Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2015 z dne 28. 12. 2015

Kazalo

4135. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, stran 13599.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in v povezavi z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol 
1. člen 
V Pravilniku o normativih za financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 95/08 in 90/12) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Letna sredstva za izvajanje študijskega programa so sredstva, ki se določijo ob upoštevanju izhodiščne letne cene stroškov na študenta, števila rednih študentov (v nadaljnjem besedilu: študent) in diplomantov posameznega študijskega programa ter faktorja programske skupine, v katero je študijski program razvrščen.
Obseg sredstev za izvajanje študijskega programa za proračunsko leto se višji strokovni šoli (v nadaljnjem besedilu: šola) izračuna po naslednji enačbi: LSP = LCt x fk x Š1 + LCt x fk x Š2+ LCt x fk x 0,2 x Šp + LCt x 0,2 x D.
V enačbi uporabljene oznake pomenijo:
LSP so letna sredstva za izvajanje študijskega programa;
LCt je izhodiščna letna cena stroškov na študenta v proračunskem letu, ki jo s sklepom za vsako proračunsko leto določi minister, pristojen za višje strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), ki je povprečna vrednost petih najnižje ovrednotenih študijskih programov, znižana za 5%;
fk je faktor programske skupine, v katero je razvrščen posamezen študijski program, določen v 4. členu tega pravilnika;
Š1 je število študentov, ki se upošteva za prvi letnik;
Š2 je število prvič redno vpisanih študentov v drugi letnik;
Šp je število študentov, ki drugi letnik ponavljajo;
D je število diplomantov rednega študija posameznega študijskega programa v predpreteklem koledarskem letu.
Pri izračunu obsega letnih sredstev za izvajanje študijskega programa se upošteva število študentov, vpisanih v študijske programe v študijskem letu, ki se začne pred proračunskim letom.
Š1 se določi na naslednja načina:
– če je število prvič vpisanih študentov v drugi letnik, pomnoženo z 1,2, manjše od števila prvič vpisanih študentov v prvi letnik, se za prvi letnik upošteva število prvič vpisanih študentov v drugi letnik, pomnoženo z 1,2, vendar ne več, kot je bilo razpisanih mest za prvi letnik;
– če je število prvič vpisanih študentov v drugi letnik, pomnoženo z 1,2, enako ali večje od števila prvič vpisanih študentov v prvi letnik, se za prvi letnik upošteva število prvič vpisanih študentov v prvi letnik, vendar ne več, kot je bilo razpisanih mest za prvi letnik.
Za študijski program, ki ga šola začne prvič izvajati, se obseg sredstev določi tako, da se upošteva število prvič vpisanih študentov v prvi letnik, vendar ne več kot je bilo razpisanih mest za prvi letnik.
Za študijski program, ki ga šola izvaja le v drugem letniku, se obseg sredstev določi tako, da se upošteva število prvič vpisanih študentov v drugi letnik in število študentov, ki drugi letnik ponavljajo, ter število diplomantov rednega študija posameznega študijskega programa v predpreteklem koledarskem letu.«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(ovrednotenje letnega stroška študijskega programa na študenta) 
Letni strošek študijskega programa na študenta je seštevek stroškov dela, ki se določijo v skladu s 5., 6. in 7. členom tega pravilnika, in izdatkov za blago in storitve, potrebnih za izvedbo študijskega programa (v nadaljnjem besedilu: materialni stroški), ter stroškov za plačilo obveznih prispevkov za posebne primere zavarovanja študentov pri praktičnem izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: obvezni prispevki za študente), deljen s številom študentov, določenim v skladu z 2. členom tega pravilnika.
Stroške dela sestavljajo plače, prispevki delodajalca, stroški iz dela in drugi osebni prejemki delavcev, potrebnih za izvedbo študijskih programov.
Materialni stroški znašajo 11% vrednosti stroškov dela za posamezen študijski program.
Za določitev obsega sredstev za obvezne prispevke za posebne primere zavarovanja študentov se upošteva:
– vrednost prispevka za zdravstveno zavarovanje študentov za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen pri praktičnem izobraževanju študentov v višini trikratne mesečne vrednosti pavšalnega prispevka tega zavarovanja, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje;
– vrednost prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje študentov za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri praktičnem izobraževanju študentov, v višini letnega pavšalnega prispevka tega zavarovanja, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(izhodišča za vrednotenje stroškov dela) 
Obseg sredstev za plače se določi tako, da se študijski program ovrednoti ob upoštevanju obračunskih normativov iz 5. in 7. člena tega pravilnika ter višine plačnega razreda v nadaljevanju navedenih delovnih mest:
– predavatelj višje strokovne šole VII/2: 41. plačni razred,
– organizator praktičnega izobraževanja VII/2: 41. plačni razred,
– inštruktor VII/2: 40. plačni razred,
– knjižničar VII/2: 39. plačni razred,
– laborant VI: 30. plačni razred,
– računovodja VI: 29. plačni razred,
– referent VI (za študijske in študentske zadeve): 28. plačni razred,
– poslovni sekretar VI: 28. plačni razred,
– vzdrževalec učne tehnologije V: 25. plačni razred,
– hišnik IV: 20. plačni razred in
– čistilec II: 14. plačni razred.
Pri določanju obsega sredstev za plače se upošteva višina dodatka za delovno dobo za 24 let delovne dobe za vsako delovno mesto iz prejšnjega odstavka.
Pri določanju obsega sredstev za plače se za dosežen znanstveni naslov upošteva vrednost dodatka za znanstveni magisterij, določena v skladu s predpisi, za 20% delovnih mest iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena.
Pri vrednotenju letnih stroškov za izvedbo seminarskih in laboratorijskih vaj se upošteva 90% delovnega mesta predavatelja in 10% delovnega mesta inštruktorja iz prve oziroma tretje alineje prvega odstavka tega člena.
Sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost se določijo v vrednosti, določeni v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost za vsako delovno mesto iz prvega odstavka tega člena.
Obseg sredstev za povračila stroškov iz dela in drugih prejemkov delavcev za obseg dejavnosti iz 7. člena tega pravilnika se določi na podlagi naslednjih meril:
– regres za prehrano je zmnožek vrednosti predpisanega zneska regresa za prehrano na delavca dnevno za 10,5 mesecev, ob upoštevanju 22 delovnih dni v mesecu in normativnega števila delavcev;
– nadomestilo za prevoz na in z dela se upošteva v enakem znesku kot znaša regres za prehrano, določen v prejšnji alineji;
– regres za letni dopust je zmnožek vrednosti predpisanega regresa za letni dopust na delavca, upoštevajoč plačni razred za posamezno delovno mesto iz prvega odstavka tega člena in normativnega števila delavcev;
– dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje je zmnožek vrednosti 16. premijskega razreda in normativnega števila delavcev;
– jubilejna nagrada je zmnožek vrednosti jubilejne nagrade za 20 let in 7,5% normativnega števila delavcev;
– odpravnina ob upokojitvi je zmnožek vrednosti pripadajočih odpravnin v višini treh povprečnih plač in vrednosti 2,5% normativnega števila delavcev.«.
4. člen 
8.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»8.a člen 
(sredstva za druge upravičene namene) 
Sredstva za druge upravičene namene, ki niso upoštevani v vrednosti cene na študenta, se šoli lahko zagotavljajo na podlagi utemeljene vloge, in sicer za:
– kritje stroškov zagotavljanja potrebnih prilagoditev oziroma dodatne strokovne pomoči slepemu, gluhemu ali gibalno oviranemu študentu v višini največ 10 % vrednosti letne izhodiščne cene programa na študenta,
– delo sindikalnega zaupnika v vrednosti, določeni v skladu s področno kolektivno pogodbo,
– delo mentorja s pripravnikom v obsegu štirih ur na teden in
– za druge namene, določene v skladu z zakonom oziroma področno kolektivno pogodbo.«.
5. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(odločanje o zagotavljanju sredstev) 
Letni obseg sredstev za financiranje šole v skladu s tem pravilnikom določi minister s sklepom.
Obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se lahko spremeni zaradi programskih oziroma statusno-pravnih sprememb zavoda ali iz drugih utemeljenih razlogov.
Šoli se lahko dodelijo dodatna sredstva za izvajanje študijskega programa, če sredstva, določena v skladu s tem pravilnikom, ne zadostujejo za njegovo izvedbo zaradi odstopanja kadrovske zasedbe delovnih mest od vrednosti, določenih na podlagi prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in iz drugih utemeljenih razlogov.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zavodu zagotovijo na podlagi obrazložene vloge. O utemeljenosti vloge odloči minister, pri čemer mora zavod zagotoviti ministrstvu vpogled v podatke oziroma pripraviti analize, ki jih ministrstvo potrebuje za presojo utemeljenosti vloge.«.
6. člen 
Črta se priloga Metodologija za vrednotenje programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 0070-80/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3330-0060
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti