Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4118. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, stran 13446.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
1. člen 
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14 in 57/15) se naslov 1. člena spremeni tako, da se glasi: »(vsebina in namen)«.
V prvem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba z namenom zagotavljanja visoke ravni varstva okolja in delovanja notranjega trga določa pravila ravnanja v proizvodnji ter pri dajanju v promet in pri uporabi embalaže ter pravila ravnanja in druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže za preprečevanje ali zmanjševanje kakršnega koli vpliva embalaže in odpadne embalaže na okolje ter za preprečevanje trgovinskih ovir ter izkrivljanja in omejevanja konkurence v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 10), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2015/720 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (UL L št. 115 z dne 6. 5. 2015, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 94/62/ES), in v skladu z naslednjimi odločbami Komisije, izdanimi v zvezi z izvajanjem Direktive 94/62/ES:«.
2. člen 
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za doseganje ciljev iz prvega odstavka 1. člena te uredbe se v program ravnanja z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, kot sestavni del vključi načrt ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, v katerem se določijo tudi ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže, vključno z ukrepi za spodbujanje sistemov za ponovno uporabo embalaže, ki jo je mogoče ponovno uporabiti na okolju varen način.«.
3. člen 
V Prilogi 2B se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. Podatki o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju tekočega koledarskega leta, se pridobijo iz evidence, ki se vodi v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, in sicer:
– papir: masa embalaže A1,
– steklo: masa embalaže A6,
– plastika in kovine (mešana embalaža): vsota mas embalaže A2, A3, A5 in B,
– les: masa embalaže A4.«.
4. člen 
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 57/15) se za 9. členom doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(1) Vlada Republike Slovenije prvič določi deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe na način iz spremenjenega šestega odstavka 19. člena uredbe za leto 2016.
(2) Ne glede na spremenjeni šesti odstavek 19. člena uredbe so deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2015 naslednji:
– za družbo Embakom d. o. o. znaša delež prevzemanja 2,60 %,
– za družbo Gorenje Surovina d. o. o. znaša delež prevzemanja 10,05 %,
– za družbo Interseroch d. o. o. znaša delež prevzemanja 11,96 %,
– za družbo Recikel d. o. o. znaša delež prevzemanja 33,86 %,
– za družbo Slopak d. o. o. znaša delež prevzemanja 16,71 % in
– za družbo Unirec d. o. o. znaša delež prevzemanja 24,82 %.
(3) Delež prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2015 iz prejšnjega odstavka je za posamezno družbo iz prejšnjega odstavka izračunan na podlagi naslednje enačbe:
W (DROEx) = m (DROEx) / m,
pri čemer je:
– W (DROEx): delež prevzemanja odpadne embalaže, ki jo mora posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo prevzeti od vsakega izvajalca javne službe v letu 2015,
– m (DROEx): masa embalaže, za katero je posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotavljala ravnanje v prvem četrtletju leta 2015,
– m: skupna masa embalaže, za katero so ravnanje v prvem četrtletju leta 2015 zagotavljale vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo skupaj.
(4) Podatki o družbah za ravnanje z odpadno embalažo iz drugega odstavka tega člena so podatki o teh družbah iz registra varstva okolja, na dan 2. septembra 2015.
(5) Podatki o masi embalaže iz druge in tretje alineje tretjega odstavka tega člena so podatki na dan 8. oktobra 2015 o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju leta 2015, za katero je bila obračunana okoljska dajatev v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Pri tem se ne upošteva masa embalaže nagrobnih sveč, danih v promet v tem obdobju.«.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-80/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2550-0173
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost