Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4120. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil, stran 13452.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil 
1. člen 
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15 in 30/15) se v 1. členu druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:
»– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/851 z dne 27. marca 2015 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 135 z dne 2. 6. 2015, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
– Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1) zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1378 z dne 28. maja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede pogojev za upravičenost do vezane podpore v povezavi z zahtevami glede identifikacije in registracije živali v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 214 z dne 13. 8. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 639/2014/EU);«.
2. člen 
V 2. členu se v 8. točki druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vzdrževanje kmetijskih zemljišč v stanju, primernem za pašo ali pridelavo, brez pripravljalnih ukrepov, ki presegajo uporabo običajnih kmetijskih metod in strojev, in sicer:
a) katerikoli agrotehnični ukrep, ki preprečuje semenitev plevelov, kadar gre za orno zemljišče,
b) košnja vsaj enkrat do 15. oktobra v tekočem letu, kadar gre za trajne nasade,
c) košnja vsaj enkrat do 15. oktobra v tekočem letu, kadar gre za trajno travinje,
č) Ne glede na prejšnjo točko, košnja vsaj enkrat do 15. oktobra naslednjega leta, kadar gre za trajno travinje, za katero se v tekočem letu uveljavlja ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila v okviru operacij »Trajno travinje I« z obvezno zahtevo TRZ_I_NPAS, »Trajno travinje II« z izbirno zahtevo TRZ_II_NPAS, »Posebni traviščni habitati« z izbirno zahtevo HAB_NPAS, »Traviščni habitati metuljev« z obvezno zahtevo MET_NPAS, »Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov« z izbirno zahtevo VTR_NPAS oziroma »Steljniki« z obvezno zahtevo STE_NPAS iz predpisa, ki ureja ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020;«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. trave ali druge zelene krmne rastline so trave, travno-deteljne mešanice, deteljno-travne mešanice, westerwoldska ljuljka ali mnogocvetna ljuljka, razen če so namenjene pridelavi semen;«.
V 15. točki se pika na koncu točke nadomesti s podpičjem in se za 15. točko doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. Praha je neobdelano orno zemljišče, na katerem je treba v tekočem letu izvesti katerikoli agrotehnični ukrep, ki preprečuje semenitev plevelov v skladu z drugo alinejo 8. točke tega člena. Če je to zemljišče prijavljeno kot površina z ekološkim pomenom v skladu z drugim odstavkom 22. člena te uredbe, na njej ni kmetijske proizvodnje vsaj v času od 1. januarja do 31. julija tekočega leta.«.
3. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(pristojni organi) 
(1) Akreditirana plačilna agencija iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 1306/2013/EU, ki je pristojna za izvajanje shem neposrednih plačil, določenih v tej uredbi, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Certifikacijski organ iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 1306/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.«.
4. člen 
V prvem odstavku 4. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za shemo osnovnega plačila se nameni za leto 2015 do 54,21 % ter za leto 2016 in za nadaljnja leta do 53,71 %, pri čemer je uporabljena možnost iz drugega odstavka 22. člena Uredbe 1307/2013/EU;«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– za plačilo za mlade kmete se nameni za leto 2015 do 1 %, za leto 2016 in za nadaljnja leta do 1,5 %;«.
5. člen 
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
(povračilo v zvezi s finančno disciplino za preteklo koledarsko leto) 
(1) Višina povračila v zvezi s finančno disciplino za preteklo koledarsko leto je v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 1307/2013/EU in petim odstavkom 26. člena Uredbe 1306/2013/EU enaka zmnožku stopnje povrnitve in vsote neposrednih plačil za tekoče koledarsko leto, do katerih je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva po uporabi drugega odstavka 6. člena Uredbe 809/2014/EU ter pred uporabo znižanj iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena Uredbe 809/2014/EU, ki je zmanjšana za 2.000 eurov.
(2) Stopnja povrnitve iz prejšnjega odstavka je razmerje med zneskom povrnitve v zvezi s finančno disciplino za preteklo leto za Republiko Slovenijo iz izvedbenega akta iz šestega odstavka 26. člen Uredbe 1306/2013/EU in vsote neposrednih plačil za tekoče koledarsko leto v Republiki Sloveniji, do katerih so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev po uporabi drugega in tretjega odstavka 6. člena Uredbe 809/2014/EU ter pred uporabo znižanja iz četrtega odstavka 6. člena Uredbe 809/2014/EU, ki je zmanjšana za vsoto neposrednih plačil za tekoče koledarsko leto v višini do vključno 2.000 eurov, do katerih so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev po uporabi drugega odstavka 6. člena Uredbe 809/2014/EU ter pred uporabo znižanj iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena Uredbe 809/2014/EU.
(3) Stopnjo povrnitve iz prvega odstavka tega člena objavi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na svoji spletni strani http://www.mkgp.gov.si/.«.
6. člen 
Za devetim odstavkom 14. člena se dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Za vloge za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve na podlagi prve in druge alineje drugega odstavka tega člena za leto 2016 ali za nadaljnja leta, se število plačilnih pravic določi v skladu s prvim in drugim odstavkom 28. člena Uredbe 639/2014/EU.
(11) Za vloge za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve na podlagi prve alineje petega odstavka tega člena za leto 2016 ali nadaljnja leta je število plačilnih pravic enako številu hektarjev vseh ugotovljenih upravičenih površin, določenih v 12. členu te uredbe, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva prijavi v zbirni vlogi v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, in so vpisane v RKG na dan, ki je določen kot zadnji datum za posredovanje sprememb zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.«.
7. člen 
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prenos plačilnih pravic, ki se upošteva za izplačilo plačilnih pravic za tekoče leto, prijavi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prenaša plačilne pravice, agenciji v enem mesecu po sklenitvi dogovora o prenosu plačilnih pravic oziroma najpozneje do datuma, ki je kot zadnji datum za posredovanje sprememb zbirne vloge za tekoče leto določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.«.
8. člen 
Drugi do šesti odstavek 21. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Območja okoljsko občutljivega trajnega travinja iz prejšnjega odstavka so območja, ki so grafično prikazana v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Za okoljsko občutljivo trajno travinje iz prvega odstavka tega člena se štejejo površine, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
– na datum, ki se za stanje podatkov iz RKG uporabi za leto 2015 na vnaprej pripravljenih obrazcih v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, so trajno travinje glede na razpoložljive ortofote in razpoložljive podatke RKG, z vsaj 50 % površine ležijo na območju iz prejšnjega odstavka ter so prijavljene in ugotovljene kot GERK katerekoli vrste kmetijske rabe v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2015;
– na datum, ki se za stanje podatkov iz RKG uporabi za leto 2015 na vnaprej pripravljenih obrazcih v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, niso prijavljene v RKG, z vsaj 50 % površine ležijo na območju iz prejšnjega odstavka ter so kot trajno travinje prijavljene in ugotovljene v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2015;
– so prvič prijavljene in ugotovljene kot trajno travinje v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2016 ali za nadaljnje leto;
– kot GERK z rabo 1100 – njiva, na katerem pridelava trav ali drugih zelenih krmnih rastlin, so prijavljene in ugotovljene v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto in za preteklih pet let.
(4) Območja okoljsko občutljivega trajnega travinja iz drugega odstavka tega člena in površine okoljsko občutljivega trajnega travinja iz prejšnjega odstavka so razvidne v javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP dostopnem na spletni strani MKGP.
(5) Okoljsko občutljivo trajno travinje iz tretjega odstavka tega člena se lahko med dvema zaporednima letoma spremeni v mejah tolerance iz predpisa, ki ureja metode merjenja zemljišč in tehnične tolerance meritev.
(6) Če je za tekoče leto z upravnimi pregledi ali s pregledi na kraju samem v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ugotovljeno, da je nosilec kmetijskega gospodarstva spremenil ali zoral okoljsko občutljivo trajno travinje iz prvega odstavka tega člena, mora najpozneje do oddaje zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za naslednje leto, te površine ponovno spremeniti v trajno travinje z eno izmed vrst rab GERK iz prvega odstavka tega člena.«.
V sedmem odstavku se v napovednem stavku beseda »četrti« nadomesti z besedo »tretji« in se črta besedilo »na datum iz prve alineje tretjega odstavka tega člena«.
V drugi alineji se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– jim je bilo pred datumom, ki je kot zadnji datum za posredovanje sprememb zbirne vloge določen s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2015, izdano dovoljenje za obnovo vinograda v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina.«.
9. člen 
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z 51. členom Uredbe 1307/2013/EU se za plačilo za mlade kmete nameni za leto 2015 1 % nacionalne letne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU ter za leto 2016 in nadaljnja leta do 1,5 % nacionalne letne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU.«.
10. člen 
Tretji odstavek 24. člena se spremni tako, da se glasi:
»(3) Kot dokazilo za prvo alinejo prejšnjega odstavka se štejejo statut pri delniški družbi oziroma družbena pogodba pri družbi z neomejeno odgovornostjo, družbi z omejeno odgovornostjo, komanditni delniški družbi in dvojni družbi oziroma drugi ustanovitveni akti pri drugih pravnorganizacijskih oblikah.«.
11. člen 
Tretji odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za posamezno žival se podpora dodeli le enkrat v življenju te živali. Kot dodelitev podpore se šteje tudi uporaba zmanjšanja plačil, nedodelitev podpore ali dodatna kazen iz 31. člena Uredbe 640/2014/EU zaradi neizpolnjevanja pogojev iz 34. člena te uredbe, ki je ugotovljeno pri pregledu na kraju samem.«.
12. člen 
Za prvim odstavkom 44. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Razlika iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1307/2013/EU se za tekoče leto financira v skladu s točko a), nato točko b) in nato točko c) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1307/2013/EU do porabe razpoložljivih sredstev.«.
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
13. člen 
V prilogi 2 se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Območja okoljsko občutljivega trajnega travinja (območja so označena z rumeno barvo)«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15 in 30/15), se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se postopki, ki vsebujejo zahteve glede ohranjanja okoljsko občutljivega trajnega travinja, začeti na podlagi Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15 in 30/15), končajo v skladu s spremenjenim 21. členom uredbe.
15. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-55/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2330-0136
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost