Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

Kazalo

12. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1), stran 74.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2015.
Št. 003-02-1/2015-3
Ljubljana, dne 9. februarja 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NARODNO OBRAMBO REPUBLIKE LITVE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BLISOP-1)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju, podpisan 3. aprila 2014 v Vilni.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
SPORAZUM
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NARODNO OBRAMBO REPUBLIKE LITVE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za nacionalno obrambo Republike Litve, v nadaljevanju pogodbenika, sta se
ob upoštevanju svoje zavezanosti normam in načelom mednarodnega prava,
glede mednarodnega sodelovanja na obrambnem področju kot pomembne sestavine varnosti in stabilnosti na evroatlantskem območju,
ob priznavanju temeljne vloge Organizacije Severnoatlantske pogodbe, v nadaljevanju Nato, pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti,
ob upoštevanju določb Severnoatlantske pogodbe, podpisane v Washingtonu 4. aprila 1949,
ob upoštevanju Sporazuma med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil, podpisanega v Londonu 19. junija 1951, v nadaljevanju NATO SOFA,
 
ob prizadevanju za razvoj medsebojnega sodelovanja na obrambnem področju,
sporazumeli:
1. ČLEN
Namen in obseg
1. Namen tega sporazuma je zagotoviti okvir za sodelovanje na obrambnem področju med ministrstvoma za (narodno) obrambo in oboroženimi silami v skladu z njihovimi pristojnostmi in po načelu medsebojne koristi.
2. Določbe tega sporazuma niso v nasprotju z mednarodnim pravom ter zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in Republiki Litvi. V primeru nasprotij prevladajo mednarodno pravo ter zakoni in drugi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in Republiki Litvi. O morebitnih nasprotjih se pogodbenika uradno obvestita.
2. ČLEN
Področja sodelovanja
1. Pogodbenika sodelujeta na teh področjih:
1) obrambna in varnostna politika;
2) obrambna in vojaška zakonodaja;
3) obrambno načrtovanje in načrtovanje proračuna;
4) demokratični nadzor in organiziranost oboroženih sil;
5) krizno upravljanje, podpora mednarodnemu miru in humanitarne operacije;
6) vojaške vaje;
7) izobraževanje in usposabljanje vojaškega in civilnega osebja;
8) nadzor nad oboroževanjem in razoroževanje;
9) logistika;
10) obrambne nabave;
11) upravljanje in posodabljanje oborožitve in vojaške infrastrukture;
12) okoljska vprašanja in nadzor nad kontaminacijo;
13) razvoj komunikacijskih in informacijskih sistemov;
14) znanstvene raziskave na obrambnem področju;
15) vojaška geografija;
16) celostna skrb za pripadnike, duhovna oskrba, rehabilitacija in počitek, družabne, kulturne in športne dejavnosti;
17) obrambna industrija;
18) vojaška zgodovina, publicistika in muzeji;
19) vojaško zdravstvo;
20) odnosi z javnostjo;
21) obrambna standardizacija, kodifikacija in vladno zagotavljanje kakovosti;
22) druga področja skupnega interesa.
2. Posebna vprašanja sodelovanja ali druga medsebojno dogovorjena področja se urejajo v posebnih dogovorih.
3. ČLEN
Oblike sodelovanja
Sodelovanje med pogodbenikoma poteka v teh oblikah:
1) uradni in delovni obiski ter strokovna srečanja;
2) dvostranski pogovori in posveti, seminarji in konference;
3) izmenjava informacij in drugega gradiva;
4) študije in udeležba na tečajih, vključno z izmenjavo predavateljev in udeležencev usposabljanj na različnih področjih;
5) izvajanje vaj;
6) stiki med primerljivimi vojaškimi ustanovami;
7) druge oblike sodelovanja, ki jih opredelita pogodbenika.
4. ČLEN
Pravni status
Pravni status civilnega ali vojaškega osebja pogodbenika med bivanjem na ozemlju države drugega pogodbenika urejajo določbe NATO SOFA.
5. ČLEN
Delitev stroškov
Pogodbenika se dogovorita, da bosta v celoti krila lastne stroške, povezane z izvajanjem tega sporazuma, razen če ni drugače dogovorjeno.
6. ČLEN
Varovanje tajnih podatkov
1. Pogodbenika se dogovorita, da so naslednje oznake enakovredne in da ustrezajo oznakam določenim v veljavnih zakonih in drugih predpisih v njunih državah:
+------------------+--------------------+------------------+
|  Za Republiko  |  Za Republiko  |   Angleška   |
|   Slovenijo  |    Litvo    |  ustreznica  |
+------------------+--------------------+------------------+
|  STROGO TAJNO  | VISIŠKAI SLAPTAI |  TOP SECRET  |
+------------------+--------------------+------------------+
|    TAJNO   |    SLAPTAI   |   SECRET   |
+------------------+--------------------+------------------+
|   ZAUPNO   |  KONFIDENCIALIAI |  CONFIDENTIAL  |
+------------------+--------------------+------------------+
|   INTERNO   | RIBOTO NAUDOJIMO |  RESTRICTED  |
+------------------+--------------------+------------------+
2. Tajni podatki, prejeti skladno s tem sporazumom, se označijo z enakovredno oznako, ki ustreza oznaki pogodbenika izvora. Pogodbenika zagotavljata enako raven varovanja takih tajnih podatkov, kot je zagotovljena za nacionalne tajne podatke z enakovrednimi oznakami.
3. Pogodbenika se dogovorita, da tajnih podatkov, ki jih prejmeta po tem sporazumu, ne bosta uporabila v škodo interesov drugega pogodbenika in jih ne bosta predložila tretji strani brez predhodnega pisnega soglasja drugega pogodbenika.
4. Po sklenitvi dvostranskega sporazuma o medsebojnem varovanju tajnih podatkov se njegove določbe uporabljajo za varovanje tajnih podatkov, prejetih po tem sporazumu.
7. ČLEN
Spori
Vsi spori v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma se rešujejo s pogajanji med pogodbenikoma.
8. ČLEN
Končne določbe
1. Sporazum začne veljati z dnem, ko litovska stran prejme od slovenske strani uradno obvestilo, da so končani notranjepravni postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem obeh pogodbenikov. Spremembe so sestavni del tega sporazuma in začnejo veljati v skladu s prvim odstavkom tega člena.
3. Pogodbenika lahko Sporazum odpovesta z medsebojnim pisnim soglasjem ali pisnim uradnim obvestilom o odpovedi, ki ga pošljeta šest mesecev vnaprej drugemu pogodbeniku. Ob odpovedi pogodbenika sodelujeta, da bi dosegla najboljšo rešitev odprtih zadev.
4. Z dnem začetka veljavnosti ta sporazum nadomesti Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za nacionalno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju z dne 10. februarja 2005, ki preneha veljati.
Podpisano v Vilni dne 3. aprila 2014 v dveh izvodih v slovenskem, litovskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi prevlada različica v angleškem jeziku.
Za Ministrstvo
za obrambo
Republike Slovenije
Roman Jakič l.r.
 
Za Ministrstvo
za narodno obrambo
Republike Litve
Juozas Olekas l.r.
AGREEMENT
BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as the Parties,
considering their commitment to norms and principles of international law,
regarding international co-operation in the field of defence as an important element of security and stability in the Euro-­Atlantic area,
acknowledging the fundamental role of the North Atlantic Treaty Organisation, hereinafter referred to as the “NATO”, in ensuring international peace and security;
taking into consideration the provisions of the North Atlantic Treaty, signed in Washington on the 4th of April, 1949;
noting the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, signed in London on the 19th of June, 1951, hereinafter referred to as the “NATO SOFA”;
seeking to develop co-operation in the field of defence between the Republic of Slovenia and the Republic of Lithuania,
 
have agreed as follows:
ARTICLE 1
Purpose and scope
1. The purpose of this Agreement is to provide a framework for co-operation in the field of defence between the Ministries of (National) Defence and the Armed Forces within the scope of their competencies and on the principle of mutual benefit.
2. The provisions of this Agreement are not intended to conflict with the international law and laws and regulations in force in the Republic of Slovenia and the Republic of Lithuania. Should there be a conflict, the international law and laws and regulations in force in the Republic of Slovenia and the Republic of Lithuania will prevail. The Parties will notify each other in the event of any conflict arising.
ARTICLE 2
Areas of Co-operation
1. Co-operation between the Parties will include the following areas:
1) defence and security policy;
2) defence and military legislation;
3) defence planning and budgeting;
4) democratic control and organisation of armed forces;
5) crises management, international peace support and humanitarian operations;
6) military exercises;
7) training and education of military and civilian personnel;
8) arms control and disarmament;
9) logistics;
10) defence procurement;
11) management and modernisation of armament and military infrastructure;
12) environmental issues and contamination control;
13) development of communication and information systems;
14) science and research in the field of defence;
15) military geography;
16) military welfare, pastoral care, rehabilitation and rest, social, cultural and sport activities;
17) defence industry;
18) military history, publications and museums;
19) military medicine;
20) public relations;
21) defence standardization, codification and government quality assurance;
22) other areas which are considered to be of mutual interest.
2. Specific issues of co-operation or other mutually agreed areas may be settled through separate arrangements.
ARTICLE 3
Forms of Co-operation
Co-operation between the Parties will be carried out in the following forms:
1) official visits, working and expert meetings;
2) bilateral talks and consultations, seminars and conferences;
3) exchange of information and other materials;
4) studies and participation in courses including exchange of lecturers and trainees in different fields;
5) conduct of exercises;
6) contacts between equivalent military institutions;
7) other forms of co-operation as may be determined by the Parties.
ARTICLE 4
Legal Status
The legal status of the civilian or military personnel of one Party for the duration of their stay in the territory of the state of the other Party will be governed in accordance with the provisions of the NATO SOFA.
ARTICLE 5
Cost Sharing
The Parties agree to cover fully their own expenditures related to the implementation of this Agreement, unless otherwise agreed.
ARTICLE 6
Protection of classified information
1. The Parties agree that the following classification markings are equivalent and correspond to the classification markings specified in laws and regulations in force in their states:
+-------------------+--------------------+----------------+
| For the Republic | For the Republic |  Equivalent  |
|  of Slovenia  |  of Lithuania  |  in English  |
+-------------------+--------------------+----------------+
|  STROGO TAJNO  | VISIŠKAI SLAPTAI |  TOP SECRET  |
+-------------------+--------------------+----------------+
|    TAJNO    |   SLAPTAI    |   SECRET   |
+-------------------+--------------------+----------------+
|   ZAUPNO    | KONFIDENCIALIAI  | CONFIDENTIAL |
+-------------------+--------------------+----------------+
|   INTERNO   | RIBOTO NAUDOJIMO |  RESTRICTED  |
+-------------------+--------------------+----------------+
2. The classified information received according to this Agreement will be marked with an equivalent classification marking, corresponding to the classification marking specified by the originating Party. The Parties will ensure the same level of protection for such classified information as it is provided for the national classified information of the equivalent classification marking.
3. The Parties agree not to use the classified information they receive according to this Agreement to the detriment of the interests of the other Party and will not submit such information to third parties without prior written consent from the other Party.
4. Once a bilateral agreement on mutual protection of classified information is concluded, the provisions of that agreement will be applicable for the protection of classified information received according to this Agreement.
ARTICLE 7
Disputes
Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement will be resolved by negotiation between the Parties.
ARTICLE 8
Final provisions
1. This Agreement will come into force on the date when the Lithuanian Party receives the notification of the Slovenian Party on fulfilment of internal legal procedures necessary for it to come into force.
2. This Agreement may be amended by written consent of both Parties. Such amendments shall constitute the integral part of this Agreement and enter into effect in accordance with the paragraph 1 of this Article.
3. The Parties can terminate this Agreement by mutual written consent or by giving a six months prior written notification of termination to the other Party. In case of termination, the Parties will co-operate in order to reach the best solution for the pending matters.
4. As of the date of its entry into force this Agreement will replace the Agreement between the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania on co-operation in the field of defence, dated 10 February 2005, which shall cease to apply.
Signed in Vilnius on the 3rd of April 2014 in two copies in the Slovenian, Lithuanian and English languages, all texts being equally valid. In case of divergence of interpretation, the English version shall prevail.
For the Ministry
of Defence
of the Republic of Slovenia
Roman Jakič (s)
 
For the Ministry
of National Defence
of the Republic of Lithuania
Juozas Olekas (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/13-14/12
Ljubljana, dne 30. januarja 2015
EPA 1597-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v litovskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.