Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4119. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, stran 13447.

  
Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36., 104. člena in četrtega odstavka 157. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji 
1. člen 
V Uredbi o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12 in 93/12) se v drugem, četrtem in petem odstavku 13. člena, drugem odstavku 14. člena, drugem, četrtem in petem odstavku 22. člena, drugem odstavku 23. člena, prvem odstavku 24. člena, drugem, četrtem in petem odstavku 28. člena, drugem odstavku 29. člena, prvem odstavku 30. člena besedilo »nosilec izvajanja skupnega načrta« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »nosilec skupnega načrta« v ustreznem sklonu.
V četrtem odstavku 13. člena, četrtem odstavku 22. člena, četrtem odstavku 28. člena in tretjem odstavku 40. člena se besedilo »nosilec izvajanja tega načrta« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »nosilec skupnega načrta« v ustreznem sklonu.
2. člen 
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta uredba vsebinsko povzema Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L št. 266 z dne 26. 9. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo kadmij, namenjenih za brezžično električno orodje, in gumbastih celic z nizko vsebnostjo živega srebra ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2009/603/ES (UL L št. 329 z dne 10. 12. 2013, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/66/ES).«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
3. člen 
V prvem odstavku 2. člena se črta beseda »motornimi«.
4. člen 
V 3. členu se 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki proizvaja baterije ali akumulatorje na ozemlju Republike Slovenije;«.
V 28. točki se pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 29. in 30. točka, ki se glasita:
»29. izvorni proizvajalec naprav je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlju Republike Slovenije proizvaja naprave, ne glede na to, ali se naprave tržijo z vgrajenimi baterijami ali akumulatorji ali brez njih;
30. uvoznik naprav je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na ozemlje Republike Slovenije uvaža iz tretjih držav naprave, ki se tržijo z vgrajenimi baterijami ali akumulatorji ali brez njih.«.
5. člen 
V tretjem odstavku 4. člena se besedilo »Odločbo 2008/763/ES« nadomesti z besedilom »Odločbo Komisije z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi skupne metodologije za izračun letne prodaje prenosnih baterij in akumulatorjev končnim uporabnikom v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 262 z dne 1. 10. 2008, str. 39; Odločba 2008/763/ES).«.
6. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja vsebnost nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil, je prepovedano dajati v promet:
– baterije ali akumulatorje, ne glede na to, ali so vgrajene v naprave ali ne, ki vsebujejo več kakor 0,0005 % živega srebra glede na celotno maso, in
– prenosne baterije ali akumulatorje, vključno z vgrajenimi v naprave, ki vsebujejo več kakor 0,002 % kadmija glede na celotno maso.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se na koncu 1. točke podpičje nadomesti z vejico in besedo »in«.
Na koncu 2. točke se beseda »ali« nadomesti s piko.
3. točka se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se vejica in besedilo »drugega in tretjega« nadomesti z besedilom »in drugega«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za uvožene baterije in akumulatorje njihov proizvajalec pridobi dokumentacijo iz prejšnjega odstavka od izvornega proizvajalca baterij ali akumulatorjev iz države uvoza in jo posreduje pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.«.
Šesti odstavek se črta.
7. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(zahteve za naprave) 
(1) Izvorni proizvajalec naprav mora načrtovati naprave tako, da lahko odpadne baterije ali akumulatorje iz naprave brez težav odstrani končni uporabnik ali za to usposobljena oseba, ki je neodvisna od izvornega proizvajalca naprav.
(2) Izvorni proizvajalec naprav mora naprave opremiti z navodili, ki vsebujejo:
1. navedbo, kdo lahko iz naprave odstrani odpadne baterije in akumulatorje (končni uporabnik ali usposobljena oseba iz prejšnjega odstavka),
2. prikaz postopka varnega odstranjevanja baterij in akumulatorjev iz naprave ter
3. navedbo vrste baterij ali akumulatorjev, vgrajenih v napravo, kadar se naprava trži z vgrajenimi baterijami ali akumulatorji ali pa so baterije ali akumulatorji napravi priloženi in lahko odpadne baterije ali akumulatorje iz naprave odstrani končni uporabnik sam.
(3) Uvoznik naprav zagotovi, da so izpolnjene zahteve iz prvega in drugega odstavka tega člena za naprave, ki jih uvozi.
(4) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljata, kadar je treba zaradi varnostnih razlogov, zaradi delovanja ali iz razlogov medicinske ali podatkovne celovitosti stalno dovajati energijo, ki zahteva neprekinjeno povezavo med napravo in baterijo ali akumulatorjem.«.
8. člen 
Prvi odstavek 9. člena se črta.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.
9. člen 
V četrtem odstavku 10. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
10. člen 
V petem odstavku 26. člena se črtata beseda »motorna« in beseda »motornimi«.
11. člen 
V petem odstavku 28. člena se v prvi alinei beseda »industrijske« nadomesti z besedo »avtomobilske«.
12. člen 
V tretjem odstavku 29. člena se beseda »industrijskimi« nadomesti z besedo »avtomobilskimi«.
13. člen 
V drugem odstavku 31. člena se črtata beseda »motornih« in beseda »motornimi«.
14. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen 
(označevanje baterij in akumulatorjev) 
(1) Izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev zagotovi, da so vse baterije, akumulatorji in baterijski sklopi označeni z znakom iz Priloge 2 te uredbe.
(2) Izvorni proizvajalec prenosnih in avtomobilskih baterij ali akumulatorjev zagotovi, da je na prenosnih in avtomobilskih baterijah in akumulatorjih navedena zmogljivost v vidni, čitljivi in neizbrisni obliki.
(3) Izvorni proizvajalec prenosnih sekundarnih ali avtomobilskih baterij in akumulatorjev mora določiti njihovo zmogljivost in jo navesti na teh baterijah in akumulatorjih v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1103/2010 z dne 29. novembra 2010 o določitvi, na podlagi Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta, pravil glede označevanja zmogljivosti prenosnih sekundarnih (možna ponovna polnitev) ter avtomobilskih baterij in akumulatorjev (UL L št. 313 z dne 30. 11. 2010, str. 3).
(4) Izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev zagotovi, da so baterije, akumulatorji in gumbaste celice, če vsebujejo več kakor 0,0005 % živega srebra, več kakor 0,002 % kadmija ali več kakor 0,004 % svinca, označene s kemijskim simbolom za ustrezno kovino, in sicer Hg, Cd ali Pb. Simbol, ki označuje vsebnost težke kovine, mora biti natisnjen pod znakom iz Priloge 2 te uredbe na površini, ki je enaka vsaj eni četrtini površine tega znaka.
(5) Izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev zagotovi, da znak iz Priloge 2 te uredbe pokriva najmanj 3 % površine največje ploskve baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa in ne presega velikosti 5 × 5 cm. Pri valjastih celicah proizvajalci zagotovijo, da pokriva znak iz Priloge 2 te uredbe najmanj 1,5 % površine telesa baterije ali akumulatorja, ne sme pa presegati velikosti 5 × 5 cm.
(6) Če je zaradi velikosti baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa površina znaka manjša od 0,5 × 0,5 cm, izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev namesto označevanja baterij, akumulatorjev ali baterijskih sklopov zagotovi označevanje z znakom s površino najmanj 1 × 1 cm, ki je natisnjen na embalaži.
(7) Izvorni proizvajalec baterij ali akumulatorjev zagotovi, da so baterije, akumulatorji, gumbaste celice in baterijski sklopi označeni s čitljivo oznako, natisnjeno na vidnem mestu tako, da je ni mogoče izbrisati.
(8) Izpolnjevanje določb prvega do sedmega odstavka tega člena za uvožene baterije in akumulatorje zagotavlja njihov proizvajalec.
(9) Proizvajalci prenosnih baterij in akumulatorjev, distributerji iz 10. člena te uredbe in nosilci skupnega načrta iz drugega odstavka 13. člena te uredbe ne smejo ob prodaji prenosnih baterij in akumulatorjev končnemu uporabniku prikazovati stroškov zbiranja, obdelave in recikliranja ločeno od prodajne cene prenosnih baterij in akumulatorjev.«.
15. člen 
V drugem odstavku 35. člena se v 2. točki črtata beseda »motornih« in beseda »motornimi«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Izvajalec obdelave izračuna učinkovitost recikliranja postopka recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev ter stopnjo recikliranega vsebovanega svinca in kadmija in o tem vsako leto poroča ministrstvu v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 493/2012 z dne 11. junija 2012 o določitvi podrobnih pravil za izračun učinkovitosti recikliranja postopkov recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu z Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 151 z dne 12. 6. 2012, str. 9).«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »petega odstavka tega člena«.
16. člen 
V prvem odstavku 37. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/2002 z dne z dne 10. novembra 2015 o spremembi prilog IC in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES),«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbo Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (UL L št. 316 z dne 4. 12. 2007, str. 6), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 733/2014 z dne 24. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1418/2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo v nekatere države, ki niso članice OECD (UL L št. 197 z dne 4. 7. 2014, str. 10).«.
17. člen 
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen 
(evidenca proizvajalcev baterij in akumulatorjev) 
(1) Ministrstvo za spremljanje in nadzor izvajanja obveznosti proizvajalcev vodi in vzdržuje evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev.
(2) Proizvajalec mora biti vpisan v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev in je lahko v to evidenco vpisan samo enkrat.
(3) Evidenca iz prvega odstavka tega člena vsebuje podatke o:
1. firmi in sedežu ali osebnem imenu in naslovu stalnega ali začasnega prebivališča proizvajalca (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država),
2. matični in davčni številki proizvajalca,
3. vrsti baterij in akumulatorjev, ki jih proizvajalec daje na trg,
4. načinu izpolnjevanja obveznosti proizvajalca (načrt ali skupni načrt) in
5. dodeljeni številki iz evidence.
(4) Ministrstvo vpiše proizvajalca v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev na podlagi njegove pisne ali elektronske prijave, ki mora poleg podatkov od 1. do 4. točke prejšnjega odstavka vsebovati še datum prijave, podatke o njegovi telefonski številki, številki telefaksa, elektronskem naslovu proizvajalca, kontaktni osebi ter blagovni znamki baterij in akumulatorjev, ki jih daje na trg (kadar obstaja blagovna znamka). K prijavi iz prejšnjega stavka mora biti priložena izjava proizvajalca o tem, da so predloženi podatki točni in resnični.
(5) Ministrstvo proizvajalcu na njegovo zahtevo izda izpisek iz evidence proizvajalcev baterij in akumulatorjev, ki vsebuje podatke iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Proizvajalec mora o prenehanju izvajanju dejavnosti ali drugih spremembah podatkov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena pisno ali v elektronski obliki obvestiti ministrstvo najpozneje v 30 dneh od nastale spremembe.
(7) Ministrstvo na podlagi obvestila o spremembah podatkov iz prejšnjega odstavka spremeni podatke oziroma izbriše proizvajalca iz evidence proizvajalcev baterij in akumulatorjev.
(8) Podatki iz evidence proizvajalcev baterij in akumulatorjev so javno dostopni na spletnih straneh ministrstva.«.
18. člen 
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo pošlje Komisiji poročilo o izvajanju Direktive 2006/66/ES v skladu z Odločbo Komisije z dne 25. novembra 2009 o uvedbi vprašalnika za poročila držav članic o izvajanju Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 56; Odločba 2009/851/ES).«.
V drugem odstavku se za besedo »prvega« doda beseda »poročevalskega«.
19. člen 
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje proizvajalec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena te uredbe daje na trg baterije ali akumulatorje, ne glede na to, ali so vgrajene v naprave ali ne, ki vsebujejo več kakor 0,0005 % živega srebra glede na celotno maso, prenosne baterije ali akumulatorje, vključno z vgrajenimi v naprave, ki vsebujejo več kakor 0,002 % kadmija glede na celotno maso, ali gumbaste celice, ki vsebujejo več kakor 0,0005 % in manj kakor 2 % živega srebra glede na celotno maso;
– ne zagotovi, da je v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe na zahtevo pristojnega inšpektorja omogočen vpogled v dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev iz prvega in drugega odstavka 5. člena te uredbe;
– za uvožene baterije in akumulatorje ne zagotovi, da je v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe dokumentacija iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe pridobljena od izvornega proizvajalca baterij ali akumulatorjev iz države uvoza in posredovana pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo;
– daje prenosne baterije in akumulatorje prvič na trg na ozemlju Republike Slovenije, ne da bi na svoje stroške zagotovil zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe ter obdelavo in recikliranje tako zbranih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v skladu s prvim odstavkom 11. člena te uredbe;
– ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi le enega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ali le enega skupnega načrta ravnanja v skladu z drugim odstavkom 11. člena;
– ne zagotovi, da mu v skladu s četrtim odstavkom 11. člena te uredbe zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih ter oddanih v obdelavo in recikliranje odpadnih prenosnih baterijah in akumulatorjih oziroma da te podatke pošilja nosilcu skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, če je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom 14. člena te uredbe vsake spremembe načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki ima vpliv na izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi;
– ne zagotovi zbiranja odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev od končnih uporabnikov ter obdelave in recikliranja zbranih odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev v skladu s prvim odstavkom 20. člena te uredbe;
– ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi le enega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji ali le enega skupnega načrta ravnanja v skladu z drugim odstavkom 20. člena;
– ne zagotovi, da mu v skladu s četrtim odstavkom 20. člena te uredbe zbiralec odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih ter oddanih v obdelavo in recikliranje odpadnih industrijskih baterijah in akumulatorjih oziroma da te podatke pošilja nosilcu skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, če je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom 23. člena te uredbe vsake spremembe načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji, ki ima vpliv na izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi;
– ne zagotovi, da se v skladu s prvim odstavkom 25. člena te uredbe odpadne industrijske baterije in akumulatorji prevzemajo od končnih uporabnikov brezplačno ne glede na njihovo kemijsko sestavo ali izvor, ali če prevzem odpadne industrijske baterije ali akumulatorja pogojuje z nakupom nove industrijske baterije ali akumulatorja;
– zbira odpadne industrijske baterije in akumulatorje, ne da bi pridobil odločbo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 25. člena te uredbe;
– ne zagotovi zbiranja odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev od končnih uporabnikov ter oddaje v obdelavo in recikliranje zbranih odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev v skladu s prvim odstavkom 26. člena te uredbe;
– ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi le enega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji ali le enega skupnega načrta ravnanja v skladu z drugim odstavkom 26. člena;
– ne zagotovi, da mu v skladu s četrtim odstavkom 26. člena te uredbe zbiralec odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih ter oddanih v obdelavo in recikliranje odpadnih avtomobilskih baterijah in akumulatorjih oziroma da te podatke pošilja nosilcu skupnega načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, če je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom 29. člena te uredbe vsake spremembe načrta ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji, ki ima vpliv na izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi;
– ne zagotovi, da se v skladu s prvim odstavkom 31. člena te uredbe odpadne avtomobilske baterije in akumulatorji prevzemajo od končnih uporabnikov brezplačno ne glede na njihov izvor, ali če prevzem odpadne avtomobilske baterije ali akumulatorja pogojuje z nakupom nove avtomobilske baterije ali akumulatorja;
– zbira odpadne avtomobilske baterije in akumulatorje, ne da bi pridobil odločbo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s tretjim odstavkom 31. člena te uredbe;
– ne zagotavlja obveščanja javnosti, zlasti končnih uporabnikov, v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 32. člena te uredbe;
– ne zagotavlja financiranja vseh stroškov, ki nastanejo zaradi informacijskih kampanj za obveščanje javnosti o zbiranju, obdelovanju in recikliranju odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu s tretjim odstavkom 32. člena te uredbe;
– v nasprotju z osmim odstavkom 33. člena te uredbe za uvožene baterije in akumulatorje ne zagotovi izpolnjevanja določb prvega do sedmega odstavka 33. člena te uredbe, če na ozemlju Republike Slovenije daje prvič v promet baterije ali akumulatorje, uvožene iz tretjih držav;
– v nasprotju z devetim odstavkom 33. člena te uredbe končnemu uporabniku prikazuje ob prodaji prenosnih baterij in akumulatorjev stroške zbiranja, obdelave in recikliranja ločeno od prodajne cene prenosnih baterij in akumulatorjev;
– ne zagotovi, da se v skladu z drugim odstavkom 35. člena te uredbe:
1. omogoči obdelava in recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik in
2. odpadne baterije in akumulatorje, prevzete v skladu s to uredbo, ki se jih da identificirati, vključno s tistimi, prevzetimi od izvajalcev obdelave odpadnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, in tistimi, prevzetimi od izvajalcev razgradnje izrabljenih vozil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi vozili, obdelajo in reciklirajo na način, ki ni v skladu s predpisi na področju varstva okolja, predvsem glede zdravja ljudi, varstva in ravnanja z odpadki;
– ni vpisan v evidenco proizvajalcev iz prvega odstavka 39. člena te uredbe;
– v roku iz šestega odstavka 39. člena te uredbe ne obvesti ministrstva o opustitvi dejavnosti ali drugih spremembah v zvezi s podatki iz tretjega in četrtega odstavka 39. člena te uredbe;
– ne posreduje poročila o ravnanju z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi oziroma avtomobilskimi baterijami ministrstvu za preteklo koledarsko leto v roku in obliki, ki jo objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh, v skladu s prvim odstavkom 40. člena te uredbe.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje izvorni proizvajalec baterij in akumulatorjev, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da so baterije, akumulatorji in baterijski sklopi označeni v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da je na prenosnih in avtomobilskih baterijah ali akumulatorjih navedena zmogljivost v skladu z drugim odstavkom 33. člena te uredbe, če je izvorni proizvajalec prenosnih ali avtomobilskih baterij ali akumulatorjev;
– ne določi zmogljivosti prenosnih sekundarnih in avtomobilskih baterij in akumulatorjev v skladu s tretjim odstavkom 33. člena te uredbe, če je izvorni proizvajalec prenosnih sekundarnih ali avtomobilskih baterij ali akumulatorjev;
– ne zagotovi, da so baterije, akumulatorji in gumbaste celice, ki vsebujejo več kakor 0,0005 % živega srebra, več kakor 0,002 % kadmija ali več kakor 0,004 % svinca, označene v skladu s četrtim odstavkom 33. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da v skladu s petim odstavkom 33. člena te uredbe znak iz Priloge 2 te uredbe pokriva najmanj 3 % površine največje ploskve baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa in ne presega velikosti 5 x 5 cm oziroma pri valjastih celicah najmanj 1,5 % površine telesa baterije ali akumulatorja in ne presega velikosti 5 x 5 cm;
– ne zagotovi, da so baterije, akumulatorji ali baterijski sklopi, katerih površina znaka je manjša od 0,5 x 0,5 cm, označeni v skladu s šestim odstavkom 33. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da so baterije, akumulatorji, gumbaste celice in baterijski sklopi označeni v skladu s sedmim odstavkom 33. člena te uredbe.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če:
– ne zagotovi, da je v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe končnim uporabnikom za odpadne prenosne baterije in akumulatorje, ki se razvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, dana možnost brezplačnega prepuščanja v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali v premični zbiralnici ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov;
– ne oddaja zbranih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev brez zahteve za plačilo zaradi morebitne vrednosti materialov v njih v skladu s tretjim odstavkom 9. člena te uredbe;
– ne priznava stroškov ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ob oddaji odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev zbiralcu prenosnih baterij in akumulatorjev in pri obračunu teh stroškov ne upošteva meril iz prvega odstavka 19. člena te uredbe.«.
V petem odstavku se v osmi alinei besedilo »s sedmim« nadomesti z besedilom »z devetim«.
V šestem odstavku se v prvi alinei besedilo »prenosnih akumulatorjev« nadomesti z besedo »akumulatorjev«, v tretji alinei se beseda »kupcem« nadomesti z besedilom »končnim uporabnikom« in v šesti alinei se besedilo »s sedmim« nadomesti z besedilom »z devetim«.
V sedmem odstavku se v peti alinei za besedilom »razvrščanje in« doda beseda »predhodno«.
V devetem odstavku:
– se v prvi alinei v 1. točki za besedo »iz« doda beseda »odpadnih«,
– se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»v nasprotju s šestim odstavkom 35. člena te uredbe ne izračuna učinkovitosti recikliranja postopka recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev ter stopnje recikliranega vsebovanega svinca in kadmija ali o tem ne poroča ministrstvu;« in
– dosedanja druga alinea postane tretja alinea.
Za devetim odstavkom se dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje izvorni proizvajalec naprav, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da so naprave načrtovane v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da so naprave opremljene z navodili v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe ali ne zagotovi navodil, kot so predpisana v drugem odstavku 7. člena te uredbe.
(11) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje uvoznik naprav, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe ne zagotovi izpolnjevanja določb prvega in drugega odstavka 7. člena te uredbe.«.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba proizvajalca, za prekršek iz drugega odstavka tega člena odgovorna oseba izvornega proizvajalca baterij in akumulatorjev, za prekršek iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba končnega uporabnika baterij in akumulatorjev, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik, za prekršek iz četrtega odstavka tega člena odgovorna oseba izvajalca javne službe, za prekršek iz petega odstavka tega člena odgovorna oseba nosilca skupnega načrta ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, za prekršek iz šestega odstavka tega člena odgovorna oseba distributerja, za prekršek iz sedmega odstavka tega člena odgovorna oseba zbiralca odpadnih baterij in akumulatorjev, za prekršek iz osmega odstavka tega člena odgovorna oseba končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja, ki je pravna oseba, ali samostojni podjetnik posameznik, za prekršek iz devetega odstavka tega člena odgovorna oseba izvajalca obdelave odpadnih baterij in akumulatorjev, za prekršek iz desetega odstavka tega člena odgovorna oseba proizvajalca naprav ter za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba uvoznika naprav.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(1) Prepoved iz druge alinee spremenjenega prvega odstavka 5. člena uredbe se do 31. decembra 2016 ne uporablja za prenosne baterije in akumulatorje, namenjene za brezžično električno orodje.
(2) Prenosne baterije in akumulatorji, namenjeni za brezžično električno orodje, ki vsebujejo več kakor 0,002 % kadmija glede na celotno maso ter so dani v promet do 31. decembra 2016, se lahko tržijo do odprodaje zalog.
(3) Gumbaste celice, ki vsebujejo več kakor 0,0005 % in manj kakor 2 % živega srebra glede na celotno maso ter so bile dane v promet pred uveljavitvijo te uredbe, se lahko tržijo do odprodaje zalog.
21. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-78/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2550-0024
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti