b) organizacijo skupnih znanstvenih srečanj;
(c) skupne dejavnosti raziskav in tehnološkega razvoja;
(d) dejavnosti usposabljanja in programi mobilnosti za znanstvenike, raziskovalce in tehnike, dejavne na področju dejavnosti raziskav in tehnološkega razvoja na obeh straneh.
3. Takšno sodelovanje se izvaja v skladu s posebnimi ureditvami, ki se dogovorijo in sklenejo v skladu s postopki, ki jih sprejmeta pogodbenici, ter med drugim določajo ustrezne določbe na področju pravic intelektualne lastnine.
ČLEN 96
Carinsko in davčno sodelovanje
1. Pogodbenici vzpostavita sodelovanje na carinskem področju, zlasti na področju usposabljanja, poenostavitve carinskih formalnosti, dokumentacije in postopkov, preprečevanja, preiskovanja in zatiranja kršitev pravil o carinskih zadevah, da se zagotovi skladnost z vsemi določbami v zvezi s trgovino, katerih sprejetje je načrtovano, in da se carinski sistem Iraka približa sistemu Unije.
2. Pogodbenici brez vpliva na svoje pristojnosti in z namenom, da se okrepijo in razvijejo gospodarske dejavnosti, ob upoštevanju potrebe po razvoju ustreznega regulativnega okvira priznavata načela dobrega upravljanja na davčnem področju, zlasti načela preglednosti, izmenjave informacij in poštene davčne konkurence, ter se zavezujeta k njihovemu uresničevanju. Zato bosta pogodbenici v skladu s svojimi pristojnostmi izboljšali mednarodno sodelovanje na davčnem področju in razvili ukrepe za učinkovito izvajanje navedenih načel.
ČLEN 97
Sodelovanje na področju statistike
Pogodbenici se strinjata, da bosta spodbujali dejavnosti sodelovanja na področju statistike. Te se bodo osredotočale na krepitev institucij in zmogljivosti ter nacionalnega statističnega sistema, vključno z razvojem statističnih metod ter pripravljanjem in razširjanjem statističnih podatkov o trgovini z blagom in storitvami ter splošneje o katerem koli drugem področju, ki podpira nacionalne prednostne naloge socialnega in gospodarskega razvoja, ki so zajete v tem sporazumu in se statistično obdelujejo.
ČLEN 98
Makroekonomska stabilnost in javne finance
1. Pogodbenici se strinjata o pomenu dosege makroekonomske stabilnosti v Iraku v okviru dobre monetarne politike, katere cilj je dosega in ohranjanje stabilnosti cen, ter v okviru fiskalne politike, namenjene dosegi vzdržnosti dolga.
2. Pogodbenici se strinjata o pomenu dosege učinkovitosti, preglednosti in odgovornosti javnih odhodkov na nacionalni in lokalni ravni v Iraku.
3. Pogodbenici se strinjata, da bosta med drugim sodelovali pri izboljšanju iraškega sistema za upravljanje javnih financ, katerega cilja sta med drugim celovitost proračunskega načrtovanja in enoten zakladniški račun.
ČLEN 99
Razvoj zasebnega sektorja
Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali pri razvoju tržnega gospodarstva v Iraku, in sicer z okrepitvijo naložbenega okolja, zagotovitvijo raznovrstnosti gospodarskih dejavnosti, napredkom pri privatizacijskem programu ter z izboljšanjem drugih pogojev za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest v zasebnem sektorju.
ČLEN 100
Turizem
1. Pogodbenici si prizadevata za izboljšanje njunega sodelovanja za zagotovitev uravnovnoteženega in trajnostnega razvoja turizma in sorodnih vprašanj.
2. Zato se pogodbenici strinjata o razvoju sodelovanja na področju turizma ter zlasti o izmenjavi informacij, izkušenj in najboljših praks v zvezi z organizacijo institucionalnega okvira v turističnem sektorju in s splošnim okoljem, v katerem turistična podjetja delujejo.
ČLEN 101
Finančne storitve
Pogodbenici sodelujeta z namenom približevanja njunih standardov in pravil, še zlasti:
(a) da se okrepi finančni sektor v Iraku;
(b) da se izboljšajo računovodski, nadzorni in regulativni sistemi v bančništvu, zavarovalništvu in drugih finančnih sektorjih v Iraku;
(c) pri izmenjavi informacij o zadevnih zakonih, ki se uporabljajo ali pripravljajo;
(d) pri razvoju skladnih revizijskih sistemov.
NASLOV IV
PRAVOSODJE, SVOBODA IN VARNOST
ČLEN 102
Pravna država
1. Pogodbenici pri svojem sodelovanju na področju pravosodja, svobode in varnosti izkazujeta nenehno zavezanost in namenjata posebno pozornost načelu pravne države, vključno z neodvisnostjo sodstva, dostopom do pravnega varstva in pravico do poštenega sojenja.
2. Pogodbenici sodelujeta pri nadaljnjem razvoju delovanja institucij na področju kazenskega pregona in pravosodja, vključno s krepitvijo zmogljivosti.
ČLEN 103
Pravno sodelovanje
1. Pogodbenici se strinjata, da bosta razvili pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah, predvsem glede ratifikacije in izvajanja večstranskih konvencij o pravosodnem sodelovanju v civilnih zadevah, zlasti konvencije haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu na področju mednarodnega pravnega sodelovanja in sodnih postopkov ter zaščito otrok.
2. Pogodbenici soglašata, da bosta olajšali in spodbujali alternativne možnosti reševanja civilnih in gospodarskih sporov, kadar koli je to mogoče, v skladu z veljavnimi mednarodnimi instrumenti.
3. Pogodbenici si bosta glede kazenskih zadev prizadevali okrepiti pravosodno sodelovanje o vzajemni pravni pomoči in izročanju. To bi po potrebi vključevalo pristop k ustreznim mednarodnim instrumentom Združenih narodov, vključno z Rimskim statutom Mednarodnega kazenskega sodišča, kot je navedeno v členu 7 tega sporazuma, in njihovo izvajanje.
ČLEN 104
Varstvo osebnih podatkov
1. Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali, da se izboljša raven varstva osebnih podatkov z upoštevanjem najvišjih mednarodnih standardov, kot so med drugim smernice Združenih narodov za urejanje računalniških osebnih datotek (Resolucija Generalne skupščine ZN 45/95 z dne 14. decembra 1990).
2. Sodelovanje pri varstvu osebnih podatkov lahko med drugim vključuje tehnično pomoč v obliki izmenjave informacij ter strokovnega znanja in izkušenj.
ČLEN 105
Sodelovanje na področju migracij in azila
1. Pogodbenici ponovno potrjujeta pomen skupnega upravljanja migracijskih tokov med njunimi ozemlji. Pogodbenici z namenom okrepitve medsebojnega sodelovanja vzpostavita poglobljen dialog o vseh vprašanjih, povezanih z migracijami, vključno z nezakonitimi migracijami, tihotapljenjem migrantov in trgovino z ljudmi, pa tudi z vključitvijo pomislekov v zvezi z migracijami v državne strategije za gospodarski in socialni razvoj področij izvora migrantov.
2. Sodelovanje temelji na posebni oceni potreb, ki se izvede s posvetovanjem med pogodbenicama in izvaja v skladu z zadevno veljavno zakonodajo Unije in veljavno nacionalno zakonodajo. To sodelovanje je osredotočeno zlasti na:
(a) glavne vzroke za migracije;
(b) razvoj in izvajanje nacionalnih zakonodaj in praks v zvezi z mednarodno zaščito, da bi upoštevali določbe Ženevske konvencije o položaju beguncev iz leta 1951 ter protokola iz leta 1967 in drugih ustreznih mednarodnih instrumentov ter da bi zagotovili spoštovanje načela »nevračanja« ob priznavanju, da sicer Irak še ni država pogodbenica Ženevske konvencije o položaju beguncev iz leta 1951 ter protokola iz leta 1967, da pa razmišlja o možnosti pristopa v prihodnosti;
(c) pravila o sprejemu ter pravice in položaj sprejetih oseb, pošteno obravnavo in vključevanje državljanov drugih držav, ki v državi prebivajo zakonito, izobraževanje in usposabljanje ter ukrepe proti rasizmu in ksenofobiji;
(d) oblikovanje učinkovite in preventivne politike proti nezakonitim migracijam, tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi, vključno z vprašanji učinkovitega boja proti mrežam tihotapcev in trgovine z ljudmi ter zaščite žrtev te trgovine;
(e) vračanje, v humanih in dostojanstvenih razmerah, oseb, ki nezakonito prebivajo, vključno s spodbujanjem prostovoljnega vračanja in ponovnega sprejema takih oseb v skladu z odstavkom 3;
(f) na vizumskem področju: na vprašanja, opredeljena kot vprašanja skupnega interesa, v okviru obstoječega schengenskega pravnega reda;
(g) na področju upravljanja in nadzora meja: na vprašanja o organizaciji, usposabljanju, najboljših praksah in drugih operativnih ukrepih na terenu in, kadar je potrebno, o opremi ob upoštevanju morebitne dvojne rabe take opreme.
3. Pogodbenici se v okviru sodelovanja za preprečitev in nadzor nezakonitih migracij dogovorita, da bosta ponovno sprejeli svoje nezakonite migrante. V ta namen:
(a) Irak ponovno sprejme vse svoje državljane, ki ne izpolnjujejo ali ki več ne izpolnjujejo veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice Unije na zahtevo slednje in brez nadaljnjih formalnosti;
(b) vsaka država članica Unije ponovno sprejme vse svoje državljane, ki ne izpolnjujejo ali ki več ne izpolnjujejo veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Iraka na zahtevo slednjega in brez nadaljnjih formalnosti.
4. Države članice Unije in Irak svojim državljanom zagotovijo ustrezne dokumente, ki potrjujejo njihovo istovetnost, ter tako dovolijo potovanja za namene ponovnega sprejema. Kadar oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, nima nikakršnih dokumentov ali drugih dokazov o svojem državljanstvu, pristojna diplomatska in konzularna predstavništva zadevne države članice ali Iraka na zahtevo Iraka ali zadevne države članice poskrbijo za razgovor z osebo, da se ugotovi njeno državljanstvo.
5. V tem okviru pogodbenici soglašata, da bosta na zahtevo druge pogodbenice, kot je določeno v členu 122, in čim prej sklenili sporazum o preprečevanju in nadzoru nezakonitih migracij ter o določitvi posebnih postopkov in obveznosti za ponovni sprejem, ki, če obe pogodbenici menita, da je to primerno, vključuje tudi ponovni sprejem državljanov drugih držav in oseb brez državljanstva.
6. Sodelovanje na tem področju bo potekalo ob popolnem upoštevanju pravic, obveznosti in odgovornosti pogodbenic, ki izhajajo iz zadevnega mednarodnega prava in mednarodnega humanitarnega prava.
ČLEN 106
Boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji
Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali in prispevali k boju proti organiziranemu, gospodarskemu in finančnemu kriminalu ter korupciji, ponarejanju in nezakonitim transakcijam s popolnim spoštovanjem njunih veljavnih vzajemnih mednarodnih obveznosti na tem področju, vključno z učinkovitim sodelovanjem pri izterjavi materialnih ali finančnih sredstev, ki izvirajo iz korupcijskih dejanj. Pogodbenici bosta spodbujali izvajanje Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njenih dopolnilnih protokolov ter Konvencije Združenih narodov proti korupciji.
ČLEN 107
Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma
1. Pogodbenici se strinjata, da si je treba prizadevati za preprečevanje uporabe njunih finančnih sistemov za pranje dohodkov iz vseh kriminalnih dejavnosti, vključno s trgovanjem s prepovedanimi drogami, korupcijo in financiranjem terorizma, ter pri tem sodelovati.
2. Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali na področju tehnične in upravne pomoči, namenjene razvoju in izvajanju predpisov in učinkovitemu delovanju mehanizmov za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. To sodelovanje sega do izterjave materialnih ali finančnih sredstev, ki izvirajo iz kaznivih dejanj.
3. Sodelovanje omogoča izmenjavo ustreznih informacij v okviru zadevnih zakonodaj in sprejetje ustreznih standardov za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, enakovrednih tistim, ki so jih je sprejeli projektna skupina za finančno ukrepanje na področju pranja denarja ter Unija in ustrezni mednarodni organi, dejavni na tem področju.
ČLEN 108
Boj proti prepovedanim drogam
1. Pogodbenici si bosta v skladu s svojimi zakoni in predpisi prizadevali za zmanjšanje dobave prepovedanih drog, trgovanja z njimi in povpraševanja po njih ter njihovega učinka na uživalce drog in družbo kot celoto ter za učinkovitejše preprečevanje preusmerjanja predhodnih kemičnih sestavin, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo drog in psihotropnih snovi. Pogodbenici v okviru sodelovanja zagotovita celosten in uravnotežen pristop v ta namen z zakonitimi tržnimi predpisi ter učinkovitim delovanjem in usklajevanjem med pristojnimi organi, vključno z organi na področjih zdravstva, izobraževanja, sociale, kazenskega pregona in pravosodja.
2. Pogodbenici se dogovorita o načinih sodelovanja za dosego teh ciljev. Ukrepi temeljijo na skupno dogovorjenih načelih v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, s politično deklaracijo in s posebno deklaracijo o smernicah za zmanjševanje povpraševanja po drogah, ki jo je junija 1998 na posebnem dvajsetem zasedanju o drogah sprejela Generalna skupščina Združenih narodov.
ČLEN 109
Kulturno sodelovanje
1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali dvostransko sodelovanje na področju kulture, da bi izboljšali medsebojno razumevanje in krepili kulturne vezi med pogodbenicama.
2. Pogodbenici podpirata izmenjavo informacij ter znanja in izkušenj, pa tudi pobud, ki prispevajo h krepitvi zmogljivosti, zlasti glede ohranjanja kulturne dediščine.
3. Pogodbenici krepita sodelovanje na področju boja proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami v skladu z zadevnimi resolucijami Varnostnega sveta ZN v zvezi z Irakom. Spodbujata ratifikacijo in učinkovito izvajanje zadevnih mednarodnih sporazumov, vključno s Konvencijo Unesca o sredstvih za prepoved in preprečevanje nezakonitega uvoza, izvoza in prenosa lastništva kulturnih dobrin iz leta 1970.
4. Pogodbenici spodbujata medkulturni dialog med posamezniki, kulturnimi ustanovami in organizacijami, ki predstavljajo organizirano civilno družbo iz Unije in Iraka.
5. Pogodbenici usklajujeta svoja prizadevanja na mednarodnih forumih, med drugim tudi v okviru Unesca, in/ali v drugih mednarodnih organih z namenom spodbujanja kulturne raznolikosti, zlasti v zvezi z ratifikacijo in izvajanjem Konvencije Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega izražanja.
ČLEN 110
Regionalno sodelovanje
1. Pogodbenici se strinjata, da bi moralo sodelovanje pripomoči k omogočanju in podpori stabilnosti Iraka in regionalnega povezovanja. V ta namen soglašata, da bosta spodbujali dejavnosti, namenjene krepitvi odnosov z Irakom, njegovimi sosedskimi državami in drugimi regionalnimi partnerji.
2. Pogodbenici se strinjata, da lahko sodelovanje med njima vključuje ukrepe, sprejete v okviru sporazumov o sodelovanju z drugimi državami v isti regiji, če so ti ukrepi skladni s tem sporazumom in so v njunem interesu.
3. Ne da bi se izključilo katero od področij, se pogodbenici strinjata, da se posebej obravnavajo naslednji ukrepi:
(a) spodbujanje trgovine znotraj regije;
(b) podpora regionalnim ustanovam in skupnim projektom ter pobudam, vzpostavljenim v okviru zadevnih regionalnih organizacij.
NASLOV V
INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE
ČLEN 111
Svet za sodelovanje
1. Ustanovi se svet za sodelovanje, ki nadzira izvajanja tega sporazuma. Sestane se enkrat letno na ministrski ravni. Prouči vsa glavna vprašanja, ki izhajajo iz okvira tega sporazuma, in vsa druga dvostranska ali mednarodna vprašanja skupnega interesa, da se dosežejo cilji tega sporazuma. Svet za sodelovanje lahko z medsebojnim soglasjem pogodbenic poda tudi ustrezna priporočila.
2. Svet za sodelovanje sestavljajo predstavniki pogodbenic.
3. Svet za sodelovanje sprejme svoj poslovnik.
4. Katera koli pogodbenica lahko na svet za sodelovanje naslovi kakršen koli spor glede uporabe ali razlage tega sporazuma.
5. Svet za sodelovanje lahko spor reši v obliki priporočila.
6. Določbe tega člena nimajo učinka in ne vplivajo na posebne določbe o reševanju sporov iz Naslova II tega sporazuma.
ČLEN 112
Odbor za sodelovanje in posebni pododbori
1. Ustanovi se odbor za sodelovanje, ki ga sestavljajo predstavniki pogodbenic in ki pomaga svetu za sodelovanju pri izvrševanju njegovih nalog.
2. Svet za sodelovanje se lahko odloči za ustanovitev kakršnega kolidrugega posebnega pododbora ali telesa, ki mu lahko pomaga pri izvrševanju njegovih nalog, ter za določitev sestave, nalog in načina delovanja tega pododbora ali telesa.
ČLEN 113
Parlamentarni odbor za sodelovanje
1. Ustanovi se parlamentarni odbor za sodelovanje. To je forum za sestajanje in izmenjavo mnenj članov iraškega parlamenta in Evropskega parlamenta.
2. Parlamentarni odbor za sodelovanje sestavljajo člani Evropskega parlamenta na eni strani in člani iraškega parlamenta na drugi.
3. Parlamentarni odbor za sodelovanje je obveščen o priporočilih sveta za sodelovanje.
4. Parlamentarni odbor za sodelovanje lahko svetu za sodelovanje daje priporočila.
ČLEN 114
Objekti in naprave
Za lažje sodelovanje v okviru tega sporazuma se pogodbenici strinjata, da bosta ustrezno pooblaščenim strokovnjakom in uradnikom, vključenim v izvajanje sodelovanja, v skladu z notranjimi pravili in predpisi pogodbenic zagotovili objekte in naprave, potrebne za izvajanje njihovih nalog.
ČLEN 115
Ozemeljska uporaba
Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemljih, na katerih se uporabljata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije, in sicer v skladu s pogoji iz navedenih pogodb, ter na drugi strani na ozemlju Iraka.
ČLEN 116
Začetek veljavnosti in podaljšanje
1. Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko depozitar prejme zadnje uradno obvestilo pogodbenic o dokončanju postopkov, potrebnih v ta namen.
2. Ta sporazum je sklenjen za obdobje desetih let. Samodejno se vsako leto podaljša, razen če ga vsaj šest mesecev pred iztekom njegove veljavnosti katera izmed pogodbenic odpove. Odpoved učinkuje šest mesecev po tem, ko je druga pogodbenica prejela uradno obvestilo. Taka odpoved ne vpliva na tekoče projekte, ki so se začeli v okviru tega sporazuma pred prejemom uradnega obvestila.
ČLEN 117
Začasna uporaba
1. Ne glede na člen 116 se Unija in Irak strinjata o začetku uporabljanja člena 1 in člena 2 ter naslovov I, II, III in V tega sporazuma od prvega dne v tretjem mesecu, ki sledi dnevu, ko sta se Unija in Irak uradno obvestila o dokončanju postopkov, potrebnih v ta namen. Uradna obvestila se pošljejo generalnemu sekretarju Sveta Evropske unije, ki je depozitar tega sporazuma.
2. Če pogodbenici v skladu z odstavkom 1 pred začetkom veljavnosti tega sporazuma uporabita kakšno njegovo določbo, se razume, da se kakršno koli sklicevanje v navedeni določbi na začetek veljavnosti tega sporazuma nanaša na datum, za katerega sta se pogodbenici dogovorili, da bosta začeli uporabljati navedeno določbo v skladu z odstavkom 1.
ČLEN 118
Nediskriminacije
Na področjih, ki jih zajema ta sporazum, in brez vpliva na katere koli posebne določbe tega sporazuma:
(a) dogovori, ki jih Irak uporablja v zvezi z Unijo, ne povzročajo nikakršne diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani ali njihovimi družbami ali podjetji;
(b) dogovori, ki jih uporablja Unija v zvezi z Irakom, ne povzročajo diskriminacije med iraškimi državljani ali iraškimi družbami ali podjetji.
ČLEN 119
Evolutivna klavzula
1. Pogodbenici lahko s skupnim dogovorom spremenita, revidirata in razširita ta sporazum, da bi izboljšali raven sodelovanja, med drugim z njegovo dopolnitvijo s sporazumi ali protokoli o določenih področjih ali dejavnostih.
2. Kar zadeva izvajanje tega sporazuma, lahko vsaka pogodbenica oblikuje predloge za razširitev obsega sodelovanja, pri čemer upošteva izkušnje, pridobljene z izvajanjem tega sporazuma. O kakršni koli razširitvi obsega sodelovanja iz tega sporazuma odloča svet za sodelovanje.
ČLEN 120
Drugi sporazumi
1. Brez vpliva na ustrezne določbe Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije niti ta sporazum niti ukrepi, sprejeti v skladu z njim, nikakor ne vplivajo na pristojnosti držav članic, da izvajajo dejavnosti dvostranskega sodelovanja z Irakom ali da sklepajo, če je to ustrezno, nove sporazume o sodelovanju z Irakom.
2. Ta sporazum ne vpliva na uporabo ali izvajanje zavez, ki jih ima posamezna pogodbenica v odnosih s tretjimi stranmi.
ČLEN 121
Neizvajanje Sporazuma
1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma, in zagotovita doseganje njegovih ciljev.
2. Če ena od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ni izpolnila obveznosti iz tega sporazuma, lahko sprejme ustrezne ukrepe. Preden to stori, mora svetu za sodelovanje v 30 dneh predložiti vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito proučitev položaja, da se najde rešitev, ki je za pogodbenici sprejemljiva.
Pri izbiri ukrepov morajo imeti prednost tisti, ki kar najmanj motijo uresničevanje tega sporazuma. O teh ukrepih se takoj uradno obvesti svet za sodelovanje, ki se na zahtevo druge pogodbenice o njih posvetuje.
3. Z odstopanjem od odstavka 2 lahko katera koli pogodbenica nemudoma sprejme ustrezne ukrepe v skladu z mednarodnim pravom v primeru:
(a) odpovedi tega sporazuma, ki ni sankcionirana s splošnimi pravili mednarodnega prava;
(b) kršitve bistvenih elementov tega sporazuma, navedenih v členih 2 in 5, s strani druge pogodbenice.
Druga pogodbenica lahko predlaga, da se v 15 dneh skliče nujni sestanek med pogodbenicama, na katerem se temeljito prouči položaj z namenom iskanja rešitve, ki je za pogodbenici sprejemljiva.
4. Z odstopanjem od odstavka 2, če ena pogodbenica meni, da druga pogodbenica ni izpolnila obveznosti iz Naslova II tega sporazuma, ima izključno pravico, da uporabi in spoštuje postopke reševanja sporov, določene v Oddelku VI Naslova II tega sporazuma.
ČLEN 122
Opredelitev pogodbenic
V tem sporazumu »pogodbenici« pomenita Unijo ali njene države članice ali Unijo in njene države članice v skladu z njihovimi pooblastili na eni strani ter Irak na drugi strani.
ČLEN 123
Verodostojna besedila
Ta sporazum je sestavljen dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in arabskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna. V primeru neskladij med besedili tega sporazuma obvelja besedilo različice, v jeziku katere so potekala pogajanja, v tem primeru v angleškem jeziku.
ČLEN 124
Priloge, dodatki, protokoli in opombe
Priloge, dodatki, protokoli in opombe k temu sporazumu so njegov sestavni del.
PRILOGA 1
JAVNA NAROČILA
Dodatek I
VKLJUČENA NAROČILA
Podpriloga 1
Subjekti centralne države, ki naročajo v skladu z določbami Poglavja II Oddelka V Naslova II tega sporazuma
Blago
   Prag               130 000 SDR
Storitve (navedene v Podprilogi 3)
   Prag               130 000 SDR
Gradnje (navedene v Podprilogi 4)
   Prag              5 000 000 SDR
Zaveze Iraka
1. Vsi subjekti centralne države, vključno z vsemi njihovimi podrejenimi subjekti, in vsi drugi subjekti, katerih politike javnega naročanja nadzira centralna država, ki so od nje odvisni ali na katere centralna država vpliva, ter vsi drugi subjekti, ki jih financira centralna država ali so pod upravljavskim nadzorom centralne države.
2. Okvirni seznam teh subjektov (nazivi se še lahko spremenijo):
Ministrstvo za kmetijstvo
Ministrstvo za komunikacije
Nacionalna komisija za komunikacije in medije
Komisija za javno integriteto
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za migracije
Ministrstvo za izobraževanje
Ministrstvo za električno energijo
Ministrstvo za okolje
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za visoko šolstvo in znanstvene raziskave
Ministrstvo za gradbeništvo in stanovanja (ter vsi njegovi podrejeni subjekti)
Ministrstvo za človekove pravice
Ministrstvo za industrijo in minerale (ter vsi njegovi podrejeni subjekti)
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za delo in socialne zadeve
Ministrstvo za občine in javna dela
Ministrstvo za nafto
Ministrstvo za načrtovanje in razvojno sodelovanje
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za trgovino
Ministrstvo za promet
Ministrstvo za vodne vire
Ministrstvo za mladino in šport
Državno ministrstvo za turizem in antikvitete
Državno ministrstvo za provincialne zadeve
Državno ministrstvo za ženske zadeve
Iraška centralna banka
državne univerze
Zaveze Unije
Subjekti Unije:
1. Svet Evropske unije
2. Evropska komisija
Naročniki držav članic:
1. Vsa ministrstva centralne države in osebe javnega prava
Za Unijo oseba javnega prava pomeni katero koli osebo, ki:
– je ustanovljena posebej zaradi zadovoljevanja potreb v splošnem interesu, ki nima industrijskega ali komercialnega značaja,
– je pravna oseba ter
– jo v glavnem financirajo država, regionalni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava ali ki so pod upravljanjem in nadzorom teh oseb ali imajo upravni, upravljavski ali nadzorni organ, v katerega več kot polovico članov imenujejo država, regionalni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava.
2. Naslednji subjekti centralne države, ki naročajo v skladu z določbami poglavja II Oddelka V Naslova II tega sporazuma (okvirni seznam)
OKVIRNI SEZNAM NAROČNIKOV, KI SO ORGANI CENTRALNE DRŽAVE, KOT SO DOLOČENI V DIREKTIVI ES O JAVNIH NAROČILIH
Belgija
+---------------------------------------------------------------+
|1. Services publics fédéraux (Ministries):           |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Chancellerie du Premier Ministre;             |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Personnel et Organisation;                 |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Budget et Contrôle de la Gestion;             |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Technologie de l'Information et de la Communication    |
|(Fedict);                           |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Affaires étrangeres, Commerce extérieur et Coopération au |
|Développement;                         |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Intérieur;                         |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Finances;                         |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Mobilité et Transports;                  |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;          |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité   |
|Sociale;                            |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et    |
|Environnement;                         |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Justice;                          |
+---------------------------------------------------------------+
|SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;        |
+---------------------------------------------------------------+
|Ministere de la Défense;                    |
+---------------------------------------------------------------+
|Service public de programmation Intégration sociale, Lutte   |
|contre la pauvreté et Economie sociale;            |
+---------------------------------------------------------------+
|Service public fédéral de Programmation Développement durable; |
+---------------------------------------------------------------+
|Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;|
+---------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|2. Régie des Bâtiments;                    |
+---------------------------------------------------------------+
|Office national de Sécurité sociale;              |
+---------------------------------------------------------------+
|Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs    |
|indépendants                          |
+---------------------------------------------------------------+
|Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;       |
+---------------------------------------------------------------+
|Office national des Pensions;                 |
+---------------------------------------------------------------+
|Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;       |
+---------------------------------------------------------------+
|Fond des Maladies professionnelles;              |
+---------------------------------------------------------------+
|Office national de l'Emploi;                  |
+---------------------------------------------------------------+
Bolgarija
– Администрация на Народното събрание
– Aдминистрация на Президента
– Администрация на Министерския съвет
– Конституционен съд
– Българска народна банка
– Министерство на външните работи
– Министерство на вътрешните работи
– Министерство на държавната администрация и административната реформа
– Министерство на извънредните ситуации
– Министерство на земеделието и храните
– Министерство на здравеопазването
– Министерство на икономиката и енергетиката
– Министерство на културата
– Министерство на образованието и науката
– Министерство на околната среда и водите
– Министерство на отбраната
– Министерство на правосъдието
– Министерство на регионалното развитие и благоустройството
– Министерство на транспорта
– Министерство на труда и социалната политика
– Министерство на финансите
Državne agencije, državne komisije, izvajalske agencije in drugi državni organi, ustanovljeni z zakonom ali uredbo sveta ministrov, katerih vloga je povezana z izvajanjem izvršilne oblasti:
– Агенция за ядрено регулиране
– Висша атестационна комисия
– Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
– Държавна комисия по сигурността на информацията
– Комисия за защита на конкуренцията
– Комисия за защита на личните данни
– Комисия за защита от дискриминация
– Комисия за регулиране на съобщенията
– Комисия за финансов надзор
– Патентно ведомство на Република България
– Сметна палата на Република България
– Агенция за приватизация
– Агенция за следприватизационен контрол
– Български институт по метрология
– Държавна агенция »Архиви”
– Държавна агенция »Държавен резерв и военновременни запаси«
– Държавна агенция »Национална сигурност«
– Държавна агенция за бежанците
– Държавна агенция за българите в чужбина
– Държавна агенция за закрила на детето
– Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
– Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
– Държавна агенция за младежта и спорта
– Държавна агенция по горите
– Държавна агенция по туризма
– Държавна комисия по стоковите борси и тържища
– Институт по публична администрация и европейска интеграция
– Национален статистически институт
– Национална агенция за оценяване и акредитация
– Националната агенция за професионално образование и обучение
– Национална комисия за борба с трафика на хора
– Агенция »Митници«
– Агенция за държавна и финансова инспекция
– Агенция за държавни вземания
– Агенция за социално подпомагане
– Агенция за хората с увреждания
– Агенция по вписванията
– Агенция по геодезия, картография и кадастър
– Агенция по енергийна ефективност
– Агенция по заетостта
– Агенция по обществени поръчки
– Българска агенция за инвестиции
– Главна дирекция »Гражданска въздухоплавателна администрация«
– Дирекция »Материално-техническо осигуряване и социално обслужване« на Министерство на вътрешните работи
– Дирекция »Оперативно издирване« на Министерство на вътрешните работи
– Дирекция »Финансово-ресурсно осигуряване« на Министерство на вътрешните работи
– Дирекция за национален строителен контрол
– Държавна комисия по хазарта
– Изпълнителна агенция »Автомобилна администрация«
– Изпълнителна агенция »Борба с градушките«
– Изпълнителна агенция »Българска служба за акредитация«
– Изпълнителна агенция »Военни клубове и информация«
– Изпълнителна агенция »Главна инспекция по труда«
– Изпълнителна агенция »Държавна собственост на Министерството на отбраната«
– Изпълнителна агенция »Железопътна администрация«
– Изпълнителна агенция »Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества«
– Изпълнителна агенция »Морска администрация«
– Изпълнителна агенция »Национален филмов център«
– Изпълнителна агенция »Пристанищна администрация«
– Изпълнителна агенция »Проучване и поддържане на река Дунав«
– Изпълнителна агенция »Социални дейности на Министерството на отбраната«
– Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
– Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
– Изпълнителна агенция по лекарствата
– Изпълнителна агенция по лозата и виното
– Изпълнителна агенция по околна среда
– Изпълнителна агенция по почвените ресурси
– Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
– Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
– Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
– Изпълнителна агенция по трансплантация
– Изпълнителна агенция по хидромелиорации
– Комисията за защита на потребителите
– Контролно-техническата инспекция
– Национален център за информация и документация
– Национален център по радиобиология и радиационна защита
– Национална агенция за приходите
– Национална ветеринарномедицинска служба
– Национална служба »Полиция«
– Национална служба »Пожарна безопасност и защита на населението«
– Национална служба за растителна защита
– Национална служба за съвети в земеделието
– Национална служба по зърното и фуражите
– Служба »Военна информация«
– Служба »Военна полиция«
– Фонд »Републиканска пътна инфраструктура«
– Авиоотряд 28
Češka
– Ministerstvo dopravy
– Ministerstvo financí
– Ministerstvo kultury
– Ministerstvo obrany
– Ministerstvo pro místní rozvoj
– Ministerstvo práce a sociálních věcí
– Ministerstvo průmyslu a obchodu
– Ministerstvo spravedlnosti
– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
– Ministerstvo vnitra
– Ministerstvo zahraničních věcí
– Ministerstvo zdravotnictví
– Ministerstvo zemědělství
– Ministerstvo životního prostředí
– Poslanecká sněmovna PČR
– Senát PČR
– Kancelář prezidenta
– Český statistický úřad
– Český úřad zeměměřičský a katastrální
– Úřad průmyslového vlastnictví
– Úřad pro ochranu osobních údajů
– Bezpečnostní informační služba
– Národní bezpečnostní úřad
– Česká akademie věd
– Vězeňská služba
– Český báňský úřad
– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
– Správa státních hmotných rezerv
– Státní úřad pro jadernou bezpečnost
– Česká národní banka
– Energetický regulační úřad
– Úřad vlády České republiky
– Ústavní soud
– Nejvyšší soud
– Nejvyšší správní soud
– Nejvyšší státní zastupitelství
– Nejvyšší kontrolní úřad
– Kancelář Veřejného ochránce práv
– Grantová agentura České republiky
– Státní úřad inspekce práce
– Český telekomunikační úřad
Danska
– Folketinget
– Rigsrevisionen
– Statsministeriet
– Udenrigsministeriet
– Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agencij in ustanov)
– Domstolsstyrelsen
– Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agencij in ustanov)
– Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agencij in ustanov)
– Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (več agencij in ustanov, vključno s Statens Serum Institut)
– Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (policijski komisar, državni tožilec, 1 direktorat in več agencij)
– Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 škofijskih uradov)
– Kulturministeriet — Ministrstvo za kulturo
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 oddelki in več ustanov)
– Miljøministeriet
5 styrelser (5 agencij)
– Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelser (1 agencija)
– Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktoraterog institutioner (4 direktorati in ustanove)
– Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (več agencij in ustanov, vključno z državnim laboratorijem Risoe in danskimi državnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami)
– Skatteministeriet
1 styrelse og institutioner (1 agencija in več ustanov)
– Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner (3 agencije in več ustanov)
– Transportministeriet
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 agencij in ustanov, vključno z Øresundsbrokonsortiet)
– Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agencije, 4 izobraževalne ustanove, 5 drugih institucij)
– Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskilligestyrelser og institutioner (več agencij in institucij)
– Klima- og Energiministeriet
3 styrelse og institutioner (3 agencije in ustanove)
Nemčija
– Auswärtiges Amt
– Bundeskanzleramt
– Bundesministerium für Arbeit und Soziales
– Bundesministerium für Bildung und Forschung
– Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
– Bundesministerium der Finanzen
– Bundesministerium des Innern (samo blago za civilno uporabo)
– Bundesministerium für Gesundheit
– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
– Bundesministerium der Justiz
– Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
– Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
– Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
– Bundesministerium der Verteidigung (razen blaga za vojaške namene)
– Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Estonija
– Vabariigi Presidendi Kantselei;
– Eesti Vabariigi Riigikogu;
– Eesti Vabariigi Riigikohus;
– Riigikontroll;
– Õiguskantsler;
– Riigikantselei;
– Rahvusarhiiv;
– Haridus- ja Teadusministeerium;
– Justiitsministeerium;
– Kaitseministeerium;
– Keskkonnaministeerium;
– Kultuuriministeerium;
– Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
– Põllumajandusministeerium;
– Rahandusministeerium;
– Siseministeerium;
– Sotsiaalministeerium;
– Välisministeerium;
– Keeleinspektsioon;
– Riigiprokuratuur;
– Teabeamet;
– Maa-amet;
– Keskkonnainspektsioon;
– Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;
– Muinsuskaitseamet;
– Patendiamet;
– Tarbijakaitseamet;
– Riigihangete Amet;
– Taimetoodangu Inspektsioon;
– Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;
– Veterinaar- ja Toiduamet
– Konkurentsiamet;
– Maksu –ja Tolliamet;
– Statistikaamet;
– Kaitsepolitseiamet;
– Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;
– Piirivalveamet;
– Politseiamet;
– Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;
– Keskkriminaalpolitsei;
– Päästeamet;
– Andmekaitse Inspektsioon;
– Ravimiamet;
– Sotsiaalkindlustusamet;
– Tööturuamet;
– Tervishoiuamet;
– Tervisekaitseinspektsioon;
– Tööinspektsioon;
– Lennuamet;
– Maanteeamet;
– Veeteede Amet;
– Julgestuspolitsei;
– Kaitseressursside Amet;
– Kaitseväe Logistikakeskus;
– Tehnilise Järelevalve Amet.
Irska
– President's Establishment
– Houses of the Oireachtas – [parlament]
– Department of the Taoiseach – [ministrski predsednik]
– Central Statistics Office
– Department of Finance
– Office of the Comptroller and Auditor General
– Office of the Revenue Commissioners
– Office of Public Works
– State Laboratory
– Office of the Attorney General
– Office of the Director of Public Prosecutions
– Valuation Office
– Office of the Commission for Public Service Appointments
– Public Appointments Service
– Office of the Ombudsman
– Chief State Solicitor's Office
– Department of Justice, Equality and Law Reform
– Courts Service
– Prisons Service
– Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
– Department of the Environment, Heritage and Local Government
– Department of Education and Science
– Department of Communications, Energy and Natural Resources
– Department of Agriculture, Fisheries and Food
– Department of Transport
– Department of Health and Children
– Department of Enterprise, Trade and Employment
– Department of Arts, Sports and Tourism
– Department of Defence
– Department of Foreign Affairs
– Department of Social and Family Affairs
– Department of Community, Rural and Gaeltacht — [galsko govoreče regije] Affairs
– Arts Council
– National Gallery.
Grčija
– Υπουργείο Εσωτερικών;
– Υπουργείο Εξωτερικών;
– Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;
– Υπουργείο Ανάπτυξης;
– Υπουργείο Δικαιοσύνης;
– Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;
– Υπουργείο Πολιτισμού;
– Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;
– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;
– Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;
– Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;
– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
– Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;
– Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;
– Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;
– Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;
– Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;
– Γενική Γραμματεία Ισότητας;
– Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
– Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;
– Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;
– Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;
– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;
– Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;
– Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;
– Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;
– Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;
– Εθνικό Τυπογραφείο;
– Γενικό Χημείο του Κράτους;
– Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;
– Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;
– Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;
– Πανεπιστήμιο Αιγαίου;
– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;
– Πανεπιστήμιο Πατρών;
– Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;
– Πολυτεχνείο Κρήτης;
– Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;
– Αιγινήτειο Νοσοκομείο;
– Αρεταίειο Νοσοκομείο;
– Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;
– Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;
– Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;
– Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;
– Γενικό Επιτελείο Στρατού;
– Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;
– Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;
– Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;
– Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;
– Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;
– Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
Španija
– Presidencia del Gobierno
– Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
– Ministerio de Justicia
– Ministerio de Defensa
– Ministerio de Economía y Hacienda
– Ministerio del Interior
– Ministerio de Fomento
– Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
– Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
– Ministerio de Trabajo e Inmigración
– Ministerio de la Presidencia
– Ministerio de Administraciones Públicas
– Ministerio de Cultura
– Ministerio de Sanidad y Consumo
– Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
– Ministerio de Vivienda
– Ministerio de Ciencia e Innovación
– Ministerio de Igualdad
Francija
(1) Ministrstva
– Services du Premier ministre
– Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
– Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
– Ministère chargé de la justice
– Ministère chargé de la défense
– Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
– Ministère chargé de l'éducation nationale
– Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
– Secrétariat d’Etat aux transports
– Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur
– Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
– Ministère chargé de la culture et de la communication
– Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
– Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
– Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
– Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
– Secrétariat d’Etat à la fonction publique
– Ministère chargé du logement et de la ville
– Secrétariat d’Etat à la coopération et à la francophonie
– Secrétariat d’Etat à l’outre-mer
– Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative
– Secrétariat d’Etat aux anciens combattants
– Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
– Secrétariat d’Etat en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques
– Secrétariat d’Etat aux affaires européennes,
– Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme
– Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme
– Secrétariat d’Etat à la politique de la ville
– Secrétariat d’Etat à la solidarité
– Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation
– Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi
– Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
– Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie
– Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale
– Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire
(2) Institucije, neodvisni organi in sodišča
– Présidence de la République
– Assemblée Nationale
– Sénat
– Conseil constitutionnel
– Conseil économique et social
– Conseil supérieur de la magistrature
– Agence française contre le dopage
– Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
– Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
– Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
– Autorité de sûreté nucléaire
– Autorité indépendante des marchés financiers
– Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
– Commission d’accès aux documents administratifs
– Commission consultative du secret de la défense nationale
– Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
– Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
– Commission nationale de déontologie de la sécurité
– Commission nationale du débat public
– Commission nationale de l’informatique et des libertés
– Commission des participations et des transferts
– Commission de régulation de l’énergie
– Commission de la sécurité des consommateurs
– Commission des sondages
– Commission de la transparence financière de la vie politique
– Conseil de la concurrence
– Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
– Conseil supérieur de l’audiovisuel
– Défenseur des enfants
– Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
– Haute autorité de santé
– Médiateur de la République
– Cour de justice de la République
– Tribunal des Conflits
– Conseil d'Etat
– Cours administratives d'appel
– Tribunaux administratifs
– Cour des Comptes
– Chambres régionales des Comptes
– Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)
(3) Državne javne ustanove
– Académie de France à Rome
– Académie de marine
– Académie des sciences d'outre-mer
– Académie des technologies
– Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
– Agence de biomédicine
– Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
– Agence française de sécurité sanitaire des aliments
– Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
– Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
– Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
– Agences de l'eau
– Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations
– Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
– Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
– Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances
– Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
– Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
– Bibliothèque publique d'information
– Bibliothèque nationale de France
– Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
– Caisse des Dépôts et Consignations
– Caisse nationale des autoroutes (CNA)
– Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
– Caisse de garantie du logement locatif social
– Casa de Velasquez
– Centre d'enseignement zootechnique
– Centre d'études de l'emploi
– Centre d'études supérieures de la sécurité sociale
– Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
– Centre hospitalier des Quinze-Vingts
– Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
– Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
– Centre des Monuments Nationaux
– Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
– Centre national des arts plastiques
– Centre national de la cinématographie
– Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)
– Centre national du livre
– Centre national de documentation pédagogique
– Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
– Centre national professionnel de la propriété forestière
– Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)
– Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
– Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
– Collège de France
– Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
– Conservatoire National des Arts et Métiers
– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
– Conservatoire national supérieur d'art dramatique
– Ecole centrale de Lille
– Ecole centrale de Lyon
– École centrale des arts et manufactures
– École française d'archéologie d'Athènes
– École française d'Extrême-Orient
– École française de Rome
– École des hautes études en sciences sociales
– Ecole du Louvre
– École nationale d'administration
– École nationale de l'aviation civile (ENAC)
– École nationale des Chartes
– École nationale d'équitation
– Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
– Écoles nationales d'ingénieurs
– Ecole nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
– Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
– École nationale de la magistrature
– Écoles nationales de la marine marchande
– École nationale de la santé publique (ENSP)
– École nationale de ski et d'alpinisme
– École nationale supérieure des arts décoratifs
– École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
– École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix
– Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
– École nationale supérieure des beaux-arts
– École nationale supérieure de céramique industrielle
– École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
– Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles
– Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
– Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
– Écoles nationales vétérinaires
– École nationale de voile
– Écoles normales supérieures
– École polytechnique
– École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
– École de sylviculture Crogny (Aube)
– École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)
– École de viticulture — Avize (Marne)
– Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon
– Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
– Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
– Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
– Fondation Carnegie
– Fondation Singer-Polignac
– Haras nationaux
– Hôpital national de Saint-Maurice
– Institut des hautes études pour la science et la technologie
– Institut français d'archéologie orientale du Caire
– Institut géographique national
– Institut National de l'origine et de la qualité
– Institut national des hautes études de sécurité
– Institut de veille sanitaire
– Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
– Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)
– Institut National d'Horticulture
– Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
– Institut national des jeunes aveugles — Paris
– Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
– Institut national des jeunes sourds — Chambéry
– Institut national des jeunes sourds — Metz
– Institut national des jeunes sourds — Paris
– Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)
– Institut national de la propriété industrielle
– Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
– Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
– Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)
– Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)
– Institut national de recherches archéologiques préventives
– Institut National des Sciences de l'Univers
– Institut National des Sports et de l'Education Physique
– Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés
– Instituts nationaux polytechniques
– Instituts nationaux des sciences appliquées
– Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
– Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
– Institut de Recherche pour le Développement
– Instituts régionaux d'administration
– Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
– Institut supérieur de mécanique de Paris
– Instituts Universitaires de Formation des Maîtres
– Musée de l'armée
– Musée Gustave-Moreau
– Musée national de la marine
– Musée national J.-J.-Henner
– Musée du Louvre
– Musée du Quai Branly
– Muséum National d'Histoire Naturelle
– Musée Auguste-Rodin
– Observatoire de Paris
– Office français de protection des réfugiés et apatrides
– Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
– Office national de la chasse et de la faune sauvage
– Office National de l'eau et des milieux aquatiques
– Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
– Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
– Ordre national de la Légion d'honneur
– Palais de la découverte
– Parcs nationaux
– Universités
(4) Drugi nacionalni javni organi
– Union des groupements d'achats publics (UGAP)
– Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)
– Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
– Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
– Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
Italija
(1) Naročniki
– Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Ministero degli Affari Esteri
– Ministero dell’Interno
– Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
– Ministero della Difesa
– Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Ministero dello Sviluppo Economico
– Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
– Ministero dell’Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
– Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
– Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
(2) Drugi nacionalni javni organi:
– CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
Ciper
– Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
– Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
– Υπουργικό Συμβούλιο
– Βουλή των Αντιπροσώπων
– Δικαστική Υπηρεσία
– Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
– Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
– Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
– Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
– Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
– Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
– Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
– Γραφείο Προγραμματισμού
– Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
– Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
– Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
– Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
– Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
– Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
– Υπουργείο Άμυνας
– Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
– Τμήμα Γεωργίας
– Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
– Τμήμα Δασών
– Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
– Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
– Μετεωρολογική Υπηρεσία
– Τμήμα Αναδασμού
– Υπηρεσία Μεταλλείων
– Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
– Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
– Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
– Αστυνομία
– Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
– Τμήμα Φυλακών
– Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
– Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
– Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
– Τμήμα Εργασίας
– Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
– Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
– Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
– Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
– Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
– Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
– Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
– Υπουργείο Εσωτερικών
– Επαρχιακές Διοικήσεις
– Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
– Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
– Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
– Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
– Πολιτική Άμυνα
– Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
– Υπηρεσία Ασύλου
– Υπουργείο Εξωτερικών
– Υπουργείο Οικονομικών
– Τελωνεία
– Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
– Στατιστική Υπηρεσία
– Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
– Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
– Κυβερνητικό Τυπογραφείο
– Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
– Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
– Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
– Τμήμα Δημοσίων Έργων
– Τμήμα Αρχαιοτήτων
– Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
– Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
– Τμήμα Οδικών Μεταφορών
– Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
– Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
– Υπουργείο Υγείας
– Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
– Γενικό Χημείο
– Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
– Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
– Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Latvija
(a) Ministrstva, sektretariati ministrstev za posebne naloge in njihove podrejene institucije
– Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes
– Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes
– Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes
– Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
– Satversmes aizsardzības birojs
(b) Druge državne institucije
– Augstākā tiesa
– Centrālā vēlēšanu komisija
– Finanšu un kapitāla tirgus komisija
– Latvijas Banka
– Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
– Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
– Satversmes tiesa
– Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
– Valsts kontrole
– Valsts prezidenta kanceleja
– Tiesībsarga birojs
– Nacionālā radio un televīzijas padome
– Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (druge državne institucije, ki niso podrejene ministrstvom)
Litva
– Prezidentūros kanceliarija
– Seimo kanceliarija
– Institucije, odgovorne Seimas [parlament]:
– Lietuvos mokslo taryba;
– Seimo kontrolierių įstaiga;
– Valstybės kontrolė;
– Specialiųjų tyrimų tarnyba;
– Valstybės saugumo departamentas;
– Konkurencijos taryba;
– Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
– Vertybinių popierių komisija;
– Ryšių reguliavimo tarnyba;
– Nacionalinė sveikatos taryba;
– Etninės kultūros globos taryba;
– Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
– Valstybinė kultūros paveldo komisija;
– Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;
– Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;
– Valstybinė lietuvių kalbos komisija;
– Vyriausioji rinkimų komisija;
– Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
– Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
– Vyriausybės kanceliarija
– Institucije, odgovorne Vyriausybės [vlada]:
– Ginklų fondas;
– Informacinės visuomenės plėtros komitetas;
– Kūno kultūros ir sporto departamentas;
– Lietuvos archyvų departamentas;
– Mokestinių ginčų komisija;
– Statistikos departamentas;
– Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;
– Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;
– Viešųjų pirkimų tarnyba;
– Narkotikų kontrolės departamentas;
– Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;
– Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
– Valstybinė lošimų priežiūros komisija;
– Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
– Vyriausioji administracinių ginčų komisija;
– Draudimo priežiūros komisija;
– Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;
– Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
– Konstitucinis Teismas
– Lietuvos bankas
– Aplinkos ministerija
– Institucije pod Aplinkos ministerija [ministrstvo za okolje]:
– Generalinė miškų urėdija;
– Lietuvos geologijos tarnyba;
– Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
– Lietuvos standartizacijos departamentas;
– Nacionalinis akreditacijos biuras;
– Valstybinė metrologijos tarnyba;
– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
– Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.
– Finansų ministerija
– Institucije pod Finansų ministerija [ministrstvo za finance]:
– Muitinės departamentas;
– Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;
– Valstybinė mokesčių inspekcija;
– Finansų ministerijos mokymo centras.
– Krašto apsaugos ministerija
– Institucije pod Krašto apsaugos ministerijos [ministrstvo za nacionalno obrambo]:
– Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;
– Centralizuota finansų ir turto tarnyba;
– Karo prievolės administravimo tarnyba;
– Krašto apsaugos archyvas;
– Krizių valdymo centras;
– Mobilizacijos departamentas;
– Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;
– Infrastruktūros plėtros departamentas;
– Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.
– Lietuvos kariuomenė
– Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
– Kultūros ministerija
– Institucije pod Kultūros ministerijos [ministrstvo za kulturo]:
– Kultūros paveldo departamentas;
– Valstybinė kalbos inspekcija.
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
– Institucije pod Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [ministrstvo za socialno varnost in delo]:
– Garantinio fondo administracija;
– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;
– Lietuvos darbo birža;
– Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;
– Trišalės tarybos sekretoriatas;
– Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;
– Darbo inspekcija;
– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;
– Ginčų komisija;
– Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
– Neįgaliųjų reikalų departamentas.
– Susisiekimo ministerija
– Institucije pod Susisiekimo ministerijos [ministrstvo za promet in komunikacije]:
– Lietuvos automobilių kelių direkcija;
– Valstybinė geležinkelio inspekcija;
– Valstybinė kelių transporto inspekcija;
– Pasienio kontrolės punktų direkcija.
– Sveikatos apsaugos ministerija
– Institucije pod Sveikatos apsaugos ministerijos [ministrstvo za zdravje]:
– Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;
– Valstybinė ligonių kasa;
– Valstybinė medicininio audito inspekcija;
– Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;
– Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;
– Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;
– Farmacijos departamentas;
– Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;
– Lietuvos bioetikos komitetas;
– Radiacinės saugos centras.
– Švietimo ir mokslo ministerija
– Institucije pod Švietimo ir mokslo ministerijos [ministrstvo za šolstvo in znanost]:
– Nacionalinis egzaminų centras;
– Studijų kokybės vertinimo centras.
– Teisingumo ministerija
– Institucije pod Teisingumo ministerijos [ministrstvo za pravosodje]:
– Kalėjimų departamentas;
– Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;
– Europos teisės departamentas
– Ūkio ministerija
– Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [ministrstvo za gospodarstvo]:
– Įmonių bankroto valdymo departamentas;
– Valstybinė energetikos inspekcija;
– Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;
– Valstybinis turizmo departamentas
– Užsienio reikalų ministerija
– Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
– Vidaus reikalų ministerija
– Institucije pod Vidaus reikalų ministerijos [ministrstvo za notranje zadeve]:
– Asmens dokumentų išrašymo centras;
– Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
– Gyventojų registro tarnyba;
– Policijos departamentas;
– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;
– Turto valdymo ir ūkio departamentas;
– Vadovybės apsaugos departamentas;
– Valstybės sienos apsaugos tarnyba;
– Valstybės tarnybos departamentas;
– Informatikos ir ryšių departamentas;
– Migracijos departamentas;
– Sveikatos priežiūros tarnyba;
– Bendrasis pagalbos centras.
– Žemės ūkio ministerija
– Institucije pod Žemės ūkio ministerijos [ministrstvo za kmetijstvo]:
– Nacionalinė mokėjimo agentūra;
– Nacionalinė žemės tarnyba;
– Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;
– Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;
– Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;
– Žuvininkystės departamentas
– Teismai [sodišča]:
– Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;
– Lietuvos apeliacinis teismas;
– Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;
– apygardų teismai;
– apygardų administraciniai teismai;
– apylinkių teismai;
– Nacionalinė teismų administracija
– Generalinė prokuratūra
– Drugi subjekti centralne javne uprave (institucijos [institucije], įstaigos [ustanove], tarnybos [agencije])
– Aplinkos apsaugos agentūra;
– Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;
– Aplinkos projektų valdymo agentūra;
– Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;
– Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;
– Valstybinė miškotvarkos tarnyba;
– Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;
– Lietuvos AIDS centras;
– Nacionalinis organų transplantacijos biuras;
– Valstybinis patologijos centras;
– Valstybinis psichikos sveikatos centras;
– Lietuvos sveikatos informacijos centras;
– Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;
– Valstybinis aplinkos sveikatos centras;
– Respublikinis mitybos centras;
– Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;
– Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;
– Visuomenės sveikatos ugdymo centras;
– Muitinės kriminalinė tarnyba;
– Muitinės informacinių sistemų centras;
– Muitinės laboratorija;
– Muitinės mokymo centras;
– Valstybinis patentų biuras;
– Lietuvos teismo ekspertizės centras;
– Centrinė hipotekos įstaiga;
– Lietuvos metrologijos inspekcija;
– Civilinės aviacijos administracija;
– Lietuvos saugios laivybos administracija;
– Transporto investicijų direkcija;
– Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;
– Pabėgėlių priėmimo centras
Luksemburg
– Ministère d’Etat
– Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration
– Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
– Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
– Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
– Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
– Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle
– Ministère de l’Egalité des chances
– Ministère de l’Environnement
– Ministère de la Famille et de l’Intégration
– Ministère des Finances
– Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
– Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire
– Ministère de la Justice
– Ministère de la Santé
– Ministère de la Sécurité sociale
– Ministère des Transports
– Ministère du Travail et de l’Emploi
– Ministère des Travaux publics
Madžarska
– Egészségügyi Minisztérium
– Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
– Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
– Honvédelmi Minisztérium
– Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
– Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
– Külügyminisztérium
– Miniszterelnöki Hivatal
– Oktatási és Kulturális Minisztérium
– Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
– Pénzügyminisztérium
– Szociális és Munkaügyi Minisztérium
– Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
Malta
– Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
– Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
– Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)
– Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
– Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
– Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
– Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)
– Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
– Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
– Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil- Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
– Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
– Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)
– Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
– Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
Nizozemska
– Ministerie van Algemene Zaken
– Bestuursdepartement
– Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
– Rijksvoorlichtingsdienst
– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
– Bestuursdepartement
– Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
– Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
– Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
– Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
– Ministerie van Buitenlandse Zaken
– Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
– Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
– Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
– Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
– Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
– Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (podporne službe, ki spadajo pod generalnega sekretarja in namestnika generalnega sekretarja)
– Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
– Ministerie van Defensie — (Ministrstvo za obrambo)
– Bestuursdepartement
– Commando Diensten Centra (CDC)
– Defensie Telematica Organisatie (DTO)
– Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
– De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
– Defensie Materieel Organisatie (DMO)
– Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
– Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
– Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
– Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
– Ministerie van Economische Zaken
– Bestuursdepartement
– Centraal Planbureau (CPB)
– SenterNovem
– Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
– Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
– Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
– Agentschap Telecom
– Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)
– Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
– Octrooicentrum Nederland
– Consumentenautoriteit
– Ministerie van Financiën
– Bestuursdepartement
– Belastingdienst Automatiseringscentrum
– Belastingdienst
– de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (različni oddelki davčne in carinske uprave na celotnem ozemlju Nizozemske)
– Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))
– Belastingdienst Opleidingen
– Dienst der Domeinen
– Ministerie van Justitie
– Bestuursdepartement
– Dienst Justitiële Inrichtingen
– Raad voor de Kinderbescherming
– Centraal Justitie Incasso Bureau
– Openbaar Ministerie
– Immigratie en Naturalisatiedienst
– Nederlands Forensisch Instituut
– Dienst Terugkeer & Vertrek
– Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
– Bestuursdepartement
– Dienst Regelingen (DR)
– Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
– Algemene Inspectiedienst (AID)
– Dienst Landelijk Gebied (DLG)
– Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
– Bestuursdepartement
– Inspectie van het Onderwijs
– Erfgoedinspectie
– Centrale Financiën Instellingen
– Nationaal Archief
– Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
– Onderwijsraad
– Raad voor Cultuur
– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
– Bestuursdepartement
– Inspectie Werk en Inkomen
– Agentschap SZW
– Ministerie van Verkeer en Waterstaat
– Bestuursdepartement
– Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
– Directoraat-generaal Personenvervoer
– Directoraat-generaal Water
– Centrale diensten (osrednje službe)
– Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
– Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
– Rijkswaterstaat, Bestuur
– De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (posamezni regijski oddelki Generalnega direktorata za javna dela in upravljanje vode)
– De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (posamezne specializirane službe Generalnega direktorata za javna dela in upravljanje vode)
– Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
– Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
– Bouwdienst
– Corporate Dienst
– Data ICT Dienst
– Dienst Verkeer en Scheepvaart
– Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
– Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
– Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
– Waterdienst
– Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
– Port state Control
– Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
– Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
– Toezichthouder Beheer Eenheid Water
– Toezichthouder Beheer Eenheid Land
– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
– Bestuursdepartement
– Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
– Directoraat-generaal Ruimte
– Directoraat-general Milieubeheer
– Rijksgebouwendienst
– VROM Inspectie
– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
– Bestuursdepartement
– Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
– Inspectie Gezondheidszorg
– Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
– Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
– Sociaal en Cultureel Planbureau
– Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
– Tweede Kamer der Staten-Generaal
– Eerste Kamer der Staten-Generaal
– Raad van State
– Algemene Rekenkamer
– Nationale Ombudsman
– Kanselarij der Nederlandse Orden
– Kabinet der Koningin
– Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
Avstrija
– Bundeskanzleramt
– Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
– Bundesministerium für Finanzen
– Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
– Bundesministerium für Inneres
– Bundesministerium für Justiz
– Bundesministerium für Landesverteidigung
– Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
– Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
– Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
– Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
– Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
– Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
– Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft mbH
– Bundesbeschaffung GmbH
– Bundesrechenzentrum GmbH
Poljska
– Kancelaria Prezydenta RP
– Kancelaria Sejmu RP
– Kancelaria Senatu RP
– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
– Sąd Najwyższy
– Naczelny Sąd Administracyjny
– Wojewódzkie sądy administracyjne
– Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne
– Trybunał Konstytucyjny
– Najwyższa Izba Kontroli
– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
– Biuro Rzecznika Praw Dziecka
– Biuro Ochrony Rządu
– Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
– Centralne Biuro Antykorupcyjne
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
– Ministerstwo Finansów
– Ministerstwo Gospodarki
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Ministerstwo Edukacji Narodowej
– Ministerstwo Obrony Narodowej
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Ministerstwo Skarbu Państwa
– Ministerstwo Sprawiedliwości
– Ministerstwo Infrastruktury
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Ministerstwo Środowiska
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Ministerstwo Spraw Zagranicznych
– Ministerstwo Zdrowia
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
– Urząd Regulacji Energetyki
– Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
– Urząd Transportu Kolejowego
– Urząd Dozoru Technicznego
– Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
– Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
– Urząd Zamówień Publicznych
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
– Urząd Lotnictwa Cywilnego
– Urząd Komunikacji Elektronicznej
– Wyższy Urząd Górniczy
– Główny Urząd Miar
– Główny Urząd Geodezji i Kartografii
– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
– Główny Urząd Statystyczny
– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
– Państwowa Komisja Wyborcza
– Państwowa Inspekcja Pracy
– Rządowe Centrum Legislacji
– Narodowy Fundusz Zdrowia
– Polska Akademia Nauk
– Polskie Centrum Akredytacji
– Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
– Polska Organizacja Turystyczna
– Polski Komitet Normalizacyjny
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– Komisja Nadzoru Finansowego
– Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
– Komenda Główna Policji
– Komenda Główna Straży Granicznej
– Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
– Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
– Główny Inspektorat Transportu Drogowego
– Główny Inspektorat Farmaceutyczny
– Główny Inspektorat Sanitarny
– Główny Inspektorat Weterynarii
– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– Agencja Wywiadu
– Agencja Mienia Wojskowego
– Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– Agencja Rynku Rolnego
– Agencja Nieruchomości Rolnych
– Państwowa Agencja Atomistyki
– Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
– Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Agencja Rezerw Materiałowych
– Narodowy Bank Polski
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
– Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
– Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
– Państwowe Gospodarstwo Leśne »Lasy Państwowe«
– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
– Urzędy wojewódzkie
– Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda
Portugalska
– Presidência do Conselho de Ministros
– Ministério das Finanças e da Administração Pública
– Ministério da Defesa Nacional
– Ministério dos Negócios Estrangeiros
– Ministério da Administração Interna
– Ministério da Justiça
– Ministério da Economia e da Inovação
– Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
– Ministério da Educação
– Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
– Ministério da Cultura
– Ministério da Saúde
– Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
– Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
– Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
– Presidência da República
– Tribunal Constitucional
– Tribunal de Contas
– Provedoria de Justiça
Romunija
– Administraţia Prezidenţială
– Senatul României
– Camera Deputaţilor
– Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie
– Curtea Constituţională
– Consiliul Legislativ
– Curtea de Conturi
– Consiliul Superior al Magistraturii
– Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie
– Secretariatul General al Guvernului
– Cancelaria primului ministru
– Ministerul Afacerilor Externe
– Ministerul Economiei şi Finanţelor
– Ministerul Justiţiei
– Ministerul Apărării
– Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
– Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse
– Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale
– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
– Ministerul Transporturilor
– Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei
– Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului
– Ministerul Sănătăţii Publice
– Ministerul Culturii şi Cultelor
– Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
– Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
– Serviciul Român de Informaţii
– Serviciul de Informaţii Externe
– Serviciul de Protecţie şi Pază
– Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
– Consiliul Naţional al Audiovizualului
– Consiliul Concurenţei (CC)
– Direcţia Naţională Anticorupţie
– Inspectoratul General de Poliţie
– Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
– Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
– Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice(ANRSC)
– Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
– Autoritatea Navală Română
– Autoritatea Feroviară Română
– Autoritatea Rutieră Română
– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
– Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
– Autoritatea Naţională pentru Turism
– Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor
– Autoritatea Naţională pentru Tineret
– Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica
– Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
– Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
– Autoritatea Electorală Permanente
– Agenţia pentru Strategii Guvernamentale
– Agenţia Naţională a Medicamentului
– Agenţia Naţională pentru Sport
– Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
– Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
– Agenţia Română pentru Conservarea Energiei
– Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
– Agenţia Română pentru Investiţii Străine
– Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
– Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
– Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială
– Agenţia Naţională Anti-doping
– Agenţia Nucleară
– Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei
– Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei
– Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
– Agenţia naţională Antidrog
Slovenija
– Predsednik Republike Slovenije
– Državni zbor Republike Slovenije
– Državni svet Republike Slovenije
– Varuh človekovih pravic
– Ustavno sodišče Republike Slovenije
– Računsko sodišče Republike Slovenije
– Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
– Slovenska akademija znanosti in umetnosti
– Vladne službe
– Ministrstvo za finance
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Ministrstvo za obrambo
– Ministrstvo za pravosodje
– Ministrstvo za gospodarstvo
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za promet
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
– Ministrstvo za zdravje
– Ministrstvo za javno upravo
– Ministrstvo za šolstvo in šport
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
– Ministrstvo za kulturo
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije
– višja sodišča
– okrožna sodišča
– okrajna sodišča
– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
– Okrožna državna tožilstva
– Državno pravobranilstvo
– Upravno sodišče Republike Slovenije
– Višje delovno in socialno sodišče
– delovna sodišča
– Davčna uprava Republike Slovenije
– Carinska uprava Republike Slovenije
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
– Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
– Uprava Republike Slovenije za javna plačila
– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
– Policija
– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
– Generalštab Slovenske vojske
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
– Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
– Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
– Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije
– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
– Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
– Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
– Veterinarska uprava Republike Slovenije
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
– Direkcija Republike Slovenije za ceste
– Prometni inšpektorat Republike Slovenije
– Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
– Agencija Republike Slovenije za okolje
– Geodetska uprava Republike Slovenije
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
– Inšpektorat Republike Slovenije za delo
– Zdravstveni inšpektorat
– Urad Republike Slovenije za kemikalije
– Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
– Urad Republike Slovenije za meroslovje
– Urad za visoko šolstvo
– Urad Republike Slovenije za mladino
– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
– Arhiv Republike Slovenije
– Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
– Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
– Služba vlade za zakonodajo
– Služba vlade za evropske zadeve
– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
– Urad vlade za komuniciranje
– Urad za enake možnosti
– Urad za verske skupnosti
– Urad za narodnosti
– Urad za makroekonomske analize in razvoj
– Statistični urad Republike Slovenije
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
– Protokol Republike Slovenije
– Urad za varovanje tajnih podatkov
– Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
– Informacijski pooblaščenec
– Državna volilna komisija
Slovaška
Ministrstva in drugi centralni vladni organi, kakor so navedeni v Zakonu št. 575/2001 Z.z. o strukturi dejavnosti vlade in organov centralne države uprave, kakor so navedeni v poznejših predpisih:
– Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky
– Národná rada Slovenskej republiky
– Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
– Ministerstvo financií Slovenskej republiky
– Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
– Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
– Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
– Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
– Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
– Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
– Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
– Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
– Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
– Úrad vlády Slovenskej republiky
– Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
– Štatistický úrad Slovenskej republiky
– Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
– Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
– Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
– Úrad pre verejné obstarávanie
– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
– Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
– Národný bezpečnostný úrad
– Ústavný súd Slovenskej republiky
– Najvyšší súd Slovenskej republiky
– Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
– Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
– Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
– Úrad pre finančný trh
– Úrad na ochranu osobných údajov
– Kancelária verejného ochrancu práv
Finska
– Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet
– Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet
– Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE
– Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen
– Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet
– Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket
– Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet
– Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK
– Rautatievirasto – Järnvägsverket
– Tiehallinto – Vägförvaltningen
– Viestintävirasto – Kommunikationsverket
– Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet
– Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket
– Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket
– Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket
– Oikeusministeriö – Justitieministeriet
– Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå
– Tuomioistuimet – domstolar
– Korkein oikeus – Högsta domstolen
– Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen
– Hovioikeudet – hovrätter
– Käräjäoikeudet – tingsrätter
– Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar
– Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen
– Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen
– Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen
– Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
– Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
– HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
– Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå
– Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
– Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral
– Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral
– Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet
– Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen
– Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor
– Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket
– Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
– Rikoksentorjuntaneuvosto – Rådet för brottsförebyggande
– Saamelaiskäräjät – Sametinget
– Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet
– Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
– Opetusministeriö – Undervisningsministeriet
– Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen
– Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå
– Puolustusministeriö – Försvarsministeriet
– Puolustusvoimat – Försvarsmakten
– Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet
– Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen
– Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen
– Liikkuva poliisi – Rörliga polisen
– Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
– Lääninhallitukset – Länstyrelserna
– Suojelupoliisi – Skyddspolisen
– Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan
– Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral
– Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral
– Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors
– Pelastusopisto – Räddningsverket
– Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket
– Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket
– Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral
– Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet
– Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
– Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet
– Lääkelaitos – Läkemedelsverket
– Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården
– Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen
– Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet
– Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
– Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral
– Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes
– Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen
– Työ- ja Elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet
– Kuluttajavirasto – Konsumentverket
– Kilpailuvirasto – Konkurrensverket
– Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen
– Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå
– Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande
– Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket
– Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen
– Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen
– Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen
– Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande
– Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen
– Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus − Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
– Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen
– Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral
– Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden
– Työneuvosto – Arbetsrådet
– Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå
– Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet
– Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli
– Valtiovarainministeriö – Finansministeriet
– Valtiokonttori – Statskontoret
– Verohallinto – Skatteförvaltningen
– Tullilaitos – Tullverket
– Tilastokeskus – Statistikcentralen
– Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral
– Ympäristöministeriö – Miljöministeriet
– Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral
– Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
– Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk
Švedska
A
– Affärsverket svenska kraftnät
– Akademien för de fria konsterna
– Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
– Allmänna pensionsfonden
– Allmänna reklamationsnämnden
– Ambassader
– Ansvarsnämnd, statens
– Arbetsdomstolen
– Arbetsförmedlingen
– Arbetsgivarverk, statens
– Arbetslivsinstitutet
– Arbetsmiljöverket
– Arkitekturmuseet
– Arrendenämnder
– Arvsfondsdelegationen
B
– Banverket
– Barnombudsmannen
– Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
– Bergsstaten
– Biografbyrå, statens
– Biografiskt lexikon, svenskt
– Birgittaskolan
– Blekinge tekniska högskola
– Bokföringsnämnden
– Bolagsverket
– Bostadsnämnd, statens
– Bostadskreditnämnd, statens
– Boverket
– Brottsförebyggande rådet
– Brottsoffermyndigheten
C
– Centrala studiestödsnämnden
D
– Danshögskolan
– Datainspektionen
– Departementen
– Domstolsverket
– Dramatiska institutet
E
– Ekeskolan
– Ekobrottsmyndigheten
– Ekonomistyrningsverket
– Ekonomiska rådet
– Elsäkerhetsverket
– Energimarknadsinspektionen
– Energimyndighet, statens
– EU/FoU-rådet
– Exportkreditnämnden
– Exportråd, Sveriges
F
– Fastighetsmäklarnämnden
– Fastighetsverk, statens
– Fideikommissnämnden
– Finansinspektionen
– Finanspolitiska rådet
– Finsk-svenska gränsälvskommissionen
– Fiskeriverket
– Flygmedicincentrum
– Folkhälsoinstitut, statens
– Fonden för fukt- och mögelskador
– Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
– Folke Bernadotteakademin
– Forskarskattenämnden
– Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
– Fortifikationsverket
– Forum för levande historia
– Försvarets materielverk
– Försvarets radioanstalt
– Försvarets underrättelsenämnd
– Försvarshistoriska museer, statens
– Försvarshögskolan
– Försvarsmakten
– Försäkringskassan
G
– Gentekniknämnden
– Geologiska undersökning
– Geotekniska institut, statens
– Giftinformationscentralen
– Glesbygdsverket
– Grafiska institutet och institutet för högre kommunika­tion- och reklamutbildning
– Granskningsnämnden för radio och TV
– Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
– Gymnastik- och Idrottshögskolan
– Göteborgs universitet
H
– Handelsflottans kultur- och fritidsråd
– Handelsflottans pensionsanstalt
– Handelssekreterare
– Handelskamrar, auktoriserade
– Handikappombudsmannen
– Handikappråd, statens
– Harpsundsnämnden
– Haverikommission, statens
– Historiska museer, statens
– Hjälpmedelsinstitutet
– Hovrätterna
– Hyresnämnder
– Häktena
– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
– Högskolan Dalarna
– Högskolan i Borås
– Högskolan i Gävle
– Högskolan i Halmstad
– Högskolan i Kalmar
– Högskolan i Karlskrona/Ronneby
– Högskolan i Kristianstad
– Högskolan i Skövde
– Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
– Högskolan på Gotland
– Högskolans avskiljandenämnd
– Högskoleverket
– Högsta domstolen
I
– ILO-kommittén
– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
– Inspektionen för strategiska produkter
– Institut för kommunikationsanalys, statens
– Institut för psykosocial medicin, statens
– Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
– Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
– Institutet för rymdfysik
– Institutet för tillväxtpolitiska studier
– Institutionsstyrelse, statens
– Insättningsgarantinämnden
– Integrationsverket
– Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
– Jordbruksverk, statens
– Justitiekanslern
– Jämställdhetsombudsmannen
– Jämställdhetsnämnden
– Järnvägar, statens
– Järnvägsstyrelsen
K
– Kammarkollegiet
– Kammarrätterna
– Karlstads universitet
– Karolinska Institutet
– Kemikalieinspektionen
– Kommerskollegium
– Konjunkturinstitutet
– Konkurrensverket
– Konstfack
– Konsthögskolan
– Konstnärsnämnden
– Konstråd, statens
– Konsulat
– Konsumentverket
– Krigsvetenskapsakademin
– Krigsförsäkringsnämnden
– Kriminaltekniska laboratorium, statens
– Kriminalvården
– Krisberedskapsmyndigheten
– Kristinaskolan
– Kronofogdemyndigheten
– Kulturråd, statens
– Kungl. Biblioteket
– Kungl. Konsthögskolan
– Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
– Kungl. Tekniska högskolan
– Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
– Kungl Vetenskapsakademien
– Kustbevakningen
– Kvalitets- och kompetensråd, statens
– Kärnavfallsfondens styrelse
L
– Lagrådet
– Lantbruksuniversitet, Sveriges
– Lantmäteriverket
– Linköpings universitet
– Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
– Livsmedelsverk, statens
– Livsmedelsekonomiska institutet
– Ljud- och bildarkiv, statens
– Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
– Lotteriinspektionen
– Luftfartsverket
– Luftfartsstyrelsen
– Luleå tekniska universitet
– Lunds universitet
– Läkemedelsverket
– Läkemedelsförmånsnämnden
– Länsrätterna
– Länsstyrelserna
– Lärarhögskolan i Stockholm
M
– Malmö högskola
– Manillaskolan
– Maritima muséer, statens
– Marknadsdomstolen
– Medlingsinstitutet
– Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
– Migrationsverket
– Militärhögskolor
– Mittuniversitetet
– Moderna museet
– Museer för världskultur, statens
– Musikaliska Akademien
– Musiksamlingar, statens
– Myndigheten för handikappolitisk samordning
– Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
– Myndigheten för skolutveckling
– Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
– Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
– Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
– Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
– Mälardalens högskola
N
– Nationalmuseum
– Nationellt centrum för flexibelt lärande
– Naturhistoriska riksmuseet
– Naturvårdsverket
– Nordiska Afrikainstitutet
– Notarienämnden
– Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
– Nämnden för statligt stöd till trossamfund
– Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
– Nämnden mot diskriminering
– Nämnden för elektronisk förvaltning
– Nämnden för Rh-anpassad utbildning
– Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
– Oljekrisnämnden
– Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
– Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
– Operahögskolan i Stockholm
P
– Patent- och registreringsverket
– Patentbesvärsrätten
– Pensionsverk, statens
– Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
– Pliktverk, Totalförsvarets
– Polarforskningssekretariatet
– Post- och telestyrelsen
– Premiepensionsmyndigheten
– Presstödsnämnden
R
– Radio- och TV–verket
– Rederinämnden
– Regeringskansliet
– Regeringsrätten
– Resegarantinämnden
– Registernämnden
– Revisorsnämnden
– Riksantikvarieämbetet
– Riksarkivet
– Riksbanken
– Riksdagsförvaltningen
– Riksdagens ombudsmän
– Riksdagens revisorer
– Riksgäldskontoret
– Rikshemvärnsrådet
– Rikspolisstyrelsen
– Riksrevisionen
– Rikstrafiken
– Riksutställningar, Stiftelsen
– Riksvärderingsnämnden
– Rymdstyrelsen
– Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
– Räddningsverk, statens
– Rättshjälpsmyndigheten
– Rättshjälpsnämnden
– Rättsmedicinalverket
S
– Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
– Sameskolstyrelsen och sameskolor
– Sametinget
– SIS, Standardiseringen i Sverige
– Sjöfartsverket
– Skatterättsnämnden
– Skatteverket
– Skaderegleringsnämnd, statens
– Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
– Skogsstyrelsen
– Skogsvårdsstyrelserna
– Skogs och lantbruksakademien
– Skolverk, statens
– Skolväsendets överklagandenämnd
– Smittskyddsinstitutet
– Socialstyrelsen
– Specialpedagogiska institutet
– Specialskolemyndigheten
– Språk- och folkminnesinstitutet
– Sprängämnesinspektionen
– Statistiska centralbyrån
– Statskontoret
– Stockholms universitet
– Stockholms internationella miljöinstitut
– Strålsäkerhetsmyndigheten
– Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
– Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
– Styrelsen för Samefonden
– Styrelsen för psykologiskt försvar
– Stängselnämnden
– Svenska institutet
– Svenska institutet för europapolitiska studier
– Svenska ESF rådet
– Svenska Unescorådet
– Svenska FAO kommittén
– Svenska Språknämnden
– Svenska Skeppshypotekskassan
– Svenska institutet i Alexandria
– Sveriges författarfond
– Säkerhetspolisen
– Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
– Södertörns högskola
T
– Taltidningsnämnden
– Talboks- och punktskriftsbiblioteket
– Teaterhögskolan i Stockholm
– Tingsrätterna
– Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
– Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
– Totalförsvarets forskningsinstitut
– Totalförsvarets pliktverk
– Tullverket
– Turistdelegationen
U
– Umeå universitet
– Ungdomsstyrelsen
– Uppsala universitet
– Utlandslönenämnd, statens
– Utlänningsnämnden
– Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
– Utrikesnämnden
– Utsädeskontroll, statens
V
– Valideringsdelegationen
– Valmyndigheten
– Vatten- och avloppsnämnd, statens
– Vattenöverdomstolen
– Verket för förvaltningsutveckling
– Verket för högskoleservice
– Verket för innovationssystem (VINNOVA)
– Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
– Vetenskapsrådet
– Veterinärmedicinska anstalt, statens
– Veterinära ansvarsnämnden
– Väg- och transportforskningsinstitut, statens
– Vägverket
– Vänerskolan
– Växjö universitet
– Växtsortnämnd, statens
Å
– Åklagarmyndigheten
– Åsbackaskolan
Ö
– Örebro universitet
– Örlogsmannasällskapet
– Östervångsskolan
– Överbefälhavaren
– Överklagandenämnden för högskolan
– Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
– Överklagandenämnden för studiestöd
– Överklagandenämnden för totalförsvaret
Združeno kraljestvo
– Cabinet Office
– Office of the Parliamentary Counsel
– Central Office of Information
– Charity Commission
– Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
– Crown Prosecution Service
– Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
– Competition Commission
– Gas and Electricity Consumers’ Council
– Office of Manpower Economics
– Department for Children, Schools and Families
– Department of Communities and Local Government
– Rent Assessment Panels
– Department for Culture, Media and Sport
– British Library
– British Museum
– Commission for Architecture and the Built Environ­ment
– The Gambling Commission
– Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
– Imperial War Museum
– Museums, Libraries and Archives Council
– National Gallery
– National Maritime Museum
– National Portrait Gallery
– Natural History Museum
– Science Museum
– Tate Gallery
– Victoria and Albert Museum
– Wallace Collection
– Department for Environment, Food and Rural Affairs
– Agricultural Dwelling House Advisory Committees
– Agricultural Land Tribunals
– Agricultural Wages Board and Committees
– Cattle Breeding Centre
– Countryside Agency
– Plant Variety Rights Office
– Royal Botanic Gardens, Kew
– Royal Commission on Environmental Pollution
– Department of Health
– Dental Practice Board
– National Health Service Strategic Health Authorities
– NHS Trusts
– Prescription Pricing Authority
– Department for Innovation, Universities and Skills
– Higher Education Funding Council for England
– National Weights and Measures Laboratory
– Patent Office
– Department for International Development
– Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
– Legal Secretariat to the Law Officers
– Department for Transport
– Maritime and Coastguard Agency
– Department for Work and Pensions
– Disability Living Allowance Advisory Board
– Independent Tribunal Service
– Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
– Occupational Pensions Regulatory Authority
– Regional Medical Service
– Social Security Advisory Committee
– Export Credits Guarantee Department
– Foreign and Commonwealth Office
– Wilton Park Conference Centre
– Government Actuary’s Department
– Government Communications Headquarters
– Home Office
– HM Inspectorate of Constabulary
– House of Commons
– House of Lords
– Ministry of Defence
– Defence Equipment & Support
– Meteorological Office
– Ministry of Justice
– Boundary Commission for England
– Combined Tax Tribunal
– Council on Tribunals
– Court of Appeal – Criminal
– Employment Appeals Tribunal
– Employment Tribunals
– HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
– Immigration Appellate Authorities
– Immigration Adjudicators
– Immigration Appeals Tribunal
– Lands Tribunal
– Law Commission
– Legal Aid Fund (England and Wales)
– Office of the Social Security Commissioners
– Parole Board and Local Review Committees
– Pensions Appeal Tribunals
– Public Trust Office
– Supreme Court Group (England and Wales)
– Transport Tribunal
– The National Archives
– National Audit Office
– National Savings and Investments
– National School of Government
– Northern Ireland Assembly Commission
– Northern Ireland Court Service
– Coroners Courts
– County Courts
– Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
– Crown Court
– Enforcement of Judgements Office
– Legal Aid Fund
– Magistrates’ Courts
– Pensions Appeals Tribunals
– Northern Ireland, Department for Employment and Learning
– Northern Ireland, Department for Regional Development
– Northern Ireland, Department for Social Development
– Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
– Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
– Northern Ireland, Department of Education
– Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
– Northern Ireland, Department of the Environment
– Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
– Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
– Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
– Northern Ireland Office
– Crown Solicitor’s Office
– Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
– Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
– Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
– Police Service of Northern Ireland
– Probation Board for Northern Ireland
– State Pathologist Service
– Office of Fair Trading
– Office for National Statistics
– National Health Service Central Register
– Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
– Paymaster General’s Office
– Postal Business of the Post Office
– Privy Council Office
– Public Record Office
– HM Revenue and Customs
– The Revenue and Customs Prosecutions Office
– Royal Hospital, Chelsea
– Royal Mint
– Rural Payments Agency
– Scotland, Auditor-General
– Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
– Scotland, General Register Office
– Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer
– Scotland, Registers of Scotland
– The Scotland Office
– The Scottish Ministers
– Architecture and Design Scotland
– Crofters Commission
– Deer Commission for Scotland
– Lands Tribunal for Scotland
– National Galleries of Scotland
– National Library of Scotland
– National Museums of Scotland
– Royal Botanic Garden, Edinburgh
– Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
– Scottish Further and Higher Education Funding Council
– Scottish Law Commission
– Community Health Partnerships
– Special Health Boards
– Health Boards
– The Office of the Accountant of Court
– High Court of Justiciary
– Court of Session
– HM Inspectorate of Constabulary
– Parole Board for Scotland
– Pensions Appeal Tribunals
– Scottish Land Court
– Sheriff Courts
– Scottish Police Services Authority
– Office of the Social Security Commissioners
– The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
– Keeper of the Records of Scotland
– The Scottish Parliamentary Body Corporate
– HM Treasury
– Office of Government Commerce
– United Kingdom Debt Management Office
– The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
– The Welsh Ministers
– Higher Education Funding Council for Wales
– Local Government Boundary Commission for Wales
– The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
– Valuation Tribunals (Wales)
– Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
– Welsh Rent Assessment Panels
3. Seznam blaga in opreme, ki jih kupijo ministrstva za obrambo in agencije za obrambo ali varnostne dejavnosti v Belgiji, Bolgariji, na Češkem, Danskem, v Nemčiji, Estoniji, na Irskem, v Grčiji, Španiji, Franciji, Italiji, na Cipru, v Latviji, Litvi, Luksemburgu, na Madžarskem, Malti, Nizozemskem, v Avstriji, na Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, Sloveniji, na Slovaškem, Finskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu ter so zajeti v poglavju II Oddelka V Naslova II tega sporazuma:
Poglavje 25: Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement
Poglavje 26: Rudnine, žlindra in pepel
Poglavje 27: Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi, nastali pri njihovi destilaciji, bituminozne snovi, mineralni voski,
razen:
ex 27.10: posebna motorna goriva
Poglavje 28: Anorganski kemični proizvodi, organske in anorganske spojine plemenitih kovin, kovin redkih zemelj, radioaktivnih elementov in izotopov
razen:
ex 28.09: razstreliva
ex 28.13: razstreliva
ex 28.14: solzilni plin
ex 28.28: razstreliva
ex 28.32: razstreliva
ex 28.39: razstreliva
ex 28.50: strupeni izdelki
ex 28.51: strupeni izdelki
ex 28.54: razstreliva
Poglavje 29: Organski kemijski proizvodi
razen:
ex 29.03: razstreliva
ex 29.04: razstreliva
ex 29.07: razstreliva
ex 29.08: razstreliva
ex 29.11: razstreliva
ex 29.12: razstreliva
ex 29.13: strupeni izdelki
ex 29.14: strupeni izdelki
ex 29.15: strupeni izdelki
ex 29.21: strupeni izdelki
ex 29.22: strupeni izdelki
ex 29.23: strupeni izdelki
ex 29.26: razstreliva
ex 29.27: strupeni izdelki
ex 29.29: razstreliva
Poglavje 30: Farmacevtski izdelki
Poglavje 31: Gnojila
Poglavje 32: Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve in druga barvila, premazna sredstva in laki, kiti polnila in druge tesnilne mase, črnila
Poglavje 33: Eterična olja in rezinoidi, parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki
Poglavje 34: Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje in čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in »zobarski voski«
Poglavje 35: Beljakovinske snovi, lepila, encimi
Poglavje 37: Fotografsko in kinematografsko blago
Poglavje 38: Razni izdelki kemične industrije
razen:
ex 38.19: strupeni izdelki
Poglavje 39: Umetne smole in plastične mase, celulozni estri in etri, izdelki iz njih
razen:
ex 39.03: razstreliva
Poglavje 40: Kavčuk, sintetični kavčuk, faktis in izdelki iz njih
razen:
ex 40.11: neprobojne pnevmatike
Poglavje 41: Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje
Poglavje 42: Izdelki iz usnja, sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki, izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti)
Poglavje 43: Naravno in umetno krzno, krzneni izdelki
Poglavje 44: Les in lesni izdelki, oglje
Poglavje 45: Plutovina in izdelki iz plutovine
Poglavje 46: Izdelki iz slame, esparta in drugih pletarskih materialov, košarski in pletarski izdelki
Poglavje 47: Material za izdelavo papirja
Poglavje 48: Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
Poglavje 49: Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi izdelki grafične industrije, rokopisi, tipkana besedila in načrti
Poglavje 65: Klobuki, kape in druga pokrivala ter njihovi deli
Poglavje 66: Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, kočijaški biči, jahalni biči in njihovi deli
Poglavje 67: Preparirano perje in puh in izdelki iz perja in puha, umetno cvetje, lasuljarski izdelki
Poglavje 68: Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov
Poglavje 69: Keramični izdelki
Poglavje 70: Steklo in stekleni izdelki
Poglavje 71: Biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, valjane plemenite kovine in izdelki iz njih; imitacije nakita
Poglavje 73: Železo in jeklo ter izdelki iz železa in jekla
Poglavje 74: Baker in bakreni izdelki
Poglavje 75: Nikelj in izdelki iz niklja
Poglavje 76: Aluminij in izdelki iz aluminija
Poglavje 77: Magnezij in berilij izdelki iz magnezija in berilija
Poglavje 78: Svinec in izdelki iz svinca
Poglavje 79: Cink in izdelki iz cinka
Poglavje 80: Kositr in kositrni izdelki
Poglavje 81: Ostale osnovne kovine, ki se uporabljajo v metalurgiji, in izdelki iz njih
Poglavje 82: Orodje, nožarski proizvodi, žlice in vilice iz navadnih kovin, njihovi deli
razen:
ex 82.05: orodja
ex 82.07: orodja, deli
Poglavje 83: Razni proizvodi iz navadnih kovin
Poglavje 84: Kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
razen:
ex 84.06: motorji
ex 84.08: drugi motorji
ex 84.45: stroji
ex 84.53: avtomatski stroji za obdelavo podatkov
ex 84.55: deli strojev iz tar. št. 84.53
ex 84.59: nuklearni reaktorji
Poglavje 85: Električni stroji in oprema, njihovi deli
razen:
ex 85.13: telekomunikacijska oprema
ex 85.15: oddajne naprave
Poglavje 86: Tirne lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor, signalna oprema za promet vseh vrst (brez električnega pogona)
razen:
ex 86.02: električne oklepne lokomotive
ex 86.03: druge oklopne lokomotive
ex 86.05: oklopni vagoni
ex 86.06: popravljeni vagoni
ex 86.07: vagoni
Poglavje 87: Vozila, razen železniških in tramvajskih vozil ter njihovi deli
razen:
ex 87.08: tanki in druga oklopna vozila
ex 87.01: traktorji
ex 87.02: vojaška vozila
ex 87.03: tovornjaki z žerjavom
ex 87.09: motorna kolesa
ex 87.14: vlačilci
Poglavje 89: Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije
razen:
ex 89.01 A: bojne ladje
Poglavje 90: Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski in kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli
razen:
ex 90.05: daljnogledi
ex 90.13: razni inštrumenti, laserji
ex 90.14: daljinometri
ex 90.28: električni in elektronski merilni inštrumenti
ex 90.11: mikroskopi
ex 90.17: medicinski inštrumenti
ex 90.18: naprave za mehansko terapijo
ex 90.19: ortopedske naprave in sredstva
ex 90.20: rentgenski aparati
Poglavje 91: Proizvodnja ur
Poglavje 92: Glasbeni instrumenti, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka, deli in pribor za te izdelke
Poglavje 94: Pohištvo in deli pohištva, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki
razen:
ex 94.01 A: letalski sedeži
Poglavje 95: Izdelki in ročni izdelki rezbarjenja in vlivanja
Poglavje 96: Metle, ščetke, blazinice za nanašanje pudra in sita
Poglavje 98: Razni izdelki
Podpriloga 2
Vsi drugi subjekti, ki naročajo na podlagi Poglavja II Oddelka V Naslova II tega sporazuma
   Blago in
  storitve
  Pragi      400 000 SDR
 
  Gradnje
  Pragi      5 000 000 SDR
Zaveze Unije
Vsi subjekti, navedeni v Podprilogi 1, ter javni organi in javna podjetja, ki izvajajo javna naročila blaga, storitev in gradnje, v skladu z natančnimi določbami Direktive 2004/17/ES, za izvedbo ene ali več dejavnosti, ki so navedene v nadaljevanju:
(a) zagotavljanje ali upravljanje določenih omrežij, ki so namenjena za opravljanje javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, prevozom ali z distribucijo pitne vode ali s preskrbo takšnih omrežij s pitno vodo;
(b) zagotavljanje ali upravljanje določenih omrežij, ki so namenjena za opravljanje javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, prevozom ali z distribucijo elektrike ali s preskrbo takšnih omrežij z elektriko;
(c) zagotavljanje letališč ali drugih terminalskih zmogljivosti prevoznikom v zračnem prometu;
(d) zagotavljanje pomorskih pristanišč ali pristanišč na celinskih vodah ali drugih terminalskih zmogljivosti prevoznikom v pomorskem prometu ali prometu po celinskih plovnih poteh;
(e) upravljanje omrežij, ki zagotavljajo javne storitve na področju železniškega prevoza, avtomatiziranih sistemov, tramvajev, trolejbusov, avtobusov ali žičnic.
(f) dejavnosti, povezane z uporabo zemljepisnega področja za namen iskanja ali črpanja nafte, plina, kopanja premoga ali drugega trdnega goriva.
Zaveze Iraka
Vsi subjekti, navedeni v Podprilogi 1, ter javni organi in javna podjetja, ki izvajajo javna naročila blaga, storitev in gradnje za izvedbo ene ali več dejavnosti, ki so navedene v nadaljevanju:
(a) zagotavljanje ali upravljanje določenih omrežij, ki so namenjena za opravljanje javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, prevozom ali z distribucijo pitne vode ali s preskrbo takšnih omrežij s pitno vodo;
(b) zagotavljanje ali upravljanje določenih omrežij, ki so namenjena za opravljanje javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, prevozom ali z distribucijo elektrike ali s preskrbo takšnih omrežij z elektriko;
(c) zagotavljanje letališč ali drugih terminalskih zmogljivosti prevoznikom v zračnem prometu;
(d) zagotavljanje pomorskih pristanišč ali pristanišč na celinskih vodah ali drugih terminalskih zmogljivosti prevoznikom v pomorskem prometu ali prometu po celinskih plovnih poteh;
(e) upravljanje omrežij, ki zagotavljajo javne storitve na področju železniškega prevoza, avtomatiziranih sistemov, tramvajev, trolejbusov, avtobusov ali žičnic.
(f) dejavnosti, povezane z uporabo zemljepisnega področja za namen iskanja ali črpanja nafte, plina, kopanja premoga ali drugega trdnega goriva.
Podpriloga 3
Storitve, razen gradbenih storitev, ki jih zajema Poglavje II Oddelka V Naslova II tega sporazuma
Zaveze Iraka
+----------------------------------------+----------------------+
|Področje                |Referenčna št. CPC  |
+----------------------------------------+----------------------+
|storitve vzdrževanja in popravila    |6112, 6122, 633, 886 |
+----------------------------------------+----------------------+
|storitve kopenskega prevoza, vključno s |712 (razen 71235),  |
|storitvami oklepnih avtomobilov,    |7512, 87304      |
|kurirske storitve, razen prevoza pošte |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|storitve v zračnem prevozu potnikov in |73 (razen 7321)    |
|tovora, razen prevoza pošte       |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|kopenski prevoz pošte, razen prevoza z |71235, 7321      |
|železnico, in zračni prevoz       |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|telekomunikacijske storitve       |752* (razen 7524,   |
|                    |7525, 7526)      |
+----------------------------------------+----------------------+
|finančne storitve            |ex 81, 812, 814    |
|(a) zavarovalniške storitve       |           |
|(b) bančne in investicijske storitve** |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|računalniške in sorodne storitve    |84          |
+----------------------------------------+----------------------+
|računovodske, revizijske in       |862          |
|knjigovodske storitve          |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|storitve na področju raziskav trga in  |864          |
|javnega mnenja             |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|storitve svetovanja pri vodenju in   |865, 866***      |
|sorodne storitve            |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|arhitekturne storitve; inženirske    |867          |
|storitve in integrirane inženirske   |           |
|storitve; urejanje naselij in krajine; |           |
|sorodne znanstvene in tehnične     |           |
|svetovalne storitve; storitve      |           |
|tehničnega preizkušanja in analiz    |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|oglaševalske storitve          |871          |
+----------------------------------------+----------------------+
|storitve v zvezi s čiščenjem stavb in  |874, 82201–82206   |
|upravljanjem premoženja         |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|storitve s področja založništva in   |88442         |
|tiska na podlagi honorarja ali pogodbe |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|storitve javne higiene; sanitarne in  |94          |
|podobne storitve            |           |
+----------------------------------------+----------------------+
_______________
* Razen glasovne telefonije, teleksa, radiotelefonije, paging sporočil in satelitskih storitev.
** Razen pogodb za finančne storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali prenosom vrednostih papirjev ali drugih finančnih instrumentov, in storitev centralnih bank.
*** Razen storitev arbitraže in sprave.
Zaveze Unije
+------------------------------------+--------------------------+
|Področje              |Referenčna št. CPC    |
+------------------------------------+--------------------------+
|storitve vzdrževanja in popravila  |6112, 6122, 633, 886   |
+------------------------------------+--------------------------+
|storitve kopenskega prevoza,    |712 (razen 71235), 7512, |
|vključno s storitvami oklepnih   |87304           |
|avtomobilov, kurirske storitve,   |             |
|razen prevoza pošte         |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|storitve v zračnem prevozu potnikov |73 (razen 7321)      |
|in tovora, razen prevoza pošte   |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|kopenski prevoz pošte, razen prevoza|71235, 7321        |
|z železnico, in zračni prevoz    |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|telekomunikacijske storitve     |752* (razen 7524, 7525,  |
|                  |7526)           |
+------------------------------------+--------------------------+
|finančne storitve          |ex 81, 812, 814      |
|(a) zavarovalniške storitve     |             |
|(b) bančne in investicijske     |             |
|storitve**             |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|računalniške in sorodne storitve  |84            |
+------------------------------------+--------------------------+
|računovodske, revizijske in     |862            |
|knjigovodske storitve        |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|storitve na področju raziskav trga |864            |
|in javnega mnenja          |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|storitve svetovanja pri vodenju in |865, 866 ***       |
|sorodne storitve          |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|arhitekturne storitve; inženirske  |867            |
|storitve in integrirane inženirske |             |
|storitve; urejanje naselij in    |             |
|krajine; sorodne znanstvene in   |             |
|tehnične svetovalne storitve;    |             |
|storitve tehničnega preizkušanja in |             |
|analiz               |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|oglaševalske storitve        |871            |
+------------------------------------+--------------------------+
|storitve v zvezi s čiščenjem stavb |874, 82201–82206     |
|in upravljanjem premoženja     |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|storitve s področja založništva in |88442           |
|tiska na podlagi honorarja ali   |             |
|pogodbe               |             |
+------------------------------------+--------------------------+
|storitve javne higiene; sanitarne in|94            |
|podobne storitve          |             |
+------------------------------------+--------------------------+
_______________
* Razen glasovne telefonije, teleksa, radiotelefonije, paging sporočil in satelitskih storitev.
** Razen pogodb za finančne storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali prenosom vrednostih papirjev ali drugih finančnih instrumentov, in storitev centralnih bank. Na Finskem se plačila državnih ustanov (stroški) opravijo preko določene kreditne ustanove (Postipankki Ltd.) ali finskega poštnega sistema za brezgotovinsko poslovanje. Na Švedskem se plačila za državne agencije in iz njih opravijo preko švedskega poštnega sistema za brezgotovinsko poslovanje (Postgiro).
*** Razen storitev arbitraže in sprave.
Podpriloga 4
Gradbene storitve, ki jih zajema Poglavje II Oddelka V Naslova II tega sporazuma
Zaveze Iraka
Vse storitve, navedene v Oddelku 51 osrednje klasifikacije proizvodov (CPC)
Zaveze Unije
Vse storitve, navedene v Oddelku 51 osrednje klasifikacije proizvodov (CPC)
Podpriloga 5
Splošne opombe in odstopanja od določb Poglavja II Oddelka V Naslova II tega sporazuma
1. Določbe člena 43(4) in člena 53 v zvezi z uporabo elektronskih sredstev pri javnih naročilih ter določbe o skrajšanju časovnih obdobij iz člena 50 in iz Dodatka VI PRILOGE 1 k temu sporazumu se uporabljajo od začetka veljavnosti zadevne zakonodaje o javnih naročilih s pomočjo elektronskih sredstev v Iraku.
2. Naročila, ki jih oddajo subjekti iz podprilog 1 in 2 v zvezi z dovoljenji za naftne in plinske storitve ter za uporabo naravnih virov, niso vključena.
3. Za pogodbe, namenjene zagotavljanju dejavnosti iz Podpriloge 2, ne veljajo postopki, navedeni v tem sporazumu, če je ta dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, do katerih dostop ni omejen.
4. Določbe poglavja II Oddelka V Naslova V tega sporazuma se ne uporabljajo za finske Ålandske otoke.
Dodatek II
MEDIJI ZA OBJAVO INFORMACIJ O JAVNIH NAROČILIH
Za Irak
Informacije o javnih naročilih so objavljene v iraškem uradnem listu.
Za Unijo
Uradni list Evropske unije
Informacijski sistem za evropska javna naročila: http://simap.europa.eu/index_en.html
Belgija
– Zakoni, kraljevi predpisi, ministrski predpisi, ministrske okrožnice: Le Moniteur Belge
– Sodna praksa: Pasicrisie
Bolgarija:
– Zakoni in predpisi: Държавен вестник (uradni list)
– Sodne odločbe: www.sac.government.bg
– Upravne odločbe za splošno uporabo in vsi postopki: www.aop.bg in www.cpc.bg
Češka:
– Zakoni in predpisi: Zbirka zakonov Češke republike
– Odločbe urada o varstvu konkurence: zbirka odločb urada za varstvo konkurence
Danska:
– Zakoni in predpisi: Lovtidende
– Sodne odločbe: Ugeskrift for Retsvaesen
– Upravne odločbe in postopki: Ministerialtidende
– Odločitve pritožbene komisije za javna naročila: Konkurrencerådets Dokumentation
Nemčija:
– Zakonodaja in predpisi: Bundesanzeiger; Izdajatelj: der Bundesminister der Justiz; Verlag: Bundesanzeiger
– Sodne odločbe: Entscheidungsammlungen des; Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesge­richte
Estonija:
– Zakoni in predpisi ter odločbe splošne uporabe: Riigi Teataja
– Sodne odločbe vrhovnega sodišča Estonije: Riigi Teataja (del 3)
Grčija:
– Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Uradni list Grške vlade)
Španija:
– Zakonodaja: Boletin Oficial des Estado
– Sodne odločbe: ni uradne publikacije
Francija:
– Zakonodaja: Journal Officiel de la République française
– Sodna praksa: Recueil des arrêts du Conseil d'Etat
– Revue des marches publics
Irska:
– Zakonodaja in predpisi: Iris Oifigiuil (Uradni list Irske vlade)
Italija:
– Zakonodaja: Gazetta Ufficiale
– Sodna praksa: ni uradne publikacije
Ciper:
– Zakonodaja: Uradni list republike (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας)
– Sodne odločbe: Sodne odločbe vrhovnega sodišča – urad za tisk (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 – Τυπογραφείο της Δημοκρατίας)
Luksemburg:
– Zakonodaja: Memorial
– Sodna praksa: Pasicrisie
Madžarska:
– Zakonodaja: Magyar Közlöny (Uradni list Republike Madžarske)
– Sodna praksa – Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bilten o javnih naročilih – Uradni list sveta za javna naročila)
Latvija:
– Zakonodaja: Latvijas vēstnesis (uradni časopis)
Litva:
– Zakoni, predpisi in upravne določbe: Uradni list (»Valstybės Žinios«) Republike Litve
– Sodne odločbe, sodna praksa: Bilten vrhovnega sodišča Litve »Teismų praktika”; Bilten vrhovnega sodišča upravnega sodišča Litve »Administracinių teismų praktika«
Malta:
– Zakonodaja: Uradni list Republike Malte
Nizozemska:
– Zakonodaja: Nederlandse Staatscourant in/ali Staatsblad
– Sodna praksa: ni uradne publikacije
Avstrija:
– Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung
– Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes
– Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes – administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil Amtliche
– Amtliche der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen
Poljska:
– Zakonodaja: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Uradni list Republike Poljske)
– Sodne odločbe, sodna praksa: »Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie« (Izbor sodb arbitražnega sveta in okrožnega sodišča v Varšavi)
Portugalska:
– Zakonodaja: Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série
– Pravne publikacije: Boletim do Ministerio da Justizia
– Colectânea de Acordos do SupremoTribunal Administrativo;
– Colectânea de Jurisprudencia Das Relações
Romunija:
– Zakoni in predpisi: Monitorul Oficial al României (Uradni list Romunije)
– Sodne odločbe, odločbe splošne uporabe in vsi postopki: www.anrmap.ro
Slovenija:
– Zakonodaja: Uradni list Republike Slovenije
– Sodne odločbe – ni uradne objave
Slovaška:
– Zakonodaja – Zbierka zákonov (Zbirka zakonov)
– Sodne odločbe: ni javnih objav
Finska:
– Suomen saadoskokoelma – Finlands forfattningssamling (Zbirka finskih predpisov)
Švedska:
– Svensk Forfattningssamling (Švedska zbirka predpisov)
Združeno kraljestvo:
– Zakonodaja: HM Stationery Office
– Sodna praksa: Law Reports
– »Javni organi« – HM Stationery Office
Dodatek III
MEDIJI ZA OBJAVO OBVESTIL O JAVNIH RAZPISIH
Za Irak
Javni razpisi se objavljajo v treh nacionalnih časopisih, vključno s časopisom Al–Sabah, ter na spletni strani naročnika. Obvestila na spletnih straneh vključujejo povzetek v angleščini.
Ko bo vzpostavljen nacionalni portal za javna naročila, bodo obvestila o javnih razpisih objavljena tudi tam.
Za Unijo
Informacijski sistem za evropska javna naročila: http://simap.europa.eu/index_en.html
Uradni list Evropske unije
Dodatek IV
OBVESTILO O NAMERAVANEM JAVNEM NAROČILU
Vsako obvestilo o nameravanem javnem naročilu vključuje:
1. ime in naslov naročnika ter druge informacije, potrebne za vzpostavitev stika z naročnikom in pridobitev vseh ustreznih dokumentov, povezanih z javnim naročilom, ter morebitne stroške in plačilne pogoje;
2. opis javnega naročila, vključno z vrsto in količino blaga ali storitev, ki se naročajo, oziroma z oceno količine, če ta ni znana;
3. za ponavljajoča se naročila po možnosti čas, ko naj bi bila nadaljnja obvestila o nameravanih javnih naročilih predvidoma objavljena;
4. opis kakršnih moli možnosti;
5. časovni razpored za dobavo blaga ali storitev ali trajanje naročila;
6. način javnega naročanja, ki bo uporabljen, in ali bo ta vključeval pogajanja ali elektronsko dražbo;
7. po možnosti naslov in rok za predložitev vlog za sodelovanje pri javnih naročilih;
8. naslov in rok za predložitev ponudb;
9. jezik ali jezike, v katerih je treba predložiti ponudbe ali vloge za sodelovanje, če to ni uradni jezik pogodbenice naročnika;
10. seznam in kratek opis kakršnih koli pogojev za sodelovanje ponudnikov, vključno z zahtevami po posebnih dokumentih ali potrdilih, ki jih morajo s tem v zvezi zagotoviti ponudniki, razen če te zahteve niso vključene v razpisno dokumentacijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom dana na voljo hkrati z objavo nameravanega javnega naročila;
11. če namerava naročnik v skladu s členom 47 k sodelovanju na javnem razpisu povabiti omejeno število kvalificiranih ponudnikov, merila, ki se bodo uporabljala za njihov izbor in po možnosti morebitno omejitev števila ponudnikov, ki bodo lahko poslali svoje ponudbe.
Dodatek V
OBVESTILO, KI ZAINTERESIRANE PONUDNIKE VABI K PREDLOŽITVI VLOGE ZA UVRSTITEV NA VEČNAMENSKI SEZNAM
Vsako obvestilo, ki zainteresirane ponudnike vabi k predložitvi vloge za uvrstitev na večnamenski seznam nameravanega javnega naročila, vključuje:
1. opis blaga ali storitev ali kategorij le-teh, za katere se seznam lahko uporablja;
2. pogoje za udeležbo, ki jih morajo izpolniti ponudniki, in načine, s pomočjo katerih bo naročnik preveril ponudnikovo izpolnjevanje pogojev;
3. ime in naslov naročnika ter druge podatke, potrebne za vzpostavitev stika s subjektom in pridobitev vseh ustreznih dokumentov, povezanih s seznamom;
4. čas veljavnosti seznama in možnosti za njegovo obnovitev ali prenehanje oziroma, kadar čas veljavnosti ni na voljo, navedbo načina, na katerega bo izdano obvestilo o prenehanju uporabe seznama.
Dodatek VI
ROKI
1. Naročnik, ki uporablja selektivne razpisne postopke, določi rok za predložitev vlog za sodelovanje, ki načeloma ne sme biti manj kot 25 dni po datumu objave obvestila o nameravanem javnem naročilu. Kadar se v nujnih primerih, ki jih naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče držati tega roka, se ta lahko skrajša na najmanj 10 dni.
2. Razen v primerih iz odstavka 3 naročnik določi rok za predložitev vlog za sodelovanje, ki ni krajši od 40 dni od datuma, ko:
(a) se v primeru odprtih razpisnih postopkov obvestilo o nameravanem javnem naročilu objavi; ali
(b) v primeru selektivnih razpisnih postopkov naročnik uradno obvesti ponudnike, da bodo povabljeni k predložitvi ponudb, ne glede na to, ali bo uporabil večnamenski seznam ali ne.
3. Naročnik lahko skrajša rok za razpisni postopek iz odstavka 2 na najmanj 10 dni, ko:
(a) je naročnik obvestilo o načrtovanem javnem naročilu v skladu z odstavkom 3 člena 45 objavil vsaj 40 dni in ne več kot 12 mesecev pred objavo obvestila o nameravanem javnem naročilu in obvestilo o načrtovanem javnem naročilu vsebuje:
(i) opis javnega razpisa;
(ii) predvideni rok za predložitev ponudb ali vlog za sodelovanje;
(iii) poziv, naj zainteresirani dobavitelji/izvajalci naročniku izrazijo svoje zanimanje za javno naročilo;
(iv) naslov, na katerem se lahko dobijo dokumenti v zvezi z javnim naročilom, ter
(v) toliko informacij, kolikor jih je potrebno za objavo nameravanega javnega naročila iz Dodatka IV;
(b) naročnik za ponavljajoča javna naročila v prvotnem obvestilu o nameravanem javnem naročilu navede, da bodo roki za predložitev ponudb iz nadaljnjih obvestil temeljili na tem odstavku, ali
(c) se v nujnih primerih, ki jih naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče držati tega roka.
4. Naročnik lahko skrajša rok za predložitev ponudb iz odstavka 2 za pet dni v naslednjih okoliščinah:
(a) obvestilo o nameravanem javnem naročilu je objavljeno z elektronskimi sredstvi;
(b) vsa razpisna dokumentacija je na voljo po elektronskih sredstvih od dne objave obvestila o nameravanem javnem naročilu;
(c) naročnik sprejema ponudbe prek elektronskih sredstev.
5. Uporaba odstavka 4 v povezavi z odstavkom 3 ne sme povzročiti skrajšanja rokov za predložitev ponudb iz odstavka 2 na manj kot 10 dni od dne objave obvestila o nameravanem javnem naročilu.
6. Ne glede na druge roke iz tega dodatka lahko naročnik, ki naroča komercialno blago ali storitve, skrajša rok za predložitev ponudb iz odstavka 2 na najmanj 13 dni, če prek elektronskih sredstev istočasno objavi obvestilo o nameravanem javnem naročilu in celotno razpisno dokumentacijo. Poleg tega lahko naročnik v primeru, da sprejema ponudbe za komercialno blago ali storitve prek elektronskih sredstev, skrajša rok, določen v skladu z odstavkom 2, na najmanj 10 dni.
7. Če je naročnik iz Priloge 2 izbral vse kvalificirane ponudnike ali omejeno število le-teh, se lahko rok za predložitev ponudb določi z vzajemnim dogovorom med naročnikom in izbranimi ponudniki. Če ta dogovor ne obstaja, je rok najmanj 10 dni.
Dodatek VII
OBVESTILA O ODDAJI NAROČIL
Obvestilo iz odstavka 2 člena 55 vsebuje vsaj naslednje informacije:
(a) opis naročenega blaga ali storitev;
(b) ime in naslov naročnika;
(c) ime in naslov uspešnega ponudnika;
(d) vrednost izbrane ponudbe ali najvišjo in najnižjo ponudbo, ki se upošteva pri dodelitvi posla;
(e) datum oddaje naročila;
(f) vrsto uporabljenega načina naročanja in kadar je bil uporabljen omejen razpisni postopek, opis okoliščin, ki upravičujejo uporabo omejenega razpisnega postopka.
Dodatek VIII
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Kot je navedeno v odstavku 1 člena 49 in če že ni določeno v obvestilu o nameravanem javnem naročilu, razpisna dokumentacija vključuje popoln opis:
(a) javnega naročila, vključno z naravo in količino blaga ali storitev, ki se naročajo, oziroma z oceno količine, če ta ni znana, ter vsemi zahtevami, ki jih je treba izpolniti, vključno s tehničnimi specifikacijami, potrdilom o ugotavljanju skladnosti, načrti, risbami ali gradivom z navodili;
(b) kakršnih koli pogojev za sodelovanje ponudnikov, vključno s seznamom informacij in dokumentov, ki jih morajo ponudniki v zvezi s tem zagotoviti;
(c) vseh meril ocenjevanja, ki se upoštevajo pri oddaji naročila, in kadar cena ni edino merilo, relativni pomen meril;
(d) kadar naročnik izvede javno naročilo z elektronskimi sredstvi, vseh zahtev v zvezi z avtentifikacijo in šifriranjem ali druge opreme, povezane s prejemom informacij prek elektronskih sredstev;
(e) kadar naročnik izvede elektronsko dražbo, pravil, vključno z določitvijo elementov javnega razpisa, povezanih z merili ocenjevanja, ki so predmet dražbe;
(f) kadar bo odprtje ponudb javno, datuma, časa in kraja odprtja ponudb in po potrebi oseb, ki so lahko na njem prisotne;
(g) vseh drugih pogojev, vključno s pogoji plačila in kakršnimi koli omejitvami sredstev, prek katerih se lahko pošljejo ponudbe, npr. na papirju ali prek elektronskih sredstev, ter
(h) kakršnih koli rokov za dobavo blaga ali zagotovitev storitev.
PRILOGA 2
PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Konvencije o pravicah intelektualne, industrijske in poslovne lastnine iz člena 60
1. Pogodbenici v skladu s cilji iz člena 60 potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta svojim obveznostim, ki izhajajo iz Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967, dopolnjena 1979).
2. Člen 60(2) se nanaša na naslednje večstranske konvencije, h katerim Irak pristopi in zagotovi ustrezno in učinkovito izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz teh večstranskih konvencij:
2.1 trgovinski vidiki pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPS, 1994);
2.2 Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (1886, nazadnje spremenjena 1979);
2.3 Protokol v zvezi z Madridskim sporazumom o mednarodnem registriranju znamk (1989);
2.4 Ženevski akt Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov (1999);
2.5 Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Washington, 1970, nazadnje spremenjena 2001);
2.6 Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (1977, spremenjena 1980).
3. Člen 60(3) se nanaša na naslednje večstranske konvencije, ki jih Irak upošteva:
3.1 Rimska konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (1961);
3.2 Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (Ženeva, 1996);
3.3 Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (Ženeva, 1996);
3.4 Singapurska pogodba o pravu blagovnih znamk (2006);
3.5 Pogodba o pravu blagovnih znamk (1994);
3.6 Pogodba o patentnem pravu (Ženeva, 2000);
3.7 Mednarodna konvencija za varstvo novih sort rastlin (UPOV) (Ženevska listina, 1991).
PRILOGA 3
INFORMACIJSKE TOČKE
POGODBENICA EU
+-----------------------+---------------------------------------+
|EVROPSKA        |Evropska komisija – GD TRADE      |
|UNIJA         |                    |
|            |Enota za storitve in naložbe      |
|            |Rue de la Loi 170           |
|            |B-1000 Bruselj             |
|            |                    |
|            |E-naslov: TRADE–GATS–CONTACT–     |
|            |POINTS@ec.europa.eu          |
+-----------------------+---------------------------------------+
|AVSTRIJA        |Federal Ministry of Economics     |
|            |and Labour               |
|            |                    |
|            |Department for Multilateral Trade   |
|            |Policy – C2/11             |
|            |Stubenring 1              |
|            |A-1011 Dunaj              |
|            |Avstrija                |
|            |                    |
|            |Telefon: +43 171100 (6915/5946)    |
|            |                    |
|            |Telefaks: +43 17180508         |
|            |E-naslov: post@C211.bmwa.gv.at     |
+-----------------------+---------------------------------------+
|BELGIJA        |Service public fédéral Economie, PME, |
|            |                    |
|            |Classes moyennes et Energie Direction |
|            |générale du Potentiel économique    |
|            |(Federal Public Service Economy, SMEs, |
|            |Self–employed and Energy Directorate – |
|            |General Economic Potential)      |
|            |Rue du Progres, 50           |
|            |B-1210 Bruselj             |
|            |Belgija                |
|            |                    |
|            |Telefon: +32 22775111         |
|            |Telefaks: +32 22775311         |
|            |E-naslov: info–gats@economie.fgov.be  |
+-----------------------+---------------------------------------+
|BOLGARIJA       |Foreign Economic Policy Directorate  |
|            |                    |
|            |Ministry of Economy and Energy     |
|            |12, Alexander Batenberg Str.      |
|            |1000 Sofija              |
|            |Bolgarija               |
|            |                    |
|            |Telefon: +359 29407761 +359 29407793  |
|            |Telefaks: +359 29814915        |
|            |E-naslov:               |
|            |wto.bulgaria@mee.government.bg     |
+-----------------------+---------------------------------------+
|CIPER         |Permanent Secretary          |
|            |                    |
|            |Planning Bureau            |
|            |Apellis and Nirvana corner       |
|            |1409 Nikozija             |
|            |Ciper                 |
|            |                    |
|            |Telefon: +357 22406801 +357 22406852  |
|            |Telefaks: +357 22666810        |
|            |E-naslov: planning@cytanet.com.cy   |
|            |maria.philippou@planning.gov.cy    |
+-----------------------+---------------------------------------+
|ČEŠKA         |Ministry of Industry and Trade     |
|            |                    |
|            |Department of Multilateral       |
|            |and EU Common Trade Policy       |
|            |Politických vězňů 20          |
|            |Praga 1                |
|            |Češka                 |
|            |                    |
|            |Telefon: +420 224852012        |
|            |Telefaks: +420 224852656        |
|            |E-naslov: brennerova@mpo.cz      |
+-----------------------+---------------------------------------+
|DANSKA         |Ministry of Foreign Affairs      |
|            |                    |
|            |International Trade Policy and Business|
|            |Asiatisk Plads 2            |
|            |DK–1448 Kobenhaven K          |
|            |Danska                 |
|            |                    |
|            |Telefon: +45 33920000         |
|            |Telefaks: +45 32540533         |
|            |E-naslov: hp@um.dk           |
+-----------------------+---------------------------------------+
|ESTONIJA        |Ministry of Economic Affairs      |
|            |and Communications           |
|            |                    |
|            |11 Harju street            |
|            |15072 Talin              |
|            |Estonija                |
|            |                    |
|            |Telefon: +372 6397654 +372 6256360   |
|            |                    |
|            |Telefaks: +372 6313660         |
|            |E-naslov: services@mkm.ee       |
+-----------------------+---------------------------------------+
|FINSKA         |Ministry for Foreign Affairs      |
|            |                    |
|            |Department for External Economic    |
|            |Relations               |
|            |Unit for the EC’s Common Commercial  |
|            |Policy                 |
|            |PO Box 176               |
|            |00161 Helsinki             |
|            |Finska                 |
|            |                    |
|            |Telefon: +358 916055528        |
|            |Telefaks: +358 916055599        |
+-----------------------+---------------------------------------+
|FRANCIJA        |Ministere de l’Economie,        |
|            |des Finances et de l’Emploi      |
|            |                    |
|            |Direction générale du Trésor et de la |
|            |Politique économique (DGTPE)      |
|            |Service des Affaires multilatérales et |
|            |du développement            |
|            |Sous Direction Politique commerciale  |
|            |et Investissement           |
|            |Bureau Services, Investissements    |
|            |et Propriété intellectuelle      |
|            |139 rue de Bercy (télédoc 233)     |
|            |75572 Pariz Cédex 12          |
|            |Francija                |
|            |                    |
|            |Telefon: +33 144872030         |
|            |Telefaks: +33 153189655        |
|            |                    |
|            |Secrétariat général des affaires    |
|            |européennes              |
|            |                    |
|            |2, Boulevard Diderot          |
|            |75572 Pariz Cédex 12          |
|            |                    |
|            |Telefon: +33 144871013         |
|            |Telefaks: +33 144871261        |
+-----------------------+---------------------------------------+
|NEMČIJA        |Germany Trade and Invest (GTAI)    |
|            |Agrippastrasse 87–93          |
|            |50676 Köln               |
|            |Nemčija                |
|            |Telefon: +49 221 2057345        |
|            |Telefaks: +49 221 2057262       |
|            |E-naslov: zoll@gtai.de; trade@gtai.de |
+-----------------------+---------------------------------------+
|GRČIJA         |Ministry of Economy and Finance    |
|            |Directorate for Foreign Trade Policy  |
|            |1 Kornarou Str.            |
|            |10563 Atene              |
|            |Grčija                 |
|            |Telefon: +30 210 3286121/3286126    |
|            |Telefaks: +30 210 3286179       |
+-----------------------+---------------------------------------+
|MADŽARSKA       |Ministry for National Development   |
|            |and Economy              |
|            |Trade Policy Department        |
|            |Honvéd utca 13–15.           |
|            |H-1055 Budimpešta           |
|            |Madžarska               |
|            |Telefon: +36 13367715         |
|            |Telefaks: +36 13367559         |
|            |E-naslov:               |
|            |kereskedelempolitika@gkm.gov.hu    |
+-----------------------+---------------------------------------+
|IRSKA         |Department of Enterprise,       |
|            |Trade & Employment           |
|            |International Trade Section (WTO)   |
|            |Earlsfort Centre            |
|            |Hatch St.               |
|            |Dublin 2                |
|            |Irska                 |
|            |Telefon: +353 16312533         |
|            |Telefaks: +353 16312561        |
+-----------------------+---------------------------------------+
|ITALIJA        |Ministero degli Affari Esteri     |
|            |Piazzale della Farnesina, 1      |
|            |00194 Rim               |
|            |Italija                |
|            |General Directorate for the      |
|            |Multilateral Economic and Financial  |
|            |Cooperation              |
|            |WTO Coordination Office        |
|            |Telefon: +39 0636914353        |
|            |Telefaks: +39 063242482        |
|            |E-naslov: dgce.omc@esteri.it      |
|            |General Directorate          |
|            |for the European Integration      |
|            |Office II – EU external relations   |
|            |Telefon: +39 0636912740        |
|            |Telefaks: +39 0636916703        |
|            |E-naslov: dgie2@esteri.it       |
|            |Ministerio Attivita Produttive     |
|            |Area per l’internazionalizzazione   |
|            |Viale Boston, 25            |
|            |00144 Rim               |
|            |Italija                |
|            |General Directorate for Commercial   |
|            |Policy                 |
|            |Division V               |
|            |Telefon: +39 0659932589        |
|            |Telefaks: +39 0659932149        |
|            |E-naslov: polcom5@mincomes.it     |
+-----------------------+---------------------------------------+
|LATVIJA        |Ministry of Economics of the      |
|            |Republic of Latvia           |
|            |Foreign Economic Relations Department |
|            |Foreign Trade Policy Unit       |
|            |Brivibas Str. 55            |
|            |Riga, LV 1519             |
|            |Latvija                |
|            |Telefon: +371 67013008         |
|            |Telefaks: +371 67280882        |
|            |E-naslov: pto@em.gov.lv        |
+-----------------------+---------------------------------------+
|LITVA         |Division of International Economic   |
|            |Organizations,             |
|            |Ministry of Foreign Affairs      |
|            |J. Tumo Vaizganto 2          |
|            |2600 Vilna               |
|            |Litva                 |
|            |Telefon: +370 52362594 +370 52362598  |
|            |                    |
|            |Telefaks: +370 52362586        |
|            |E-naslov: teo.ed@urm.1t        |
+-----------------------+---------------------------------------+
|LUKSEMBURG       |Ministere des Affaires Etrangeres   |
|            |Direction des Relations Economiques  |
|            |Internationales            |
|            |6, rue de l’Ancien Athénée       |
|            |L-1144 Luxembourg           |
|            |Luksemburg               |
|            |Telefon: +352 4782355         |
|            |Telefaks: +352 222048         |
+-----------------------+---------------------------------------+
|MALTA         |Director                |
|            |International Economic Relations    |
|            |Directorate              |
|            |Economic Policy Division        |
|            |Ministry of Finance          |
|            |St. Calcedonius Square         |
|            |Floriana CMR02             |
|            |Malta                 |
|            |Telefon: +356 21249359         |
|            |Telefaks: +356 21249355        |
|            |E-naslov: epd@gov.mt          |
|            |joseph.bugeja@gov.mt          |
+-----------------------+---------------------------------------+
|NIZOZEMSKA       |Ministry of Economic Affairs      |
|            |Directorate–General for Foreign    |
|            |Economic Relations           |
|            |Trade Policy & Globalisation      |
|            |(ALP: E/446)              |
|            |P.O. Box 20101             |
|            |2500 EC Haag              |
|            |Nizozemska               |
|            |Telefon: +31 703796451 +31 703796467  |
|            |                    |
|            |Telefaks: +31 703797221        |
|            |E-naslov: M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl |
+-----------------------+---------------------------------------+
|POLJSKA        |Ministry of Economy          |
|            |Department of Trade Policy       |
|            |Ul. Żurawia 4a             |
|            |00–507 Varšava             |
|            |Poljska                |
|            |Telefon: +48 226934826 +48 226934856  |
|            |+48 226934808             |
|            |Telefaks: +48 226934018        |
|            |E-naslov: joanna.bek@mg.gov.pl     |
+-----------------------+---------------------------------------+
|PORTUGALSKA      |Ministry of Economy          |
|            |ICEP                  |
|            |Av. 5 de Outubro, 101         |
|            |1050–051 Lizbona            |
|            |Portugalska              |
|            |                    |
|            |Telefon: +351 217909500        |
|            |Telefaks: +351 217909581        |
|            |E-naslov: informaçao@icep.pt      |
|            |                    |
|            |Ministry of Foreign Affairs      |
|            |                    |
|            |General Directorate for Community   |
|            |Affairs (DGAC)             |
|            |R da Cova da Moura 1          |
|            |1350 –11 Lizbona            |
|            |Portugalska              |
|            |                    |
|            |Telefon: +351 213935500        |
|            |Telefaks: +351 213954540        |
+-----------------------+---------------------------------------+
|ROMUNIJA        |Ministry of Economy, Trade and Business|
|            |Environment              |
|            |                    |
|            |Department for Foreign Trade      |
|            |Str. Ion Campineanu nr. 16       |
|            |Sector 1                |
|            |Bukarešta               |
|            |Romunija                |
|            |                    |
|            |Telefon: +40 214010504 +40 213150906  |
|            |                    |
|            |Telefaks: +40 214010594        |
|            |+40 213150581             |
|            |E-naslov: dgre@dce.gov.ro       |
+-----------------------+---------------------------------------+
|SLOVAŠKA        |Ministry of Economy          |
|            |of the Slovak Republic         |
|            |Trade and Consumer Protection     |
|            |Directorate              |
|            |Trade Policy Department        |
|            |Mierová 19               |
|            |827 15 Bratislava 212         |
|            |Slovaška                |
|            |                    |
|            |Telefon: +421 248547110        |
|            |Telefaks: +421 248543116        |
+-----------------------+---------------------------------------+
|SLOVENIJA       |Ministry of Economy          |
|            |of the Republic of Slovenia      |
|            |Directorate for Foreign Economic    |
|            |Relations               |
|            |Kotnikova 5              |
|            |1000 Ljubljana             |
|            |Slovenija               |
|            |                    |
|            |Telefon: +386 14003542         |
|            |Telefaks: +386 14003611        |
|            |E-naslov: jozica.frelih@gov.si     |
|            |Spletni naslov: www.mg–rs.si      |
+-----------------------+---------------------------------------+
|ŠPANIJA        |Ministerio de Industria,        |
|            |Turismo y Comercio           |
|            |                    |
|            |Secretaría de Estado          |
|            |de Turismo y Comercio         |
|            |                    |
|            |Secretaría General de Comercio Exterior|
|            |                    |
|            |Subdirección General de Comercio    |
|            |Internacional de Servicios       |
|            |                    |
|            |Paseo de la Castellana 162       |
|            |28046 Madrid              |
|            |Španija                |
|            |                    |
|            |Telefon: +34 913493781         |
|            |Telefaks: +34 913495226        |
|            |E-naslov: sgcominser.sscc@mcx.es    |
+-----------------------+---------------------------------------+
|ŠVEDSKA        |National Board of Trade        |
|            |                    |
|            |Department for WTO and Developments in |
|            |Trade                 |
|            |Box 6803                |
|            |113 86 Stockholm            |
|            |Švedska                |
|            |                    |
|            |Telefon: +46 (0) 8 690 48 00      |
|            |Telefaks: +46 (0) 8 30 67 59      |
|            |E-naslov: registrator@kommers.se    |
|            |Spletni naslov: http://www.kommers.se |
|            |                    |
|            |Ministry for Foreign Affairs      |
|            |                    |
|            |Department:UD–IH            |
|            |103 39 Stockholm            |
|            |Švedska                |
|            |                    |
|            |Telefon: +46 (0) 8 405 10 00      |
|            |Telefaks: +46 (0) 8 723 11 76     |
|            |E-naslov:               |
|            |registrator@foreign.ministry.se Spletni|
|            |naslov: http://www.sweden.gov.se/   |
+-----------------------+---------------------------------------+
|ZDRUŽENO KRALJESTVO  |Department for Business Enterprise   |
|            |& Regulatory Reform          |
|            |                    |
|            |Trade Policy Unit           |
|            |Bay 4127                |
|            |1 Victoria Street           |
|            |London                 |
|            |SW1H 0ET                |
|            |Anglija                |
|            |Združeno kraljestvo          |
|            |                    |
|            |Telefon: +4420 72155922        |
|            |Telefaks: +4420 72152235        |
|            |E-naslov:               |
|            |A133servicesEWT@berr.gsi.gov.uk    |
|            |Spletni naslov:            |
|            |www.berr.gov.uk/europeantrade/key–   |
|            |trade–issues–gats/page22732/html    |
+-----------------------+---------------------------------------+
PRILOGA 4
OPOMBE IN DOPOLNILNE DOLOČBE
K ČLENU 23
odstavek 2
Ta oddelek ne zajema zaščite naložb, razen obravnave iz člena 25, vključno s postopki reševanja sporov med vlagatelji in državo.
K ČLENU 24
1. Pravna oseba je pod nadzorom druge pravne osebe, če ima slednja možnost, da imenuje večino njenih direktorjev ali drugače zakonito usmerja njeno delovanje.
2. Pojma »ustanovitev« in »pridobitev« pravne osebe se razlagata, kot da vključujeta kapitalsko udeležbo v pravni osebi, da bi vzpostavila ali ohranjala trajne gospodarske povezave.
K ČLENU 25
odstavek 1
Obravnava, ki izvira iz zavez Unije o zagotavljanju storitev s strani izvajalcev pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov, je izključena iz te določbe. Obravnava, ki izvira iz sporazumov, sklenjenih med Unijo ali njenimi državami članicami, ki predvidevajo vzajemno priznavanje v skladu s členom VII Sporazuma GATS, je prav tako izključena iz te določbe.
odstavek 2
Irak lahko izpolni zahtevo iz tega odstavka tako, da storitve, ponudnike storitev, poslovne enote in vlagatelje Unije obravnava bodisi formalno enako bodisi formalno drugače kot obravnava lastne podobne storitve, ponudnike storitev, poslovne enote in vlagatelje. Formalno enaka ali formalno različna obravnava velja za manj ugodno, če spreminja konkurenčne pogoje v prid storitev ali ponudnikov storitev Iraka v primerjavi s podobnimi storitvami, ponudniki storitev, poslovnimi enotami in vlagatelji Unije.
odstavek 3
Zaradi večje gotovosti se uradno obvestilo predloži generalnemu direktorju Generalnega direktorata za trgovino ali njegovemu nasledniku.
K ČLENU 29
odstavek 4
Samo dejstvo, da je potreben vizum, se ne šteje kot izničevanje ali omejevanje teh koristi.
K ČLENU 60
odstavek 1
V tem sporazumu pravice intelektualne lastnine vključujejo avtorske pravice, vključno z avtorskimi pravicami za računalniške programe in podatkovne zbirke, kakor tudi pravice sui generis za neoriginalne podatkovne zbirke in zbirke, povezane z avtorskimi pravicami, pravice, ki se nanašajo na patente, blagovne znamke, trgovska imena, kolikor so v zadevni nacionalni zakonodaji zaščitene kot izključne lastninske pravice, topografije integriranih vezij, geografske označbe, vključno z označbami porekla, navedbami izvora, sortami rastlin, varstvo nerazkritih informacij in zaščita pred nelojalno konkurenco iz člena 10bis Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967).
k pod-prilogi Dodatka I PRILOGE 1
1. »Naročniki držav članic« zajemajo tudi vse podrejene subjekte katerega koli naročnika države članice, če niso ločene pravne osebe.
2. Kar zadeva javno naročanje subjektov Unije in subjektov centralne vlade na področju obrambe in varnosti, so zajeti le neobčutljivi in ne-vojni materiali s seznama zavez Unije iz PRILOGE 1 k temu sporazumu.
ENOSTRANSKA IZJAVA EVROPSKE UNIJE GLEDE ČLENA 96 (CARINSKO IN DAVČNO SODELOVANJE)
Unija izjavlja, da člen 96 (carinsko in davčno sodelovanje) zavezuje države članice le toliko, kolikor so tem načelom dobrega javnega upravljanja zavezane na davčnem področju na ravni Unije.
PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF IRAQ, OF THE OTHER PART
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE REPUBLIC OF BULGARIA,
THE CZECH REPUBLIC,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
IRELAND,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
MALTA,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
ROMANIA,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
Contracting Parties to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, hereinafter referred to as the "Member States" and
THE EUROPEAN UNION, hereinafter referred to as "the Union"
of the one part, and
THE REPUBLIC OF IRAQ, hereinafter referred to as "Iraq"
of the other part,
hereinafter jointly referred to as "the Parties",
CONSIDERING the links between the Union, its Member States and Iraq and the common values that they share,
RECOGNISING that the Union, its Member States and Iraq wish to strengthen those links and to establish trade and cooperation, supported by a political dialogue,
CONSIDERING the importance which the Parties attach to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the observance of human rights, democratic principles and political and economic freedoms, which form the very basis of the Partnership,
REAFFIRMING their attachment to the democratic principles and human rights and fundamental freedoms as laid down in the United Nations Universal Declaration on Human Rights and other relevant international human rights instruments,
ACKNOWLEDGING the great importance of sustainable and social development which should go hand in hand with economic development,
RECOGNISING the importance of enhancing cooperation between them, and their common will to consolidate, deepen and diversify their relations in areas of mutual interest on the basis of respect for sovereignty, equality, non-discrimination, the rule of law and good governance, respect for the natural environment and mutual benefit,
RECOGNISING the need to support Iraq's efforts to continue political reforms and economic rehabilitation and reforms, as well as in improving the living conditions of the poor and disadvantaged sections of the population,
RECOGNISING the need to strengthen women's role in political, civil, social, economic and cultural spheres, as well as to fight discrimination,
DESIROUS of creating favourable conditions for a substantial development and diversification of trade between the Union and Iraq and enhancing cooperation in economic, commercial, investment, science and technology and cultural fields,
AIMING to promote trade and investment and harmonious economic relations between the Parties based on the principles of market economy,
HAVING REGARD to the need to create favourable conditions for improving business and investment,
CONSCIOUS of the need to improve conditions affecting business and investment, and conditions in areas such as establishment of companies, labour, provision of services and capital movements,
TAKING into account the Parties' right to regulate the provision of services within their territories and to guarantee the achievement of legitimate public policy objectives,
TAKING into account their commitment to conduct trade in accordance with the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done on 15 April 1994 (hereinafter referred to as the "WTO Agreement"), and in that respect their mutual interest in Iraq's accession to that Agreement,
RECOGNISING the specific needs of developing countries under the WTO,
RECOGNISING the fact that terrorism, organised crime, money laundering and drug trafficking represent serious threats to international stability and security as well as to the fulfilment of the objectives of their cooperation,
NOTING the importance of fostering and strengthening regional cooperation,
CONFIRMING that the provisions of this Agreement which fall within the scope of Title V of Part Three of the Treaty on the Functioning of the European Union, bind the United Kingdom and Ireland, as separate contracting parties, and not as part of the European Union, unless the European Union notifies Iraq that either State has become bound on these matters as part of the European Union in accordance with Protocol (No 21) on the position of the United Kingdom and Ireland in Respect of the Area of Freedom, Security and Justice annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. The same applies to Denmark, in accordance with Protocol (No 22) on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE 1
Establishment of Partnership
1. A partnership is hereby established between the Union and its Member States of the one part, and Iraq, of the other part.
2. The objectives of this Partnership are:
(a) to provide an appropriate framework for the political dialogue between the Parties allowing the development of political relations;
(b) to promote trade and investment and harmonious economic relations between the Parties and so to foster their sustainable economic development; and
(c) to provide a basis for legislative, economic, social, financial and cultural cooperation.
ARTICLE 2
Basis
Respect for democratic principles and human rights, as laid down in the Universal Declaration of Human Rights and other relevant international human rights instruments, as well as for the principle of the rule of law, underpins the internal and international policies of both Parties and constitutes an essential element of this Agreement.
TITLE I
POLITICAL DIALOGUE AND COOPERATION IN THE FIELD OF FOREIGN AND SECURITY POLICY
ARTICLE 3
Political dialogue
1. A regular political dialogue shall be established between the Parties. It shall strengthen their relations, contribute to the development of a partnership and increase mutual understanding and solidarity.
2. The political dialogue shall cover all subjects of common interest, and in particular peace, foreign and security policy, national dialogue and reconciliation, democracy, the rule of law, human rights, good governance and regional stability and integration.
3. The political dialogue shall take place on an annual basis at ministerial and at senior official level.
ARTICLE 4
Combating terrorism
The Parties reaffirm the importance of the fight against terrorism and, in accordance with international conventions, international human rights, humanitarian and refugee law and with their respective legislation and regulations, agree to cooperate in the prevention and suppression of terrorist acts. They shall do so in particular:
(a) in the framework of the full implementation of the UN Security Council Resolution 1373 (2001) and other relevant UN resolutions, the UN Counter-Terrorism Strategy, international conventions and instruments;
(b) by exchange of information on terrorist groups and their support networks in accordance with international and national law; and
(c) by exchanges of view on means and methods used to counter terrorism, including in technical fields and training, and by exchange of experiences in respect of terrorism prevention.
The Parties continue to be committed to reaching an agreement on the UN Comprehensive Convention on International Terrorism as soon as possible.
The Parties are deeply concerned about incitement of terrorist acts and emphasise their commitment to take all necessary and appropriate measures in accordance with international and national law, to reduce the threat posed by such incitement.
ARTICLE 5
Countering proliferation of weapons of mass destruction
The Parties consider that the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) and their means of delivery, both to state and non-state actors, represents one of the most serious threats to international stability and security. The Parties therefore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of WMD and their means of delivery through full compliance with and national implementation of their existing obligations under international disarmament and non-proliferation treaties and agreements and other relevant international obligations. The Parties agree that this provision constitutes an essential element of this agreement.
The Parties furthermore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of WMD and their means of delivery by:
(a) taking steps to sign, ratify, or accede to, as appropriate, and fully implement all other relevant international instruments;
(b) the establishment of an effective system of national export controls, controlling the export as well as transit of WMD related goods, including a WMD end-use control on dual-use technologies and containing effective sanctions for breaches of export controls.
The Parties agree to establish a regular political dialogue that will accompany and consolidate these elements.
ARTICLE 6
Small arms and light weapons
1. The Parties recognise that the illicit manufacture, transfer and circulation of small arms and light weapons (SALW), including their ammunition, and their excessive accumulation, poor management, inadequately secured stockpiles and uncontrolled spread continue to pose a serious threat to peace and international security.
2. The Parties agree to observe and fully implement their respective obligations to deal with the illicit trade in SALW, including their ammunition, under existing international agreements and UN Security Council resolutions, as well as their commitments within the framework of other international instruments applicable in this area, such as the UN Programme of Action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in SALW in all its aspects.
3. The Parties undertake to cooperate and to ensure coordination, complementarity and synergy in their efforts to deal with the illicit trade in SALW, including their ammunition, at global, regional, sub-regional and national levels and agree to establish regular political dialogue that will accompany and consolidate this undertaking.
ARTICLE 7
International Criminal Court
1. The Parties reaffirm that the most serious crimes of concern to the international community as a whole should not go unpunished and that their prosecution should be ensured by measures at either the domestic or international level.
2. The Parties recognise that Iraq is not yet a State Party to the Rome Statute of the International Criminal Court, but that Iraq is considering the possibility of acceding to it in the future. In so doing, Iraq will take steps to accede to, ratify and implement the Rome Statute and related instruments.
3. The Parties reaffirm their determination to cooperate on this issue, including by sharing experience in the adoption of legal adjustments required by the relevant international law.
TITLE II
TRADE AND INVESTMENTS
SECTION I
TRADE IN GOODS
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 8
Scope and Coverage
This Chapter shall apply to trade in goods between the Parties.
ARTICLE 9
Customs Duties
For the purpose of this Chapter, a "customs duty" includes any duty or charge of any kind imposed on or in connection with the importation or exportation of a good, including any form of surtax or surcharge imposed on or in connection with such importation or exportation. A "customs duty" does not include any:
(a) charge equivalent to an internal tax imposed consistently with Article 11;
(b) duty imposed consistently with Chapter II of Section 1 of Title II of this Agreement;
(c) duty applied consistently with Articles VI, XVI and XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (hereinafter referred to as the "GATT 1994"), the WTO Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, the WTO Agreement on Safeguards, Article 5 of the WTO Agreement on Agriculture or the WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (hereinafter referred to as the "DSU");
(d) fee or other charge imposed pursuant to a Party's domestic law and consistently with Article VIII of the GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions.
ARTICLE 10
MFN treatment
1. The Parties shall accord to one another most-favoured-nation treatment in accordance with Article I.1 of the GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to:
(a) advantages granted with the object of establishing a customs union or a free-trade area according to the GATT 1994 or pursuant to the establishment of such customs union or free-trade area;
(b) advantages granted to particular countries in accordance with the GATT 1994 and with other international arrangements in favour of developing countries.
ARTICLE 11
National treatment
Each Party shall accord national treatment to the goods of the other Party in accordance with Article III of the GATT 1994, including its Notes and Supplementary Provisions. To this end, Article III of the GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions are incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.
ARTICLE 12
Tariff policy
1. Products originating in Iraq and imported into the Union shall be subject to the Union MFN tariff. No customs duties exceeding those applied to imports from WTO Members in accordance with Article I of the GATT 1994 shall be applied to products originating in Iraq and imported into the Union.
2. Products originating in the Union shall, on their importation into Iraq, not be subject to customs duties exceeding the current 8% Reconstruction Levy on imported goods.
3. The Parties agree that until Iraq accedes to the WTO, the Parties may amend the level of customs duties on imports after mutual consultation between the Parties.
4. If, after the signature of this Agreement, any tariff reduction is applied by Iraq to imports on an erga omnes basis, in particular reductions resulting from the tariff negotiations in the WTO, such reduced customs duties shall be applied to imports originating in the Union and replace the basic duty or Reconstruction Levy as from the date when such reductions are applied.
ARTICLE 13
Application of relevant provisions of the GATT 1994
The following Articles of the GATT 1994 shall be incorporated into and made part of this Agreement and shall apply between the Parties, mutatis mutandis:
(a) Article V including its Notes and Supplementary Provisions;
(b) Article VII, paragraphs 1, 2, 3, 4(a), 4(b), 4(d) and 5 including its Notes and Supplementary provisions and the WTO Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994;
(c) Article VIII including its Notes and Supplementary Provisions;
(d) Article IX;
(e) Article X.
ARTICLE 14
Harmonised Commodity Description
The classification of goods in trade between the Parties shall be that set out in each Party's respective tariff nomenclature interpreted in conformity with the Harmonised System of the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System, done at Brussels on 14 June 1983 (hereinafter referred to as the "HS").
ARTICLE 15
Temporary admission of goods
Without prejudice to the rights and obligations stemming from international conventions on the temporary admission of goods which bind both Parties, each Party shall grant the other Party exemption from import charges and duties on goods admitted temporarily. The temporary admission procedure shall be applied taking account of the conditions under which the obligations stemming from such conventions have been accepted by the Parties in question.
ARTICLE 16
Prohibition of quantitative restrictions
The Union and Iraq shall, upon the entry into force of this Agreement, abolish and shall not adopt or maintain in trade between themselves any restrictions on imports or exports or any measures having equivalent effect in accordance with Article XI of the GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions. To this end Article XI of the GATT 1994 and its Notes and Supplementary Provisions are incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.
ARTICLE 17
Export duties
Neither party may maintain or institute any customs duties, taxes or other fees and charges imposed on or in connection with the exportation of goods to the other Party. Neither Party may maintain or institute any internal taxes, fees, and charges on goods exported to the other party that are in excess of those imposed on like products destined for internal sale.
CHAPTER II
TRADE REMEDIES INSTRUMENTS
ARTICLE 18
Anti-dumping
1. Nothing in this Agreement shall prevent the Parties from adopting anti-dumping or countervailing measures in accordance with Article VI of the GATT 1994, including its Notes and Supplementary Provisions, and the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and with the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.
2. This article shall not be subject to the provisions of Section VI of Title II of this Agreement.
ARTICLE 19
Safeguard measures
1. Nothing in this Agreement shall prevent the Parties from adopting measures in accordance with Article XIX of the GATT 1994 and the WTO Agreement on Safeguards.
2. This article shall not be subject to the provisions of Section VI of Title II of this Agreement.
CHAPTER III
EXCEPTIONS
ARTICLE 20
General exceptions
The provisions of Article XX of the GATT 1994, including its Notes and Supplementary Provisions, and of Article XXI of the GATT 1994, which are incorporated into and made part of this Agreement, shall apply between the Parties, mutatis mutandis.
CHAPTER IV
NON TARIFF ISSUES
ARTICLE 21
Industrial standards and conformity assessment, technical regulations
1. Relationship with the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade
The provisions of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (hereinafter referred to as the "TBT Agreement"), which is incorporated into and made part of this Agreement, shall apply between the Parties, mutatis mutandis.
2. Scope and coverage
The provisions of this Chapter shall apply to the preparation, adoption and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, as defined in the TBT Agreement.
3. Objectives
The objectives of cooperation in the areas of technical regulations, standards and conformity assessment procedures between the Parties shall be:
(a) to avoid or reduce technical barriers to trade, in order to facilitate trade between the Parties;
(b) to enhance access for products to each other's markets through improvements in safety, quality and competitiveness of products;
(c) to promote a greater use of international technical regulations, standards and conformity assessment procedures, including sector specific measures, and the use of international best practices for drawing them up;
(d) to ensure that the preparation, adoption and application of standards and technical regulations are transparent and do not create unnecessary obstacles to trade between the Parties, in accordance with the provisions of the TBT Agreement;
(e) to develop the infrastructure for technical regulation, standardisation, conformity assessment, accreditation, metrology and market surveillance in Iraq;
(f) to develop functional links between standardisation, conformity assessment and regulatory institutions of Iraq and of the Union;
(g) to promote effective participation of Iraqi institutions in international standards setting bodies and the TBT Committee.
4. Technical regulations, standards and conformity assessment procedures
(a) The Parties shall ensure that technical regulations, standards and conformity assessment procedures, are not prepared, adopted or applied with a view to, or with an effect of, creating unnecessary obstacles to trade between the Parties, subject to the provisions of the TBT Agreement.
(b) The Parties shall endeavour where possible to harmonise their standards, technical regulations and conformity assessment procedures.
5. Transparency and notification
(a) Obligations concerning the sharing of information on technical regulations, standards and conformity assessment procedures provided for by the TBT Agreement shall apply between the Parties.
(b) The Parties agree to exchange information on issues of potential relevance to their trade relations, including rapid alerts, scientific opinions and events through contact points.
(c) The Parties may cooperate in the establishment and maintenance of contact points, and in the setting up and maintenance of common data bases.
CHAPTER V
SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES
ARTICLE 22
Sanitary and phytosanitary measures
1. The Parties shall cooperate in the area of Sanitary and Phytosanitary measures with the objective of facilitating trade while protecting human, animal or plant life or health. The provisions of the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (hereinafter referred to as the "SPS Agreement"), which is incorporated into and made part of this Agreement, shall apply between the Parties, mutatis mutandis.
2. On request the Parties may identify and address problems arising from the application of specific SPS-measures with a view to reaching mutually acceptable solutions.
SECTION II
TRADE IN SERVICES AND ESTABLISHMENT
ARTICLE 23
Coverage
1. This Section hereby lays down the necessary arrangements for the progressive liberalisation of trade in services and establishment between the Parties.
2. This Section applies to measures affecting trade in services and establishment in all economic activities, with the exception of:
(a) mining, manufacturing and processing of nuclear materials;
(b) production of or trade in arms, munitions and war material;
(c) audio-visual services and cultural services;
(d) education services;
(e) health and social services;
(f) national maritime cabotage;
(g) air transport services and services auxiliary to air transport other than:
(i) aircraft repair and maintenance services during which an aircraft is withdrawn from service;
(ii) the selling and marketing of air transport services;
(iii) computer reservation system services;
(iv) ground handling services;
(v) rental services of aircraft with crew;
(vi) airport operation services; and
(h) space transport services.
3. Nothing in this Section shall be construed to impose any obligation with respect to government procurement.
4. The provisions of this Section shall not apply to subsidies granted by the Parties.
5. Consistent with the provisions of this Section, each Party retains the right to regulate and to introduce new regulations to meet legitimate policy objectives.
ARTICLE 24
Definitions
For the purposes of this Section:
(a) a "natural person of the Union" means a national of one of the Member States of the Union according to its legislation and a "natural person of Iraq" means a national of Iraq according to its legislation;
(b) a "juridical person" means any legal entity duly constituted or otherwise organised under applicable law, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship or association;
(c) a "juridical person of the Union" or a "juridical person of Iraq" means a juridical person set up in accordance with the laws of a Member State of the Union or of Iraq, respectively, and having its registered office, central administration, or principal place of business in the territory to which the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union apply or in the territory of Iraq, respectively. Should the juridical person have only its registered office, central administration, or principal place of business in the territory to which the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union apply or in the territory of Iraq, respectively, it shall not be considered as a juridical person of the Union or a juridical person of Iraq, respectively, unless its operations possess a real and continuous link with the economy of the Union or of Iraq, respectively;
(d) notwithstanding point (c), shipping companies established outside the Union or Iraq and controlled by nationals of a Member State of the Union or of Iraq, respectively, shall also be beneficiaries of the provisions of this Agreement, if their vessels are registered in accordance with their respective legislation, in that Member State of the Union or in Iraq, and carry the flag of a Member State of the Union or of Iraq;
(e) "economic activity" does not include activities carried out in the exercise of governmental authority, which means activities carried out neither on a commercial basis nor in competition with one or more economic operators;
(f) "subsidiary" means a juridical person which is effectively controlled by another juridical person;
(g) "branch" of a juridical person means a place of business not having legal personality which has the appearance of permanency, such as the extension of a parent body, has a management and is materially equipped to negotiate business with third parties so that the latter, although knowing that there will if necessary be a legal link with the parent body, the head office of which is abroad, do not have to deal directly with such parent body but may transact business at the place of business constituting the extension;
(h) "service suppliers" of a Party means any natural or juridical person of a Party that seeks to supply or supplies a service;
(i) "trade in services" is defined as the supply of a service through the following modes:
(i) from the territory of a Party into the territory of the other Party;
(ii) in the territory of a Party to the service consumer of the other Party;
(iii) by a service supplier of a Party, through establishment in the territory of the other Party;
(iv) by a service supplier of a Party, through presence of natural persons in the territory of the other Party;
(j) "measure" means any measure by a Party, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other form;
(k) "measures adopted or maintained by a Party" means measures taken by:
(i) central, regional or local governments and authorities; and
(ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments or authorities;
(l) "services" includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority;
(m) "establishment" means any type of business or professional establishment through:
(i) the constitution, acquisition or maintenance of a juridical person, or
(ii) the creation or maintenance of a branch or representative office
within the territory of a Party for the purpose of performing an economic activity;
(n) "investor" of a Party means any natural or juridical person that seeks to perform or performs an economic activity through setting up an establishment;
(o) a "service supplied in the exercise of governmental authority" means any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers.
ARTICLE 25
1. From the entry into force of this Agreement the Union shall extend to services or service suppliers of the Iraq the treatment resulting from the schedule of specific commitments of the Union and its Member States on national treatment and market access under the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as the "GATS").
2. From the entry into force of this Agreement, and subject to paragraph 3, the Iraq shall grant to services, service suppliers, establishments and investors of the Union in the services and non-services sector, treatment no less favourable than that granted to like services, services suppliers, establishments and investors of Iraq or to like services, service suppliers, establishments and investors of any third country, whichever is the better.
3. Iraq may modify the treatment granted to services, service suppliers, establishments and investors of the Union by subjecting it to conditions and qualifications which result in treatment less favourable than that granted to its own like services, service suppliers, establishments and investors. Such modification shall respect the following conditions:
(a) The treatment granted to services, services suppliers, establishments and investors of the Union shall remain no less favourable than that granted by Iraq to like services, service suppliers, establishments and investors of any third country.
(b) Iraq shall notify such intention to the Commission of the European Union (hereinafter referred to as "the Commission") four months before the intended date of implementation of such conditions. At the request of the Commission, the Iraq shall provide detailed information on the reasons that justify the intended imposition of conditions and qualifications. These conditions and qualifications shall be deemed accepted by the Union if no communication is sent to Iraq within eight weeks.
(c) At the request of any Party, the proposed conditions and qualifications shall be referred to the Cooperation Committee for examination and approval.
4. Without prejudice to the benefits arising from the treatment granted to services, service suppliers, establishments and investors of the Union pursuant to paragraph 2 of this article, following its accession to the WTO, Iraq shall also extend to services or service suppliers of the Union the treatment resulting from its schedule of specific commitments under the GATS.
ARTICLE 26
1. The most-favoured-nation treatment granted in accordance with the provisions of this Section shall not apply to tax advantages which the Parties are providing or will provide in the future on the basis of agreements to avoid double taxation, or other tax arrangements.
2. Nothing in this Section shall be construed to prevent the adoption or enforcement by the Parties of any measure aimed at preventing the avoidance of taxes pursuant to the tax provisions of agreements to avoid the double taxation and other tax arrangements, or domestic fiscal legislation.
3. Nothing in this Section shall be construed to prevent the Member States or Iraq from distinguishing, in the application of the relevant provisions of their fiscal legislation, between taxpayers who are not in identical situations, in particular as regards their place or residence.
ARTICLE 27
Other agreements
Nothing in this Section shall limit the rights of investors of the Parties to benefit from any more favourable treatment provided for in any existing or future international agreement relating to investment to which a Member State of the Union and Iraq are Parties.
ARTICLE 28
Transparency
Each Party shall respond promptly to all requests by the other Party for specific information on any of its measures of general application or international agreements which pertain to or affect this Agreement. Each Party shall also establish one or more enquiry points to provide specific information to services providers of the other Party, upon request, on all such matters. Such enquiry points are listed in ANNEX 3. Enquiry points need not be depositories of laws and regulations.
ARTICLE 29
Exceptions
1. The provisions of this Section are subject to the exceptions contained in this Article. Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where like conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services, nothing in this Section shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Party of measures:
(a) necessary to protect public security or public morals or to maintain public order;
(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
(c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Section including those relating to:
(i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on services contracts;
(ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts;
(iii) safety;
(d) inconsistent with the objectives of Article 25, provided that the difference in treatment is aimed at ensuring the effective or equitable imposition or collection of direct taxes in respect of services or service suppliers of the other Party;
(e) inconsistent with the objectives of Article 25, provided that the difference in treatment is aimed at preventing the avoidance or evasion of taxes pursuant to the tax provisions of agreements to avoid double taxation or other tax arrangements or domestic fiscal legislation.
2. The provisions of this Section shall not apply to the Parties' respective social security systems or to activities in the territory of each Party, which are connected, even occasionally, with the exercise of official authority.
3. The provisions of this Section shall not apply to measures affecting natural persons seeking access to the employment market of a Party, nor shall it apply to measures regarding citizenship, residence or employment on a permanent basis.
4. Nothing in this Section shall prevent a Party from applying measures to regulate the entry of natural persons into, or their temporary stay in, its territory, including those measures necessary to protect the integrity of, and to ensure the orderly movement of natural persons across, its borders, provided that, in so doing, it does not apply them in a manner as to nullify or impair the benefits accruing to the other Party under Article 25.
5. Nothing in this Section applies to activities conducted by a central bank or monetary authority or by any other public entity in pursuit of monetary or exchange rate policies.
6. Nothing in this Section shall be construed to prevent a Party, including its public entities, from exclusively conducting or providing in its territory activities or services for the account or with the guarantee or using the financial resources of the Party, or its public entities.
7. The provisions of this Section shall not prejudice the application by each Party of any measures necessary to prevent the circumvention of its measures concerning third country access to its market, through the provisions of this Agreement.
ARTICLE 30
Security Exceptions
Nothing in this Section shall be construed:
(a) to require any Party to furnish any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
(b) to prevent any Party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests:
(i) relating to economic activities carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment;
(ii) relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they are derived;
(iii) connected with the production of or trade in arms, munitions and war materials and related to traffic in other goods and materials;
(iv) relating to government procurement indispensable for national security or for national defence purposes;
(v) taken in time of war or other emergency in international relations; or
(c) to prevent any Party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.
ARTICLE 31
Progressive liberalisation of trade in services and establishment
As circumstances allow, including the situation arising from the accession of Iraq to the WTO, the Cooperation Council may make recommendations to the Parties to expand progressively trade in services and establishment between them and ensure full consistency with the provisions of the GATS, notably Article V. Where accepted, those recommendations could be put into effect by virtue of agreements between the Parties.
SECTION III
PROVISIONS AFFECTING BUSINESS AND INVESTMENT
ARTICLE 32
Encouragement of investment
The Parties shall encourage an increase in mutually beneficial investment by establishing a more favourable climate for private investment.
ARTICLE 33
Contact points and exchange of information
In order to facilitate the communication between the Parties on any trade matter related to private investment, each Party shall designate a contact point. On the request of either Party, the contact point of the other Party shall indicate the office or official responsible for the matter and provide the required support to facilitate communication with the requesting Party.
SECTION IV
CURRENT PAYMENTS AND CAPITAL
ARTICLE 34
Objective and scope
1. The Parties shall aim at the liberalisation of current payments and capital movements between them, in conformity with the commitments undertaken in the framework of the international financial institutions.
2. This Section applies to all current payments and capital movements between the Parties.
ARTICLE 35
Current account
The Parties shall allow, in freely convertible currency and in accordance with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, any payments and transfers of the current account between the Parties.
ARTICLE 36
Capital Account
From the entry into force of the Agreement, the Parties shall allow the free movements of capital relating to direct investments made in accordance with the laws of the host country and investments made in accordance with the provisions of this Agreement, and the liquidation or repatriation of these capitals and of any profit stemming there from.
ARTICLE 37
Standstill
The Parties shall not introduce any new restrictions on current payments and movements of capital between their residents and shall not make the existing arrangements more restrictive.
ARTICLE 38
Safeguard measures
1. Where, in exceptional circumstances, movements of capital between the Union and Iraq cause, or threaten to cause, serious difficulties for the operation of exchange rate policy or monetary policy in the Union or Iraq, the Union and Iraq, respectively, may take safeguard measures with regard to movements of capital between the Union and Iraq for a period not exceeding six months if such measures are strictly necessary.
2. The Party adopting the safeguard measures shall inform the other Party as soon as possible, of a time schedule for their removal.
ARTICLE 39
Final provisions
1. Nothing in this Section shall limit the rights of economic operators of the Parties from benefiting from any more favourable treatment that may be provided for in any existing bilateral or multilateral agreement to which they are parties.
2. The Parties shall consult each other with a view to facilitating the movement of capital between them in order to promote the objectives of this Agreement
SECTION V
TRADE-RELATED ISSUES
CHAPTER I
STATE TRADING ENTERPRISES
ARTICLE 40
1. The Parties aim to comply with the provisions of Article XVII of the GATT 1994, its Notes and Supplementary Provisions and the WTO Understanding on the Interpretation of Article XVII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, which are incorporated into and made part of this Agreement, mutatis mutandis.
2. If one of the Parties requests information from the other Party on individual cases of state trading enterprises, the manner of their operation and the effect of their operations on bilateral trade, the requested Party shall ensure maximum transparency possible without prejudice to Article XVII.4(d) of the GATT 1994 on confidential information.
3. Each party shall ensure that any state trading enterprise supplier of a good or service shall comply with that Party's obligation under this Agreement.
CHAPTER II
PUBLIC PROCUREMENT
ARTICLE 41
Introduction
1. The Parties recognise the contribution of transparent, competitive and open tendering to sustainable economic development and set as their objective the effective, reciprocal and gradual opening of their respective procurement markets.
2. For the purposes of this Chapter:
(a) "commercial goods or services" means goods or services of a type generally sold or offered for sale in the commercial marketplace to, and customarily purchased by, non-governmental buyers for non-governmental purposes;
(b) "construction service" means a service that has as its objective the realization by whatever means of civil or building works, based on Division 51 of the United Nations Provisional Central Product Classification (hereinafter referred to as the "CPC");
(c) "days" means calendar days;
(d) "electronic auction" means an iterative process that involves the use of electronic means for the presentation by suppliers of either new prices, or new values for quantifiable non-price elements of the tender related to the evaluation criteria, or both, resulting in a ranking or re-ranking of tenders;
(e) "in writing or written" means any worded or numbered expression that can be read, reproduced and later communicated. It may include electronically transmitted and stored information;
(f) "limited tendering" means a procurement method whereby the procuring entity contacts a supplier or suppliers of its choice;
(g) "measure" means any law, regulation, procedure, administrative guidance or practice, or any action of a procuring entity relating to a covered procurement;
(h) "multi-use list" means a list of suppliers that a procuring entity has determined satisfy the conditions for participation in that list, and that the procuring entity intends to use more than once;
(i) "notice of intended procurement" means a notice published by a procuring entity inviting interested suppliers to submit a request for participation, a tender, or both;
(j) "offset" means any condition or undertaking that encourages local development or improves a Party's balance-of-payments accounts, such as the use of domestic content, the licensing of technology, investment, counter-trade and similar action or requirement;
(k) "open tendering" means a procurement method whereby all interested suppliers may submit a tender;
(l) "person" means a natural person or a juridical person;
(m) "procuring entity" means an entity covered under a Party's Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement;
(n) "qualified supplier" means a supplier that a procuring entity recognises as having satisfied the conditions for participation;
(o) "selective tendering" means a procurement method whereby only qualified suppliers are invited by the procuring entity to submit a tender;
(p) "services" includes construction services, unless otherwise specified;
(q) "standard" means a document approved by a recognised body that provides for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for goods or services, or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a good, service, process or production method;
(r) "supplier" means a person or group of persons that provides or could provide goods or services; and
(s) "technical specification" means a tendering requirement that:
(i) lays down the characteristics of goods or services to be procured, including quality, performance, safety and dimensions, or the processes and methods for their production or provision; or
(ii) addresses terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements, as they apply to a good or service.
ARTICLE 42
Scope and Coverage
1. This Chapter applies to any measure regarding covered procurement. For the purposes of this Chapter, covered procurement means procurement for governmental purposes:
(a) of goods, services, or any combination thereof:
(i) as specified in each Party's Sub-Annexes of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement; and
(ii) not procured with a view to commercial sale or resale, or for use in the production or supply of goods or services for commercial sale or resale;
(b) by any contractual means, including purchase, lease, and rental or hire purchase, with or without an option to buy;
(c) for which the value equals or exceeds the relevant threshold specified in each Party's Sub-Annexes of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement, at the time of publication of a notice in accordance with Article 45;
(d) by a procuring entity; and
(e) that is not otherwise excluded from coverage.
2. Except where provided, this Chapter does not apply to:
(a) the acquisition or rental of land, existing buildings or other immovable property or the rights thereon;
(b) non-contractual agreements or any form of assistance that a Party provides, including cooperative agreements, grants, loans, equity infusions, guarantees and fiscal incentives;
(c) the procurement or acquisition of fiscal agency or depositary services, liquidation and management services for regulated financial institutions or services related to the sale, redemption and distribution of public debt, including loans and government bonds, notes and other securities;
(d) public employment contracts;
(e) procurement conducted:
(i) for the specific purpose of providing international assistance, including development aid;
(ii) under the particular procedure or condition of an international agreement relating to the stationing of troops or relating to the joint implementation by the signatory countries of a project;
(iii) under the particular procedure or condition of an international organisation, or funded by international grants, loans or other assistance where the applicable procedure or condition would be inconsistent with this Chapter.
3. Each Party shall define and specify the following information in its Sub-Annexes of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement:
(a) In Sub-Annex 1, the central government entities whose procurement is covered by this Chapter;
(b) In Sub-Annex 2, all other entities whose procurement is covered by this Chapter;
(c) In Sub-Annex 3, the services, other than construction services, covered by this Chapter;
(d) In Sub-Annex 4, the construction services covered by this Chapter;
(e) In Sub-Annex 5, any General Notes.
4. Where a procuring entity, in the context of covered procurement, requires persons not covered under a Party's Sub-Annexes of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement to procure in accordance with particular requirements, Article 43 shall apply mutatis mutandis to such requirements.
5. In estimating the value of a procurement for the purpose of ascertaining whether it is a covered procurement, a procuring entity shall neither divide a procurement into separate procurements nor select or use a particular valuation method for estimating the value of a procurement with the intention of totally or partially excluding it from the application of this Chapter.
6. Nothing in this Chapter shall be construed to prevent any Party from taking any action or not disclosing any information that it considers necessary for the protection of its essential security interests relating to the procurement of arms, ammunition or war materials, or to procurement indispensable for national security or for national defence purposes.
7. Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner that would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between Parties where the same conditions prevail or a disguised restriction on international trade, nothing in this Chapter shall be construed to prevent any Party from imposing or enforcing measures:
(a) necessary to protect public morals, order or safety;
(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
(c) necessary to protect intellectual property; or
(d) relating to goods or services of persons with disabilities, philanthropic institutions or prison labour.
ARTICLE 43
General Principles
1. With respect to any measure and any covered procurement, each Party, including its procuring entities, shall accord immediately and unconditionally to the goods and services of the other Party and to the suppliers of the other Party offering the goods or services, treatment no less favourable than the treatment the Party, including its procuring entities, accords to domestic goods, services and suppliers.
2. With respect to any measure regarding covered procurement, a Party, including its procuring entities, shall not:
(a) treat a locally established supplier less favourably than another locally established supplier on the basis of degree of foreign affiliation or ownership; nor
(b) discriminate against a locally established supplier on the basis that the goods or services offered by that supplier for a particular procurement are goods or services of the other Party.
3. With respect to any laws, regulations, procedures and practices regarding government procurement, as well as in respect of specific procurements by public authorities at all levels, opened to goods, services and suppliers of third countries, Iraq shall provide to the goods, services and suppliers of the Union treatment no less favourable than that accorded to goods, services and suppliers of any third country.
Use of electronic means
4. When conducting covered procurement by electronic means, a procuring entity shall:
(a) ensure that the procurement is conducted using information technology systems and software, including those related to authentication and encryption of information, that are generally available and interoperable with other generally available information technology systems and software; and
(b) maintain mechanisms that ensure the integrity of requests for participation and tenders, including establishment of the time and receipt and the prevention of inappropriate access.
Conduct of procurement
5. A procuring entity shall conduct covered procurement in a transparent and impartial manner that avoids conflicts of interest and prevents corruptive practices and that is consistent with this Chapter.
Rules of origin
6. For purposes of covered procurement, no Party may apply rules of origin to goods or services imported from or supplied by the other Party that are different from the rules of origin the Party applies at the same time in the normal course of trade to imports or supplies of the same goods or services from the same Party.
ARTICLE 44
Publication of procurement information
1. Each Party shall:
(a) promptly publish any law, regulation, judicial decision, administrative ruling of general application, standard contract clauses that is mandated by a law or regulation and is incorporated by reference in notices and tender documentation and procedure regarding covered procurement, and any modifications thereof, in officially designated electronic or paper medium that is widely disseminated and remains readily accessible to the public;
(b) provide an explanation thereof to any Party, on request;
(c) list in Appendix II of ANNEX 1 to this Agreement, the electronic or paper media in which the Party publishes the information described in point (a);
(d) list in Appendix III of ANNEX 1 to this Agreement, the electronic media in which the Party publishes the notices required by Articles 45, 47(4) and 55(2).
2. Each Party shall promptly notify the other Party of any modification to the Party's information listed in Appendix II or III of ANNEX 1 to this Agreement.
ARTICLE 45
Publication of Notices
Notice of Intended Procurement
1. For each covered procurement, except in the circumstances described in Article 52, a procuring entity shall publish a notice of intended procurement in the appropriate media listed in Appendix III of ANNEX 1 to this Agreement. Each such notice shall include the information set out in Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement. These notices shall be accessible by electronic means free of charge through a single point of access.
Summary Notice
2. For each case of intended procurement, a procuring entity shall publish a summary notice that is readily accessible, at the same time as the publication of the notice of intended procurement, in one of the WTO languages. The summary notice shall contain at least the following information:
(a) the subject-matter of the procurement;
(b) the final date for the submission of tenders or, where applicable, any final date for the submission of requests for participation in the procurement or for inclusion on a multi-use list; and
(c) the address from which documents relating to the procurement may be requested.
Notice of Planned Procurement
3. Procuring entities are encouraged to publish as early as possible in each fiscal year a notice regarding their future procurement plans (hereinafter referred to as a "notice of planned procurement"). The notice should include the subject-matter of the procurement and the planned date of the publication of the notice of intended procurement.
4. A procuring entity listed in Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement may use a notice of planned procurement as a notice of intended procurement provided that it includes as much of the information in Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement as is available and a statement that interested suppliers should express their interest in the procurement to the procuring entity.
ARTICLE 46
Conditions for Participation
1. A procuring entity shall limit the conditions for participation in a procurement to those that are essential to ensure that a supplier has the legal and financial capacities and the commercial and technical abilities to undertake the relevant procurement.
2. In assessing whether a supplier satisfies the conditions for participation, a procuring entity:
(a) shall evaluate the financial, commercial and technical abilities of a supplier on the basis of that supplier's business activities both inside and outside the territory of the Party of the procuring entity;
(b) shall not impose the condition that, in order for a supplier to participate in a procurement, the supplier has previously been awarded one or more contracts by a procuring entity of a given Party or that the supplier has prior work experience in the territory of a given Party; and
(c) may require relevant prior experience where essential to meet the requirements of the procurement.
3. In making this assessment, the procuring entity shall base its evaluation on the conditions that it has specified in advance in notices or tender documentation.
4. A procuring entity must exclude a supplier on grounds such as bankruptcy, false declarations, significant deficiencies in performance of any substantive requirement or obligation under a prior contract or contracts, judgments in respect of serious crimes or other judgments in respect of serious public offences, professional misconduct or failure to pay taxes.
ARTICLE 47
Qualification of Suppliers
Selective tendering
1. Where a procuring entity intends to use selective tendering, the entity shall:
(a) include in the notice of intended procurement at least the information specified in points 1, 2, 6, 7, 10, and 11 of Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement and invite suppliers to submit a request for participation; and
(b) provide by the commencement of the time-period for tendering, at least the information in points 3, 4, 5, 8 and 9 of Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement to the qualified suppliers that it notifies as specified in paragraph 2, point (b) of Appendix VI of ANNEX 1 to this Agreement.
2. A procuring entity shall recognise as qualified suppliers any domestic suppliers and any suppliers of the other Party that meets the conditions for participation in a particular procurement, unless the procuring entity states in the notice of intended procurement any limitation on the number of suppliers that will be permitted to tender and the criteria for selecting the limited number of suppliers.
3. Where the tender documentation is not made publicly available from the date of publication of the notice referred to in paragraph 1, a procuring entity shall ensure that those documents are made available at the same time to all qualified suppliers selected in accordance with paragraph 2.
Sub-Annex 2 entities
4. A procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement may maintain a multi-use list of suppliers, provided that a notice inviting interested suppliers to apply for inclusion in the list is published annually, and where published by electronic means, made available continuously in the appropriate medium listed in Appendix III of ANNEX 1 to this Agreement. Such a notice shall include the information set out in Appendix V of ANNEX 1 to this Agreement.
5. Notwithstanding paragraph 4, where a multi-use list will be valid for three years or less, a procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement may publish a notice referred to in that paragraph only once, at the beginning of the period of validity of the list, provided that the notice states the period of validity and that further notices will not be published.
6. A procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement shall allow suppliers to apply at any time for inclusion on a multi-use list and shall include on the list all qualified suppliers within a reasonable short time.
A procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement may use a notice inviting suppliers to apply for inclusion in a multi-use list as a notice of intended procurement, provided that:
(a) the notice is published in accordance with paragraph 4 and includes the information required by Appendix V of ANNEX 1 to this Agreement and as much of the information required by Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement as is available and contains a statement that it constitutes a notice of intended procurement;
(b) the entity promptly provides to suppliers that have expressed an interest to the entity in a given procurement, sufficient information to permit them to assess their interest in the procurement, including all remaining information required by Appendix IV of ANNEX 1 to this Agreement, to the extent that such information is available.
7. A procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement may allow a supplier that has applied for inclusion on a multi-use list in accordance with paragraph 6 to tender in a given procurement, where there is sufficient time for the procuring entity to examine whether the supplier satisfies the conditions for participation.
8. A procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement shall promptly inform any supplier that submits a request for participation or application for inclusion on a multi-use list of the procuring entity's decision with respect to the request.
9. Where a procuring entity covered under Sub-Annex 2 of Appendix I of ANNEX 1 to this Agreement rejects a supplier's request to qualify or application for inclusion on a multi-use list, ceases to recognise a supplier as qualified, or removes a supplier from a multi-use list, the entity shall promptly inform the supplier and, on request of the supplier, promptly provide the supplier with a written explanation of the reasons for its decision.
ARTICLE 48
Technical Specifications
1. A procuring entity shall not prepare, adopt or apply any technical specification or prescribe any conformity assessment procedure with the purpose or the effect of creating unnecessary obstacles to international trade.
2. In prescribing the technical specifications for the goods or services being procured, a procuring entity shall, where appropriate:
(a) set out the technical specifications in terms of performance and functional requirements, rather than design or descriptive characteristics; and
(b) base the technical specifications on international or European standards, where these exist; otherwise, on national technical regulations, recognised national standards or building codes.
3. Where design or descriptive characteristics are used in the technical specifications, a procuring entity shall indicate, where appropriate, that it will consider tenders of equivalent goods or services that demonstrably fulfil the requirements of the procurement by including such words as "or equivalent" in the tender documentation.
4. A procuring entity shall not prescribe technical specifications that require or refer to a particular trademark or trade name, patent, copyright, design, type, specific origin, producer or supplier, unless there is no other sufficiently precise or intelligible way of describing the procurement requirements and provided that, in such cases, the entity includes words such as "or equivalent" in the tender documentation.
5. A procuring entity shall not seek or accept, in a manner that would have the effect of precluding competition, advice that may be used in the preparation of adoption of any technical specification for a specific procurement from a person that may have a commercial interest in the procurement.
6. Each Party, including its procuring entities, may, in accordance with this Article, prepare, adopt or apply technical specifications to promote the conservation of natural resources or protect the environment.
ARTICLE 49
Tender Documentation
1. A procuring entity shall provide to suppliers tender documentation that includes all information necessary to permit suppliers to prepare and submit responsive tenders. Unless already provided in the notice of intended procurement, such documentation shall include a complete description of the issues set out in Appendix VIII of ANNEX 1 to this Agreement.
2. A procuring entity shall promptly provide, on request, the tender documentation to any supplier participating in the procurement and shall reply to any reasonable request for relevant information by a supplier participating in the procurement, provided that such information does not give that supplier an advantage over its competitors in the procurement.
3. Where, prior to the award of a contract, a procuring entity modifies the criteria or requirements set out in the notice of intended procurement or tender documentation provided to participating suppliers, or amends a notice or tender documentation, it shall transmit in writing all such modifications or amended or re-issued notice or tender documentation:
(a) to all suppliers that are participating at the time the information is amended, if known, and in all other cases, in the same manner as the original information; and
(b) in adequate time to allow such suppliers to modify and re-submit amended tenders, as appropriate.
ARTICLE 50
Time Periods
A procuring entity shall, consistent with its own reasonable needs, provide sufficient time for suppliers to prepare and submit requests for participation and responsive tenders, taking into account such factors as the nature and complexity of the procurement, the extent of subcontracting anticipated, and the time for transmitting tenders from foreign as well as domestic points where electronic means are not used. Such time-periods, including any extension of the time-periods, shall be the same for all interested or participating suppliers. The applicable time periods are set out in Appendix VI of ANNEX 1 to this Agreement.
ARTICLE 51
Negotiations
1. A Party may provide for its procuring entities to conduct negotiations:
(a) in the context of procurements in which they have indicated such intent in the notice of intended procurement; or
(b) were it appears from the evaluation that no one tender is obviously the most advantageous in terms of the specific evaluation criteria set forth in the notices or tender documentation.
2. A procuring entity shall:
(a) ensure that any elimination of suppliers participating in negotiations is carried out in accordance with the evaluation criteria set out in the notices or tender documentation; and
(b) where negotiations are concluded, provide a common deadline for the remaining suppliers to submit any new or revised tenders.
ARTICLE 52
Limited Tendering
A procuring entity may use limited tendering and may choose not to apply Articles 45 to 47, 49 to 51, 53 and 54 only under the following conditions:
(a) where
(i) no tenders were submitted, or no suppliers requested participation;
(ii) no tenders that conform to the essential requirements of the tender documentation were submitted;
(iii) no suppliers satisfied the conditions for participation; or
(iv) the tenders submitted have been collusive,
provided that the requirements of the tender documentation are not substantially modified;
(b) where the goods or services can be supplied only by a particular supplier and no reasonable alternative or substitute goods or services exist because the requirement is a work of art; due to the protection of patents, copyrights or other exclusive rights; or due to the absence of competition for technical reasons;
(c) for additional deliveries by the original supplier of goods and services that were not included in the initial procurement where a change of supplier for such additional goods or services:
(i) cannot be made for economic or technical reasons such as requirements of interchangeability or interoperability with existing equipment, software, services or installations procured under the initial procurement; and
(ii) would cause significant inconvenience or substantial duplication of costs for the procuring entity;
(d) in so far as is strictly necessary where, for reasons of extreme urgency brought about by events unforeseeable by the procuring entity, the goods or services could not be obtained in time using open tendering or selective tendering;
(e) for goods purchased on a commodity market;
(f) where a procuring entity procures a prototype or a first good or service that is developed at its request in the course of, and for, a particular contract for research, experiment, study or original development;
(g) for purchases made under exceptionally advantageous conditions which only arise in the very short term in the case of unusual disposals such as arising from liquidation, receivership or bankruptcy and not for routine purchases from regular suppliers; and
(h) where a contract is awarded to a winner of a design contest provided that the contest has been organised in a manner that is consistent with the principles of this Chapter, and the participants are judged by an independent jury with a view to a design contract being awarded to a winner.
ARTICLE 53
Electronic Auctions
Where a procuring entity intends to conduct a covered procurement using an electronic auction, the entity shall provide each participant, before commencing the electronic auction, with:
(a) the automatic evaluation method, including the mathematical formula, that is based on the evaluation criteria set out in the tender documentation and that will be used in the automatic ranking or re-ranking during the auction;
(b) the results of any initial evaluation of the elements of its tender where the contract is to be awarded on the basis of the most advantageous tender and
(c) any other relevant information relating to the conduct of the auction.
ARTICLE 54
Treatment of Tenders and Award of Contracts
1. A procuring entity shall receive, open and treat all tenders under procedures that guarantee the fairness and impartiality of the procurement process, and the confidentiality of tenders.
2. A procuring entity shall not penalise any supplier whose tender is received after the time specified for receiving tenders if the delay is due solely to mishandling on the part of the procuring entity.
3. Where a procuring entity provides a supplier with an opportunity to correct unintentional errors of form between the opening of tenders and the awarding of the contract, the procuring entity shall provide the same opportunity to all participating suppliers.
4. To be considered for an award, a tender shall be in writing and shall, at the time of opening, comply with the essential requirements set out in the notices and tender documentation and be from a supplier that satisfies the conditions for participation.
5. Unless a procuring entity determines that it is not in the public interest to award a contract, the entity shall award the contract to the supplier that the entity has determined to be capable of fulfilling the terms of the contract and that, based solely on the evaluation criteria specified in the notices and tender documentation, has submitted the most advantageous tender or where price is the sole criterion, the lowest price.
6. Where a procuring entity receives a tender with a price that is abnormally lower than the prices in other tenders submitted, it may verify with the supplier that it satisfies the conditions for participation and is capable of fulfilling the terms of the contract.
7. A procuring entity shall not use options, cancel a procurement or modify awarded contracts in a manner that circumvents the obligations under this Agreement.
ARTICLE 55
Transparency of Procurement Information
1. A procuring entity shall promptly inform participating suppliers of the entity's contract award decisions and, on request, shall do so in writing. Subject to paragraphs 2 and 3 of Article 56, a procuring entity shall, on request, provide an unsuccessful supplier with an explanation of the reasons why the entity did not select its tender and the relative advantages of the successful supplier's tender.
2. Not later than 72 days after the award of each contract covered by this Chapter, a procuring entity shall publish a notice in the appropriate paper or electronic medium listed in Appendix III. Where only an electronic medium is used, the information shall remain readily available for a reasonable period of time. The notice shall include at least the information set out in Appendix VII of ANNEX 1 to this Agreement.
ARTICLE 56
Disclosure of Information
1. On request of the other Party, the Party shall provide promptly any information necessary to determine whether the procurement was conducted fairly, impartially and in accordance with the Chapter, including information on the characteristics and relative advantages of the successful tender. In cases where release of this information would prejudice competition in future tenders, the Party that receives that information shall not disclose it to any supplier, except after consultation with, and agreement of, the Party that provided the information.
2. Notwithstanding any other provision of this Chapter, a Party, including its procuring entities, shall not provide to any supplier information that might prejudice fair competition between suppliers.
3. Nothing in this Chapter shall be construed to require a Party, including its procuring entities, authorities and review bodies, to disclose confidential information where disclosure would impede law enforcement; might prejudice fair competition between suppliers; would prejudice the legitimate commercial interests of particular persons, including the protection of intellectual property; or would otherwise be contrary to the public interest.
ARTICLE 57
Domestic Review Procedures
1. Each Party shall provide a timely, effective, transparent and non-discriminatory administrative or judicial review procedure through which a supplier may challenge:
(a) a breach of this Chapter; or
(b) where the supplier does not have a right to challenge directly a breach of the Chapter under the domestic law of the Party, a failure to comply with a Party's measures implementing this Chapter,
arising in the context of a covered procurement, in which the supplier has, or has had, an interest. The procedural rules for all challenges shall be in writing and made generally available.
2. In the event of a complaint by a supplier, arising in the context of covered procurement in which the supplier has, or has had, an interest, that there has been a breach or a failure as set out in paragraph 1, the Party concerned shall encourage its procuring entity and the supplier to seek resolution of the complaint through consultation. The procuring entity shall accord impartial and timely consideration to any such complaint in a manner that is not prejudicial to the supplier's participation in ongoing or future procurement or right to seek corrective measures under the administrative or judicial review procedure.
3. Each supplier shall be allowed a sufficient period of time to prepare and submit a challenge, which in no case be less than ten days from the time when the basis of the challenge became known or reasonably should have become known to the supplier.
4. Each Party shall establish or designate at least one impartial administrative or judicial authority that is independent of its procuring entities to receive and review a challenge by a supplier arising in the context of a covered procurement.
5. Where a body other than an authority referred to in paragraph 4 initially reviews a challenge, the Party shall ensure that the supplier may appeal the initial decision to an impartial administrative or judicial authority that is independent of the procuring entity whose procurement is the subject of the challenge. A review body that is not a court shall either be subject to judicial review or have procedural guarantees that provide for:
(a) the procuring entity shall respond in writing to the challenge and disclose all relevant documents to the review body;
(b) the participants to the proceedings (hereinafter referred to as "participants") shall have the right to be heard prior to a decision of the review body being made on the challenge;
(c) the participants shall have the right to be represented and accompanied;
(d) the participants shall have access to all proceedings;
(e) the participants shall have the right to request that the proceedings take place in public and that witnesses may be present; and
(f) decisions or recommendations relating to challenges by suppliers shall be provided, in a timely fashion, in writing, with an explanation of the basis for each decision or recommendation.
6. Each Party shall adopt or maintain procedures that provide for:
(a) prompt interim measures to preserve the supplier's opportunity to participate in the procurement. Such interim measures may result in suspension of the procurement process. The procedures may provide that overriding adverse consequences for the interests concerned, including the public interest, may be taken into account when deciding whether such measures should be applied. The case for not acting shall be provided in writing; and
(b) where a review body had determined that there has been a breach or a failure as set out in paragraph 1, corrective action or compensation for the loss or damages suffered, which may be limited to either the costs for the preparation of the tender or the costs relating to the challenge, or both.
ARTICLE 58
Further negotiations
1. The Parties will review annually the effective operation of this Chapter and the mutual opening of procurement markets. In no later than one year from the entry into force of this Agreement the Parties will enter into negotiations for the extension of the list(s) of covered entities in Sub-Annex 1 and Sub-Annex 2 of Appenix 1 of ANNEX 1 to this Agreement.
2. Iraq will in the context of the WTO accession negotiations acknowledge its commitment for accession to the plurilateral Agreement on Government Procurement (hereinafter referred to as the "GPA").
ARTICLE 59
Asymmetrical regime and transitional measures
Taking into account the development, financial and trade needs, Iraq will benefit from the following transitional measure: Iraq may provide for a temporary price preference programme consisting of a price differential of 5% for goods and services and 10% for works, applicable to supplies and services from purely Iraqis suppliers.
The price preference programme will be phased-out within ten years from the entry into force of this Agreement.
CHAPTER III
INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION
ARTICLE 60
Nature and scope of obligations
1. Pursuant to the provisions of this Article and of ANNEX 2 to this Agreement, Iraq shall adopt, within five years of the entry into force of the Agreement, legislation in order to ensure adequate and effective protection of intellectual, industrial and commercial property rights according to the highest international standards including the rules set by the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, contained in Annex 1C to the WTO Agreement (hereinafter referred to as the "TRIPS Agreement"), as well as effective means of enforcing such rights.
2. Within three years of the entry into force of the Agreement, Iraq shall accede to the multilateral conventions on intellectual, industrial and commercial property rights referred to in paragraph 2 of ANNEX 2 to this Agreement to which Member States are parties or which are de facto applied by Member States according to the relevant provisions contained in these conventions.
3. Within three years of the entry into force of the Agreement, Iraq shall comply with the multilateral conventions on intellectual, industrial and commercial property rights referred to in paragraph 3 of ANNEX 2 to this Agreement to which one or several Member States are parties or which are de facto applied by one or several Member States according to the relevant provisions contained in these conventions.
4. The implementation of this Article and of ANNEX 2 to this Agreement shall be regularly reviewed by the Parties. In preparing its legislation or if problems in the area of intellectual, industrial and commercial property affecting trading conditions were to occur, urgent consultations will be undertaken, at the request of either Party, with a view to reaching mutually satisfactory solutions. In no later than three years from the entry into force of this Agreement, the Parties will enter into negotiations for more detailed IPR provisions.
5. Each Party shall accord to the national of the other Party treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property rights, subject to the exceptions already provided for in the international instruments which are included or may be included from time to time in ANNEX 2 to this Agreement and as of the moment in which they are ratified by that Party.
6. From the entry into force of this Agreement, Iraq shall grant to companies and national of the Union, in respect of the recognition and protection of intellectual, industrial and commercial property, treatment no less favourable than that granted by it to any third country under bilateral agreements.
SECTION VI
DISPUTE SETTLEMENT
CHAPTER I
OBJECTIVE AND SCOPE
ARTICLE 61
Objective
The objective of this Section is to avoid and settle any dispute between the Parties with a view to arrive at, where possible, a mutually agreed solution.
ARTICLE 62
Scope
This Section applies with respect to any dispute concerning the interpretation and application of the provisions of Title II of this Agreement, except as otherwise expressly provided.
CHAPTER II
CONSULTATIONS
ARTICLE 63
Consultations
1. The Parties shall endeavour to resolve any dispute regarding the interpretation and application of the provisions referred to in Article 62 by entering into consultations in good faith with the aim of reaching a prompt, equitable and mutually agreed solution.
2. A Party shall seek consultations by means of a written request to the other Party, copied to the Cooperation Committee, identifying any measure at issue and the provisions referred to in Article 62 that it considers applicable.
3. Consultations shall be held within 30 days of the date of the submission of the request and take place, unless the Parties agree otherwise, on the territory of the Party complained against. The consultations shall be deemed concluded within 30 days of the date of the submission of the request, unless both Parties agree to continue consultations. All information disclosed during the consultations shall remain confidential.
4. Consultations on matters of urgency, including those regarding perishable or seasonal goods shall be held within 15 days of the date of the submission of the request, and shall be deemed concluded within 15 days of the date of the submission of the request.
5. If consultations are not held within the timeframes laid down in paragraph 3 or in paragraph 4 respectively, or if consultations have been concluded and no agreement has been reached on a mutually agreed solution, the complaining Party may request the establishment of an arbitration panel in accordance with Article 64.
CHAPTER III
DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURES
ARTICLE 64
Initiation of the arbitration procedure
1. Where the Parties have failed to resolve the dispute by recourse to consultations as provided for in Article 63, the complaining Party may request the establishment of an arbitration panel.
2. The request for the establishment of an arbitration panel shall be made in writing to the Party complained against and the Cooperation Committee. The complaining Party shall identify in its request the specific measure at issue, and it shall explain how such measure constitutes a breach of the provisions referred to in Article 62 in a manner sufficient to present the legal basis for the complaint.
ARTICLE 65
Establishment of the arbitration panel
1. An arbitration panel shall be composed of three arbitrators.
2. Within ten days of the date of the submission of the request for the establishment of an arbitration panel to the Cooperation Committee, the Parties shall consult in order to reach an agreement on the composition of the arbitration panel.
3. In the event that the Parties are unable to agree on its composition within the time frame laid down in paragraph 2, either party may request the chair of the Cooperation Committee, or the chair's delegate, to select all three members by lot from the list established under Article 78, one among the individuals proposed by the complaining Party, one among the individuals proposed by the Party complained against and one among the individuals selected by the Parties to act as chairperson. Where the Parties agree on one or more of the members of the arbitration panel, any remaining members shall be selected by the same procedure in the applicable list of panellists.
4. The chair of the Cooperation Committee, or the chair's delegate, shall select the arbitrators within five days of the request referred to in paragraph 3 by either Party and in the presence of a representative of each Party.
5. The date of establishment of the arbitration panel shall be the date on which the three arbitrators are selected.
6. Should any of the lists provided for in Article 78 not be established at the time a request is made pursuant to paragraph 3 the three arbitrators shall be drawn by lot from the individuals which have been formally proposed by one or both of the Parties.
ARTICLE 66
Interim panel report
The arbitration panel shall issue an interim report to the Parties setting out its findings of the facts, the applicability of relevant provisions and the basic rationale behind any findings and recommendations that it makes, not later than 90 days from the date of establishment of the arbitration panel. Any Party may submit a written request for the arbitration panel to review precise aspects of the interim report within 15 days of its notification. The findings of the final panel ruling shall include a sufficient motivation of the arguments made at the interim review stage, and shall answer clearly to the questions and observations of the two Parties.
ARTICLE 67
Arbitration panel ruling
1. The arbitration panel shall notify its ruling to the Parties and to the Cooperation Committee within 120 days from the date of the establishment of the arbitration panel. Where it considers that this deadline cannot be met, the chairperson of the arbitration panel must notify the Parties and the Cooperation Committee in writing, stating the reasons for the delay and the date on which the panel plans to conclude its work. Under no circumstances should the ruling be notified later than 150 days from the date of the establishment of the arbitration panel.
2. In cases of urgency, including those involving perishable or seasonal goods, the arbitration panel shall make every effort to notify its ruling within 60 days from the date of its establishment. Under no circumstances should it take longer than 75 days from its establishment. The arbitration panel may give a preliminary ruling within 10 days of its establishment on whether it deems the case to be urgent.
ARTICLE 68
Compliance with the arbitration panel ruling
Each Party shall take any measure necessary to comply in good faith with the arbitration panel ruling, and the Parties shall endeavour to agree on the period of time to comply with the ruling.
ARTICLE 69
The reasonable period of time for compliance
1. No later than 30 days after the notification of the arbitration panel ruling to the Parties, the Party complained against shall notify the complaining Party and the Cooperation Committee of the time it will require for compliance (hereinafter referred to as "reasonable period of time") if immediate compliance is not possible.
2. If there is disagreement between the Parties on the reasonable period of time to comply with the arbitration panel ruling, the complaining Party shall, within 20 days of the notification made under paragraph 1 by the Party complained against, request in writing the original arbitration panel to determine the length of the reasonable period of time. Such request shall be notified simultaneously to the other Party and to the Cooperation Committee. The arbitration panel shall notify its ruling to the Parties and to the Cooperation Committee within 20 days from the date of the submission of the request.
3. In the event of the original arbitration panel, or some of its members, being unable to reconvene, the procedures set out in Article 65 shall apply. The time limit for notifying the ruling shall be 35 days from the date of the submission of the request referred to in paragraph 2.
4. The reasonable period of time may be extended by mutual agreement of the Parties.
ARTICLE 70
Review of any measure taken to comply with the arbitration panel ruling
1. The Party complained against shall notify the complaining Party and the Cooperation Committee before the end of the reasonable period of time of any measure that it has taken to comply with the arbitration panel ruling.
2. In the event that there is disagreement between the Parties concerning the existence or the consistency of any measure notified under paragraph 1, with the provisions referred to in Article 62, the complaining Party may request in writing the original arbitration panel to rule on the matter. Such request shall identify the specific measure at issue and it shall explain how such measure is incompatible with the provisions referred to in Article 62. The arbitration panel shall notify its ruling within 45 days of the date of the submission of the request.
3. In the event of the original arbitration panel, or some of its members, being unable to reconvene, the procedures set out in Article 65 shall apply. The time limit for notifying the ruling shall be 60 days from the date of the submission of the request referred to in paragraph 2.
ARTICLE 71
Temporary remedies in case of non-compliance
1. If the Party complained against fails to notify any measure taken to comply with the arbitration panel ruling before the expiry of the reasonable period of time, or if the arbitration panel rules that the measure notified under paragraph 1 of Article 70 is inconsistent with that Party's obligations under the provisions referred to in Article 62, the Party complained against shall, if so requested by the complaining Party, present an offer for temporary compensation.
2. If no agreement on compensation is reached within 30 days of the end of the reasonable period of time or of the arbitration panel ruling under Article 70 that a measure taken to comply is inconsistent with the provisions referred to in Article 62, the complaining Party shall be entitled, upon notification to the Party complained against and to the Cooperation Committee, to suspend obligations arising from any provision referred to in Article 62 at a level equivalent to the nullification or impairment caused by the violation. The complaining Party may implement the suspension 10 days after the date of the notification, unless the Party complained against has requested arbitration under paragraph 3.
3. If the Party complained against considers that the level of suspension is not equivalent to the nullification or impairment caused by the violation, it may request in writing the original arbitration panel to rule on the matter. Such request shall be notified to the complaining Party and to Cooperation Committee before the expiry of the 10 day period referred to in paragraph 2. The original arbitration panel shall notify its ruling on the level of the suspension of obligations to the Parties and to the Cooperation Committee within 30 days of the date of the submission of the request. Obligations shall not be suspended until the original arbitration panel has notified its ruling, and any suspension shall be consistent with the arbitration panel ruling.
4. In the event of the original arbitration panel, or some of its members, being unable to reconvene, the procedures laid down in Article 65 shall apply. The period for notifying the ruling shall be 45 days from the date of the submission of the request referred to in paragraph 3.
5. The suspension of obligations shall be temporary and shall be applied only until any measure found to be inconsistent with the provisions referred to in Article 62 has been withdrawn or amended so as to bring it into conformity with those provisions, as established under Article 72, or until the Parties have agreed to settle the dispute.
ARTICLE 72
Review of any measure taken to comply after the suspension of obligations
1. The Party complained against shall notify the complaining Party and the Cooperation Committee of any measure it has taken to comply with the ruling of the arbitration panel and of its request for an end to the suspension of obligations applied by the complaining Party.
2. If the Parties do not reach an agreement on the compatibility of the notified measure with the provisions referred to in Article 62 within 30 days of the date of the submission of the notification, the complaining Party shall request in writing the original arbitration panel to rule on the matter. Such request shall be notified simultaneously to the Party complained against and to the Cooperation Committee. The arbitration panel ruling shall be notified to the Parties and to the Cooperation Committee within 45 days of the date of the submission of the request. If the arbitration panel rules that any measure taken to comply is in conformity with the provisions referred to in Article 62, the suspension of obligations shall be terminated
3. In the event of the original arbitration panel, or some of its members, being unable to reconvene, the procedures laid down in Article 65 shall apply. The period for notifying the ruling shall be 60 days from the date of the submission of the request referred to in paragraph 2.
ARTICLE 73
Mutually Agreed Solution
The Parties may reach a mutually agreed solution to a dispute under this Section at any time. They shall notify the Cooperation Committee and the arbitration panel of any such solution. Upon notification of the mutually agreed solution, the panel shall terminate its work and the procedure shall be terminated.
ARTICLE 74
Rules of Procedure
1. Dispute settlement procedures under this Section shall be governed by the Rules of Procedure and the Code of Conduct which shall be adopted by the Cooperation Committee.
2. The Parties may decide to modify the Rules of Procedure and the Code of Conduct.
3. Any hearing of the arbitration panel shall be open to the public in accordance with the Rules of Procedure.
ARTICLE 75
Information and technical advice
At the request of a Party, or upon its own initiative, the arbitration panel may obtain information from any source, including the Parties involved in the dispute, it deems appropriate for the arbitration panel proceeding. The arbitration panel also has the right to seek the relevant opinion of experts as it deems appropriate. Any information obtained in this manner must be disclosed to each of the Parties and submitted for their comments. Interested natural or legal persons established in the Parties' territories are authorised to submit amicus curiae briefs to the arbitration panel in accordance with the Rules of Procedure.
ARTICLE 76
Rules of interpretation
Any arbitration panel shall interpret the provisions referred to in Article 62 in accordance with customary rules of interpretation of public international law, including those codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties. The rulings of the arbitration panel cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the provisions referred to in Article 62.
ARTICLE 77
Arbitration panel decisions and rulings
1. The arbitration panel shall make every effort to take any decision by consensus. Where, nevertheless, a decision cannot be arrived at by consensus, the matter at issue shall be decided by majority vote. However, in no case dissenting opinions of arbitrators shall be published.
2. Any ruling of the arbitration panel shall be binding on the Parties and shall not create any rights or obligations for natural or legal persons. The ruling shall set out the findings of fact, the applicability of the relevant provisions of the Agreement and the basic rationale behind any findings and conclusions that it makes. The Cooperation Committee shall make the arbitration panel rulings publicly available in its entirety unless it decides not to do so in order to ensure the confidentiality of business confidential information.
CHAPTER IV
GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 78
List of arbitrators
1. The Cooperation Committee shall, no later than six months after the entry into force of the Agreement, establish a list of 15 individuals who are willing and able to serve as arbitrators. Each of the Parties shall propose five individuals to serve as arbitrators. The two Parties shall also select five individuals that are not nationals of either Party and who shall act as chairperson to the arbitration panel. The Cooperation Committee shall ensure that the list is always maintained at this level.
2. Arbitrators shall have specialised knowledge or experience of law and international trade. They shall be independent, serve in their individual capacities and not take instructions from any organisation or government, or be affiliated with the government of any of the Parties, and shall comply with the Code of Conduct.
ARTICLE 79
Relation with WTO obligations
1. Until Iraq accedes to the WTO, arbitration panels shall adopt an interpretation that is fully consistent with the relevant decisions of the Dispute Settlement Body of the World Trade Organisation when ruling on an alleged violation of a provision of the provisions referred to in Article 62 that incorporates or refers to a provision under the WTO Agreement.
2. Upon the accession of Iraq to the WTO, paragraphs 3 to 6 shall apply.
3. Recourse to the dispute settlement provisions of this Section shall be without prejudice to any action in the WTO framework, including dispute settlement action.
4. However, where a Party has, with regard to a particular measure, instituted a dispute settlement proceeding, either under paragraph 1 of Article 64 of this Agreement or under the WTO Agreement, it may not institute a dispute settlement proceeding regarding the same measure in the other forum until the first proceeding has ended. In addition, a Party shall not seek redress for the breach of an obligation which is identical under the Agreement and under the WTO Agreement in the two fora. In such case, once a dispute settlement proceeding has been initiated, the Party shall not bring a claim seeking redress for the breach of the identical obligation under the other agreement to the other forum, unless the forum selected fails for procedural or jurisdictional reasons to make findings on the claim seeking redress of that obligation.
5. For the purposes of paragraph 4:
(a) dispute settlement proceedings under the WTO Agreement are deemed to be initiated by a Party's request for the establishment of a panel under Article 6 of the DSU and are deemed to be ended when the Dispute Settlement Body adopts the Panel's report, and the Appellate Body's report as the case may be, under Articles 16 and 17(14) of the DSU;
(b) dispute settlement proceedings under this Section are deemed to be initiated by a Party's request for the establishment of an arbitration panel under paragraph 1 of Article 64 and are deemed to be ended when the arbitration panel notifies its ruling to the Parties and to the Cooperation Committee under Article 67.
6. Nothing in this Section shall preclude a Party from implementing the suspension of obligations authorised by the Dispute Settlement Body of the WTO. The WTO Agreement shall not be invoked to preclude a Party from suspending obligations under Title II of this Agreement.
ARTICLE 80
Time limits
1. All time limits laid down in this Section, including the limits for the arbitration panels to notify their rulings, shall be counted in calendar days, the first day being the day following the act or fact to which they refer.
2. Any time limit referred to in this Section may be extended by mutual agreement of the Parties.
TITLE III
AREAS OF COOPERATION
ARTICLE 81
Financial and technical assistance
1. In order to achieve the objectives of this Agreement Iraq shall benefit from financial and technical assistance from the Union in the form of grants to accelerate the economic and political transformation of Iraq.
2. This assistance shall be covered within the framework of the Union's development cooperation provided for in the relevant regulations of the European Parliament and of the Council.
The objectives and the areas of the Union's assistance shall be laid down in an indicative programme reflecting established priorities to be agreed between the two parties taking into account Iraq's development needs and strategies, sectoral absorption capacities and progress with reform.
3. The Parties shall ensure that technical assistance contributions from the Union are made in close coordination with those from other sources. The Union's development cooperation policy and international action are guided by the United Nations' Millennium Development Goals and the main development objectives and principles in the context of the UN and other competent international organisations. In implementing the Union's development policy, full account shall be taken of the principles of Aid Effectiveness, including the Paris Declaration of 2 March 2005 and the Accra Agenda for Action.
4. Without prejudice to provisions on mutual legal assistance, the Party benefiting from technical or financial assistance shall promptly respond to requests for administrative cooperation by the competent authorities of the other Party, with a view to enhancing the fight against fraud and irregularities in the context of assistance from the Union.
5. The Government of Iraq shall ensure the appointment of an anti-fraud contact point. This contact point shall be responsible for effective cooperation with the Institutions and bodies of the Union, including the European Court of Auditors and the European Anti-fraud Office, in particular as regards the implementation of their audit and control measures in the field of the protection of the Union's financial interests.
ARTICLE 82
Social and human development cooperation
Cooperation in this area will affirm the social dimension of globalisation and recall the link between social development and economic development as well as with environmentally sustainable development. Cooperation will also underline the importance of poverty alleviation, the promotion of human rights and fundamental freedoms for all, including vulnerable groups and displaced and the response to core health, education and employment needs. Cooperation activities in all those areas will notably aim at focusing on capacity and institution building taking into account the principles of inclusiveness, good governance and sound and transparent management.
ARTICLE 83
Education, training and youth
1. The Parties shall endeavour to promote cooperation in education, training and youth towards mutual benefit, taking into account the availability of resources and promoting gender equality.
2. The Parties shall particularly encourage exchanges of information, know-how, students, scholars, technical resources, young people and youth workers and strengthening of capacities, while taking advantage of the facilities offered by the existing cooperation programmes as well as the experience that both Parties have acquired in this area.
3. Both Parties also agree to intensify cooperation between higher education institutions through such means as the Erasmus Mundus programme with the aim of supporting excellence and internationalisation of their education systems.
ARTICLE 84
Employment and social development
1. The Parties agree to enhance cooperation in the field of employment and social affairs, including cooperation on social cohesion, decent work, health and safety at the workplace labour legislation, social dialogue, human resources development and gender equality, with a view to promote full and productive employment and decent work for all as key elements of sustainable development and poverty reduction.
2. The Parties reaffirm their commitments to promote and effectively implement internationally recognised labour and social standards. The implementation of relevant multilateral social and labour agreements shall be taken into account in all activities undertaken by the Parties under this Agreement.
3. The forms of cooperation may include, inter alia, specific programs and projects, as mutually agreed, as well as dialogue, capacity building, cooperation and initiatives on topics of common interest at bilateral or multilateral level.
4. The Parties agree to involve social partners and other relevant stakeholders in the dialogue and cooperation.
ARTICLE 85
Civil society
The Parties recognise the role and potential contribution of organised civil society, especially academics and links between think-tanks, in the dialogue and cooperation process under this agreement and agree to promote effective dialogue with organised civil society and its effective participation.
ARTICLE 86
Human Rights
1. The Parties agree to cooperate in the promotion and effective protection of human rights, including with regard to the ratification and implementation of international human rights instruments and the provision of technical assistance, training and capacity building as appropriate. The parties are aware that the impact of any cooperation and development program will be limited if it does not protect, enhance and respect human rights.
2. Cooperation on human rights may include, inter alia:
(a) strengthening governmental human rights related institutions and non-governmental organisations that are working in this field;
(b) provision of human rights promotion and education at national and local level, especially among public administration, judiciary and law enforcement bodies, with respect to the rights of women and children;
(c) development of the legislation of Iraq in compliance with international humanitarian and human rights law;
(d) cooperation and information exchange within the human rights related institutions of the United Nations;
(e) support to the Government of Iraq's efforts to provide a suitable standard of living to Iraqi citizens and safeguard their political, economic, social, and cultural rights without discrimination;
(f) support to national reconciliation and fight against impunity;
(g) establishment of a comprehensive human rights dialogue.
ARTICLE 87
Industrial and small and medium-sized enterprises policies cooperation
1. The aim of cooperation in this area must facilitate the restructuring and modernisation of Iraqi industry while fostering its competitiveness and growth and to create conditions favourable to mutually beneficial cooperation between industry in Iraq and the Union.
A. General
2. The cooperation shall:
(a) foster a comprehensive industrial strategy in Iraq that takes into consideration the reality of the current state of industrial enterprises on the public and private sectors;
(b) encourage Iraq to restructure and modernise its industry, under conditions ensuring environmental protection, sustainable development and economic growth;
(c) foster an environment which favours private initiatives on the industrial field, with the aim of stimulating and diversifying output for the domestic and export markets;
(d) promote an environment favourable to stimulate the growth and the diversification of industrial production in a sustainable development perspective;
(e) work on the provision of information that serves the joint cooperation in industrial fields;
(f) promote the use of Union and international technical regulations standards and conformity assessment procedures in order to facilitate Iraq's integration into the global economy; establishing regular exchanges between both sides' standardisation and normalisation entities;
(g) cooperate to create an appropriate industrial business environment;
(h) promote and encourage the improvement of information support services as a key element of growth potential for business activities and economic development;
(i) develop links between the Parties' industrial operators (companies, professionals, sectoral and other business organisations, organised labour, etc.);
(j) encourage joint industrial projects and establish joint ventures and information networks.
B. Small and Medium-Sized Enterprises
3. The Parties, taking into account their respective economic policies and objectives, agree to promote industrial policy cooperation in all fields deemed suitable with a view to improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs).
4. The Parties shall:
(a) aim to develop and strengthen SMSs and to promote the cooperation among SMEs;
(b) develop assistance required by Micro-Enterprises and SMEs in areas such as financing, skills training, technology and marketing, innovation and other requirements for SMEs establishment, such as incubator parks, and other development areas;
(c) support SMEs activities through relevant networking; and
(d) facilitate business cooperation, supporting the relevant cooperation activities established by the private sectors of both sides through appropriate links between Iraqi and Union private sector operators in order to improve the flow of information.
ARTICLE 88
Cooperation in the field of investment
1. The Parties shall cooperate to establish a favourable climate for investments, both domestic and foreign, to provide adequate protection for investment, the transfer of capital and the exchange of the information on investment opportunities.
2. The Parties agree to support the promotion and protection of investments on the basis of the principles of non-discrimination and reciprocity.
3. The Parties shall encourage the exchange of information on laws, regulations and administrative practices in the field of investments.
4. The Parties undertake to encourage cooperation between their respective financial institutions to facilitate investments opportunities.
5. In order to facilitate investment and trade, the Union is ready to assist Iraq, when requested, in its endeavours to bring its legislative and regulatory frameworks closer to those of the Union in the areas covered by this Agreement.
ARTICLE 89
Industrial standards and conformity assessment
The Parties may cooperate in the following areas of standards, technical regulations and conformity assessment:
1. Promotion of greater use of international standards in technical regulations and conformity assessment, including sector specific measures, in the Parties' territories, and increasing cooperation between the Parties in relation to the work of relevant international institutions and organisations;
2. Support for capacity building initiatives in the fields of standardisation, conformity assessment, accreditation, metrology and market surveillance in Iraq;
3. Promoting and encouraging bilateral cooperation between organisations in Iraq and the Union responsible for standardisation, conformity assessment, accreditation, metrology and market surveillance.
4. Developing common views on good regulatory practices, including, but not limited to:
(a) Transparency in the preparation, adoption and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures;
(b) Necessity and proportionality of regulatory measures and related conformity assessment procedures, including the use of suppliers declaration of conformity;
(c) Use of international standards as a basis for setting up technical regulations, except where such international standards would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued;
(d) Enforcement of technical regulations and market surveillance activities.
5. Enhancing regulatory, technical and scientific cooperation by, inter alia, exchanging information, experiences and data, with a view to improving the quality and level of technical regulations and making efficient use of regulatory resources;
6. Developing the compatibility and convergence of technical regulations, standards and conformity assessment procedures.
ARTICLE 90
Cooperation on agriculture, forestry and rural development
The objective is to promote cooperation in the agriculture, forestry and rural development sectors with a view to promoting diversification, environmentally sound practices, sustainable economic and social development and food security. To this end the Parties will examine:
(a) capacity building and training to public institutions;
(b) measures aimed at enhancing the quality of agricultural products, capacity building measures for producers associations and supporting trade promotion activities;
(c) environmental health, animal and plant health measures and other related aspects, taking account of the legislation in force for both parties, in compliance with WTO and multilateral environmental agreement rules;
(d) measures relating to sustainable economic and social development of rural territories, including environmentally sound practices, forestry, research, transfer of know-how, access to land, water management and irrigation, sustainable rural development and food security;
(e) measures relating to preservation of agricultural traditional knowledge that give their populations their specific identities, including cooperation on geographical indications, exchanges of experiences at local level and development of cooperation networks;
(f) modernisation of agricultural sector including farming practices and diversification of agricultural production.
ARTICLE 91
Energy
1. The Parties endeavour to enhance cooperation in the energy sector in respect of the principles of free, competitive and open energy markets with the aim to:
(a) Enhancing energy security while ensuring environmental sustainability and promoting economic growth;
(b) Developing institutional, legislative and regulatory frameworks in the energy sector, to ensure efficient energy market functioning and promoting energy investments;
(c) Developing and promoting partnerships between companies in the Union and Iraq in the field of exploration, production, processing, transportation, distribution and services in the energy sector;
(d) Developing a regular and effective energy dialogue between between the Parties and in the regional context, including through the Euro-Arab Mashreq Gas Market and other relevant regional initiatives.
2. To this end, the Parties agree to promote mutually beneficial contacts with a view to:
(a) supporting the development of appropriate energy policy, its regulatory framework and infrastructure in Iraq, founded on principles of environmental sustainability, sound management of energy resources and on free, competitive and open market;
(b) cooperating towards improving administrative and legal capabilities and towards establishing stable and transparent legal framework conditions to stimulate economic activity and international energy investments in Iraq;
(c) fostering technical cooperation for the exploration and field development of the Iraqi oil and natural gas reserves, as well as for the development and modernisation of the oil and gas infrastructure, including transport and transit networks to the Mashreq region, other relevant regional initiatives and towards the market in the Union;
(d) improving the reliability of the electricity supply system in Iraq;
(e) enhancing cooperation to improve energy security and to combat climate change, through the promotion of renewable energy sources, energy efficiency and reduction of gas-flaring;
(f) facilitating the exchange of know-how and the transfer of technology, best practices as well as training professionals;
(g) promoting Iraq's participation in the process of regional integration of the energy markets.
ARTICLE 92
Transport
1. The Parties endeavour to enhance cooperation in the transport sector in respect of the establishment of a sustainable and efficient transport system, with the aim to:
(a) enhancing transport development and interconnections while ensuring environmental sustainability and promoting economic growth;
(b) developing institutional, legislative and regulatory frameworks in all transport sectors, to ensure efficient transport market functioning and promoting transport investments;
(c) developing and promoting partnerships between companies in the Union and in Iraq in the field of exploration, capacity building, infrastructure developments, transport safety and security and services in the transport sector;
(d) developing a regular and effective transport dialogue between the Parties and in the regional context, including through the Euro-Mediterranean transport cooperation and other relevant regional initiatives.
2. To this end, the Parties agree to promote mutually beneficial contacts with a view to:
(a) supporting the development of appropriate transport policy for the development of all modes of transport, its regulatory framework and the rehabilitation and development of transport infrastructures in Iraq, emphasising the importance of sustainability; ensure intermodality and integration of all transport modes; examine the possibility of further approximation of legislative and regulatory frameworks with Union and International standards, in particular for safety and security;
(b) cooperating in improving/re-establishing the administrative and legal capabilities in view to prepare specific plans for priority sectors and to establish stable and transparent legal framework conditions to stimulate transport economic activity and international transport investment in Iraq, on the basis of Union policies and practices; and develop the necessary independent regulatory authorities;
(c) fostering technical cooperation for the exploration and development of all transport sectors in Iraq, as well as for the development and modernisation of transport infrastructures, including the interconnections to the transport networks to the Mashreq region, other relevant regional initiatives and towards the Union market;
(d) improving the reliability of the transport flows towards and through Iraq;
(e) facilitating the exchange of know-how and the transfer of technology, best practices as well as training professionals, are essential steps of cooperation and should be tackled in priority;
(f) promoting Iraq's participation in the process of interconnection to the transport regional systems;
(g) implementing a national aviation policy including the development of the airports, air traffic management and further reinforce administrative capacity (including the establishment of an autonomous Civil Aviation Authority as a genuine regulator); negotiate a "horizontal" air transport agreement in order to restore legal certainty to bilateral air services agreements; and explore the opportunities for negotiations on a comprehensive Union-Iraq aviation agreement.
ARTICLE 93
Environment
1. The Parties agree on the need to strengthen and enhance environmental protection efforts, for example on climate change, sustainable natural resource management, and the safeguarding of biological diversity as a basis for the development of current and future generations.
2. The Parties agree that cooperation in this field should promote environmental protection in pursuit of sustainable development. The agreed outcome of the World Summit on Sustainable Development shall be taken into account in all activities undertaken by the Parties under this agreement.
3. Cooperation in this field should focus, inter alia, on:
(a) exchanging information and expertise in the area of environment (for example on urban issues, nature protection, water and waste management, disaster management, etc.);
(b) encouraging and promoting regional cooperation in the field of environmental protection, including encouraging investments in environmental projects and programmes;
(c) promoting environmental awareness and enhanced participation of local communities in environmental protection and sustainable development efforts;
(d) supporting capacity building in the field of environment, for example climate change mitigation and adaptation;
(e) cooperating in the negotiation and implementation of Multilateral Environmental Agreements;
(f) encouraging the exchange of technical assistance in environmental programming and in integrating environmental considerations into other policy areas;
(g) supporting environmental research and analysis.
ARTICLE 94
Telecommunications
The Parties shall cooperate:
(a) to foster enhanced exchange of information regarding the applicable legislation and possible future legislative reforms in the telecommunications sector in order to allow a better understanding of each other's regulatory framework on telecommunications;
(b) to exchange information on developments in information and communications technology and standards.
ARTICLE 95
Science and technology
1. The Parties shall promote cooperation in civil scientific research and technological development (RTD) on the basis of mutual benefit and, taking into account the availability of resources, adequate access to their respective research programmes and subject to appropriate levels of effective protection of intellectual, industrial and commercial property rights.
2. Science and technology cooperation shall cover:
(a) the exchange of scientific and technical cooperation programmes;
(b) the organisation of joint scientific meetings;
(c) Joint RTD activities;
(d) training activities and mobility programmes for scientists, researchers and technicians engaged in RTD on both sides.
3. Such cooperation shall be implemented according to specific arrangements to be negotiated and concluded in accordance with the procedures by each Party, and which shall set out, inter alia, appropriate intellectual property rights provisions.
ARTICLE 96
Customs and Tax cooperation
1. The Parties will establish cooperation in the customs field in particular in the areas of training, simplification of customs formalities, documentation and procedures, prevention, investigation and repression of infringements of the rules on customs matters with the aim of guaranteeing compliance with all the provisions scheduled for adoption in connection with trade and to achieve the approximation of Iraq's customs system to that of the Union.
2. Without prejudice to their respective competences, and with a view to strengthening and developing economic activities while taking into account the need to develop an appropriate regulatory framework, the Parties recognise and commit themselves to implement the principles of good governance in the tax area, namely the principles of transparency, exchange of information and fair tax competition. To that effect, in accordance with their respective competences, the Parties will improve international cooperation in the tax area and develop measures for the effective implementation of the above-mentioned principles.
ARTICLE 97
Statistical cooperation
The Parties agree to promote cooperation activities in the field of statistics. These will be oriented towards institution and capacity building and strengthening of the national statistical system, including the development of statistical methods and the production and dissemination of statistics on trade in goods and services and, more generally, on any other area in support of the national social and economic development priorities covered by this Agreement and lending themselves to statistical processing.
ARTICLE 98
Macro-economic stability and public finances
1. The Parties agree on the importance to achieve macro-economic stability in Iraq through a sound monetary policy aimed at achieving and maintaining price stability, as well as through fiscal policy aimed at achieving debt sustainability.
2. The Parties agree on the importance to achieve public expenditure effectiveness, transparency and accountability at the national and the local level in Iraq.
3. The Parties agree to cooperate inter alia to improve the Iraqi public finance management system that aims, among others, at the comprehensiveness of the budget planning and a single treasury account.
ARTICLE 99
Development of the private sector
The Parties agree to cooperate in order to develop a market economy in Iraq, by enhancing the investment climate, diversifying the economic activity, booking progress with the privatisation program and by improving other conditions for accelerating private sector job creation.
ARTICLE 100
Tourism
1. The Parties call for efforts to improve their cooperation to ensure a balanced and sustainable development of tourism and related issues.
2. Therefore the Parties agree on developing cooperation in the field of tourism and especially to exchange information, experience and best practices regarding the organisation of the institutional framework in the tourism sector and regarding the general environment in which tourism enterprises operate.
ARTICLE 101
Financial services
The Parties shall cooperate with the view to the approximation of their standards and rules, in particular:
(a) to strengthen the financial sector in Iraq;
(b) to improve accounting and supervisory and regulatory systems of banking, insurance and other financial sectors in Iraq;
(c) exchange of information on the respective laws in force or under preparation;
(d) developing compatible auditing systems.
TITLE IV
JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY
ARTICLE 102
Rule of Law
1. In their cooperation in the area of justice, freedom and security the Parties shall show a constant commitment to, and attach particular importance to the principle of the rule of law, including the independence of the judiciary, access to justice, and the right to a fair trial.
2. The Parties will cooperate to further develop the functioning of institutions in the areas of law enforcement and the administration of justice including by capacity building.
ARTICLE 103
Legal Cooperation
1. The Parties agree to develop judicial cooperation in civil matters, in particular as regards the ratification and implementation of multilateral conventions on civil judicial cooperation and, in particular, the Conventions of the Hague Conference on Private International Law in the field of international legal cooperation and litigation as well as the protection of children.
2. The Parties agree to facilitate and encourage alternative means of dispute resolution for civil and commercial disputes whenever possible according to the applicable international instruments.
3. As regards criminal matters, the Parties will seek to enhance judicial cooperation on mutual legal assistance and extradition. This would include, where appropriate, accession to, and implementation of, the relevant international instruments of the United Nations including the Rome Statute of the International Criminal Court as referred to in Article 7 of this Agreement.
ARTICLE 104
Personal Data Protection
1. The Parties agree to cooperate in order to improve the level of protection of personal data to the highest international standards, such as, inter alia, the United Nations Guidelines for the Regulation of Computerised Personal Data Files (UN General Assembly Resolution 45/95 of 14 December 1990).
2. Cooperation on protection of personal data may include, inter alia, technical assistance in the form of exchange of information and expertise.
ARTICLE 105
Cooperation on Migration and Asylum
1. The Parties reaffirm the importance, which they attach to a joint management of migration flows between their territories. With a view to strengthening cooperation between them, they shall establish a comprehensive dialogue on all migration-related issues, including illegal migration, smuggling of migrants and trafficking in human beings, as well as the inclusion of the migration concerns in the national strategies for economic and social development of the areas from which migrants originate.
2. Cooperation shall be based on a specific needs assessment conducted in mutual consultation between the Parties and be implemented in accordance with the relevant Union and national legislation in force. It will, in particular, focus on:
(a) the root causes of migration;
(b) the development and implementation of national legislation and practices as regards international protection, with a view to satisfying the provisions of the Geneva Convention of 1951 related to the status of refugees and of the Protocol of 1967 and other relevant international instruments, and to ensuring the respect of the principle of "non-refoulement", while recognising that Iraq is not yet a State Party to the Geneva Convention of 1951 related to the status of refugees and of the Protocol of 1967, but that it is considering the possibility of acceding to them in the future;
(c) the admission rules and rights and status of persons admitted, fair treatment and integration of lawfully residing non-nationals, education and training and measures against racism and xenophobia;
(d) the establishment of an effective and preventive policy against illegal migration, smuggling of migrants and trafficking in human beings including the issue of how to combat networks of smugglers and traffickers and how to protect the victims of such trafficking;
(e) the return, under humane and dignified conditions, of persons residing illegally including the promotion of their voluntary return, and the readmission of such persons, in accordance with paragraph 3;
(f) the field of visas, on issues identified as being of mutual interest, in the framework of existing Schengen acquis;
(g) the field of border management and control, on issues related to organisation, training, best practices and other operational measures on the ground and where relevant, equipment, while being aware of the potential dual use of such equipment.
3. In the framework of the cooperation to prevent and control illegal immigration, the Parties also agree to readmit their illegal migrants. To this end:
(a) Iraq shall readmit any of its nationals who do not, or who no longer, fulfill the conditions in force for entry to, presence in, or residence on the territory of a Member State of the Union, upon request by the latter and without further formalities;
(b) and each Member State of the Union shall readmit any of its nationals who do not, or who no longer, fulfill the conditions in force for entry to, presence in, or residence on the territory of Iraq, upon request by the latter and without further formalities.
4. The Member States of the Union and Iraq will provide their nationals with appropriate documents confirming identity in order to permit travel for such purposes. Where the person to be readmitted does not possess any documents or other proofs of his or her nationality, the competent diplomatic and consular representations, of the Member State concerned or Iraq shall, upon request of Iraq or the Member State concerned, make arrangements to interview the person in order to establish his or her nationality.
5. In this context, the Parties agree to conclude, upon request by either Party as defined in the Article 122 and as soon as possible, an agreement on preventing and controlling illegal migration and regulating the specific procedures and obligations for readmission, covering also, if deemed appropriate by both Parties, the readmission of nationals of other countries and stateless persons.
6. Cooperation in this area will take place in full respect of the rights, obligations and responsibilities of the Parties arising from relevant International Law and International Humanitarian Law.
ARTICLE 106
Combating Organised Crime and Corruption
The Parties agree to cooperate on and contribute to the fight against organised, economic and financial crime and corruption, counterfeiting and illegal transactions, through full compliance with their existing mutual international obligations in this area including on effective cooperation in the recovery of assets or funds derived from acts of corruption. The Parties will promote the implementation of the UN Convention on Transnational Organised Crime and its supplementing Protocols and the UN Convention against Corruption.
ARTICLE 107
Combating Money Laundering and Terrorist Financing
1. The Parties agree on the need to work towards and to cooperate on preventing the use of their financial systems to launder the proceeds of all criminal activities including drug trafficking and corruption and to the financing of terrorism.
2. The Parties agree to cooperate on technical and administrative assistance aimed at the development and implementation of regulations and the effective functioning of mechanisms to combat money laundering and financing of terrorism. This cooperation extends to the recovery of assets or funds derived from the proceeds of crimes.
3. The cooperation shall allow exchanges of relevant information within the framework of respective legislations and the adoption of appropriate standards to combat money laundering and financing of terrorism equivalent to those adopted by the Financial Action Task Force on Money Laundering (hereinafter referred to as "FATF") and by the Union and relevant international bodies active in this area.
ARTICLE 108
Combating Illicit Drugs
1. In accordance with their respective laws and regulations, the Parties will aim at reducing the supply and trafficking of, and demand for, illicit drugs as well as their impact on drug users and society at large and to achieve a more effective prevention of diversion of chemical precursors used for the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. In their cooperation, the Parties shall ensure that a comprehensive and balanced approach is taken in pursuing this aim through legal market regulations and effective action and coordination between the competent authorities including those from the health, education, social, law enforcement and justice sectors.
2. The Parties shall agree on means of cooperation to attain these objectives. Actions shall be based on commonly agreed principles along the lines of the relevant international conventions, the Political Declaration and the Special Declaration on the guiding principles of drug demand reduction, approved by the Twentieth United Nations General Assembly Special Session on Drugs in June 1998.
ARTICLE 109
Cultural cooperation
1. The Parties undertake to promote bilateral cooperation in the field of culture, in order to enhance mutual understanding and foster cultural relations between the Parties.
2. The Parties support the exchange of information and expertise, as well as initiatives, contributing to increased capacity building, in particular as regards the preservation of cultural heritage.
3. The Parties will intensify cooperation as regards the fight against illicit trafficking of cultural property, in accordance with relevant UN Security Council Resolutions concerning Iraq. They will promote the ratification and effective implementation of relevant international agreements, including the 1970 Unesco Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property.
4. The Parties shall encourage intercultural dialogue between individuals, cultural institutions and organisations representing organised civil society from the Union and Iraq.
5. The Parties shall coordinate their efforts in international forums, including in the context of UNESCO, and/or other international bodies, with a view to promoting cultural diversity, in particular on the ratification and implementation of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.
ARTICLE 110
Regional cooperation
1. The Parties agree that cooperation should help to facilitate and support Iraq's stability and regional integration. To such an end they agree to promote activities aimed at strengthening relations with Iraq, its neighbouring countries and other regional partners.
2. The parties agree that cooperation between them may include actions undertaken under cooperation agreements with other countries in the same region, provided that such action is compatible with this agreement and in their interests.
3. Without excluding any area, the Parties agree to give particular consideration to the following actions:
(a) the promotion of intra-regional trade;
(b) support for regional institutions and for joint projects and initiatives established under relevant regional organisations.
TITLE V
INSTITUTIONAL, GENERAL AND FINAL PROVISIONS
ARTICLE 111
Cooperation Council
1. A Cooperation Council is hereby established which shall supervise the implementation of this Agreement. It shall meet at ministerial level once a year. It shall examine any major issues arising within the framework of this Agreement and any other bilateral or international issues of mutual interest for the purpose of attaining the objectives of this Agreement. The Cooperation Council may also make appropriate recommendations, by mutual agreement between the two Parties.
2. The Cooperation Council shall consist of the representatives of the Parties.
3. The Cooperation Council shall establish its rules of procedure.
4. Either Party may refer to the Cooperation Council any dispute relating to the application or interpretation of this Agreement.
5. The Cooperation Council may settle the dispute by means of a recommendation.
6. The provisions of this Article shall in no way affect and are without prejudice to specific provisions regarding settlement of disputes under Title II of this Agreement.
ARTICLE 112
Cooperation Committee and specialised sub-committees
1. A Cooperation Committee is hereby established composed of representatives of the Parties and with a view to assist the Cooperation Council in its duties.
2. The Cooperation Council may decide to set up any other specialised sub-committee or body that can assist it in carrying out its duties and shall determine the composition and duties of such committees or bodies and how they shall function.
ARTICLE 113
Parliamentary Cooperation Committee
1. A Parliamentary Cooperation Committee is hereby established. It shall be a forum for Members of the Iraqi Parliament and the European Parliament to meet and exchange views.
2. The Parliamentary Cooperation Committee shall consist of Members of the European Parliament, on the one hand, and of Members of the Iraqi Parliament, on the other.
3. The Parliamentary Cooperation Committee shall be informed of the recommendations of the Cooperation Council.
4. The Parliamentary Cooperation Committee may make recommendations to the Cooperation Council.
ARTICLE 114
Facilities
To facilitate cooperation in the framework of this Agreement, both Parties agree to grant necessary facilities to duly authorised experts and officials involved in implementing cooperation for the performance of their functions, in accordance with internal rules and regulations of both Parties.
ARTICLE 115
Territorial application
This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty on European Union and the Treaty of the Functioning of the European Union are applied and under the conditions laid down in those Treaties and, on the other, to the territory of Iraq.
ARTICLE 116
Entry into force and renewal
1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date of receipt, by the depositary, of the last of the notifications by the Parties of the completion of the procedures necessary for this purpose.
2. This Agreement is concluded for a period of ten years. It shall be automatically renewed on a yearly basis unless one of the Parties renounces it at least six months before its expiry date. The termination shall take effect six months after receipt of the notification by the other Party. Such termination shall not affect ongoing projects commenced under this Agreement prior to the receipt of the notification.
ARTICLE 117
Provisional Application
1. Notwithstanding Article 116, the Union and Iraq agree to apply Article 2, and Titles II, III and V of this Agreement from the first day of the third month following the date on which the Union and Iraq have notified each other of the completion of the procedures necessary for this purpose. Notifications shall be sent to the Secretary-General of the Council of the European Union, who shall be the depository of this agreement.
2. Where in accordance with paragraph 1, a provision of this Agreement is applied by the Parties pending its entry into force, any reference in such provision to the date of entry into force of this Agreement shall be understood to be made to the date from which the Parties agree to apply that provision in accordance with paragraph 1.
ARTICLE 118
Non-discrimination
In the fields covered by this Agreement and without prejudice to any special provisions contained therein:
(a) the arrangements applied by Iraq in respect of the Union shall not give rise to any discrimination between the Member States, their nationals or their companies or firms;
(b) the arrangements applied by the Union in respect of Iraq shall not give rise to discrimination between Iraqi nationals or its companies or firms.
ARTICLE 119
Evolutive clause
1. The Parties may by mutual consent amend, revise, and expand this Agreement with a view to enhancing the level of cooperation, including through supplementing it by means of agreements or protocols on specific sectors or activities.
2. With regard to the implementation of this Agreement, either of the Parties may put forward suggestions for widening the scope of cooperation, taking into account the experience gained in its application. Any widening of the scope of the cooperation under this Agreement will be decided at the Cooperation Council.
ARTICLE 120
Other Agreements
1. Without prejudice to the relevant provisions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, neither this Agreement nor action taken hereunder shall in any way affect the powers of the Member States to undertake bilateral cooperation activities with Iraq or to conclude, where appropriate, new cooperation agreements with Iraq.
2. This Agreement shall not affect the application or implementation of commitments undertaken by the respective Parties in relations with third parties.
ARTICLE 121
Non-execution of agreement
1. The Parties shall adopt any general or specific measures required for them to fulfill their obligations under this Agreement and shall ensure that they comply with the objectives laid down in this Agreement.
2. If one of the Parties considers that the other Party has failed to fulfill an obligation under this Agreement it may take appropriate measures. Before doing so, it must supply the Cooperation Council within 30 days with all the relevant information required for a thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.
In this selection of measures, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement. These measures shall be notified immediately to the Cooperation Council and shall be the subject of consultations in the Cooperation Council if the other Party so requests.
3. By way of derogation from paragraph 2, any Party may immediately take appropriate measures in accordance with international law in case of:
(a) denunciation of this Agreement not sanctioned by the general rules of international law;
(b) violation by the other Party of the essential elements of this Agreement referred to in Articles 2 and 5.
The other Party may ask that an urgent meeting be called to bring the Parties together within 15 days for a thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.
4. By way of derogation from paragraph 2, if one of the Parties considers that the other Party has failed to fulfil an obligation under Title II of this agreement, it shall exclusively have recourse to, and abide by, the dispute settlement procedures established under Section VI of Title II of this Agreement.
ARTICLE 122
Definition of the Parties
For the purposes of this Agreement, "the Parties" shall mean the Union or its Member States or the Union and its Member States, in accordance with their respective powers, on the one hand, and Iraq, on the other.
ARTICLE 123
Authentic texts
This Agreement is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish, Swedish and Arabic languages, each of these texts being equally authentic. In the event of contradiction, reference shall be made to the language in which this Agreement has been negotiated, namely English.
ARTICLE 124
Annexes, appendices, protocols and notes
The Annexes, Appendices, Protocols and Notes to this Agreement shall form an integral part thereof.
ANNEX 1
PUBLIC PROCUREMENT
Appendix I
COVERED PROCUREMENTS
Sub-Annex 1
Central government entities which procure in accordance with the provisions of Chapter II of Section V of Title II of this Agreement
Goods
   Thresholds            SDR 130 000
Services (specified in Sub-Annex 3)
   Thresholds            SDR 130 000
Works (specified in Sub-Annex 4)
   Thresholds           SDR 5 000 000
Commitments by Iraq
1. All central government entities, including any sub-ordinate entity of any central government entity and all other entities whose procurement policies are controlled by, dependent on, or influenced by central government and all other entities, financed by the central government or they are subject to management supervision by the central government.
2. Indicative list of these entities (precise titles are subject to change):
Ministry of Agriculture
Ministry of Communications
National Communications and Media Commission
The Commission on Public Integrity
Ministry of Culture
Ministry of Defense
Ministry of Migration
Ministry of Education
Ministry of Electricity
Ministry of Environment
Ministry of Finance
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Health
Ministry of Higher Education and Scientific Research
Ministry of Construction and housing (and all its SOE's)
Ministry of Human Rights
Ministry of Industry and Minerals (and all its SOE's)
Ministry of Interior
Ministry of Justice
Ministry of Labor and Social Affairs
Ministry of Municipalities and Public Works
Ministry of Oil
Ministry of Planning and Development Cooperation
Ministry of Science and Technology
Ministry of Trade
Ministry of Transportation
Ministry of Water Resources
Ministry of Youth and Sport
Ministry of State for Tourism and Antiquities
Ministry of State for Provincial Affairs
Ministry of State for Women's Affairs
Central Bank of Iraq
State Universities
Commitments by the Union
Union entities:
1. The Council of the European Union
2. The European Commission
The contracting authorities of the Member States:
1. All central government Ministries and Bodies governed by public law
For the Union, a body governed by public law means any body:
– established for the specific purpose of meeting needs in the general interest, not having an industrial or commercial character, and
– having legal personality, and
– financed for the most part by the State or regional or local authorities or other bodies governed by public law or subject to management and supervision by those bodies or having an administrative, managerial or supervisory board, more than half of whose members are appointed by the State, regional, local authorities or by other bodies governed by public law.
2. The following central government entities which procure in accordance with the provisions of Chapter II of Section V of Title II of this Agreement (indicative list):
INDICATIVE LIST OF CONTRACTING AUTHORITIES WHICH ARE CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES AS DEFINED BY EC PROCUREMENT DIRECTIVE
Belgium
+----------------------------------------------------+
|1.Federale Overheidsdiensten (Ministries):     |
+----------------------------------------------------+
|FOD Kanselarij van de Eerste Minister;       |
+----------------------------------------------------+
|FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;      |
+----------------------------------------------------+
|FOD Budget en Beheerscontrole;           |
+----------------------------------------------------+
|FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);|
+----------------------------------------------------+
|FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en   |
|Ontwikkelingssamenwerking;             |
+----------------------------------------------------+
|FOD Binnenlandse Zaken;               |
+----------------------------------------------------+
|FOD Financiën;                   |
+----------------------------------------------------+
|FOD Mobiliteit en Vervoer;             |
+----------------------------------------------------+
|FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg   |
+----------------------------------------------------+
|FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van |
|sociale Zekerheid                  |
+----------------------------------------------------+
|FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen |
|en Leefmilieu;                   |
+----------------------------------------------------+
|FOD Justitie;                    |
+----------------------------------------------------+
|FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;     |
+----------------------------------------------------+
|Ministerie van Landsverdediging;          |
+----------------------------------------------------+
|Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke |
|Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie; |
+----------------------------------------------------+
|Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame |
|Ontwikkeling;                    |
+----------------------------------------------------+
|Programmatorische federale Overheidsdienst     |
|Wetenschapsbeleid.                 |
+----------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------+
|2. Regie der Gebouwen:               |
+----------------------------------------------------+
|Rijksdienst voor sociale Zekerheid;         |
+----------------------------------------------------+
|Rijksinstituut voor de sociale Verz  ekeringen der |
|Zelfstandigen;                   |
+----------------------------------------------------+
|Rijksinstituut voor Ziekte- en           |
|Invaliditeitsverzekering;              |
+----------------------------------------------------+
|Rijksdienst voor Pensioenen;            |
+----------------------------------------------------+
|Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;  |
+----------------------------------------------------+
|Fonds voor Beroepsziekten;             |
+----------------------------------------------------+
|Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.        |
+----------------------------------------------------+
Bulgaria
– Администрация на Народното събрание
– Aдминистрация на Президента
– Администрация на Министерския съвет
– Конституционен съд
– Българска народна банка
– Министерство на външните работи
– Министерство на вътрешните работи
– Министерство на държавната администрация и административната реформа
– Министерство на извънредните ситуации
– Министерство на земеделието и храните
– Министерство на здравеопазването
– Министерство на икономиката и енергетиката
– Министерство на културата
– Министерство на образованието и науката
– Министерство на околната среда и водите
– Министерство на отбраната
– Министерство на правосъдието
– Министерство на регионалното развитие и благоустройството
– Министерство на транспорта
– Министерство на труда и социалната политика
– Министерство на финансите
State agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power:
– Агенция за ядрено регулиране
– Висша атестационна комисия
– Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
– Държавна комисия по сигурността на информацията
– Комисия за защита на конкуренцията
– Комисия за защита на личните данни
– Комисия за защита от дискриминация
– Комисия за регулиране на съобщенията
– Комисия за финансов надзор
– Патентно ведомство на Република България
– Сметна палата на Република България
– Агенция за приватизация
– Агенция за следприватизационен контрол
– Български институт по метрология
– Държавна агенция "Архиви"
– Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
– Държавна агенция "Национална сигурност"
– Държавна агенция за бежанците
– Държавна агенция за българите в чужбина
– Държавна агенция за закрила на детето
– Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
– Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
– Държавна агенция за младежта и спорта
– Държавна агенция по горите
– Държавна агенция по туризма
– Държавна комисия по стоковите борси и тържища
– Институт по публична администрация и европейска интеграция
– Национален статистически институт
– Национална агенция за оценяване и акредитация
– Националната агенция за професионално образование и обучение
– Национална комисия за борба с трафика на хора
– Агенция "Митници"
– Агенция за държавна и финансова инспекция
– Агенция за държавни вземания
– Агенция за социално подпомагане
– Агенция за хората с увреждания
– Агенция по вписванията
– Агенция по геодезия, картография и кадастър
– Агенция по енергийна ефективност
– Агенция по заетостта
– Агенция по обществени поръчки
– Българска агенция за инвестиции
– Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
– Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи
– Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи
– Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи
– Дирекция за национален строителен контрол
– Държавна комисия по хазарта
– Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
– Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
– Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
– Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация"
– Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
– Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната"
– Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
– Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"
– Изпълнителна агенция "Морска администрация"
– Изпълнителна агенция "Национален филмов център"
– Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"
– Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"
– Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната"
– Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
– Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
– Изпълнителна агенция по лекарствата
– Изпълнителна агенция по лозата и виното
– Изпълнителна агенция по околна среда
– Изпълнителна агенция по почвените ресурси
– Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
– Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
– Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
– Изпълнителна агенция по трансплантация
– Изпълнителна агенция по хидромелиорации
– Комисията за защита на потребителите
– Контролно-техническата инспекция
– Национален център за информация и документация
– Национален център по радиобиология и радиационна защита
– Национална агенция за приходите
– Национална ветеринарномедицинска служба
– Национална служба "Полиция"
– Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
– Национална служба за растителна защита
– Национална служба за съвети в земеделието
– Национална служба по зърното и фуражите
– Служба "Военна информация"
– Служба "Военна полиция"
– Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"
– Авиоотряд 28
Czech Republic
– Ministerstvo dopravy
– Ministerstvo financí
– Ministerstvo kultury
– Ministerstvo obrany
– Ministerstvo pro místní rozvoj
– Ministerstvo práce a sociálních věcí
– Ministerstvo průmyslu a obchodu
– Ministerstvo spravedlnosti
– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
– Ministerstvo vnitra
– Ministerstvo zahraničních věcí
– Ministerstvo zdravotnictví
– Ministerstvo zemědělství
– Ministerstvo životního prostředí
– Poslanecká sněmovna PČR
– Senát PČR
– Kancelář prezidenta
– Český statistický úřad
– Český úřad zeměměřičský a katastrální
– Úřad průmyslového vlastnictví
– Úřad pro ochranu osobních údajů
– Bezpečnostní informační služba
– Národní bezpečnostní úřad
– Česká akademie věd
– Vězeňská služba
– Český báňský úřad
– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
– Správa státních hmotných rezerv
– Státní úřad pro jadernou bezpečnost
– Česká národní banka
– Energetický regulační úřad
– Úřad vlády České republiky
– Ústavní soud
– Nejvyšší soud
– Nejvyšší správní soud
– Nejvyšší státní zastupitelství
– Nejvyšší kontrolní úřad
– Kancelář Veřejného ochránce práv
– Grantová agentura České republiky
– Státní úřad inspekce práce
– Český telekomunikační úřad
Denmark
– Folketinget
– Rigsrevisionen
– Statsministeriet
– Udenrigsministeriet
– Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agencies and institutions)
– Domstolsstyrelsen
– Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agencies and institutions)
– Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agencies and institutions)
– Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut)
– Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Commissioner of Police, the public prosecutor, 1 directorate and a number of agencies)
– Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 diocesan authorities)
– Kulturministeriet — Ministry of Culture
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 departments and a number of institutions)
– Miljøministeriet
5 styrelser (5 agencies)
– Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelse (1 agency)
– Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktoraterog institutioner (4 directorates and institutions)
– Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings)
– Skatteministeriet
1 styrelse og institutioner (1 agency and several institutions)
– Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner (3 agencies and several institutions)
– Transportministeriet
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet)
– Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions)
– Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskilligestyrelser og institutioner (Several agencies and institutions)
– Klima- og Energiministeriet
3 styrelse og institutioner (3 agencies and institutions)
Germany
– Auswärtiges Amt
– Bundeskanzleramt
– Bundesministerium für Arbeit und Soziales
– Bundesministerium für Bildung und Forschung
– Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
– Bundesministerium der Finanzen
– Bundesministerium des Innern (only civil goods)
– Bundesministerium für Gesundheit
– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
– Bundesministerium der Justiz
– Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
– Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
– Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
– Bundesministerium der Verteidigung (no military goods)
– Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Estonia
– Vabariigi Presidendi Kantselei;
– Eesti Vabariigi Riigikogu;
– Eesti Vabariigi Riigikohus;
– Riigikontroll;
– Õiguskantsler;
– Riigikantselei;
– Rahvusarhiiv;
– Haridus- ja Teadusministeerium;
– Justiitsministeerium;
– Kaitseministeerium;
– Keskkonnaministeerium;
– Kultuuriministeerium;
– Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
– Põllumajandusministeerium;
– Rahandusministeerium;
– Siseministeerium;
– Sotsiaalministeerium;
– Välisministeerium;
– Keeleinspektsioon;
– Riigiprokuratuur;
– Teabeamet;
– Maa-amet;
– Keskkonnainspektsioon;
– Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;
– Muinsuskaitseamet;
– Patendiamet;
– Tarbijakaitseamet;
– Riigihangete Amet;
– Taimetoodangu Inspektsioon;
– Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;
– Veterinaar- ja Toiduamet;
– Konkurentsiamet;
– Maksu –ja Tolliamet;
– Statistikaamet;
– Kaitsepolitseiamet;
– Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;
– Piirivalveamet;
– Politseiamet;
– Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;
– Keskkriminaalpolitsei;
– Päästeamet;
– Andmekaitse Inspektsioon;
– Ravimiamet;
– Sotsiaalkindlustusamet;
– Tööturuamet;
– Tervishoiuamet;
– Tervisekaitseinspektsioon;
– Tööinspektsioon;
– Lennuamet;
– Maanteeamet;
– Veeteede Amet;
– Julgestuspolitsei;
– Kaitseressursside Amet;
– Kaitseväe Logistikakeskus;
– Tehnilise Järelevalve Amet.
Ireland
– President's Establishment
– Houses of the Oireachtas – [Parliament]
– Department of the Taoiseach – [Prime Minister]
– Central Statistics Office
– Department of Finance
– Office of the Comptroller and Auditor General
– Office of the Revenue Commissioners
– Office of Public Works
– State Laboratory
– Office of the Attorney General
– Office of the Director of Public Prosecutions
– Valuation Office
– Office of the Commission for Public Service Appointments
– Public Appointments Service
– Office of the Ombudsman
– Chief State Solicitor's Office
– Department of Justice, Equality and Law Reform
– Courts Service
– Prisons Service
– Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
– Department of the Environment, Heritage and Local Government
– Department of Education and Science
– Department of Communications, Energy and Natural Resources
– Department of Agriculture, Fisheries and Food
– Department of Transport
– Department of Health and Children
– Department of Enterprise, Trade and Employment
– Department of Arts, Sports and Tourism
– Department of Defence
– Department of Foreign Affairs
– Department of Social and Family Affairs
– Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic – speaking regions] Affairs
– Arts Council
– National Gallery.
Greece
– Υπουργείο Εσωτερικών;
– Υπουργείο Εξωτερικών;
– Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;
– Υπουργείο Ανάπτυξης;
– Υπουργείο Δικαιοσύνης;
– Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;
– Υπουργείο Πολιτισμού;
– Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;
– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;
– Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;
– Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;
– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
– Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;
– Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;
– Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;
– Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;
– Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;
– Γενική Γραμματεία Ισότητας;
– Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
– Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;
– Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;
– Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;
– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;
– Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;
– Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;
– Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;
– Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;
– Εθνικό Τυπογραφείο;
– Γενικό Χημείο του Κράτους;
– Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;
– Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;
– Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;
– Πανεπιστήμιο Αιγαίου;
– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;
– Πανεπιστήμιο Πατρών;
– Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;
– Πολυτεχνείο Κρήτης;
– Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;
– Αιγινήτειο Νοσοκομείο;
– Αρεταίειο Νοσοκομείο;
– Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;
– Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;
– Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;
– Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;
– Γενικό Επιτελείο Στρατού;
– Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;
– Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;
– Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;
– Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;
– Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;
– Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
Spain
– Presidencia de Gobierno
– Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
– Ministerio de Justicia
– Ministerio de Defensa
– Ministerio de Economía y Hacienda
– Ministerio del Interior
– Ministerio de Fomento
– Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
– Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
– Ministerio de Trabajo e Inmigración
– Ministerio de la Presidencia
– Ministerio de Administraciones Públicas
– Ministerio de Cultura
– Ministerio de Sanidad y Consumo
– Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
– Ministerio de Vivienda
– Ministerio de Ciencia e Innovación
– Ministerio de Igualdad
France
(1) Ministries
– Services du Premier ministre
– Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
– Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
– Ministère chargé de la justice
– Ministère chargé de la défense
– Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
– Ministère chargé de l'éducation nationale
– Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
– Secrétariat d'Etat aux transports
– Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur
– Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
– Ministère chargé de la culture et de la communication
– Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
– Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
– Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
– Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
– Secrétariat d'Etat à la fonction publique
– Ministère chargé du logement et de la ville
– Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie
– Secrétariat d'Etat à l'outre-mer
– Secrétariat d'Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative
– Secrétariat d'Etat aux anciens combattants
– Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
– Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
– Secrétariat d'Etat aux affaires européennes,
– Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
– Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme
– Secrétariat d'Etat à la politique de la ville
– Secrétariat d'Etat à la solidarité
– Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation
– Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi
– Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
– Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie
– Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale
– Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire
(2) Institutions, independent authorities and jurisdictions
– Présidence de la République
– Assemblée Nationale
– Sénat
– Conseil constitutionnel
– Conseil économique et social
– Conseil supérieur de la magistrature
– Agence française contre le dopage
– Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
– Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
– Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
– Autorité de sûreté nucléaire
– Autorité indépendante des marchés financiers
– Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
– Commission d'accès aux documents administratifs
– Commission consultative du secret de la défense nationale
– Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
– Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
– Commission nationale de déontologie de la sécurité
– Commission nationale du débat public
– Commission nationale de l'informatique et des libertés
– Commission des participations et des transferts
– Commission de régulation de l'énergie
– Commission de la sécurité des consommateurs
– Commission des sondages
– Commission de la transparence financière de la vie politique
– Conseil de la concurrence
– Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
– Conseil supérieur de l'audiovisuel
– Défenseur des enfants
– Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
– Haute autorité de santé
– Médiateur de la République
– Cour de justice de la République
– Tribunal des Conflits
– Conseil d'Etat
– Cours administratives d'appel
– Tribunaux administratifs
– Cour des Comptes
– Chambres régionales des Comptes
– Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)
(3) National public establishments
– Académie de France à Rome
– Académie de marine
– Académie des sciences d'outre-mer
– Académie des technologies
– Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
– Agence de biomédicine
– Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
– Agence française de sécurité sanitaire des aliments
– Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
– Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
– Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
– Agences de l'eau
– Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations
– Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
– Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
– Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances
– Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
– Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
– Bibliothèque publique d'information
– Bibliothèque nationale de France
– Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
– Caisse des Dépôts et Consignations
– Caisse nationale des autoroutes (CNA)
– Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
– Caisse de garantie du logement locatif social
– Casa de Velasquez
– Centre d'enseignement zootechnique
– Centre d'études de l'emploi
– Centre d'études supérieures de la sécurité sociale
– Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
– Centre hospitalier des Quinze-Vingts
– Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
– Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
– Centre des Monuments Nationaux
– Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
– Centre national des arts plastiques
– Centre national de la cinématographie
– Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)
– Centre national du livre
– Centre national de documentation pédagogique
– Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
– Centre national professionnel de la propriété forestière
– Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)
– Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
– Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
– Collège de France
– Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
– Conservatoire National des Arts et Métiers
– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
– Conservatoire national supérieur d'art dramatique
– Ecole centrale de Lille
– Ecole centrale de Lyon
– École centrale des arts et manufactures
– École française d'archéologie d'Athènes
– École française d'Extrême-Orient
– École française de Rome
– École des hautes études en sciences sociales
– Ecole du Louvre
– École nationale d'administration
– École nationale de l'aviation civile (ENAC)
– École nationale des Chartes
– École nationale d'équitation
– Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
– Écoles nationales d'ingénieurs
– Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
– Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
– École nationale de la magistrature
– Écoles nationales de la marine marchande
– École nationale de la santé publique (ENSP)
– École nationale de ski et d'alpinisme
– École nationale supérieure des arts décoratifs
– École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
– École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix
– Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
– École nationale supérieure des beaux-arts
– École nationale supérieure de céramique industrielle
– École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
– Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles
– Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
– Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
– Écoles nationales vétérinaires
– École nationale de voile
– Écoles normales supérieures
– École polytechnique
– École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
– École de sylviculture Crogny (Aube)
– École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)
– École de viticulture – Avize (Marne)
– Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon
– Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
– Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
– Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
– Fondation Carnegie
– Fondation Singer-Polignac
– Haras nationaux
– Hôpital national de Saint-Maurice
– Institut des hautes études pour la science et la technologie
– Institut français d'archéologie orientale du Caire
– Institut géographique national
– Institut National de l'origine et de la qualité
– Institut national des hautes études de sécurité
– Institut de veille sanitaire
– Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
– Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)
– Institut National d'Horticulture
– Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
– Institut national des jeunes aveugles – Paris
– Institut national des jeunes sourds – Bordeaux
– Institut national des jeunes sourds – Chambéry
– Institut national des jeunes sourds – Metz
– Institut national des jeunes sourds – Paris
– Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)
– Institut national de la propriété industrielle
– Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
– Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
– Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)
– Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)
– Institut national de recherches archéologiques préventives
– Institut National des Sciences de l'Univers
– Institut National des Sports et de l'Education Physique
– Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés
– Instituts nationaux polytechniques
– Instituts nationaux des sciences appliquées
– Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
– Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
– Institut de Recherche pour le Développement
– Instituts régionaux d'administration
– Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
– Institut supérieur de mécanique de Paris
– Instituts Universitaires de Formation des Maîtres
– Musée de l'armée
– Musée Gustave-Moreau
– Musée national de la marine
– Musée national J.-J.-Henner
– Musée du Louvre
– Musée du Quai Branly
– Muséum National d'Histoire Naturelle
– Musée Auguste-Rodin
– Observatoire de Paris
– Office français de protection des réfugiés et apatrides
– Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
– Office national de la chasse et de la faune sauvage
– Office National de l'eau et des milieux aquatiques
– Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
– Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
– Ordre national de la Légion d'honneur
– Palais de la découverte
– Parcs nationaux
– Universités
(4) Other national public body
– Union des groupements d'achats publics (UGAP)
– Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)
– Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
– Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
– Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
Italy
(1) Purchasing bodies
– Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Ministero degli Affari Esteri
– Ministero dell'Interno
– Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
– Ministero della Difesa
– Ministero dell'Economia e delle Finanze
– Ministero dello Sviluppo Economico
– Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
– Ministero dell'Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare
– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
– Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
– Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
(2) Other national public bodies:
– CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
Cyprus
– Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
– Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
– Υπουργικό Συμβούλιο
– Βουλή των Αντιπροσώπων
– Δικαστική Υπηρεσία
– Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
– Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
– Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
– Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
– Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
– Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
– Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
– Γραφείο Προγραμματισμού
– Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
– Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
– Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
– Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
– Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
– Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
– Υπουργείο Άμυνας
– Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
– Τμήμα Γεωργίας
– Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
– Τμήμα Δασών
– Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
– Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
– Μετεωρολογική Υπηρεσία
– Τμήμα Αναδασμού
– Υπηρεσία Μεταλλείων
– Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
– Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
– Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
– Αστυνομία
– Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
– Τμήμα Φυλακών
– Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
– Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
– Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
– Τμήμα Εργασίας
– Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
– Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
– Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
– Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
– Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
– Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
– Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
– Υπουργείο Εσωτερικών
– Επαρχιακές Διοικήσεις
– Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
– Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
– Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
– Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
– Πολιτική Άμυνα
– Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
– Υπηρεσία Ασύλου
– Υπουργείο Εξωτερικών
– Υπουργείο Οικονομικών
– Τελωνεία
– Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
– Στατιστική Υπηρεσία
– Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
– Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
– Κυβερνητικό Τυπογραφείο
– Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
– Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
– Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
– Τμήμα Δημοσίων Έργων
– Τμήμα Αρχαιοτήτων
– Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
– Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
– Τμήμα Οδικών Μεταφορών
– Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
– Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
– Υπουργείο Υγείας
– Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
– Γενικό Χημείο
– Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
– Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
– Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Latvia
(a) Ministries, secretariats of ministers for special assignments, and their subordinate institutions
– Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes
– Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes
– Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes
– Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
– Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
– Satversmes aizsardzības birojs
(b) Other state institution
– Augstākā tiesa
– Centrālā vēlēšanu komisija
– Finanšu un kapitāla tirgus komisija
– Latvijas Banka
– Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
– Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
– Satversmes tiesa
– Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
– Valsts kontrole
– Valsts prezidenta kanceleja
– Tiesībsarga birojs
– Nacionālā radio un televīzijas padome
– Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Other state institutions not subordinate to ministries)
Lithuania
– Prezidentūros kanceliarija
– Seimo kanceliarija
– Institutions accountable to the Seimas [Parliament]:
– Lietuvos mokslo taryba;
– Seimo kontrolierių įstaiga;
– Valstybės kontrolė;
– Specialiųjų tyrimų tarnyba;
– Valstybės saugumo departamentas;
– Konkurencijos taryba;
– Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
– Vertybinių popierių komisija;
– Ryšių reguliavimo tarnyba;
– Nacionalinė sveikatos taryba;
– Etninės kultūros globos taryba;
– Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
– Valstybinė kultūros paveldo komisija;
– Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;
– Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;
– Valstybinė lietuvių kalbos komisija;
– Vyriausioji rinkimų komisija;
– Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
– Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
– Vyriausybės kanceliarija
– Institutions accountable to the Vyriausybės [Government]:
– Ginklų fondas;
– Informacinės visuomenės plėtros komitetas;
– Kūno kultūros ir sporto departamentas;
– Lietuvos archyvų departamentas;
– Mokestinių ginčų komisija;
– Statistikos departamentas;
– Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;
– Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;
– Viešųjų pirkimų tarnyba;
– Narkotikų kontrolės departamentas;
– Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;
– Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
– Valstybinė lošimų priežiūros komisija;
– Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
– Vyriausioji administracinių ginčų komisija;
– Draudimo priežiūros komisija;
– Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;
– Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
– Konstitucinis Teismas
– Lietuvos bankas
– Aplinkos ministerija
– Institutions under the Aplinkos ministerija [Ministry of Environment]:
– Generalinė miškų urėdija;
– Lietuvos geologijos tarnyba;
– Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
– Lietuvos standartizacijos departamentas;
– Nacionalinis akreditacijos biuras;
– Valstybinė metrologijos tarnyba;
– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
– Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.
– Finansų ministerija
– Institutions under the Finansų ministerija [Ministry of Finance]:
– Muitinės departamentas;
– Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;
– Valstybinė mokesčių inspekcija;
– Finansų ministerijos mokymo centras.
– Krašto apsaugos ministerija
– Institutions under the Krašto apsaugos ministerijos [Ministry of National Defence]:
– Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;
– Centralizuota finansų ir turto tarnyba;
– Karo prievolės administravimo tarnyba;
– Krašto apsaugos archyvas;
– Krizių valdymo centras;
– Mobilizacijos departamentas;
– Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;
– Infrastruktūros plėtros departamentas;
– Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.
– Lietuvos kariuomenė
– Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
– Kultūros ministerija
– Institutions under the Kultūros ministerijos [Ministry of Culture]:
– Kultūros paveldo departamentas;
– Valstybinė kalbos inspekcija.
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
– Institutions under the Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [Ministry of Social Security and Labour]:
– Garantinio fondo administracija;
– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;
– Lietuvos darbo birža;
– Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;
– Trišalės tarybos sekretoriatas;
– Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;
– Darbo inspekcija;
– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;
– Ginčų komisija;
– Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
– Neįgaliųjų reikalų departamentas.
– Susisiekimo ministerija
– Institutions under the Susisiekimo ministerijos [Ministry of Transport and Communications]:
– Lietuvos automobilių kelių direkcija;
– Valstybinė geležinkelio inspekcija;
– Valstybinė kelių transporto inspekcija;
– Pasienio kontrolės punktų direkcija.
– Sveikatos apsaugos ministerija
– Institutions under the Sveikatos apsaugos ministerijos [Ministry of Health]:
– Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;
– Valstybinė ligonių kasa;
– Valstybinė medicininio audito inspekcija;
– Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;
– Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;
– Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;
– Farmacijos departamentas;
– Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;
– Lietuvos bioetikos komitetas;
– Radiacinės saugos centras.
– Švietimo ir mokslo ministerija
– Institutions under the Švietimo ir mokslo ministerijos [Ministry of Education and Science]:
– Nacionalinis egzaminų centras;
– Studijų kokybės vertinimo centras.
– Teisingumo ministerija
– Institutions under the Teisingumo ministerijos [Ministry of Justice]:
– Kalėjimų departamentas;
– Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;
– Europos teisės departamentas
– Ūkio ministerija
– Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [Ministry of Economy]:
– Įmonių bankroto valdymo departamentas;
– Valstybinė energetikos inspekcija;
– Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;
– Valstybinis turizmo departamentas
– Užsienio reikalų ministerija
– Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
– Vidaus reikalų ministerija
– Institutions under the Vidaus reikalų ministerijos [Ministry of the Interior]:
– Asmens dokumentų išrašymo centras;
– Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
– Gyventojų registro tarnyba;
– Policijos departamentas;
– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;
– Turto valdymo ir ūkio departamentas;
– Vadovybės apsaugos departamentas;
– Valstybės sienos apsaugos tarnyba;
– Valstybės tarnybos departamentas;
– Informatikos ir ryšių departamentas;
– Migracijos departamentas;
– Sveikatos priežiūros tarnyba;
– Bendrasis pagalbos centras.
– Žemės ūkio ministerija
– Institutions under the Žemės ūkio ministerijos [Ministry of Agriculture]:
– Nacionalinė mokėjimo agentūra;
– Nacionalinė žemės tarnyba;
– Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;
– Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;
– Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;
– Žuvininkystės departamentas
– Teismai [Courts]:
– Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;
– Lietuvos apeliacinis teismas;
– Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;
– apygardų teismai;
– apygardų administraciniai teismai;
– apylinkių teismai;
– Nacionalinė teismų administracija
– Generalinė prokuratūra
– Other Central Public Administration Entities (institucijos [institutions], įstaigos [establishments], tarnybos [agencies]):
– Aplinkos apsaugos agentūra;
– Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;
– Aplinkos projektų valdymo agentūra;
– Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;
– Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;
– Valstybinė miškotvarkos tarnyba;
– Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;
– Lietuvos AIDS centras;
– Nacionalinis organų transplantacijos biuras;
– Valstybinis patologijos centras;
– Valstybinis psichikos sveikatos centras;
– Lietuvos sveikatos informacijos centras;
– Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;
– Valstybinis aplinkos sveikatos centras;
– Respublikinis mitybos centras;
– Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;
– Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;
– Visuomenės sveikatos ugdymo centras;
– Muitinės kriminalinė tarnyba;
– Muitinės informacinių sistemų centras;
– Muitinės laboratorija;
– Muitinės mokymo centras;
– Valstybinis patentų biuras;
– Lietuvos teismo ekspertizės centras;
– Centrinė hipotekos įstaiga;
– Lietuvos metrologijos inspekcija;
– Civilinės aviacijos administracija;
– Lietuvos saugios laivybos administracija;
– Transporto investicijų direkcija;
– Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;
– Pabėgėlių priėmimo centras
Luxembourg
– Ministère d'Etat
– Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration
– Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
– Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
– Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
– Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur
– Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle
– Ministère de l'Egalité des chances
– Ministère de l'Environnement
– Ministère de la Famille et de l'Intégration
– Ministère des Finances
– Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
– Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
– Ministère de la Justice
– Ministère de la Santé
– Ministère de la Sécurité sociale
– Ministère des Transports
– Ministère du Travail et de l'Emploi
– Ministère des Travaux publics
Hungary
– Egészségügyi Minisztérium
– Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
– Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
– Honvédelmi Minisztérium
– Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
– Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
– Külügyminisztérium
– Miniszterelnöki Hivatal
– Oktatási és Kulturális Minisztérium
– Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
– Pénzügyminisztérium
– Szociális és Munkaügyi Minisztérium
– Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
Malta
– Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
– Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
– Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)
– Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
– Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
– Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
– Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)
– Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
– Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
– Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
– Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
– Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)
– Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
– Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)
Netherlands
– Ministerie van Algemene Zaken
– Bestuursdepartement
– Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
– Rijksvoorlichtingsdienst
– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
– Bestuursdepartement
– Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
– Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
– Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
– Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
– Ministerie van Buitenlandse Zaken
– Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
– Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
– Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
– Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
– Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
– Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Support services falling under the Secretary-general and Deputy Secretary-general)
– Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
– Ministerie van Defensie – (Ministry of Defence)
– Bestuursdepartement
– Commando Diensten Centra (CDC)
– Defensie Telematica Organisatie (DTO)
– Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
– De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
– Defensie Materieel Organisatie (DMO)
– Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
– Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
– Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
– Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
– Ministerie van Economische Zaken
– Bestuursdepartement
– Centraal Planbureau (CPB)
– SenterNovem
– Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
– Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
– Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
– Agentschap Telecom
– Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)
– Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
– Octrooicentrum Nederland
– Consumentenautoriteit
– Ministerie van Financiën
– Bestuursdepartement
– Belastingdienst Automatiseringscentrum
– Belastingdienst
– de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (the various Divisions of the Tax and Customs Administration throughout the Netherlands)
– Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))
– Belastingdienst Opleidingen
– Dienst der Domeinen
– Ministerie van Justitie
– Bestuursdepartement
– Dienst Justitiële Inrichtingen
– Raad voor de Kinderbescherming
– Centraal Justitie Incasso Bureau
– Openbaar Ministerie
– Immigratie en Naturalisatiedienst
– Nederlands Forensisch Instituut
– Dienst Terugkeer & Vertrek
– Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
– Bestuursdepartement
– Dienst Regelingen (DR)
– Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
– Algemene Inspectiedienst (AID)
– Dienst Landelijk Gebied (DLG)
– Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
– Bestuursdepartement
– Inspectie van het Onderwijs
– Erfgoedinspectie
– Centrale Financiën Instellingen
– Nationaal Archief
– Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
– Onderwijsraad
– Raad voor Cultuur
– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
– Bestuursdepartement
– Inspectie Werk en Inkomen
– Agentschap SZW
– Ministerie van Verkeer en Waterstaat
– Bestuursdepartement
– Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
– Directoraat-generaal Personenvervoer
– Directoraat-generaal Water
– Centrale diensten (Central Services)
– Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
– Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
– Rijkswaterstaat, Bestuur
– De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (Each individual regional service of the Directorate-general of Public Works and Water Management)
– De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Each individual specialist service of the Directorate-general of Public Works and Water Management)
– Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
– Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
– Bouwdienst
– Corporate Dienst
– Data ICT Dienst
– Dienst Verkeer en Scheepvaart
– Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
– Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
– Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
– Waterdienst
– Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
– Port state Control
– Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
– Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
– Toezichthouder Beheer Eenheid Water
– Toezichthouder Beheer Eenheid Land
– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
– Bestuursdepartement
– Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
– Directoraat-generaal Ruimte
– Directoraat-general Milieubeheer
– Rijksgebouwendienst
– VROM Inspectie
– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
– Bestuursdepartement
– Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
– Inspectie Gezondheidszorg
– Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
– Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
– Sociaal en Cultureel Planbureau
– Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
– Tweede Kamer der Staten-Generaal
– Eerste Kamer der Staten-Generaal
– Raad van State
– Algemene Rekenkamer
– Nationale Ombudsman
– Kanselarij der Nederlandse Orden
– Kabinet der Koningin
– Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
Austria
– Bundeskanzleramt
– Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
– Bundesministerium für Finanzen
– Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
– Bundesministerium für Inneres
– Bundesministerium für Justiz
– Bundesministerium für Landesverteidigung
– Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
– Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
– Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
– Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
– Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
– Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
– Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft mbH
– Bundesbeschaffung GmbH
– Bundesrechenzentrum GmbH
Poland
– Kancelaria Prezydenta RP
– Kancelaria Sejmu RP
– Kancelaria Senatu RP
– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
– Sąd Najwyższy
– Naczelny Sąd Administracyjny
– Wojewódzkie sądy administracyjne
– Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne
– Trybunał Konstytucyjny
– Najwyższa Izba Kontroli
– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
– Biuro Rzecznika Praw Dziecka
– Biuro Ochrony Rządu
– Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
– Centralne Biuro Antykorupcyjne
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
– Ministerstwo Finansów
– Ministerstwo Gospodarki
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Ministerstwo Edukacji Narodowej
– Ministerstwo Obrony Narodowej
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Ministerstwo Skarbu Państwa
– Ministerstwo Sprawiedliwości
– Ministerstwo Infrastruktury
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Ministerstwo Środowiska
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
– Ministerstwo Spraw Zagranicznych
– Ministerstwo Zdrowia
– Ministerstwo Sportu i Turystyki
– Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
– Urząd Regulacji Energetyki
– Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
– Urząd Transportu Kolejowego
– Urząd Dozoru Technicznego
– Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
– Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
– Urząd Zamówień Publicznych
– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
– Urząd Lotnictwa Cywilnego
– Urząd Komunikacji Elektronicznej
– Wyższy Urząd Górniczy
– Główny Urząd Miar
– Główny Urząd Geodezji i Kartografii
– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
– Główny Urząd Statystyczny
– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
– Państwowa Komisja Wyborcza
– Państwowa Inspekcja Pracy
– Rządowe Centrum Legislacji
– Narodowy Fundusz Zdrowia
– Polska Akademia Nauk
– Polskie Centrum Akredytacji
– Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
– Polska Organizacja Turystyczna
– Polski Komitet Normalizacyjny
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– Komisja Nadzoru Finansowego
– Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
– Komenda Główna Policji
– Komenda Główna Straży Granicznej
– Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
– Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
– Główny Inspektorat Transportu Drogowego
– Główny Inspektorat Farmaceutyczny
– Główny Inspektorat Sanitarny
– Główny Inspektorat Weterynarii
– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
– Agencja Wywiadu
– Agencja Mienia Wojskowego
– Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– Agencja Rynku Rolnego
– Agencja Nieruchomości Rolnych
– Państwowa Agencja Atomistyki
– Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
– Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Agencja Rezerw Materiałowych
– Narodowy Bank Polski
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
– Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
– Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
– Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe"
– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
– Urzędy wojewódzkie
– Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda
Portugal
– Presidência do Conselho de Ministros
– Ministério das Finanças e da Administração Pública
– Ministério da Defesa Nacional
– Ministério dos Negócios Estrangeiros
– Ministério da Administração Interna
– Ministério da Justiça
– Ministério da Economia e da Inovação
– Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
– Ministério da Educação
– Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
– Ministério da Cultura
– Ministério da Saúde
– Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
– Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
– Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
– Presidência da República
– Tribunal Constitucional
– Tribunal de Contas
– Provedoria de Justiça
Romania
– Administraţia Prezidenţială
– Senatul României
– Camera Deputaţilor
– Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie
– Curtea Constituţională
– Consiliul Legislativ
– Curtea de Conturi
– Consiliul Superior al Magistraturii
– Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie
– Secretariatul General al Guvernului
– Cancelaria primului ministru
– Ministerul Afacerilor Externe
– Ministerul Economiei şi Finanţelor
– Ministerul Justiţiei
– Ministerul Apărării
– Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
– Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse
– Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale
– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
– Ministerul Transporturilor
– Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei
– Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului
– Ministerul Sănătăţii Publice
– Ministerul Culturii şi Cultelor
– Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
– Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
– Serviciul Român de Informaţii
– Serviciul de Informaţii Externe
– Serviciul de Protecţie şi Pază
– Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
– Consiliul Naţional al Audiovizualului
– Consiliul Concurenţei (CC)
– Direcţia Naţională Anticorupţie
– Inspectoratul General de Poliţie
– Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
– Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
– Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC)
– Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
– Autoritatea Navală Română
– Autoritatea Feroviară Română
– Autoritatea Rutieră Română
– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
– Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
– Autoritatea Naţională pentru Turism
– Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor
– Autoritatea Naţională pentru Tineret
– Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica
– Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
– Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
– Autoritatea Electorală Permanente
– Agenţia pentru Strategii Guvernamentale
– Agenţia Naţională a Medicamentului
– Agenţia Naţională pentru Sport
– Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
– Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
– Agenţia Română pentru Conservarea Energiei
– Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
– Agenţia Română pentru Investiţii Străine
– Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie
– Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
– Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială
– Agenţia Naţională Anti-doping
– Agenţia Nucleară
– Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei
– Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei
– Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
– Agenţia naţională Antidrog
Slovenia
– Predsednik Republike Slovenije
– Državni zbor Republike Slovenije
– Državni svet Republike Slovenije
– Varuh človekovih pravic
– Ustavno sodišče Republike Slovenije
– Računsko sodišče Republike Slovenije
– Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
– Slovenska akademija znanosti in umetnosti
– Vladne službe
– Ministrstvo za finance
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Ministrstvo za obrambo
– Ministrstvo za pravosodje
– Ministrstvo za gospodarstvo
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za promet
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
– Ministrstvo za zdravje
– Ministrstvo za javno upravo
– Ministrstvo za šolstvo in šport
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
– Ministrstvo za kulturo
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije
– višja sodišča
– okrožna sodišča
– okrajna sodišča
– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
– Okrožna državna tožilstva
– Državno pravobranilstvo
– Upravno sodišče Republike Slovenije
– Višje delovno in socialno sodišče
– delovna sodišča
– Davčna uprava Republike Slovenije
– Carinska uprava Republike Slovenije
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
– Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
– Uprava Republike Slovenije za javna plačila
– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
– Policija
– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
– Generalštab Slovenske vojske
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
– Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
– Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
– Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije
– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
– Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
– Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
– Veterinarska uprava Republike Slovenije
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
– Direkcija Republike Slovenije za caste
– Prometni inšpektorat Republike Slovenije
– Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
– Agencija Republike Slovenije za okolje
– Geodetska uprava Republike Slovenije
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
– Inšpektorat Republike Slovenije za delo
– Zdravstveni inšpektorat
– Urad Republike Slovenije za kemikalije
– Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
– Urad Republike Slovenije za meroslovje
– Urad za visoko šolstvo
– Urad Republike Slovenije za mladino
– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
– Arhiv Republike Slovenije
– Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
– Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
– Služba vlade za zakonodajo
– Služba vlade za evropske zadeve
– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
– Urad vlade za komuniciranje
– Urad za enake možnosti
– Urad za verske skupnosti
– Urad za narodnosti
– Urad za makroekonomske analize in razvoj
– Statistični urad Republike Slovenije
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
– Protokol Republike Slovenije
– Urad za varovanje tajnih podatkov
– Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
– Informacijski pooblaščenec
– Državna volilna komisija
Slovakia
Ministries and other central government authorities referred to as in Act No. 575/2001 Coll. on the structure of activities of the Government and central state administration authorities in wording of later regulations:
– Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
– Národná rada Slovenskej republiky
– Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
– Ministerstvo financií Slovenskej republiky
– Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
– Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
– Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
– Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
– Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
– Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
– Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
– Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
– Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
– Úrad vlády Slovenskej republiky
– Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
– Štatistický úrad Slovenskej republiky
– Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
– Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
– Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
– Úrad pre verejné obstarávanie
– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
– Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
– Národný bezpečnostný úrad
– Ústavný súd Slovenskej republiky
– Najvyšší súd Slovenskej republiky
– Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
– Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
– Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
– Úrad pre finančný trh
– Úrad na ochranu osobných údajov
– Kancelária verejného ochrancu práv
Finland
– Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet
– Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet
– Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE
– Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen
– Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet
– Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket
– Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet
– Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK
– Rautatievirasto – Järnvägsverket
– Tiehallinto – Vägförvaltningen
– Viestintävirasto – Kommunikationsverket
– Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet
– Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket
– Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket
– Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket
– Oikeusministeriö – Justitieministeriet
– Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå
– Tuomioistuimet – domstolar
– Korkein oikeus – Högsta domstolen
– Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen
– Hovioikeudet – hovrätter
– Käräjäoikeudet – tingsrätter
– Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar
– Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen
– Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen
– Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen
– Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
– Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
– HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
– Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå
– Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden
– Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral
– Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral
– Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet
– Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen
– Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor
– Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket
– Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
– Rikoksentorjuntaneuvosto –Rådet för brottsförebyggande
– Saamelaiskäräjät – Sametinget
– Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet
– Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet
– Opetusministeriö – Undervisningsministeriet
– Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen
– Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå
– Puolustusministeriö – Försvarsministeriet
– Puolustusvoimat – Försvarsmakten
– Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet
– Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen
– Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen
– Liikkuva poliisi – Rörliga polisen
– Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet
– Lääninhallitukset – Länstyrelserna
– Suojelupoliisi – Skyddspolisen
– Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan
– Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral
– Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral
– Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors
– Pelastusopisto – Räddningsverket
– Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket
– Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket
– Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral
– Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet
– Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
– Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet
– Lääkelaitos – Läkemedelsverket
– Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården
– Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen
– Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet
– Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
– Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
– Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes
– Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen
– Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet
– Kuluttajavirasto – Konsumentverket
– Kilpailuvirasto – Konkurrensverket
– Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen
– Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå
– Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande
– Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket
– Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen
– Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen
– Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen
– Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande
– Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen
– Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus − Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
– Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen
– Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral
– Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden
– Työneuvosto – Arbetsrådet
– Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå
– Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet
– Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli
– Valtiovarainministeriö – Finansministeriet
– Valtiokonttori – Statskontoret
– Verohallinto – Skatteförvaltningen
– Tullilaitos – Tullverket
– Tilastokeskus – Statistikcentralen
– Valtion taloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral
– Ympäristöministeriö – Miljöministeriet
– Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral
– Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
– Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk
Sweden
A
– Affärsverket svenska kraftnät
– Akademien för de fria konsterna
– Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
– Allmänna pensionsfonden
– Allmänna reklamationsnämnden
– Ambassader
– Ansvarsnämnd, statens
– Arbetsdomstolen
– Arbetsförmedlingen
– Arbetsgivarverk, statens
– Arbetslivsinstitutet
– Arbetsmiljöverket
– Arkitekturmuseet
– Arrendenämnder
– Arvsfondsdelegationen
B
– Banverket
– Barnombudsmannen
– Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
– Bergsstaten
– Biografbyrå, statens
– Biografiskt lexikon, svenskt
– Birgittaskolan
– Blekinge tekniska högskola
– Bokföringsnämnden
– Bolagsverket
– Bostadsnämnd, statens
– Bostadskreditnämnd, statens
– Boverket
– Brottsförebyggande rådet
– Brottsoffermyndigheten
C
– Centrala studiestödsnämnden
D
– Danshögskolan
– Datainspektionen
– Departementen
– Domstolsverket
– Dramatiska institutet
E
– Ekeskolan
– Ekobrottsmyndigheten
– Ekonomistyrningsverket
– Ekonomiska rådet
– Elsäkerhetsverket
– Energimarknadsinspektionen
– Energimyndighet, statens
– EU/FoU-rådet
– Exportkreditnämnden
– Exportråd, Sveriges
F
– Fastighetsmäklarnämnden
– Fastighetsverk, statens
– Fideikommissnämnden
– Finansinspektionen
– Finanspolitiska rådet
– Finsk-svenska gränsälvskommissionen
– Fiskeriverket
– Flygmedicincentrum
– Folkhälsoinstitut, statens
– Fonden för fukt- och mögelskador
– Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
– Folke Bernadotteakademin
– Forskarskattenämnden
– Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
– Fortifikationsverket
– Forum för levande historia
– Försvarets materielverk
– Försvarets radioanstalt
– Försvarets underrättelsenämnd
– Försvarshistoriska museer, statens
– Försvarshögskolan
– Försvarsmakten
– Försäkringskassan
G
– Gentekniknämnden
– Geologiska undersökning
– Geotekniska institut, statens
– Giftinformationscentralen
– Glesbygdsverket
– Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
– Granskningsnämnden för radio och TV
– Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
– Gymnastik- och Idrottshögskolan
– Göteborgs universitet
H
– Handelsflottans kultur- och fritidsråd
– Handelsflottans pensionsanstalt
– Handelssekreterare
– Handelskamrar, auktoriserade
– Handikappombudsmannen
– Handikappråd, statens
– Harpsundsnämnden
– Haverikommission, statens
– Historiska museer, statens
– Hjälpmedelsinstitutet
– Hovrätterna
– Hyresnämnder
– Häktena
– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
– Högskolan Dalarna
– Högskolan i Borås
– Högskolan i Gävle
– Högskolan i Halmstad
– Högskolan i Kalmar
– Högskolan i Karlskrona/Ronneby
– Högskolan i Kristianstad
– Högskolan i Skövde
– Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
– Högskolan på Gotland
– Högskolans avskiljandenämnd
– Högskoleverket
– Högsta domstolen
I
– ILO-kommittén
– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
– Inspektionen för strategiska produkter
– Institut för kommunikationsanalys, statens
– Institut för psykosocial medicin, statens
– Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
– Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
– Institutet för rymdfysik
– Institutet för tillväxtpolitiska studier
– Institutionsstyrelse, statens
– Insättningsgarantinämnden
– Integrationsverket
– Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
– Jordbruksverk, statens
– Justitiekanslern
– Jämställdhetsombudsmannen
– Jämställdhetsnämnden
– Järnvägar, statens
– Järnvägsstyrelsen
K
– Kammarkollegiet
– Kammarrätterna
– Karlstads universitet
– Karolinska Institutet
– Kemikalieinspektionen
– Kommerskollegium
– Konjunkturinstitutet
– Konkurrensverket
– Konstfack
– Konsthögskolan
– Konstnärsnämnden
– Konstråd, statens
– Konsulat
– Konsumentverket
– Krigsvetenskapsakademin
– Krigsförsäkringsnämnden
– Kriminaltekniska laboratorium, statens
– Kriminalvården
– Krisberedskapsmyndigheten
– Kristinaskolan
– Kronofogdemyndigheten
– Kulturråd, statens
– Kungl. Biblioteket
– Kungl. Konsthögskolan
– Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
– Kungl. Tekniska högskolan
– Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
– Kungl Vetenskapsakademien
– Kustbevakningen
– Kvalitets- och kompetensråd, statens
– Kärnavfallsfondens styrelse
L
– Lagrådet
– Lantbruksuniversitet, Sveriges
– Lantmäteriverket
– Linköpings universitet
– Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
– Livsmedelsverk, statens
– Livsmedelsekonomiska institutet
– Ljud- och bildarkiv, statens
– Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
– Lotteriinspektionen
– Luftfartsverket
– Luftfartsstyrelsen
– Luleå tekniska universitet
– Lunds universitet
– Läkemedelsverket
– Läkemedelsförmånsnämnden
– Länsrätterna
– Länsstyrelserna
– Lärarhögskolan i Stockholm
M
– Malmö högskola
– Manillaskolan
– Maritima muséer, statens
– Marknadsdomstolen
– Medlingsinstitutet
– Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
– Migrationsverket
– Militärhögskolor
– Mittuniversitetet
– Moderna museet
– Museer för världskultur, statens
– Musikaliska Akademien
– Musiksamlingar, statens
– Myndigheten för handikappolitisk samordning
– Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
– Myndigheten för skolutveckling
– Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
– Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
– Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
– Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
– Mälardalens högskola
N
– Nationalmuseum
– Nationellt centrum för flexibelt lärande
– Naturhistoriska riksmuseet
– Naturvårdsverket
– Nordiska Afrikainstitutet
– Notarienämnden
– Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
– Nämnden för statligt stöd till trossamfund
– Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
– Nämnden mot diskriminering
– Nämnden för elektronisk förvaltning
– Nämnden för Rh-anpassad utbildning
– Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
– Oljekrisnämnden
– Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
– Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
– Operahögskolan i Stockholm
P
– Patent- och registreringsverket
– Patentbesvärsrätten
– Pensionsverk, statens
– Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
– Pliktverk, Totalförsvarets
– Polarforskningssekretariatet
– Post- och telestyrelsen
– Premiepensionsmyndigheten
– Presstödsnämnden
R
– Radio- och TV–verket
– Rederinämnden
– Regeringskansliet
– Regeringsrätten
– Resegarantinämnden
– Registernämnden
– Revisorsnämnden
– Riksantikvarieämbetet
– Riksarkivet
– Riksbanken
– Riksdagsförvaltningen
– Riksdagens ombudsmän
– Riksdagens revisorer
– Riksgäldskontoret
– Rikshemvärnsrådet
– Rikspolisstyrelsen
– Riksrevisionen
– Rikstrafiken
– Riksutställningar, Stiftelsen
– Riksvärderingsnämnden
– Rymdstyrelsen
– Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
– Räddningsverk, statens
– Rättshjälpsmyndigheten
– Rättshjälpsnämnden
– Rättsmedicinalverket
S
– Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
– Sameskolstyrelsen och sameskolor
– Sametinget
– SIS, Standardiseringen i Sverige
– Sjöfartsverket
– Skatterättsnämnden
– Skatteverket
– Skaderegleringsnämnd, statens
– Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
– Skogsstyrelsen
– Skogsvårdsstyrelserna
– Skogs och lantbruksakademien
– Skolverk, statens
– Skolväsendets överklagandenämnd
– Smittskyddsinstitutet
– Socialstyrelsen
– Specialpedagogiska institutet
– Specialskolemyndigheten
– Språk- och folkminnesinstitutet
– Sprängämnesinspektionen
– Statistiska centralbyrån
– Statskontoret
– Stockholms universitet
– Stockholms internationella miljöinstitut
– Strålsäkerhetsmyndigheten
– Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
– Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
– Styrelsen för Samefonden
– Styrelsen för psykologiskt försvar
– Stängselnämnden
– Svenska institutet
– Svenska institutet för europapolitiska studier
– Svenska ESF rådet
– Svenska Unescorådet
– Svenska FAO kommittén
– Svenska Språknämnden
– Svenska Skeppshypotekskassan
– Svenska institutet i Alexandria
– Sveriges författarfond
– Säkerhetspolisen
– Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
– Södertörns högskola
T
– Taltidningsnämnden
– Talboks- och punktskriftsbiblioteket
– Teaterhögskolan i Stockholm
– Tingsrätterna
– Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
– Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
– Totalförsvarets forskningsinstitut
– Totalförsvarets pliktverk
– Tullverket
– Turistdelegationen
U
– Umeå universitet
– Ungdomsstyrelsen
– Uppsala universitet
– Utlandslönenämnd, statens
– Utlänningsnämnden
– Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
– Utrikesnämnden
– Utsädeskontroll, statens
V
– Valideringsdelegationen
– Valmyndigheten
– Vatten- och avloppsnämnd, statens
– Vattenöverdomstolen
– Verket för förvaltningsutveckling
– Verket för högskoleservice
– Verket för innovationssystem (VINNOVA)
– Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
– Vetenskapsrådet
– Veterinärmedicinska anstalt, statens
– Veterinära ansvarsnämnden
– Väg- och transportforskningsinstitut, statens
– Vägverket
– Vänerskolan
– Växjö universitet
– Växtsortnämnd, statens
Å
– Åklagarmyndigheten
– Åsbackaskolan
Ö
– Örebro universitet
– Örlogsmannasällskapet
– Östervångsskolan
– Överbefälhavaren
– Överklagandenämnden för högskolan
– Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
– Överklagandenämnden för studiestöd
– Överklagandenämnden för totalförsvaret
United Kingdom
– Cabinet Office
– Office of the Parliamentary Counsel
– Central Office of Information
– Charity Commission
– Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
– Crown Prosecution Service
– Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
– Competition Commission
– Gas and Electricity Consumers' Council
– Office of Manpower Economics
– Department for Children, Schools and Families
– Department of Communities and Local Government
– Rent Assessment Panels
– Department for Culture, Media and Sport
– British Library
– British Museum
– Commission for Architecture and the Built Environment
– The Gambling Commission
– Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
– Imperial War Museum
– Museums, Libraries and Archives Council
– National Gallery
– National Maritime Museum
– National Portrait Gallery
– Natural History Museum
– Science Museum
– Tate Gallery
– Victoria and Albert Museum
– Wallace Collection
– Department for Environment, Food and Rural Affairs
– Agricultural Dwelling House Advisory Committees
– Agricultural Land Tribunals
– Agricultural Wages Board and Committees
– Cattle Breeding Centre
– Countryside Agency
– Plant Variety Rights Office
– Royal Botanic Gardens, Kew
– Royal Commission on Environmental Pollution
– Department of Health
– Dental Practice Board
– National Health Service Strategic Health Authorities
– NHS Trusts
– Prescription Pricing Authority
– Department for Innovation, Universities and Skills
– Higher Education Funding Council for England
– National Weights and Measures Laboratory
– Patent Office
– Department for International Development
– Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
– Legal Secretariat to the Law Officers
– Department for Transport
– Maritime and Coastguard Agency
– Department for Work and Pensions
– Disability Living Allowance Advisory Board
– Independent Tribunal Service
– Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
– Occupational Pensions Regulatory Authority
– Regional Medical Service
– Social Security Advisory Committee
– Export Credits Guarantee Department
– Foreign and Commonwealth Office
– Wilton Park Conference Centre
– Government Actuary's Department
– Government Communications Headquarters
– Home Office
– HM Inspectorate of Constabulary
– House of Commons
– House of Lords
– Ministry of Defence
– Defence Equipment & Support
– Meteorological Office
– Ministry of Justice
– Boundary Commission for England
– Combined Tax Tribunal
– Council on Tribunals
– Court of Appeal – Criminal
– Employment Appeals Tribunal
– Employment Tribunals
– HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
– Immigration Appellate Authorities
– Immigration Adjudicators
– Immigration Appeals Tribunal
– Lands Tribunal
– Law Commission
– Legal Aid Fund (England and Wales)
– Office of the Social Security Commissioners
– Parole Board and Local Review Committees
– Pensions Appeal Tribunals
– Public Trust Office
– Supreme Court Group (England and Wales)
– Transport Tribunal
– The National Archives
– National Audit Office
– National Savings and Investments
– National School of Government
– Northern Ireland Assembly Commission
– Northern Ireland Court Service
– Coroners Courts
– County Courts
– Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
– Crown Court
– Enforcement of Judgements Office
– Legal Aid Fund
– Magistrates' Courts
– Pensions Appeals Tribunals
– Northern Ireland, Department for Employment and Learning
– Northern Ireland, Department for Regional Development
– Northern Ireland, Department for Social Development
– Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
– Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
– Northern Ireland, Department of Education
– Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
– Northern Ireland, Department of the Environment
– Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
– Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
– Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
– Northern Ireland Office
– Crown Solicitor's Office
– Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
– Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
– Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
– Police Service of Northern Ireland
– Probation Board for Northern Ireland
– State Pathologist Service
– Office of Fair Trading
– Office for National Statistics
– National Health Service Central Register
– Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
– Paymaster General's Office
– Postal Business of the Post Office
– Privy Council Office
– Public Record Office
– HM Revenue and Customs
– The Revenue and Customs Prosecutions Office
– Royal Hospital, Chelsea
– Royal Mint
– Rural Payments Agency
– Scotland, Auditor-General
– Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
– Scotland, General Register Office
– Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
– Scotland, Registers of Scotland
– The Scotland Office
– The Scottish Ministers
– Architecture and Design Scotland
– Crofters Commission
– Deer Commission for Scotland
– Lands Tribunal for Scotland
– National Galleries of Scotland
– National Library of Scotland
– National Museums of Scotland
– Royal Botanic Garden, Edinburgh
– Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
– Scottish Further and Higher Education Funding Council
– Scottish Law Commission
– Community Health Partnerships
– Special Health Boards
– Health Boards
– The Office of the Accountant of Court
– High Court of Justiciary
– Court of Session
– HM Inspectorate of Constabulary
– Parole Board for Scotland
– Pensions Appeal Tribunals
– Scottish Land Court
– Sheriff Courts
– Scottish Police Services Authority
– Office of the Social Security Commissioners
– The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
– Keeper of the Records of Scotland
– The Scottish Parliamentary Body Corporate
– HM Treasury
– Office of Government Commerce
– United Kingdom Debt Management Office
– The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
– The Welsh Ministers
– Higher Education Funding Council for Wales
– Local Government Boundary Commission for Wales
– The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
– Valuation Tribunals (Wales)
– Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
– Welsh Rent Assessment Panels
3. List of supplies and equipment purchased by Ministries of defence and Agencies for defence or security activities in Belgium, Bulgaria, Czech republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom that are covered by Chapter II of Section V of Title II of this Agreement:
Chapter 25: Salt, sulphur, earths and stone, plastering materials, lime and cement
Chapter 26: Metallic ores, slag and ash
Chapter 27: Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation, bituminous substances, mineral waxes
except:
ex 27.10: special engine fuels
Chapter 28: Inorganic chemicals, organic and inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radio-active elements and isotopes
except:
ex 28.09: explosives
ex 28.13: explosives
ex 28.14: tear gas
ex 28.28: explosives
ex 28.32: explosives
ex 28.39: explosives
ex 28.50: toxic products
ex 28.51: toxic products
ex 28.54: explosives
Chapter 29: Organic chemicals
except:
ex 29.03: explosives
ex 29.04: explosives
ex 29.07: explosives
ex 29.08: explosives
ex 29.11: explosives
ex 29.12: explosives
ex 29.13: toxic products
ex 29.14: toxic products
ex 29.15: toxic products
ex 29.21: toxic products
ex 29.22: toxic products
ex 29.23: toxic products
ex 29.26: explosives
ex 29.27: toxic products
ex 29.29: explosives
Chapter 30: Pharmaceutical products
Chapter 31: Fertilisers
Chapter 32: Tanning and dyeing extracts, tannings and their derivatives, dyes, colours, paints and varnishes, putty, fillers and stoppings, inks
Chapter 33: Essential oils and resinoids, perfumery, cosmetic or toilet preparations
Chapter 34: Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing and scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes and "dental waxes"
Chapter 35: Albuminoidal substances, glues, enzymes
Chapter 37: Photographic and cinematographic goods
Chapter 38: Miscellaneous chemical products
except:
ex 38.19: toxic products
Chapter 39: Artificial resins and plastic materials, cellulose esters and ethers, articles thereof
except:
ex 39.03: explosives
Chapter 40: Rubber, synthetic rubber, factice, and articles thereof
except:
ex 40.11: bullet-proof tyres
Chapter 41: Raw hides and skins (other than fur skins) and leather
Chapter 42: Articles of leather, saddlery and harness, travel goods, handbags and similar containers, articles of animal gut (other than silk-worm gut)
Chapter 43: Furskins and artificial fur, manufactures thereof
Chapter 44: Wood and articles of wood, wood charcoal
Chapter 45: Cork and articles of cork
Chapter 46: Manufactures of straw of esparto and of other plaiting materials, basket ware and wickerwork
Chapter 47: Paper-making material
Chapter 48: Paper and paperboard, articles of paper pulp, of paper or of paperboard
Chapter 49: Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry, manuscripts, typescripts and plans
Chapter 65: Headgear and parts thereof
Chapter 66: Umbrellas, sunshades, walking-sticks, whips, riding-crops and parts thereof
Chapter 67: Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down, artificial flowers, articles of human hair
Chapter 68: Articles of stone, of plaster, of cement, of asbestos, of mica and of similar materials
Chapter 69: Ceramic products
Chapter 70: Glass and glassware
Chapter 71: Pearls, precious and semi-precious stones, precious metals, rolled precious metals, and articles thereof; imitation jewellery
Chapter 73: Iron and steel and articles thereof
Chapter 74: Copper and articles thereof
Chapter 75: Nickel and articles thereof
Chapter 76: Aluminium and articles thereof
Chapter 77: Magnesium and beryllium and articles thereof
Chapter 78: Lead and articles thereof
Chapter 79: Zinc and articles thereof
Chapter 80: Tin and articles thereof
Chapter 81: Other base metals employed in metallurgy and articles thereof
Chapter 82: Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal, parts thereof
except:
ex 82.05: tools
ex 82.07: tools, parts
Chapter 83: Miscellaneous articles of base metal
Chapter 84: Boilers, machinery and mechanical appliances, parts thereof
except:
ex 84.06: engines
ex 84.08: other engines
ex 84.45: machinery
ex 84.53: automatic data-processing machines
ex 84.55: parts of machines under heading No 84.53
ex 84.59: nuclear reactors
Chapter 85: Electrical machinery and equipment, parts thereof
except:
ex 85.13: telecommunication equipment
ex 85.15: transmission apparatus
Chapter 86: Railway and tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway and tramway tracks fixtures and fittings, traffic signalling equipment of all kinds (not electrically powered)
except:
ex 86.02: armoured locomotives, electric
ex 86.03: other armoured locomotives
ex 86.05: armoured wagons
ex 86.06: repair wagons
ex 86.07: wagons
Chapter 87: Vehicles, other than railway or tramway rolling-stock, and parts thereof
except:
ex 87.08: tanks and other armoured vehicles
ex 87.01: tractors
ex 87.02: military vehicles
ex 87.03: breakdown lorries
ex 87.09: motorcycles
ex 87.14: trailers
Chapter 89: Ships, boats and floating structures
except:
ex 89.01 A: warships
Chapter 90: Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical instruments and apparatus, parts thereof
except:
ex 90.05: binoculars
ex 90.13: miscellaneous instruments, lasers
ex 90.14: telemeters
ex 90.28: electrical and electronic measuring instruments
ex 90.11: microscopes
ex 90.17: medical instruments
ex 90.18: mechano-therapy appliances
ex 90.19: orthopaedic appliances
ex 90.20: X-ray apparatus
Chapter 91: Manufacture of watches and clocks
Chapter 92: Musical instruments, sound recorders or reproducers, television image and sound recorders or reproducers, parts and accessories of such articles
Chapter 94: Furniture and parts thereof, bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings
except:
ex 94.01 A: aircraft seats
Chapter 95: Articles and manufactures of carving or moulding material
Chapter 96: Brooms, brushes, powder-puffs and sieves
Chapter 98: Miscellaneous manufactured articles
Sub-Annex 2
All other entities whose procurement is covered by Chapter II of Section V of Title II of this Agreement
   Goods & Services
  Thresholds    SDR 400 000
 
  Works
  Thresholds    SDR 5 000 000
Commitments by the Union
All entities listed under Sub-Annex 1 and public authorities and public undertakings which conduct procurement of goods, services and works in accordance with the detailed provisions of Directive 2004/17/EC, for exercising one or more activities referred bellow:
(a) the provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of drinking water or the supply of drinking water to such networks;
(b) the provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of electricity or the supply of electricity to such networks;
(c) the provision of airport or other terminal facilities to carriers by air;
(d) the provision of maritime or inland port or other terminal facilities to carriers by sea or inland waterway;
(e) operation of networks providing a service to the public in the field of transport by railway, automated systems, tramway, trolley bus, bus or cable;
(f) activities relating to the exploitation of a geographical area for the purpose of exploring for or extracting oil, gas, coal or other solid fuels.
Commitments by Iraq
All entities listed under Sub-Annex 1 and public authorities and public undertakings which conduct procurement of goods, services and works for exercising one or more activities referred below:
(a) the provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of drinking water or the supply of drinking water to such networks;
(b) the provision or operation of fixed networks intended to provide a service to the public in connection with the production, transport or distribution of electricity or the supply of electricity to such networks;
(c) the provision of airport or other terminal facilities to carriers by air;
(d) the provision of maritime or inland port or other terminal facilities to carriers by sea or inland waterway;
(e) operation of networks providing a service to the public in the field of transport by railway, automated systems, tramway, trolley bus, bus or cable;
(f) activities relating to the exploitation of a geographical area for the purpose of exploring for or extracting oil, gas, coal or other solid fuels.
Sub-Annex 3
Services, other than construction services, covered by Chapter II of Section V of Title II of this Agreement
Commitments by Iraq
+---------------------------------------+-----------------------+
|Subject                |CPC Reference No.   |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Maintenance and repair services    |6112, 6122, 633, 886  |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Land transport services, including   |712 (except 71235),  |
|armoured car services, and courier   |7512, 87304      |
|services, except transport of mail   |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Air transport services of passengers  |73 (except 7321)    |
|and freight, except transport of mail |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Transport of mail by land, except   |71235, 7321      |
|rail, and by air            |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Telecommunications services      |752* (except 7524,   |
|                    |7525, 7526)      |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Financial services           |ex 81, 812, 814    |
|(a) Insurance services         |            |
|(b) Banking and investments services** |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Computer and related services     |84           |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Accounting, auditing and bookkeeping  |862          |
|services                |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Market research and public opinion   |864          |
|polling services            |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Management consulting services and   |865, 866***      |
|related services            |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Architectural services; engineering  |867          |
|services and integrated engineering  |            |
|services, urban planning and landscape |            |
|architectural services; related    |            |
|scientific and technical consulting  |            |
|services; technical testing and    |            |
|analysis services           |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Advertising services          |871          |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Building-cleaning services and     |874, 82201 – 82206   |
|property management services      |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Publishing and printing services on a |88442         |
|fee or contract basis         |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
|Sewage and refuse disposal; sanitation |94           |
|and similar services          |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
_______________
* except voice telephony, telex, radiotelephony, paging and satellite services.
** except contracts for financial services in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial instruments, and central bank services.
*** except arbitration and conciliation services.
Commitments by the Union
+------------------------------------+------------------------+
|Subject               |CPC Reference No.    |
+------------------------------------+------------------------+
|Maintenance and repair services   |6112, 6122, 633, 886  |
+------------------------------------+------------------------+
|Land transport services, including |712 (except 71235),   |
|armoured car services, and courier |7512, 87304       |
|services, except transport of mail |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Air transport services of      |73 (except 7321)    |
|passengers and freight, except   |            |
|transport of mail          |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Transport of mail by land, except  |71235, 7321       |
|rail, and by air          |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Telecommunications services     |752* (except 7524, 7525,|
|                  |7526)          |
+------------------------------------+------------------------+
|Financial services         |ex 81, 812, 814     |
|(a) Insurance services       |            |
|(b) Banking and investments     |            |
|services**             |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Computer and related services    |84           |
+------------------------------------+------------------------+
|Accounting, auditing and      |862           |
|bookkeeping services        |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Market research and public opinion |864           |
|polling services          |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Management consulting services and |865, 866 ***      |
|related services          |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Architectural services; engineering |867           |
|services and integrated engineering |            |
|services, urban planning and    |            |
|landscape architectural services;  |            |
|related scientific and technical  |            |
|consulting services; technical   |            |
|testing and analysis services    |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Advertising services        |871           |
+------------------------------------+------------------------+
|Building-cleaning services and   |874, 82201 – 82206   |
|property management services    |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Publishing and printing services on |88442          |
|a fee or contract basis       |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Sewage and refuse disposal;     |94           |
|sanitation and similar services   |            |
+------------------------------------+------------------------+
_______________
* except voice telephony, telex, radiotelephony, paging and satellite services.
** except contracts for financial services in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial instruments, and central bank services. In Finland payments from governmental entities (expenses) shall be transacted through a certain credit institution (Postipankki Ltd) or through the Finnish Postal Giro System. In Sweden, payments to and from governmental agencies shall be transacted through the Swedish Postal Giro System (Postgiro).
*** except arbitration and conciliation services.
Sub-Annex 4
Construction Services covered by Chapter II of Section V of Title II of this Agreement
Commitments by Iraq
All services listed in Division 51 of the Central Product Classification (CPC)
Commitments by the Union
All services listed in Division 51 of the Central Product Classification (CPC)
Sub-Annex 5
General Notes and Derogations from the provisions of Chapter II of Section V of Title II of this Agreement
1. The provisions of Article 43.4 and Article 53 relating to the use of electronic means in procurement and the provisions on the reduction of the time periods in Article 50 and in the Appendix VI of ANNEX 1 to this Agreement will be applicable from the entry to force of the relevant legislation on electronic procurement in Iraq.
2. Contracts awarded by entities in Sub-Annex 1 and 2 in connection with the licensing of oil and gas services and for the licensing for the use of natural resources are not included.
3. Contracts intended to enable an activity mentioned in Sub-Annex 2 shall not be subject to procedures listed in this Agreement, if this activity is directly exposed to competition on markets to which the access is not restricted.
4. The provisions of Chapter II of Section V of Title II of this Agreement do not apply to the Finnish Åland Islands.
Appendix II
MEDIA FOR PUBLICATION OF PROCUREMENT INFORMATION
For Iraq
Procurement information is announced in the Iraqi Official Gazette.
For the Union
The Official Journal of the European Union
Information system for European public procurement: http://simap.europa.eu/index_en.html
Belgium:
– Laws, royal regulations, ministerial regulations, ministerial circulars – le Moniteur Belge
– Jurisprudence – Pasicrisie
Bulgaria:
– Laws and Regulations – Държавен вестник (State Gazette)
– Judicial decisions – www.sac.government.bg
– Administrative rulings of general application and and any procedure – www.aop.bg and www.cpc.bg
Czech Republic:
– Laws and Regulations – Collection of Laws of the Czech Republic
– Rulings of the Office for the Protection of Competition – Collection of Rulings of the Office for the Protection of Competition
Denmark:
– Laws and regulations – Lovtidende
– Judicial decisions – Ugeskrift for Retsvaesen
– Administrative rulings and procedures – Ministerialtidende
– Rulings by the Appeal Board for Public Procurement – Konkurrencerådets Dokumentation
Germany:
– Legislation and regulations – Bundesanzeiger; Herausgeber: der Bundesminister der Justiz; Verlag: Bundesanzeiger
– Judicial Decisions: Entscheidungsammlungen des Bundesverfassungsgerichts, Bundesgerichtshofs, Bundesverwaltungsgerichts, Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte
Estonia:
– Laws, regulations and administrative rulings of general application: Riigi Teataja
– Judicial decisions of the Supreme Court of Estonia: Riigi Teataja (part 3)
Greece:
– Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Government Gazette of Greece)
Spain:
– Legislation – Boletin Oficial des Estado
– Judicial rulings – no official publication
France:
– Legislation – Journal Officiel de la République française
– Jurisprudence – Recueil des arrêts du Conseil d'Etat
– Revue des marchés publics
Ireland:
– Legislation and regulations – Iris Oifigiuil (Official Gazette of the Irish Government)
Italy:
– Legislation – Gazetta Ufficiale
– Jurisprudence – no official publication
Cyprus:
– Legislation – Official Gazette of the Republic (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας)
– Judicial decisions: Decisions of the Supreme High Court – Printing Office (Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 – Τυπογραφείο της Δημοκρατίας)
Luxembourg:
– Legislation – Memorial
– Jurisprudence – Pasicrisie
Hungary:
– Legislation – Magyar Közlöny (Official Journal of the Republic of Hungary)
– Jurisprudence – Közbeszerzési Értesítő – a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Public Procurement Bulletin – Official Journal of the Public Procurement Council)
Latvia:
– Legislation – Latvijas vēstnesis (Official Newspaper)
Lithuania:
– Laws, regulations and administrative provisions – Official Gazette ("Valstybės Žinios") of the Republic of Lithuania
– Judicial decisions, jurisprudence – Bulletin of the Supreme Court of Lithuania "Teismų praktika"; Bulletin of the Supreme Court of Administrative Court of Lithuania "Administracinių teismų praktika"
Malta:
– Legislation – Government Gazette
Netherlands:
– Legislation – Nederlandse Staatscourant and/or Staatsblad
– Jurisprudence – no official publication
Austria:
– Österreichisches Bundesgesetzblatt Amtsblatt zur Wiener Zeitung
– Sammlung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes
– Sammlung der Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes – administrativrechtlicher und finanzrechtlicher Teil
– Amtliche Sammlung der Entscheidungen des OGH in Zivilsachen
Poland:
– Legislation Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Journal of Laws – Republic of Poland)
– Judicial decisions, jurisprudence "Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie" (Selection of judgments of arbitration panels and Regional Court in Warsaw)
Portugal:
– Legislation – Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série
– Judicial Publications: Boletim do Ministério da Justiça
– Colectânea de Acordos do SupremoTribunal Administrativo
– Colectânea de Jurisprudencia Das Relações
Romania:
– Laws and Regulations – Monitorul Oficial al României (Official Journal of Romania)
– Judicial decisions, administrative rulings of general application and any procedure – www.anrmap.ro
Slovenia:
– Legislation – Uradni list Republike Slovenije (Official Gazette of the Republic of Slovenia)
– Judicial decisions – no official publication
Slovakia:
– Legislation – Zbierka zákonov (Collection of Laws)
– Judicial decisions – no official publication
Finland:
– Suomen säädöskokoelma – Finlands författningssamling (The Collection of the Statutes of Finland)
Sweden:
– Svensk Författningssamling (Swedish Code of Statutes)
United Kingdom:
– Legislation – HM Stationery Office
– Jurisprudence – Law Reports
– "Public Bodies" – HM Stationery Office
Appendix III
MEDIA FOR PUBLICATION OF NOTICES
For Iraq
Tenders are announced in three nationwide newspapers, including Al-Sabah, as well as on the website of the procuring entity. The notices on the websites include an English summary.
Upon completion of a national procurement portal, the procurement notices will be published there too.
For the Union
Information system for European public procurement: http://simap.europa.eu/index_en.html
The Official Journal of the European Union
Appendix IV
NOTICE OF INTENDED PROCUREMENT
Each notice of intended procurement shall include:
1. The name and address of the procuring entity and other information necessary to contact the procuring entity and obtain all relevant documents relating to the procurement, and their cost and terms of payment, if any;
2. A description of the procurement, including the nature and quantity of the goods or services to be procured or, where the quantity is not known, the estimated quantity;
3. For recurring contracts, if possible, an estimate of the timing of subsequent notices of intended procurement;
4. A description of any options;
5. The time-frame for delivery of goods or services or the duration of the contract;
6. The procurement method that will be used and whether it will involve negotiation or electronic auction;
7. Where applicable, the address and any final date for the submission of requests for participation in the procurement;
8. The address and final date for the submission of tenders;
9. The language or languages in which tenders or requests for participation may/must be submitted, if other than an official language of the Party of the procuring entity;
10. A list and brief description of any conditions for participation of suppliers, including any requirements for specific documents or certifications to be provided by suppliers in connection therewith, unless such requirements are included in tender documentation that is made available to all interested suppliers at the same time as the notice of intended procurement;
11. Where, pursuant to Article 47, a procuring entity intends to select a limited number of qualified suppliers to be invited to tender, the criteria that will be used to select them and, where applicable, any limitation on the number of suppliers that will be permitted to tender.
Appendix V
NOTICE INVITING INTERESTED SUPPLIERS TO APPLY FOR INCLUSION IN A MULTI-USE LIST
Each notice inviting interested suppliers to apply for inclusion in a multi-use list of intended procurement shall include:
1. A description of the goods or services, or categories thereof, for which the list may be used;
2. The conditions for participation to be satisfied by suppliers and the methods that the procuring entity will use to verify a supplier's satisfaction of the conditions;
3. The name and address of the procuring entity and other information necessary to contact the entity and obtain all relevant documents relating to the list;
4. The period of validity of the list and the means for its renewal or termination, or where the period of validity is not provided, an indication of the method by which notice will be given of the termination of use of the list.
Appendix VI
TIME PERIODS
1. A procuring entity that uses selective tendering shall establish that the final date for the submission of requests for participation shall not, in principle, be less than 25 days from the date of publication of the notice of intended procurement. Where a state of urgency duly substantiated by the procuring entity renders this time-period impracticable, the time-period may be reduced to not less than 10 days.
2. Except as provided for in paragraph 3, a procuring entity shall establish that the final date for the submission of tenders shall not be less than 40 days from the date on which:
(a) in the case of open tendering, the notice of intended procurement is published; or
(b) in the case of selective tendering, the entity notifies the suppliers that they will be invited to submit tenders, whether or not it uses a multi-use list.
3. A procuring entity may reduce the time-period for tendering set out in paragraph 2 to not less than 10 days where:
(a) the procuring entity published a notice of planned procurement under paragraph 3 of Article 45 at least 40 days and not more than 12 months in advance of the publication of the notice of intended procurement, and the notice of planned procurement contains:
i) a description of the procurement;
ii) the approximate final dates for the submission of tenders or requests for participation;
iii) a statement that interested suppliers should express their interest in the procurement to the procuring entity;
iv) the address from which documents relating to the procurement may be obtained; and
v) as much of the information that is required for the notice of intended procurement under Appendix IV, as is available.
(b) the procuring entity, for procurements of a recurring nature, indicates in an initial notice of intended procurement that subsequent notices will provide time periods for tendering based on this paragraph; or
(c) a state of urgency duly substantiated by the procuring entity renders such time-period impracticable.
4. A procuring entity may reduce the time-period for tendering set out in paragraph 2 by five days for each one of the following circumstances:
(a) the notice of intended procurement is published by electronic means;
(b) all the tender documentation is made available by electronic means from the date of the publication of the notice of intended procurement;
(c) the entity accepts tenders by electronic means.
5. The use of paragraph 4, in conjunction with paragraph 3, shall in no case result in the reduction of the time-periods for tendering set out in paragraph 2 to less than 10 days from the date on which the notice of intended procurement is published.
6. Notwithstanding any other time-period in this Appendix, where a procuring entity purchases commercial goods or services, it may reduce the time-period for tendering set out in paragraph 2 to not less than 13 days, provided that the procuring entity publishes by electronic means, at the same time, both the notice of intended procurement and the complete tender documentation. In addition, where the entity accepts tenders of commercial goods or services by electronic means, it may reduce the time-period established in accordance with paragraph 2 to not less than 10 days.
7. Where a procuring entity covered under Annex 2 has selected all or a limited number of qualified suppliers, the time-period for tendering may be fixed by mutual agreement between the procuring entity and the selected suppliers. In the absence of agreement, the period shall not be less than 10 days.
Appendix VII
AWARD NOTICES
The notice referred to in paragraph 2 of Article 55 shall at least contain the following information:
(a) a description of the goods or services procured;
(b) the name and address of the procuring entity;
(c) the name and address of the successful supplier;
(d) the value of the successful tender or the highest and lowest offers taken into account in the award of the contract;
(e) the date of the award;
(f) the type of procurement method use, and in cases where limited tendering was used, a description of the circumstances justifying the use of limited tendering.
Appendix VIII
TENDER DOCUMENTATION
As referred to in paragraph 1 of Article 49, unless already provided in the notice of intended procurement, tender documentation shall include a complete description of:
(a) the procurement, including the nature and quantity of the goods or services to be procured or, where the quantity is not known, the estimated quantity and any requirements to be fulfilled, including any technical specification, conformity assessment certification, plans, drawings or instructional materials;
(b) any conditions for participation of suppliers, including a list of information and documents that suppliers are required to submit in connection therewith;
(c) all evaluation criteria to be considered in the awarding of the contract, and, except where the price is the sole criterion, the relative importance of such criteria;
(d) where the procuring entity will conduct the procurement by electronic means, any authentication and encryption requirements or other equipments related to the receipt of information by electronic means;
(e) where the procuring entity will hold an electronic auction, the rules, including identification of the elements of the tender related to the evaluation criteria, on which the auction will be conducted;
(f) where there will be a public opening of tenders, the date, time and place for the opening and, where appropriate, the persons authorised to be present;
(g) any other terms of conditions, including terms of payment and any limitation on the means by which tenders may be submitted, e.g., paper or electronic means; and
(h) any dates for the delivery of goods or the supply of services.
ANNEX 2
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Intellectual, industrial and commercial property conventions referred to in Article 60
1. In pursuance of the objectives set out in Article 60, the Parties confirm the importance they attach to their obligations arising from the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act, 1967 and amended in 1979).
2. Paragraph 2 of Article 60 concerns the following multilateral conventions to which Iraq shall accede and ensure an adequate and effective implementation of the obligations arising from these multilateral conventions:
2.1 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement, 1994);
2.2 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886, last amended in 1979);
2.3 Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1989);
2.4 Geneva Act to the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs (1999);
2.5 Patent Co-operation Treaty (Washington, 1970, last modified in 2001);
2.6 Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the purposes of Patent Procedure (1977, amended in 1980).
3. Paragraph 3 of Article 60 concerns the following multilateral conventions with which Iraq shall comply with:
3.1 Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (1961);
3.2 World Intellectual Property Organization Copyright Treaty – WCT (Geneva, 1996);
3.3 World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty – WPPT (Geneva, 1996);
3.4 Singapore Treaty on the law of Trademarks (2006);
3.5 Trademark Law Treaty (1994);
3.6 Patent Law Treaty (Geneva, 2000);
3.7 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (Geneva Act, 1991) (known as "UPOV").
ANNEX 3
ENQUIRY POINTS
EU PARTY
+------------------+--------------------------------------------+
|EUROPEAN UNION  |European Commission – DG TRADE       |
|         |                      |
|         |Services and investment unit        |
|         |Rue de la Loi 170              |
|         |B-1000 BRUXELLES              |
|         |                      |
|         |E-mail: TRADE-GATS-CONTACT-         |
|         |POINTS@ec.europa.eu             |
+------------------+--------------------------------------------+
|AUSTRIA      |Federal Ministry of Economics        |
|         |and Labour                 |
|         |                      |
|         |Department for Multilateral Trade Policy – |
|         |C2/11                    |
|         |Stubenring 1                |
|         |A-1011 Vienna                |
|         |Austria                   |
|         |                      |
|         |Telephone: ++ 43 1 711 00          |
|         |(ext. 6915/5946)              |
|         |Telefax: ++ 43 1 718 05 08         |
|         |E-mail: post@C211.bmwa.gv.at        |
+------------------+--------------------------------------------+
|BELGIUM      |Service public fédéral Economie, PME,    |
|         |                      |
|         |Classes moyennes et Energie Direction    |
|         |générale du Potentiel économique      |
|         |(Federal Public Service Economy, SMEs,   |
|         |Self-employed and Energy Directorate –   |
|         |General Economic Potential)         |
|         |Rue du Progres, 50             |
|         |B-1210 Brussels               |
|         |Belgium                   |
|         |                      |
|         |Telephone: (322) 277 51 11         |
|         |Telefax: (322) 277 53 11          |
|         |E-mail: info-gats@economie.fgov.be     |
+------------------+--------------------------------------------+
|BULGARIA     |Foreign Economic Policy Directorate     |
|         |                      |
|         |Ministry of Economy and Energy       |
|         |12, Alexander Batenberg Str.        |
|         |1000 Sofia                 |
|         |Bulgaria                  |
|         |                      |
|         |Telephone: (359 2) 940 77 61        |
|         |(359 2) 940 77 93              |
|         |Telefax: (359 2) 981 49 15         |
|         |E-mail: wto.bulgaria@mee.government.bg   |
+------------------+--------------------------------------------+
|CYPRUS      |Permanent Secretary             |
|         |                      |
|         |Planning Bureau               |
|         |Apellis and Nirvana corner         |
|         |1409 Nicosia                |
|         |Cyprus                   |
|         |                      |
|         |Telephone: (357 22) 406 801         |
|         |(357 22) 406 852              |
|         |Telefax: (357 22) 666 810          |
|         |E-mail: planning@cytanet.com.cy       |
|         |maria.philippou@planning.gov.cy       |
+------------------+--------------------------------------------+
|CZECH       |Ministry of Industry and Trade       |
|REPUBLIC     |                      |
|         |Department of Multilateral and       |
|         |EU Common Trade Policy           |
|         |Politických vězňů 20            |
|         |Praha 1                   |
|         |Czech Republic               |
|         |                      |
|         |Telephone: (420 2) 2485 2012        |
|         |Telefax: (420 2) 2485 2656         |
|         |E-mail: brennerova@mpo.cz          |
+------------------+--------------------------------------------+
|DENMARK      |Ministry of Foreign Affairs         |
|         |                      |
|         |International Trade Policy and Business   |
|         |Asiatisk Plads 2              |
|         |DK-1448 Copenhagen K            |
|         |Denmark                   |
|         |                      |
|         |Telephone: (45) 3392 0000          |
|         |Telefax: (45) 3254 0533           |
|         |E-mail: hp@um.dk              |
+------------------+--------------------------------------------+
|ESTONIA      |Ministry of Economic Affairs and      |
|         |Communications               |
|         |                      |
|         |11 Harju street               |
|         |15072 Tallinn                |
|         |Estonia                   |
|         |                      |
|         |Telephone: (372) 639 7654          |
|         |(372) 625 6360               |
|         |Telefax: (372) 631 3660           |
|         |E-mail: services@mkm.ee           |
+------------------+--------------------------------------------+
|FINLAND      |Ministry for Foreign Affairs        |
|         |                      |
|         |Department for External Economic Relations |
|         |Unit for the EC's Common Commercial Policy |
|         |PO Box 176                 |
|         |00161 Helsinki               |
|         |Finland                   |
|         |                      |
|         |Telephone: (358-9) 1605 5528        |
|         |Telefax: (358-9) 1605 5599         |
+------------------+--------------------------------------------+
|FRANCE      |Ministere de l'Economie, des Finances et de |
|         |l'Emploi                  |
|         |                      |
|         |Direction générale du Trésor et de la    |
|         |Politique économique (DGTPE)        |
|         |Service des Affaires multilatérales et du  |
|         |développement                |
|         |Sous Direction Politique commerciale et   |
|         |Investissement               |
|         |Bureau Services, Investissements      |
|         |et Propriété intellectuelle         |
|         |139 rue de Bercy (télédoc 233)       |
|         |75572 Paris Cédex 12            |
|         |France                   |
|         |                      |
|         |Téléphone: +33 (1) 44 87 20 30       |
|         |Telefax: +33 (1) 53 18 96 55        |
|         |                      |
|         |Secrétariat général des affaires      |
|         |européennes                 |
|         |                      |
|         |2, Boulevard Diderot            |
|         |75572 Paris Cédex 12            |
|         |                      |
|         |Téléphone: +33 (1) 44 87 10 13       |
|         |Telefax: +33 (1) 44 87 12 61        |
+------------------+--------------------------------------------+
|GERMANY      |Germany Trade and Invest (GTAI)       |
|         |Agrippastrasse 87-93            |
|         |50676 Köln                 |
|         |Germany                   |
|         |Telephone: +49 (221) 2057 345        |
|         |Telefax: +49 (221) 2057 262         |
|         |E-mail: zoll@gtai.de; trade@gtai.de     |
+------------------+--------------------------------------------+
|GREECE      |Ministry of Economy and Finance       |
|         |Directorate for Foreign Trade Policy    |
|         |1 Kornarou Str.               |
|         |10563 Athens                |
|         |Greece                   |
|         |Telephone: (30 210) 3286121, 3286126    |
|         |Telefax: (30 210) 3286179          |
+------------------+--------------------------------------------+
|HUNGARY      |Ministry for National Development      |
|         |and Economy                 |
|         |Trade Policy Department           |
|         |Honvéd utca 13-15.             |
|         |H-1055 Budapest               |
|         |Hungary                   |
|         |Telephone: 361 336 7715           |
|         |Telefax: 361 336 7559            |
|         |E-mail: kereskedelempolitika@gkm.      |
|         |gov.hu                   |
+------------------+--------------------------------------------+
|IRELAND      |Department of Enterprise, Trade &      |
|         |Employment                 |
|         |International Trade Section (WTO)      |
|         |Earlsfort Centre              |
|         |Hatch St.                  |
|         |Dublin 2                  |
|         |Ireland                   |
|         |Telephone: (353 1) 6312533         |
|         |Telefax: (353 1) 6312561          |
+------------------+--------------------------------------------+
|ITALY       |Ministero degli Affari Esteri        |
|         |Piazzale della Farnesina, 1         |
|         |00194 Rome                 |
|         |Italy                    |
|         |General Directorate for the Multilateral  |
|         |Economic and Financial Cooperation     |
|         |WTO Coordination Office           |
|         |Telephone: (39) 06 3691 4353        |
|         |Telefax: (39) 06 3242 482          |
|         |E-mail: dgce.omc@esteri.it         |
|         |General Directorate             |
|         |for the European Integration        |
|         |Office II – EU external relations      |
|         |Telephone: (39) 06 3691 2740        |
|         |Telefax: (39) 06 3691 6703         |
|         |E-mail: dgie2@esteri.it           |
|         |Ministerio Attivita Produttive       |
|         |Area per l'internazionalizzazione      |
|         |Viale Boston, 25              |
|         |00144 Rome                 |
|         |Italy                    |
|         |General Directorate for Commercial Policy  |
|         |Division V                 |
|         |Telephone: (39) 06 5993 2589        |
|         |Telefax: (39) 06 5993 2149         |
|         |E-mail: polcom5@mincomes.it         |
+------------------+--------------------------------------------+
|LATVIA      |Ministry of Economics of the        |
|         |Republic of Latvia             |
|         |Foreign Economic Relations Department    |
|         |Foreign Trade Policy Unit          |
|         |Brivibas Str. 55              |
|         |RIGA, LV 1519                |
|         |Latvia                   |
|         |Telephone: (371) 67 013 008         |
|         |Telefax: (371) 67 280 882          |
|         |E-mail: pto@em.gov.lv            |
+------------------+--------------------------------------------+
|LITHUANIA     |Division of International Economic     |
|         |Organizations,               |
|         |Ministry of Foreign Affairs         |
|         |J. Tumo Vaizganto 2             |
|         |2600 Vilnius                |
|         |Lithuania                  |
|         |Telephone: (370 52) 362 594         |
|         |(370 52) 362 598              |
|         |Telefax: (370 52) 362 586          |
|         |E-mail: teo.ed@urm.1t            |
+------------------+--------------------------------------------+
|LUXEMBOURG    |Ministere des Affaires Etrangeres      |
|         |Direction des Relations Economiques     |
|         |Internationales               |
|         |6, rue de l'Ancien Athénée         |
|         |L-1144 Luxembourg              |
|         |Luxembourg                 |
|         |Telephone: (352) 478 2355          |
|         |Telefax: (352) 22 20 48           |
+------------------+--------------------------------------------+
|MALTA       |Director                  |
|         |International Economic Relations      |
|         |Directorate                 |
|         |Economic Policy Division          |
|         |Ministry of Finance             |
|         |St. Calcedonius Square           |
|         |Floriana CMR02               |
|         |Malta                    |
|         |Telephone: (356) 21 249 359         |
|         |Fax: (356) 21 249 355            |
|         |Email: epd@gov.mt joseph.bugeja@gov.mt   |
+------------------+--------------------------------------------+
|NETHERLANDS    |Ministry of Economic Affairs        |
|         |Directorate-General for Foreign       |
|         |Economic Relations             |
|         |Trade Policy & Globalisation        |
|         |(ALP: E/446)                |
|         |P.O. Box 20101               |
|         |2500 EC Den Haag              |
|         |The Netherlands               |
|         |Telephone: (3170) 379 6451         |
|         |(3170) 379 6467               |
|         |Telefax: (3170) 379 7221 E-mail:      |
|         |M.F.T.RiemslagBaas@MinEZ.nl         |
+------------------+--------------------------------------------+
|POLAND      |Ministry of Economy             |
|         |Department of Trade Policy         |
|         |Ul. Żurawia 4a               |
|         |00-507 Warsaw                |
|         |Poland                   |
|         |Telephone: (48 22) 693 4826         |
|         |(48 22) 693 4856 (48 22) 693 4808      |
|         |Telefax: (48 22) 693 4018          |
|         |E-mail: joanna.bek@mg.gov.pl        |
+------------------+--------------------------------------------+
|PORTUGAL     |Ministry of Economy             |
|         |ICEP                    |
|         |Av. 5 de Outubro, 101            |
|         |1050-051 Lisbon               |
|         |Portugal                  |
|         |                      |
|         |Telephone: (351 21) 790 95 00        |
|         |Telefax: (351 21) 790 95 81         |
|         |E-mail: informaçao@icep.pt         |
|         |                      |
|         |Ministry of Foreign Affairs         |
|         |                      |
|         |General Directorate for Community      |
|         |Affairs (DGAC)               |
|         |R da Cova da Moura 1            |
|         |1350 –11 Lisbon               |
|         |Portugal                  |
|         |                      |
|         |Telephone: (351 21) 393 55 00        |
|         |Telefax: (351 21) 395 45 40         |
+------------------+--------------------------------------------+
|ROMANIA      |Ministry of Economy, Trade and Business   |
|         |Environment                 |
|         |                      |
|         |Department for Foreign Trade        |
|         |Str. Ion Campineanu nr. 16         |
|         |Sector 1                  |
|         |Bucharest                  |
|         |Romania                   |
|         |                      |
|         |Telephone: (40) 2140 10 504         |
|         |(40) 2131 50 906              |
|         |Telefax: (40) 2140 10 594          |
|         |(40) 2131 50 581 E-mail: dgre@dce.gov.ro  |
+------------------+--------------------------------------------+
|SLOVAK      |Ministry of Economy of the Slovak      |
|REPUBLIC     |Republic                  |
|         |Trade and Consumer Protection        |
|         |Directorate                 |
|         |Trade Policy Department           |
|         |Mierová 19                 |
|         |827 15 Bratislava 212            |
|         |Slovak Republic               |
|         |                      |
|         |Telephone: (421-2) 4854 7110        |
|         |Telefax: (421-2) 4854 3116         |
+------------------+--------------------------------------------+
|SLOVENIA     |Ministry of Economy             |
|         |of the Republic of Slovenia         |
|         |Directorate for Foreign Economic Relations |
|         |Kotnikova 5                 |
|         |1000 Ljubljana               |
|         |Slovenia                  |
|         |                      |
|         |Telephone: (386 1) 400 35 42        |
|         |Telefax: (386 1) 400 36 11         |
|         |E-mail: jozica.frelih@gov.si        |
|         |Internet: www.mg-rs.si           |
+------------------+--------------------------------------------+
|SPAIN       |Ministerio de Industria,          |
|         |Turismo y Comercio             |
|         |                      |
|         |Secretaría de Estado            |
|         |de Turismo y Comercio            |
|         |                      |
|         |Secretaría General de Comercio Exterior   |
|         |                      |
|         |Subdirección General de Comercio      |
|         |Internacional de Servicios         |
|         |                      |
|         |Paseo de la Castellana 162         |
|         |28046 Madrid                |
|         |Espana                   |
|         |                      |
|         |Telephone: (34 91) 349 3781         |
|         |Telefax: (34 91) 349 5226          |
|         |E-mail: sgcominser.sscc@mcx.es       |
+------------------+--------------------------------------------+
|SWEDEN      |National Board of Trade           |
|         |                      |
|         |Department for WTO and Developments     |
|         |in Trade                  |
|         |Box 6803                  |
|         |113 86 Stockholm              |
|         |Sweden                   |
|         |                      |
|         |Telephone: +46 (0) 8 690 48 00       |
|         |Telefax: +46 (0) 8 30 67 59         |
|         |E-mail: registrator@kommers.se       |
|         |Internet: http://www.kommers.se       |
|         |                      |
|         |Ministry for Foreign Affairs        |
|         |                      |
|         |Department:UD-IH              |
|         |103 39 Stockholm              |
|         |Sweden                   |
|         |                      |
|         |Telephone: +46 (0) 8 405 10 00       |
|         |Telefax: +46 (0) 8 723 11 76        |
|         |E-mail: registrator@foreign.ministry.se   |
|         |Internet: http://www.sweden.gov.se/     |
+------------------+--------------------------------------------+
|UNITED      |Department for Business Enterprise     |
|KINGDOM      |& Regulatory Reform             |
|         |                      |
|         |Trade Policy Unit              |
|         |Bay 4127                  |
|         |1 Victoria Street              |
|         |London                   |
|         |SW1H 0ET                  |
|         |England                   |
|         |United Kingdom               |
|         |                      |
|         |Telephone: (4420) 7215 5922         |
|         |Fax: (4420) 7215 2235            |
|         |E-mail: A133servicesEWT@berr.gsi.      |
|         |gov.uk                   |
|         |Internet: www.berr.gov.           |
|         |uk/europeantrade/key-trade-issues-     |
|         |gats/page22732/html             |
+------------------+--------------------------------------------+
ANNEX 4
NOTES AND SUPPLEMENTARY PROVISIONS
Ad ARTICLE 23
Paragraph 2
Investment protection, other than the treatment deriving from Article 25, including investor state dispute settlement procedures, is not covered by this Section.
Ad ARTICLE 24
1. A juridical person is controlled by another juridical person if the latter has the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions.
2. The terms "constitution" and "acquisition" of a juridical person shall be understood as including capital participation in a juridical person with a view to establishing or maintaining lasting economic links.
Ad ARTICLE 25
Paragraph 1
Treatment arising from commitments of the Union on the supply of services by contractual services suppliers and independent professionals shall be excluded from this provision. Treatment deriving from agreements concluded by the Union or its Members States providing for mutual recognition in accordance with Article VII of the GATS, shall also be excluded from this provision.
Paragraph 2
Iraq may meet the requirement of this paragraph by according to services, service suppliers, establishments and investors of the Union, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services, service suppliers, establishments and investors. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of Iraq compared to like services, service suppliers, establishments and investors of the Union.
Paragraph 3
For greater certainty, the notification should be addressed to the Director General of the Directorate General for Trade, or its successor.
Ad ARTICLE 29
Paragraph 4
The sole fact of requiring a visa shall not be regarded as nullifying or impairing those benefits.
Ad ARTICLE 60
Paragraph 1
For the purpose of this Agreement, intellectual property rights includes copyright, including copyright in computer programs and in databases, sui generis rights for non original databases, and rights related to copyright, rights related to patents, trademarks, trade names in so far as these are protected as exclusive property rights in the domestic law concerned, designs, layout-designs (topographies) of integrated circuits, geographical indications, including designations of origin, indications of source, plant varieties, protection of undisclosed information and the protection against unfair competition as referred to in Article 10bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Act 1967).
Ad Sub-Annex 1 of Appendix I of ANNEX 1
1. "Contracting authorities of the Member States" covers also any subordinate entity of any contracting authority of a Member State provided it does not have separate legal personality.
2. As far as procurement by the entities of the Union and by central government entities in the field of defence and security is concerned, only non-sensitive and non-warlike materials contained in the list included under the Commitments by the Union in ANNEX 1 of this Agreement are covered.
UNILATERAL DECLARATION BY THE EUROPEAN UNION ON ARTICLE 96
(CUSTOMS AND TAX COOPERATION)
The Union declares that Member States are committed under Article 96 (Customs and Tax Cooperation) only to the extent that they have subscribed to these principles of good governance in the tax area at Union level.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/15-1/9
Ljubljana, dne 30. januarja 2015
EPA 303-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem, švedskem in arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti