Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4117. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, stran 13445.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
1. člen 
V besedilu Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14), se v tretji alineji drugega odstavka 3. člena, v napovednem stavku, prvi in drugi alineji 11. člena in napovednem stavku prvega odstavka, tretjem in četrtem odstavku 24. člena in tabelah v 27. členu besedi »materialni strošek« nadomestita z besedama »strošek materiala« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V III. poglavju Cena ekvivalenta polne zaposlitve se za naslovom poglavja in pred 15. členom doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(Ekvivalent polne zaposlitve) 
(1) Ekvivalent polne zaposlitve pomeni izvajanje raziskovalne dejavnosti ene osebe za polni delovni čas za eno leto, kar pomeni 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela.
(2) Preračun raziskovalnega dela v ekvivalent polne zaposlitve se opravi z zaokrožitvijo na dve decimalni mesti.
(3) Oznaka, ki se uporablja za ekvivalent polne zaposlitve, je FTE.«.
3. člen 
Prva in druga alineja prvega odstavka 24. člena se spremenita tako, da se glasita:
»– neposredni stroški materiala v zvezi z raziskovalnim delom, ki pomenijo stroške nakupa materiala, polproizvodov in drobnega inventarja, neposredno potrebnih za izvedbo programa oziroma projekta;
– neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom, ki pomenijo stroške potovanj, avtorsko delo in druge storitve, neposredno potrebne za izvedbo programa oziroma projekta;«.
4. člen 
V drugem odstavku 29. člena se besedilo »blago in storitev ter amortizacija« nadomesti z besedilom »materiala in storitev ter amortizacije«.
5. člen 
V prvem odstavku 30. člena se za besedama »cenovne kategorije« doda besedilo »A,«.
V drugem odstavku se besedi »(režijski)« in »D« črtata.
6. člen 
V prvem odstavku 32. člena se besedilo »financerju« nadomesti z besedilom »posameznemu financerju (v nadaljnjem besedilu: financer)«.
Drugi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Namenska poraba sredstev za izvajanje programov oziroma projektov se preverja tako, da se računovodsko izkazana poraba za posamezne stroškovne elemente v strukturi cene ekvivalenta polne zaposlitve za posamezen program oziroma projekt primerja z nakazanimi sredstvi programa oziroma projekta.«.
Tretji odstavek se črta.
7. člen 
V tretjem odstavku 33. člena se besedilo »materialnih in nematerialnih stroškov« nadomesti z besedilom »stroškov materiala in storitev«, besedilo »materialne in nematerialne stroške« pa nadomesti z besedilom »stroške materiala in storitev«.
V petem odstavku se besedilo »materialne stroške in stroške storitev« nadomesti z besedilom »stroške materiala in storitev«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pri programih oziroma projektih je dodatno dovoljena poraba sredstev za pokrivanje povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki izvajalcev programov in projektov, ki jih financira agencija v sorazmernem delu glede na obseg financiranja s strani agencije, če obveznosti niso poravnane iz drugih proračunskih virov.«.
Dosedanji šesti do deseti odstavek postanejo novi sedmi do enajsti odstavek.
8. člen 
V drugem odstavku 35. člena se besedi »materialnih stroškov« nadomestita z besedilom »stroškov materiala in storitev«.
9. člen 
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dodatna odstopanja oziroma izjeme, poleg navedenih v 33. členu te uredbe, so dovoljena v soglasju s financerjem, ki se ga izda v obliki sklepa na podlagi utemeljitve, podane skupaj s finančnim poročilom. Pri tem je potrebno upoštevati, da skupna vsota porabe sredstev za pokrivanje stroškov materiala in storitev ter stroškov amortizacije projekta oziroma programa, ki se nameni za pokrivanje posrednih stroškov na nivoju celotne organizacije ali v posamezni članici, če je izvajalka univerza, ne sme preseči 15 odstotkov teh sredstev, razen na podlagi predhodnega soglasja agencije.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta novi drugi in tretji odstavek.
V novem tretjem odstavku se besedilo »materialnih stroškov in« nadomesti z besedilom »stroškov materiala in storitev ter«.
10. člen 
Za IV. poglavjem Spremljanje porabe sredstev se dodata novo IV.a poglavje in nov 36.a člen, ki se glasita:
»IV.a IZVAJANJE DOPOLNILNIH UKREPOV 
36.a člen 
(izvajanje dopolnilnih ukrepov) 
Določbe te uredbe se uporabljajo tudi v primeru, ko je ministrstvo, pristojno za znanost, izvajalec ukrepov iz Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije, ukrepov, financiranih iz sredstev evropske kohezijske politike, in ukrepov, pri katerih je postopek za dodelitev sredstev izveden na evropski oziroma transnacionalni ravni.
Minister, pristojen za znanost, sprejme program za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki se objavi na spletni strani ministrstva.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Določbe drugega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 7. člena in drugega odstavka 9. člena te uredbe se uporabljajo tudi za vsa sredstva, dodeljena za leto 2015.
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-8/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3330-0051
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti