Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4124. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015, stran 13456.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015 
Št. 410-77/2015
Koper, dne 22. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se določa višina in postopki izvrševanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2015.
2. člen 
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2015 znašajo:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
51.206.684
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
42.550.975
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
35.244.956
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
22.953.956
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
10.478.500
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.812.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
7.306.019
710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
6.226.141
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
43.000
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
286.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
59.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
691.878
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
2.589.308
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.133.757
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
1.455.551
73
PREJETE DONACIJE (730)
49.300
730
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB
49.300
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
5.543.628
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.215.390
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
3.328.238
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
473.473
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
65.678
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
407.795
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
48.363.370
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.432.715
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.683.009
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
542.865
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
4.273.128
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
841.516
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
92.197
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
25.451.336
410
SUBVENCIJE
1.274.650
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
10.382.599
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.725.896
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
11.068.191
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
11.221.892
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
11.221.892
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.257.427
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
461.325
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
1.796.102
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
2.843.314
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
27.000
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
15.000
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
12.000
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
27.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.302.668
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.302.668
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
567.646
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–2.302.668
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.*
–2.843.314
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2014
7.616.067
3. člen 
Podrobnejša razčlenitev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna. Sestavljajo ga finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Finančni načrti so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim planom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo naložbeni projekti in aktivnosti na področju državnih pomoči v prihodnjih štirih letih.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna po tem odloku so prihodki od zamenjave občinskega stvarnega premoženja, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so izvirni prihodki posamezne krajevne skupnosti in se obravnavajo kot namenska sredstva, ki jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij.
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih namenskih virov oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za katere so opredeljeni.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen 
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni upoštevati določbe zakona o javnih naročilih.
7. člen 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna neposrednega proračunskega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika oziroma projekta v načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Koper se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
Če se pri izvajanju proračuna ugotovi, da posamezne proračunske postavke v posebnem delu proračuna, ki so planirane na nivoju konta, ne zajemajo samo kontov te podskupine, ampak konte več različnih podskupin, se zaradi razporeditve sredstev v okviru določenih postavk, poslovni dogodki v bilanci A, B in C izkazujejo v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, istočasno pa se zagotovi izkazovanje proračunskih postavk skladno s sprejetim proračunom in njegovo strukturo v posebnem delu proračuna.
8. člen 
Ne glede na določbe 5. člena tega odloka se v breme proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 25 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika oziroma ne smejo presegati 50 % pravic porabe posamezne investicijske naloge ali projekta opredeljene v načrtu razvojnih programov za tekoče leto.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem, da je investicija vključena v proračun tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne smejo presegati 15 % teh pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika znotraj namena.
Ne glede na navedene določbe v prejšnjem odstavku tega člena lahko neposredni uporabnik sklepa večletne pogodbe za:
1. najem prostorov in opreme, dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov;
2. izdatke, ki izhajajo iz sofinanciranja iz naslova namenskih sredstev.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.
9. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko medsebojno dogovarjajo izvajanje strokovno-upravnih nalog znotraj občinske uprave ali pri drugem neposrednem proračunskemu uporabniku, če se s tem zagotavlja racionalnejša izvedba.
10. člen 
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso posredni uporabniki določi župan v roku 30 dni po sprejemu proračuna in se oddajo s pogodbo.
11. člen 
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan v okviru letnega načrta razvojnih programov. Na osnovi tega lahko župan spreminja in dopolnjuje tudi načrt razvojnih programov za projekte, ki so že uvrščeni v letni načrt razvojnih programov. Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt, če investicijsko dokumentacijo potrdi občinski svet ali če gre za plačilo pogodbene obveznosti iz preteklih let.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost, odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
12. člen 
Sredstva od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, proračunski uporabniki uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja.
13. člen
Župan lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.000 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolgovi po tem členu se skladno s četrtim odstavkom 77. člena ZJF ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
14. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5 % sprejetega proračuna;
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno z zakonom.
15. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se izločajo praviloma mesečno iz tekočih prihodkov do višine določene s proračunom in se vodijo kot sredstva proračunskega sklada v okviru enotnega zakladniškega računa občine.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 42.000 EUR odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
16. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2015 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
17. člen 
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 42.000 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
18. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
19. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
20. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejeti proračun in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 410-77/2015
Koper, dne 22. decembra 2015
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   I L  D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune citta' di Capodistria per l'anno 2015 
N. 410-77/2015
Capodistria 22 dicembre 2015
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – ZLS – UPB2, 27/08 – sentenza della C.C., 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), l’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS n. 11/11 – UPB, 14/13 – rett. 101/13 e 55/15 – ZFisP) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella sua seduta del 22 dicembre 2015 ha approvato il
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune citta' di Capodistria per l'anno 2015 
Articolo 1 
Il presente decreto definisce l’importo e le modalità d’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2015.
Articolo 2 
I fondi del bilancio di previsione si ripartiscono in armonia con lo schema di bilancio sotto riportato, i valori per l’anno 2015 ammontano:
in EUR
A.
BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
CONTO
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
51.206.684
ENTRATE CORRENTI (70+71)
42.550.975
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
35.244.956
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
22.953.956
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
10.478.500
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
1.812.500
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
7.306.019
710
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI
6.226.141
711
TASSE E CONTRIBUTI
43.000
712
SANZIONI PECUNIARIE
286.000
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
59.000
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
691.878
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
2.589.308
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
1.133.757
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
1.455.551
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
49.300
730
DONAZIONI ED ELARGIZIONI DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI
49.300
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI
5.543.628
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
2.215.390
741
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO E DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
3.328.238
78
FONDI ACQUISITI DALL’UNIONE EUROPEA
473.473
786
ALTRI FONDI DAL BILANCIO UNIONE EUROPEA
65.678
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI COMUNITARIE
407.795
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
48.363.370
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
9.432.715
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE
3.683.009
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
542.865
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
4.273.128
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
841.516
409
FONDI DI ACCANTONAMENTO
92.197
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
25.451.336
410
SOVVENZIONI
1.274.650
411
SOVVENZIONI A FAVORE DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE
10.382.599
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO – PROFIT
2.725.896
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
11.068.191
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
11.221.892
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI MEZZI FONDAMENTALI
11.221.892
43
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO
2.257.427
431
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON FRUITORI DI BILANCIO
461.325
432
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO A FRUITORI DEL BILANCIO
1.796.102
III.
AVANZO (DISAVANZO) (I. – II.)
2.843.314
B.
CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV.
RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (751+752)
27.000
751
VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE
15.000
752
RICAVATO IN SEGUITO A PRIVATIZZAZIONE
12.000
44
V.
CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
VI.
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV. – V.)
27.000
C.
CONTO FINANZIARIO
50
VII.
INDEBITAMENTO (500)
0
500
INDEBITAMENTO NAZIONALE
0
55
VIII.
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.302.668
550
RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO NAZIONALE
2.302.668
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
567.646
X.
INDEBITTAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
–2.302.668
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.)=III.*
–2.843.314
XII.
DISPONIBILITÀ DEI FONDI SUI CONTI AL 31. 12. 2014
7.616.067
Articolo 3 
L’elaborazione più dettagliata della ripartizione dei fondi di bilancio è oggetto di una parte separata, che costituisce parte integrante del bilancio, costituita dai piani finanziari dei diretti fruitori del bilancio.
I detti piani finanziari sono strutturati come segue: settori di utilizzo del bilancio, principali programmi e sottoprogrammi prescritti dalla ripartizione programmatica delle spese dei bilancio di previsione comunali.
Il sottoprogramma è suddiviso in capitolati di spesa, i quali a loro volta sono segmentati in conti di spesa, stabiliti dal piano di conti.
Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti d’investimento e dalle attività attinenti agli aiuti di stato nei prossimi quattro anni.
Articolo 4 
Si ritengono fondi finalizzati ai sensi del presente decreto le entrate dalla permuta del patrimonio materiale comunale, quelle ottenute dalle tasse sul rischio incendio, di inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti. Fanno parte delle entrate finalizzate ai sensi del presente decreto tutte le entrate delle comunità locali non rientranti tra i fondi trasferiti dal bilancio comunale ed inseriti nel piano finanziario della comunità locale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Rientrano tra i fondi finalizzati anche le entrate d’altri enti finanziari pubblici, come pure i contributi delle persone fisiche o giuridiche, destinati al cofinanziamento degli investimenti o d’altri progetti, le donazioni provenienti dall’UE e da altre istituzioni internazionali.
I fondi raccolti tramite riscossione della quota attinente le opere d’urbanizzazione primaria sono destinati alla costruzione di tali opere.
Se dopo l’approvazione del bilancio sopraggiunge il versamento di un’entrata finalizzata, che richiede la corrispondente uscita, la quale, però, non è riportata nel bilancio o lo è solo in parte, le uscite del piano finanziario del fruitore diretto e conseguentemente del bilancio subiscono la maggiorazione equivalente all’eccedente delle entrate rilevate inizialmente.
Nel caso in cui il bilancio di competenza preveda delle entrate superiori a quelle effettivamente riscosse, l’impegno di spesa non deve superare gli importi riscossi ovvero quelli disponibili.
I residui attivi del bilancio sono oggetto del cumulo nell’anno successivo e vengono spesi per le finalità ovvero progetti per i quali erano stati destinati.
Articolo 5 
I fondi di bilancio possono essere impegnati esclusivamente per le finalità definite nello stesso.
I fruitori del bilancio hanno l’obbligo di destinare i fondi unicamente per le finalità definite nella parte separata del bilancio e nel piano finanziario dei programmi di sviluppo.
I fruitori non devono assumere a carico del bilancio comunale impegni di spesa che superano i mezzi già stanziati allo scopo dal bilancio comunale.
Articolo 6 
Il singolo impegno di spesa a carico del bilancio, è ammesso unicamente a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto. Nell’attingere ai fondi di bilancio, i fruitori sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge sugli appalti pubblici.
Articolo 7 
Della ridistribuzione dei diritti d’utilizzo, previsti nella parte separata del bilancio di previsione, riferita al diretto fruitore – organi e amministrazione comunale – decide il sindaco. Della ridistribuzione dei diritti d’utilizzo, previsti dal piano finanziario della comunità locale, decide il consiglio della medesima oppure il suo presidente se investito di tale potere dal consiglio stesso.
La ridistribuzione dello stanziamento per la singola voce del bilancio è possibile a condizione che venga operata una diminuzione di spesa di un’altra voce, nel piano finanziario del fruitore diretto del bilancio ovvero del progetto contenuto nel piano dei programmi di sviluppo.
A prescindere della disposizione di cui al comma precedente, non sono ammesse ridistribuzioni degli stanziamenti destinati agli investimenti a favore di quelli destinati alle spese correnti.
Nel corso dell’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria è ammessa l’apertura di un nuovo capitolo ovvero l’integrazione dello stanziamento ove durante la compilazione del bilancio non era possibile prevedere il destinatario dei fondi di bilancio ossia il modo d’esecuzione del singolo compito. Il nuovo capitolo si apre nell’ambito dello stanziamento già previsto ed entro i limiti dei fondi destinati al singolo fruitore diretto del bilancio.
Se durante l’attuazione del bilancio si accerta che le singole voci, contenute nella parte separata del bilancio ed inserite a livello di conto, comprendano oltre ai conti di tale sotto capitolo anche altri conti, si procede, ai fini di stanziamento dei fondi per finalità funzionali e voci, alla presentazione dei capitoli A, B e C in conformità del regolamento sul piano contabile unitario per il bilancio, i fruitori di bilancio ed altre persone di diritto pubblico; nello stesso tempo si garantisce la classificazione delle voci di bilancio in armonia col bilancio di previsione e la rispettiva struttura, approvati nella parte specifica del medesimo.
Articolo 8 
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto, è ammessa a carico del bilancio l’assunzione degli obblighi derivanti da contratti rimborsabili negli anni a venire, riguardo al singolo impegno o investimento, sempre che tale finalità sia stata prevista nel bilancio dell’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi così assunti, assolti negli anni successivi a titolo di spesa e trasferimento d’investimento, non devono superare il 25 % dei rispettivi impegni di spesa previsti nel piano finanziario del fruitore diretto ovvero il 50 % dell’impegno di spesa del singolo investimento o progetto definito nel piano di sviluppo per l’anno in corso.
In caso d’investimenti la cui attuazione superi l’impegno consentito nel bilancio in corso, tenendo conto del limite posto all’anticipazione d’impegno nel bilancio dell’anno successivo di cui al comma precedente, è ammesso il bando di concorso per l’assegnazione del pubblico appalto entro i limiti del succitato programma d’investimento, approvato dal consiglio comunale. Il fruitore di bilancio può pertanto impegnare il bilancio preventivo degli anni successivi, relativamente al singolo progetto d’investimento, fino alla concorrenza dei fondi previsti per i programmi di sviluppo pianificati, sempre che il detto investimento sia stato inserito nel bilancio di previsione per l’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi che richiederanno la liquidazione negli anni successivi e si riferiscono all’acquisto di beni e servizi ovvero a trasferimenti correnti, non devono superare il 15 % dello stanziamento previsto dalla singola voce del piano finanziario approvato del fruitore diretto in ambito della finalità stabilita.
Eccettuando le disposizioni precedenti del presente articolo, il fruitore diretto del bilancio può stipulare contratti pluriennali per:
1. l’affitto degli immobili e delle attrezzature, l’erogazione dell’energia elettrica, la fornitura del servizio telefonico, l’approvvigionamento d’acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, dei servizi informatici e di altri servizi necessari all’attività operativa delle singole utenze;
2. contratti che prevedono il cofinanziamento con l’utilizzo di fondi finalizzati.
Gli impegni di cui ai commi precedenti, che saranno liquidati negli anni a venire, hanno carattere prioritario nei confronti dell’esercizio al quale si riferiscono.
Articolo 9 
Se durante l’anno, le attribuzioni o le competenze del singolo fruitore di bilancio subiscano notevoli cambiamenti, si procede all’adeguamento degli stanziamenti inizialmente previsti, operando la necessaria redistribuzione in ambito al bilancio approvato, ed alla rispettiva registrazione in armonia con la vigente normativa.
I diretti fruitori del bilancio possono accordarsi reciprocamente in merito all’attuazione di compiti tecnici ed amministrativi in ambito all’amministrazione comunale oppure con altro fruitore diretto del bilancio, se tale soluzione contribuisce a una maggiore razionalizzazione d’uso dei fondi di bilancio.
Articolo 10 
I singoli fruitori del bilancio attingono ai fondi in base ad un contratto ed in conformità della normativa disciplinante il singolo settore, come pure in armonia con i programmi di lavoro dei vari erogatori di servizi pubblici.
Altri fruitori dei fondi di bilancio sono le persone fisiche o giuridiche che attingono a tali fondi in base a contratto, delibera o decisione. L’impegno dei fondi a carico del bilancio ed il cofinanziamento dei vari fruitori riguardo al singolo compito non espressamente regolato da apposita normativa, avviene in seguito al pubblico concorso ovvero secondo i criteri stabiliti dal sindaco.
Il sindaco determina il valore dei programmi degli esecutori di pubblici servizi, che non sono indiretti fruitori del bilancio, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio assegnando tali programmi tramite apposito contratto.
Articolo 11 
Il programma temporale di attuazione degli investimenti, definiti nel piano finanziario del singolo diretto fruitore, viene adeguata alle entrate disponibili e nel rispetto dei relativi stanziamenti.
La decisione in materia di spese d’investimento, definite nel piano finanziario del diretto fruitore – organi e amministrazione comunali, spetta al sindaco, in ambito al programma di sviluppo annuale. A tale riguardo, il sindaco ha altresì la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni anche al programma annuale di sviluppo riguardo ai progetti già inseriti nel medesimo. Il sindaco può inserire un nuovo progetto nel programma annuale di sviluppo purché la documentazione d’investimento sia approvata dal consiglio comunale, oppure nei casi in cui si tratti di onorare gli impegni contrattuali assunti negli anni passati.
La decisione in materia di spese d’investimento, definite nel piano finanziario del diretto fruitore – comunità locale, spetta al consiglio della medesima ovvero al suo presidente se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Articolo 12 
I fondi ricavati dalla vendita o permuta del patrimonio reale del comune, come pure gli indennizzi a titolo di garanzia del medesimo, sono spesi esclusivamente per la manutenzione ovvero per l’acquisizione di tale patrimonio.
Articolo 13 
Nel caso in cui le spese di riscossione sarebbero sproporzionate all’importo del debito, il Sindaco può cancellare tale debito fino all’importo di Euro 1.000.
I debiti secondo questo articolo, in conformità al IV comma dell’articolo 77 della Legge sulle finanze pubbliche, non vengono considerati debiti verso il comune le tasse obbligatorie.
Articolo 14 
È competenza del Sindaco decidere in merito alle seguenti questioni:
– in caso di irregolarità nelle entrate, in merito all’assunzione di prestiti a breve termine, non eccedenti, tuttavia, il 5 % dell’intero ammontare del bilancio approvato;
– la sospensione temporanea dell’esecuzione del bilancio, in armonia con i termini di legge.
Articolo 15 
L’accantonamento dei fondi di riserva obbligatori avviene, di regola, mensilmente, dalle entrate correnti di bilancio, fino alla concorrenza stabilita nel medesimo, e va a costituire il fondo di riserva del bilancio in ambito al rispettivo conto tesoro.
Il sindaco, su proposta dell’organo amministrativo comunale decide dell’utilizzo dei fondi accantonati e costituenti la riserva di bilancio, fino un tetto massimo di Euro 42.000 nei singoli casi. Il sindaco informa per iscritto il consiglio comunale dell’uso dei fondi di cui sopra. In altri casi di prelievo dal fondo di riserva, che superino l’ammontare sopra citato, decide il consiglio comunale con particolare decreto.
Articolo 16 
I fruitori indiretti del bilancio hanno l’obbligo di sottoporre agli organi competenti dell’amministrazione comunale il proprio programma di lavoro ed il piano finanziario per l’anno 2015, oltre alle relazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi e sulle spese ripartite per finalità, realizzate nell’anno precedente in ottemperanza della classificazione economica dei flussi finanziari pubblici. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul bilancio di previsione, i fruitori indiretti del bilancio provvedono ad adeguare i propri piani finanziari al bilancio approvato.
I fruitori indiretti del bilancio hanno l’obbligo di fornire altri dati necessari all’analisi della rispettiva gestione, richiesti dal Sindaco, dal comitato di controllo e dall’organo amministrativo preposto alle finanze.
Articolo 17 
I negozi giuridici sottoscritti della singola comunità locale e che impegnano una spesa complessiva superiore a Euro 42.000, possono essere stipulati solamente previo consenso del sindaco, pena la loro nullità. Il consenso del sindaco non si richiede per i negozi giuridici ai quali il comune aderisce come cofinanziatore.
Articolo 18 
Della legalità e della giusta imputazione dei fondi del bilancio assegnati al singolo fruitore ovvero beneficiario di tali fondi, risponde il dirigente dell’organo, ente, fondo pubblico o associazione, oppure l’organo amministrativo del fruitore.
Articolo 19 
Dell’esecuzione del bilancio risponde il Sindaco. Egli può conferire deleghe anche ad altre persone.
Dell’esecuzione del piano finanziario della comunità locale risponde il consiglio della comunità medesima oppure il suo presidente se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Articolo 20 
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Il bilancio approvato ed il piano dei programmi di sviluppo sono pubblicati sul sito web del Comune città di Capodistria.
N. 410-77/2015
Capodistria, 22 dicembre 2015
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost