Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

Kazalo

13. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1A), stran 78.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1A)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2015.
Št. 003-02-1/2015-4
Ljubljana, dne 9. februarja 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SPREMEMBAH MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O FULBRIGHTOVEM PROGRAMU IZMENJAV (BUSFPI-1A)
1. člen
Ratificira se Memorandum o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav, podpisan v Ljubljani 4. septembra 2014.
2. člen
Besedilo memoranduma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
Memorandum o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav
Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) se sporazumeta o Memorandumu o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav, podpisanega v Ljubljani 6. oktobra 2011.
1. člen
V Memorandumu o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav se v 5. členu za točko 2 doda nova točka 2.a, ki se glasi:
»2.a Za Republiko Slovenijo:
– Fulbrightove štipendije se dejansko ne obravnavajo ne kot plačilo za opravljeno delo ali storitve in ne kot nadomestilo za izgubljeni dohodek.
– Pri obdavčevanju dohodkov stroški, kot so najemnine, potni stroški, dodatno zdravstveno zavarovanje, študijska literatura, prispevki ustanovi gostiteljici in vsi drugi izdatki, neposredno povezani s sodelovanjem v programu izmenjave, zmanjšujejo davčno osnovo od vseh dohodkov, ki jih prejme štipendist po tem programu, če so ustrezno izkazani in uveljavljani pri davčnem organu.
– Pri obdavčevanju dohodkov tudi dnevnice, ki jih prejme štipendist po tem programu, zmanjšujejo davčno osnovo od vseh dohodkov, prejetih po tem programu.«.
2. člen
Memorandum začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega uradnega obvestila po diplomatski poti, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
Podpisano v Ljubljani 4. septembra 2014 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
 
Jernej Pikalo l.r.
 
ZA VLADO
ZDRUŽENIH DRŽAV
AMERIKE
Joseph A. Mussomeli l.r.
Memorandum Amending The Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United States of America Concerning the Fulbright Exchange Program
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United States of America (hereinafter "the Parties") hereby agree on the Memorandum Amending the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United States of America Concerning the Fulbright Exchange Program signed on 6 October 2011 in Ljubljana.
Article 1
New point 2a, shall be added after Point 2 of Article 5 of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United States of America Concerning the Fulbright Exchange Program, to read as follows:
“2a. For the Republic of Slovenia:
– In fact, the Fulbright stipends are neither considered as payment for work/services performed nor as compensation for lost income.
– For the purposes of income taxation, certain costs, such as rents, travel expenses, additional medical insurance, literature, contributions to host institutions and all other expenses directly related to participation in the exchange program, reduce the taxable base of total income received by grantee under such program, if properly documented and claimed with the tax authority.
– For the purposes of income taxation per-diems received by grantee under such program also reduce the taxable base of total income received under such program."
Article 2
This Memorandum shall enter into force on the day of receipt, through diplomatic channels, of the last written notification of compliance by the Parties with their respective national legislations required for the entry into force of this Memorandum.
Signed in Ljubljana, this 4th day of September 2014, in two original copies, in Slovene and English languages, each text being equally authentic.
FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA
Jernej Pikalo (s)
 
FOR THE GOVERNMENT
OF THE UNITED STATES
OF AMERICA
Joseph A. Mussomeli (s)
3. člen
Za izvajanje memoranduma skrbi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 603-08/14-2/11
Ljubljana, dne 30. januarja 2015
EPA 1999-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti