Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4122. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«, stran 13454.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 159. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije« 
1. člen 
V Odloku o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za upravljanje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije« (Uradni list RS, št. 26/03 in 6/12) se v petem odstavku 4. člena besedilo »Litostrojska cesta 54« nadomesti z besedilom »Dunajska 156«.
2. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut na podlagi zakona, ki ureja vode, opravlja nalogi:
– sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z izdelavo načrtov upravljanja voda, in
– sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z določanjem ekološko sprejemljivega pretoka.«.
3. člen 
Na koncu drugega odstavka 30. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Osnova za izračun sredstev iz prejšnjega stavka so splošni stroški poslovanja (vključno s stroški za najem poslovnih prostorov in opreme), stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski materialni stroški ter stroški investicijskega vzdrževanja, pri čemer se pri določitvi višine sredstev za posamezno leto upošteva načrtovani delež odhodkov in prihodkov inštituta za izvajanje nalog iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sredstva iz prejšnjega odstavka določi ustanovitelj in se zagotavljajo po postopku, določenem z zakonom, ki ureja javne finance, za posredne proračunske uporabnike.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Direktor mora v 30 dneh od uveljavitve tega odloka zahtevati vpis spremembe sedeža v sodni register v skladu s spremenjenim petim odstavkom 4. člena odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 00719-91/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2550-0193
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti