Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015

Kazalo

4083. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ankaran, stran 13114.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 56. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Nadzorni odbor Občine Ankaran na 3. redni seji dne 13. 11. 2015 sprejel
P O S L O V N I K 
o delu Nadzornega odbora Občine Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem poslovnikom je urejena podrobnejša organizacija dela Nadzornega odbora Občine Ankaran (v nadaljevanju: nadzorni odbor) ter pravice in dolžnosti predsednika in članov pri opravljanju nadzora, način odločanja in postopek nadzora.
2. člen 
Nadzorni odbor je skladno z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) (v nadaljevanju ZLS) in Statutom Občine Ankaran (Uradni list št. 17/15) (v nadaljevanju Statut Občine Ankaran) samostojni organ Občine Ankaran in najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Ankaran.
Nadzorni odbor deluje v okviru svojih pristojnosti neodvisno in samostojno. Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in nepristransko, v skladu z veljavnimi zakoni ter drugimi državnimi in občinskimi predpisi.
Nadzorni odbor pri svojem delu sodeluje z občinskim svetom, občinsko upravo, županom ter drugimi organi, službami in delovnimi telesi.
3. člen 
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Ankaran, Jadranska 66, 6280 Ankaran. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig nadzornega odbora. Žig nadzornega odbora je skladno s Statutom Občine Ankaran okrogle oblike, na katerem je v sredini obris občinskega grba v obliki ščita, v obodu pa napis »OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO«.
Pravico do uporabe žiga ima predsednik nadzornega odbora, z njegove stani pooblaščeni član nadzornega odbora in javni uslužbenec občinske uprave s soglasjem predsednika nadzornega odbora.
Žig nadzornega odbora hrani direktor občinske uprave Občine Ankaran.
4. člen 
Delo nadzornega odbora je javno. Pod pogoji določenimi v tem Poslovniku in Statutu Občine Ankaran se lahko javnost dela omeji ali izključi.
Člani nadzornega odbora so pri svojem delu dolžni varovati osebne podatke, državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so kot take opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
II. PRISTOJNOSTI IN ORGANIZACIJA NADZORNEGA ODBORA 
5. člen 
Nadzorni odbor v skladu z zakonom:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
– opravlja druge naloge, če tako določa zakon ali statut občine.
Pri opravljanju navedenih področij nadzora se upoštevajo kriteriji:
– zakonitosti,
– pravilnosti,
– namenskosti,
– smotrnosti,
– učinkovitosti,
– gospodarnosti.
6. člen 
Pri izvajanju nadzora so naloge nadzornega odbora:
– ugotavljanje skladnosti ravnanja porabnikov proračunskih sredstev s pravnimi predpisi ter ocenjevanje namenskosti, smotrnosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev in javnega premoženja glede na opredeljene cilje,
– preverjanje skladnosti zaključnega računa s proračunom občine in odločitvami občinskega sveta,
– druge oblike nadzorovanja, ki jih opravlja nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti,
– vplivanje na odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih pri nadzorovanju,
– poročanje o nadzoru,
– druge naloge v skladu z določiti statuta občine.
Za izvajanje nadzora ima nadzorni odbor naslednja pooblastila:
– pregledovati vse listine in dokumente, za katere presodi, da so potrebni za opravljanje posameznega nadzora,
– pridobiti podatke, gradiva in informacije, ki so potrebne za izvedbo nadzora,
– vpogled v finančne načrte in zaključne račune v vseh fazah sprejemanja.
7. člen 
Administrativno delo za nadzorni odbor opravlja delavec občinske uprave, ki ga izmed zaposlenih v občinski upravi določi župan.
Administrativno delo zajema predvsem:
– obveščanje nadzornega odbora o sprejemu ali spremembah zakonskih in drugih predpisov s področij, ki so v pristojnosti nadzornega odbora,
– pripravo informacij s področja, ki ga obravnava nadzorni odbor,
– posredovanje strokovnih gradiv,
– pripravo vabil in gradiv za seje nadzornega odbora ter organizacijsko in tehnično izvedbo sej,
– pripravo posameznih aktov, ki spremljajo postopek nadzora nadzornega odbora (sklepi o izvedbi nadzora, dopisi nadzorovanim osebam, pooblastila in podobno),
– pisanje in priprava zapisnikov sej,
– sprejemanje, pošiljanje in urejanje pošte,
– arhiviranje gradiv,
– vodenje evidence o opravljenem delu članov nadzornega odbora,
– obveščanje članov nadzornega odbora o možnostih za pridobivanje dodatnih znanj s področja nadzora.
Dokumentacija nadzornega odbora, kot so zapisniki in gradivo za seje se hrani v prostorih občinske uprave Občine Ankaran.
8. člen 
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta Nadzornega odbora.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
9. člen 
Na prvi (konstitutivni) seji, člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora in namestnika predsednika nadzornega odbora.
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja ter vodi in organizira delo predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik.
10. člen 
Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– predstavlja nadzorni odbor,
– predlaga člane, ki bodo opravili nadzor,
– podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila in druge akte nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– pripravi predlog letnega programa dela nadzornega odbora,
– skrbi za izvajanje določil tega poslovnika,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta; obvezno pa, kadar je na dnevnem redu gradivo v zvezi s pristojnostjo nadzornega odbora,
– zastopa ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora pred organi občine ter organi uporabnikov proračunskih sredstev,
– opravlja druge naloge po sklepu nadzornega odbora.
Predsednik lahko za določena opravila zadolži posameznega člana odbora.
11. člen 
Člani nadzornega odbora so dolžni:
– se udeleževati sej in aktivno sodelovati v delu nadzornega odbora,
– opravljati potrebne naloge pri nadzorovanih uporabnikih proračuna,
– opravljati druge naloge po sklepu ali pooblastilu nadzornega odbora.
12. člen 
Članom nadzornega odbora za njihovo delo pripada nagrada v višini, ki jo v svojem aktu določa občinski svet.
IV. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA 
13. člen 
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, s katerim seznani župana in občinski svet. Pobudo za vključitev določenih zadev v letni nadzorni program lahko nadzornemu odboru podajo občinski svet in župan ter občani, ki jih nadzorni odbor upošteva po svoji lastni presoji.
14. člen 
Pri pripravi predloga letnega programa dela nadzorni odbor obravnava predloge za izvedbo rednega nadzora pri posameznem uporabniku proračunskih sredstev, ki jih podajo:
– člani nadzornega odbora,
– občinski svet,
– župan,
– druge oblike organiziranja v občini (neformalne oblike organiziranja občanov, skupine in posamezni volivci ipd.).
Predlagatelj mora v predlogu iz prvega odstavka tega člena opredeliti:
– naziv uporabnika proračuna oziroma projekta, pri katerem naj se izvrši nadzor,
– predmet oziroma vsebino nadzora in domnevne nepravilnosti.
Nadzorni odbor obvesti predlagatelja o svoji odločitvi glede upoštevanja njegovega predloga.
15. člen 
V letnem programu dela se načrtuje:
1. Vsebina spremljanja in nadzorovanja poslovanja proračunskih uporabnikov in izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju.
2. Vrsta izvedbe nadzorov, ki se delijo na:
– redne nadzore, pri katerih se v letnem programu dela opredelijo porabniki proračuna oziroma njihovo poslovanje ali projekti, ki bodo predvidoma predmet nadzora z obsegom nadzora,
– izredne nadzore, ki jih nadzorni odbor določa sproti po lastni presoji na podlagi pobude občinskega sveta, pobude župana, pobud posameznih članov nadzornega odbora ter utemeljene pobude občanov.
3. Glede na obseg oziroma kompleksnost se v letnem programu dela nadzor opredeli kot:
– zelo zahtevni nadzor (obsega vse kriterije iz 6. člena tega poslovnika),
– zahtevni nadzor (obsega več kriterijev iz 6. člena tega poslovnika),
– manj zahtevni nadzor (obsega posamezen kriterij iz 6. člena tega poslovnika).
4. Sprejem potrebnih odločitev v zvezi z delom nadzornega odbora.
5. Višina sredstev, potrebnih za izvedbo predvidenih aktivnosti nadzornega odbora, ki se opredeli s finančnim načrtom.
V. NAČIN ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA 
16. člen 
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah.
Seje sklicuje predsednik nadzornega odbora.
Predsednik sklicuje seje v skladu s programom dela nadzornega odbora, na podlagi sklepa nadzornega odbora in na zahtevo dveh članov nadzornega odbora. Če predsednik v 15 dneh po podani zahtevi ne skliče seje, jo lahko skliče namestnik predsednika.
Konstitutivno sejo skliče in vodi župan, do izvolitve predsednika/ce nadzornega odbora.
17. člen 
Seje nadzornega odbora se lahko udeležujejo tudi svetniki in na njej razpravljajo, ko jim da besedo predsedujoči, nimajo pa pravice glasovati.
Na sejah nadzornega odbora lahko sodelujejo tudi vabljeni strokovnjaki s posameznih področij in se vključijo v razpravo, ko jim da besedo predsedujoči, nimajo pa pravice glasovanja.
Pobudo za njihovo udeležbo lahko dajo člani nadzornega odbora, odločitev o povabilu na sejo nadzornega odbora pa sprejme predsednik.
Sklicevanje sej 
18. člen 
Sklic seje nadzornega odbora s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom nadzornega odbora po elektronski pošti najmanj šest dni pred dnem, določenim za sejo. Dopolnitve posameznih gradiv se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina dopolnitev gradiva nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.
Predsednik nadzornega odbora lahko izjemoma skliče sejo nadzornega odbora v krajšem roku od določenega v prvem odstavku tega člena, če v sklicu navede in obrazloži razloge, ki utemeljuje sklic v krajšem roku.
19. člen 
Predsednik nadzornega odbora lahko v izjemnih primerih skliče korespondenčno sejo. V tem primeru mora biti članom posredovano gradivo in določen rok najmanj 24 ur, da izrazijo svoje stališče. Posamezna odločitev je sprejeta, če se zanjo opredelita 2 člana nadzornega odbora.
Potek seje 
20. člen 
Na sejah nadzornega odbora se vodi evidenca prisotnosti. Nadzorni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov nadzornega odbora.
Če je nadzorni odbor po prvem ugotavljanju prisotnosti nesklepčen, se ta ugotavlja še enkrat, in sicer po poteku petnajst minut od prvega ugotavljanja.
V primeru, da je posamezni član vnaprej sporočil svojo zamudo, se sklepčnost ugotavlja po poteku napovedanega časa, ki pa ne sme biti daljši od ene ure.
Če nadzorni odbor tudi po drugem ugotavljanju sklepčnosti ne more veljavno odločati, predsedujoči sejo zaključi.
21. člen 
Na začetku seje predsedujoči predlaga dnevni red seje.
Pri določanju dnevnega reda člani nadzornega odbora lahko predlagajo umik posamezne točke dnevnega reda, razširitev ali spremembo dnevnega reda ali vrstnega reda obravnavanja točk dnevnega reda.
Predsedujoči organizira in omogoči izjasnjevanje o posameznih predlogih, nato pa predsedujoči da na glasovanje popravljen predlog dnevnega reda v celoti, ki je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov.
22. člen 
O poteku seje nadzornega odbora se piše zapisnik, ki vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas začetka in konca seje,
– evidenco prisotnosti oziroma odsotnosti članov nadzornega odbora in vabljenih na sejo,
– ugotovitev sklepčnosti in sprejet dnevni red,
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave,
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih,
– sklepe in stališča nadzornega odbora,
– druge podatke, za katere se nadzorni odbor odloči, da se vnesejo v zapisnik.
Zapisnike o sejah piše zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava, podpiše pa ga predsednik nadzornega odbora. Zapisniku je potrebno priložiti kopijo gradiva.
Zapisnik seje nadzornega odbora zapisnikar dolžan pošlje članom nadzornega odbora v pregled in dopolnitev v roku 7 delovnih dni po datumu seje nadzornega odbora. Zapisnik se potrdi na prvi naslednji seji nadzornega odbora, podpišeta pa ga predsednik nadzornega odbora in delavec občinske uprave, ki ga je pisal.
23. člen 
Na vsaki seji se v prvi točki dnevnega reda poda pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje nadzornega odbora.
Predsedujoči poda pregled sklepov prejšnje seje nadzornega odbora in poročilo o njihovi izvedbi.
24. člen 
Uvodno obrazložitev k posameznim točkam dnevnega reda poda predsedujoči oziroma pripravljavci gradiva in nato še morebitnim vabljenim na sejo za to točko dnevnega reda. Sledi razprava, vrstni red razpravljavcev določa predsednik nadzornega odbora.
Trajanje razprave glede posamezne točke dnevnega reda seje nadzornega odbora praviloma ni časovno omejeno.
Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika nadzornega odbora ali na zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da se o isti zadevi razpravlja le enkrat ali da se razprava časovno omeji.
Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za končno odločanje, se dokončanje razprave in odločanje o zadevi preloži na eno od naslednjih sej nadzornega odbora.
25. člen 
Nadzorni odbor sprejme ob vsaki točki dnevnega reda sklep, stališče ali informacijo.
Člani nadzornega odbora imajo pravico pridobivati informacije in se posvetovati o vseh vprašanjih, o katerih razpravlja nadzorni odbor.
26. člen 
Za red na seji skrbi predsednik nadzornega odbora.
Na seji nadzornega odbora sme govoriti tisti, ki mu da besedo predsednik nadzornega odbora. Razpravljavec na seji nadzornega odbora sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu seje nadzornega odbora in glede katerega mu je predsednik nadzornega odbora dal besedo. Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil besedo, ga predsednik nadzornega odbora opomni.
Če se razpravljavec po drugem opominu še vedno ne drži dnevnega reda ali teme, glede katere je dobil besedo, mu predsednik nadzornega odbora lahko besedo odvzame. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.
Odstranitev s seje lahko predsednik nadzornega odbora izreče razpravljavcu ali drugemu prisotnemu, če kljub odvzemu besede krši red na seji tako, da moti delo nadzornega odbora. Zoper odstranitev s seje lahko razpravljavec ali drug prisotni ugovarja. O ugovoru odloči nadzorni odbor.
Če predsednik nadzornega odbora z rednimi sredstvi ne more ohraniti reda na seji nadzornega odbora, jo prekine in preloži.
Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik seje nadzornega odbora.
27. člen 
Predsedujoči konča sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda. Sejo lahko tudi prekine, če o tem soglaša večina prisotnih članov, vendar se mora ista seja nadaljevati najkasneje v 14 dneh.
28. člen 
Nadzorni odbor lahko odloži obravnavanje posameznega predloga, če ugotovi, da je za odločitev o njem potrebno zahtevati še dodatne podatke ali mnenja ustreznih organov oziroma institucij.
Sprejemanje odločitev 
29. člen 
Nadzorni odbor lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Navzočnost na seji oziroma sklepčnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja prekinjene seje.
30. člen 
Predsedujoči po opravljeni razpravi oblikuje k posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa oziroma sklepov. Člani glasujejo o vsakem predlaganem sklepu posebej.
31. člen 
Odločitve na seji se sprejemajo z večino glasov navzočih opredeljenih članov nadzornega odbora, razen v primeru, če je z zakonom, statutom občine ali s tem poslovnikom določena drugačna večina.
32. člen 
Predsednik nadzornega odbora po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanje. Član nadzornega odbor ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se zapiše v zapisnik.
Če je na podlagi razprave potrebno pripraviti predloge odločitev ali stališč, se razprava lahko prekine in se nadaljuje po predložitvi teh predlogov oziroma stališč na isti ali na naslednji seji.
VI. POSTOPEK NADZORA 
33. člen 
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem nadzornem programu. V nasprotnem primeru je potrebno najprej letni nadzorni program dopolniti ter ga z obrazložitvijo posredovati županu in občinskemu svetu.
Za izvedbo nadzora lahko nadzorni odbor pooblasti posameznega člana ali skupino članov. Pri odločanju o izvajalcih posameznega nadzora se upošteva zahtevnost in obseg nadzora.
Člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za izvedbo posameznega nadzora:
– izvedejo nadzor,
– pripravijo osnutek poročila o opravljenem nadzoru, v katerem podajo ugotovitve, ocene, mnenja in priporočila.
Nadzorni odbor lahko odloči, da posamezne strokovne naloge nadzora opravi izvedenec oziroma strokovna organizacija.
Sklep nadzornega odbora o izvedbi nadzora 
34. člen 
Nadzor se začne s sklepom o izvedbi nadzora, ki ga sprejme nadzorni odbor in mora vsebovati:
– identifikacijo nadzorovane osebe in njene odgovorne osebe,
– predmet nadzora,
– vsebino nadzora,
– čas nadzora,
– člane nadzornega odbora oziroma druge pooblaščene osebe ali organizacije, ki bodo nadzor izvedli.
Sklep o izvedbi nadzora se obvezno vroči nadzorovani osebi. Od dne vročitve sklepa o izvedbi nadzora nadzorovani osebi, do dne začetka izvajanja nadzora mora preteči najmanj 7 (sedem) dni.
Izvajanje nadzora 
35. člen 
Na začetku izvajanja nadzora se z nadzorovano osebo praviloma opravi začetni sestanek z namenom seznanitve z vsebino, obsegom in predvidenim potekom nadzora, pridobitve podatkov in dokumentacije za začetek nadzora ter določitve kontaktne osebe s strani nadzorovane osebe.
36. člen 
V postopku nadzorovanja imajo člani nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, pravico zahtevati od nadzorovanih oseb vse podatke, ki so potrebni za izvedbo nadzora. Ta zahteva mora vsebovati:
– identifikacijo nadzorovane osebe,
– navedbo podatkov, obvestil, listin ali druge dokumentacije, ki jo je treba predložiti,
– rok za predložitev podatkov.
Zahteva za predložitev podatkov je lahko dana pisno ali ustno. V primeru ustne zahteve član nadzornega odbora sestavi uradni zaznamek z navedbo vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena in podatkov o načinu in času sporočanja zahteve ter z obvezno navedbo osebe, kateri je bila zahteva sporočena.
Nadzorovana oseba je dolžna predložiti zahtevano dokumentacijo v določenem roku, sodelovati v postopku ter odgovarjati na ugotovitve in priporočila nadzornega odbora.
Rok za predložitev zahtevano dokumentacije se na prošnjo nadzorovane osebe lahko podaljša. Odločitev o tem sprejmejo člani nadzornega odbora, ki nadzor izvajajo.
37. člen 
Nadzor je potrebno opraviti tako, da sta delovni proces in poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena. Člani nadzornega odbora opravljajo poizvedbe in preverjanja v razumnem obsegu. Predstavnik nadzorovane osebe je lahko ves čas prisoten.
38. člen 
Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila izvede ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kolikor je to časovno, tehnično in organizacijsko mogoče.
O izvedenih ukrepih seznani nadzorni odbor s pisnim poročilom. Nadzorovana oseba je v postopku nadzorovanja upravičena nadzornemu odboru izraziti svoja mnenja in ugovarjati njegovim ugotovitvam.
39. člen 
Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi osnutek poročila in ga posreduje v pregled nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku v roku petnajst (15) dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo).
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Listine, s katerimi nadzorovani organ razpolaga, se priložijo odzivnemu poročilu kot dokaz.
40. člen 
Nadzorovana oseba ni dolžna predložiti odzivnega poročila, kolikor je že pred izdajo poročila izvedla ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in o tem obvestila nadzorni odbor.
41. člen 
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa sprejme nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi.
Poročilo je dokončni akt nadzornega odbora, ki mora vsebovati obvezne sestavine v skladu s predpisom, ki določa obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občin.
Poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu. O njem se obvesti tudi morebitnega predlagatelja nadzora. Povzetek dokončnega poročila se lahko objavi na spletni strani Občine Ankaran.
42. člen 
Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so:
1. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna za namene, ki niso predvideni v proračunu,
2. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva,
3. prodaja občinskega finančnega ali stvarnega premoženja:
– ki ni vključeno v letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja, razen, če predmeta prodaje v skladu s predpisi ni potrebno vključiti v ta program,
– s sklenitvijo neposredne pogodbe, razen v primerih, ko zakon ali drug predpis to dopušča,
– v nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa,
4. hujše kršitve predpisov s področja javnega naročanja.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v 15 (petnajstih) dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Na podlagi sprejetega sklepa o hujših kršitvah predpisov ali nepravilnosti nadzorni odbor posreduje obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena pristojnem ministrstvu in računskemu sodišču.
Obvestilo oblikuje skupina članov nadzornega odbora, ki je izvedla nadzor, podpiše pa ga predsednik nadzornega odbora.
43. člen 
Občinski svet, župan in pristojni organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila in izdana mnenja nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
VII. MNENJA IN OPOZORILA NADZORNEGA ODBORA 
44. člen 
Nadzorni odbor o posameznih zadevah lahko izda tudi mnenje, priporočilo ali opozorilo in sicer na lastno pobudo ali na predlog občinskega sveta, župana ali posameznega uporabnika javnih sredstev.
VIII. JAVNOST DELA 
45. člen 
Delo nadzornega odbora je javno. Na podlagi sklepa nadzornega odbora je lahko seja nadzornega odbora izjemoma zaprta za javnost.
Nadzorni odbor zagotavlja javnost svojega dela s predložitvijo poročil o delu, končnih poročil o nadzoru in ustreznih informacij občinskemu svetu ter z obveščanjem javnosti o svojem delu preko občinskega glasila ter drugih javnih medijev, medmrežja ali na drug primeren način.
Pri dajanju obvestil je potrebno spoštovati predpise, ki določajo tajnost podatkov ali njihovih posameznih delov, kakor tudi predpise o dostopu do informacij javnega značaja. Obvestila morajo biti pripravljena tako, da varujejo ugled strank in drugih udeležencev v postopku.
O nadzoru, ki je v postopku izvajanja, se lahko javno navaja le, v kateri fazi je postopek nadzora in kdaj bo predvidoma končan.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
46. člen 
Poslovnik nadzornega odbora in njegove spremembe sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov nadzornega odbora.
47. člen 
Za področja delovanja nadzornega odbora, ki jih ne ureja ta poslovnik, se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran.
48. člen 
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ankaran začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ankaran, dne 13. novembra 2015
Občina Ankaran 
Nadzorni odbor 
Predsednica Nadzornega odbora 
Tatjana Vošinek Pucer l.r.
Ai sensi dell’articolo 32 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 94/07 – testo unico consolidato, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) e dell’articolo 56 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale n. 17/2015), il Comitato di Controllo del Comune di Ancarano nella sua 3ª seduta ordinaria del 13 novembre2015 adotta il
R E G O L A M E N T O 
sull’operato del Comitato di Controllo del Comune di Ancarano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Il presente regolamento disciplina in modo dettagliato l’organizzazione del lavoro del Comitato di controllo del Comune di Ancarano (più avanti nel testo: Comitato di controllo), nonché i diritti e i doveri del presidente e dei membri nell’esercizio del controllo, le modalità di decisione e il procedimento di controllo.
Articolo 2 
Il Comitato di controllo, conformemente alla Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della R.S. n. 94/07 – testo unico consolidato, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) (più avanti nel testo: ZLS) e allo Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale n. 17/2015) (più avanti nel testo: Statuto del Comune di Ancarano), è un organo indipendente del Comune di Ancarano e l’organo supremo di controllo della spesa pubblica nel Comune di Ancarano.
Il Comitato di controllo è autonomo e indipendente nell’ambito delle proprie competenze. Esercita i propri compiti in modo professionale, diligente, onestamente e con assoluta imparzialità, ai sensi delle leggi in vigore e di altre norme statali e comunali.
Nel suo lavoro il Comitato di controllo collabora con il Consiglio comunale, l’Amministrazione comunale, il Sindaco e gli altri organi, uffici e gruppi di lavoro.
Articolo 3 
La sede del Comitato di controllo è presso la sede del Comune di Ancarano, Strada dell’Adriatico 66, 6280 Ancarano. Per le sedute il Comitato di controllo utilizza i locali del Comune.
Per i propri atti il Comitato di controllo utilizza il timbro del Comitato di controllo. Il timbro del Comitato di controllo, conformemente allo Statuto del Comune di Ancarano, è di forma circolare, al centro del quale è rappresentato lo stemma comunale sotto forma di scudo ed in circonferenza la dicitura “OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO”.
Il timbro può essere utilizzato dal presidente del Comitato di controllo, un membro del Comitato di controllo da lui autorizzato e un dipendente pubblico dell’Amministrazione comunale con il consenso del presidente del Comitato di controllo.
Il timbro del Comitato di controllo è custodito dal direttore dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano.
Articolo 4 
L’operato del Comitato di controllo è pubblico. La pubblicità dell’operato può essere limitata o esclusa nei casi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto del Comune di Ancarano.
I membri del Comitato di controllo hanno l’obbligo nel proprio lavoro di tutelare i dati personali, i segreti di Stato, commerciali e d’ufficio, così definiti dalla legge, da altra norma o dagli atti del consiglio comunale e delle organizzazioni dei soggetti fruitori dei mezzi di bilancio, nonché di rispettare la dignità, il buon nome e l’integrità degli individui.
II. COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO 
Articolo 5 
Il Comitato di controllo conformemente alla legge:
– effettua il monitoraggio in materia di disposizione del patrimonio del Comune,
– controlla la destinazione d’uso e l’opportunità d’impegno dei mezzi del bilancio comunale,
– controlla la gestione finanziaria dei soggetti fruitori dei mezzi di bilancio,
– svolge altri compiti, se così stabilito dalla legge o dallo statuto del comune.
Il controllo nei suddetti settori viene svolto in osservanza dei seguenti criteri:
– legalità,
– correttezza,
– destinazione d’uso,
– opportunità d’impegno,
– efficienza,
– economicità.
Articolo 6 
Nell’esercitare il controllo il Comitato di controllo ha le seguenti prerogative:
– verifica la conformità dell’operato dei soggetti fruitori dei mezzi di bilancio comunale con le norme legali, nonché valuta la destinazione d’uso, l’opportunità d’impegno, l’efficienza e l’economicità di utilizzo dei mezzi di bilancio comunali e del patrimonio pubblico rispetto agli obiettivi prefissati,
– verifica la conformità dei conti con il bilancio del comune e le decisioni del consiglio comunale,
– altre forme di controllo svolte dal Comitato di controllo nell’ambito delle proprie competenze,
– influisce sulla cancellazione delle irregolarità riscontrate durante la procedura di controllo,
– relaziona sul controllo,
– altre prerogative conformemente alle disposizioni dello Statuto del comune.
Per esercitare il controllo il Comitato di controllo si avvale dei seguenti poteri:
– verifica tutti gli atti e i documenti che ritiene siano necessari per svolgere il singolo controllo,
– acquisisce i dati, il materiale e le informazioni che sono necessarie per l’attuazione del controllo,
– esamina i piani finanziari e i conti definitivi in tutte le fasi di adozione.
Articolo 7 
Il lavoro amministrativo per il Comitato di controllo viene svolto da un funzionario dell’Amministrazione comunale designato dal sindaco tra i dipendenti dell’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione comunale in particolare:
– comunica al Comitato di controllo l’approvazione o le modifiche di norme di legge e di altro tipo inerenti a settori che sono di competenza del Comitato di controllo,
– redige informazioni riguardanti il settore preso in esame dal Comitato di controllo,
– trasmette i materiali tecnici,
– redige gli inviti e il materiale per le sedute del Comitato di controllo, nonché per lo svolgimento tecnico e organizzativo delle sedute,
– redige singoli atti che accompagnano la procedura di controllo del Comitato di controllo (deliberazioni sull’attuazione del controllo, lettere alle persone controllate, poteri e simili),
– redige ed elabora i verbali delle sedute,
– riceve, invia e mette in ordine la posta,
– archivia i materiali,
– gestisce i registri sul lavoro effettuato dai membri del Comitato di controllo,
– informa i membri del Comitato di controllo sulle possibilità di acquisire ulteriori conoscenze nel settore del controllo.
La documentazione del Comitato di controllo, quali i verbali e il materiale per le sedute, viene custodita nei locali dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano.
Articolo 8 
I fondi per il lavoro del Comitato di controllo sono garantiti dal bilancio comunale sulla base del programma di lavoro annuale e del piano finanziario del Comitato di controllo.
III. DIRITTI E DOVERI DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL COMITATO DI CONTROLLO 
Articolo 9 
Durante la prima seduta (costitutiva) i membri del Comitato di controllo nominano tra loro il presidente del Comitato di controllo e il vicepresidente del Comitato di controllo.
Il Comitato di controllo è rappresentato e presentato, nonché guidato dal presidente del Comitato di controllo che ne organizza il lavoro, in sua assenza dal vice.
Articolo 10 
Il presidente del Comitato di controllo:
– dirige e organizza le attività del Comitato di controllo,
– convoca e presiede le sedute del Comitato di controllo,
– propone l’ordine del giorno per le sedute del Comitato di controllo,
– rappresenta il Comitato di controllo,
– propone i membri che effettueranno il controllo,
– firma le deliberazioni, i verbali, le procure e gli altri atti del Comitato di controllo,
– provvede all’attuazione delle deliberazioni del Comitato di controllo,
– elabora la proposta per il programma annuale del Comitato di controllo,
– provvede all’attuazione delle disposizioni del presente regolamento,
– collabora con il consiglio comunale, il Sindaco, gli organi del consiglio e l’amministrazione comunale,
– se necessario, partecipa alle sedute del consiglio comunali; è obbligato a farlo se all’ordine del giorno c’è una tematica che rientra nell’ambito delle competenze del Comitato di controllo,
– rappresenta le constatazioni, i pareri, i suggerimenti e le proposte del Comitato di controllo dinanzi agli organi del comune e gli organi dei soggetti fruitori dei mezzi di bilancio,
– esegue altre attività in base alla delibera del Comitato di controllo.
Per determinati compiti il presidente può incaricare un singolo membro del Comitato.
Articolo 11 
I membri del Comitato di controllo hanno il dovere di:
– partecipare alle sedute del Comitato di controllo e collaborare attivamente al suo operato,
– svolgere i compiti necessari presso i soggetti fruitori del bilancio che sono controllati,
– svolgere altri compiti in base ad una delibera o per procura del Comitato di controllo.
Articolo 12 
Ai membri del Comitato di controllo spetta un premio per il loro lavoro pari all’ammontare definito dall’atto del consiglio comunale.
IV. PIANIFICAZIONE DELL’OPERATO DEL COMITATO DI CONTROLLO 
Articolo 13 
Il Comitato di controllo decide autonomamente il suo programma di lavoro che comprende il programma annuale di monitoraggio e la proposta di piano finanziario che vengono sottoposti al Sindaco e al consiglio comunale. L’iniziativa per l’inserimento di determinate pratiche nel programma annuale di monitoraggio può essere trasmessa al Comitato di controllo dal consiglio comunale e dal Sindaco, nonché dai cittadini e di cui il Comitato di controllo terrà conto in base alle proprie valutazioni.
Articolo 14 
Nell’elaborazione della proposta del programma annuale di lavoro il Comitato di lavoro esamina le proposte per l’attuazione del controllo ordinario presso il singolo soggetto fruitore dei mezzi di bilancio che vengono trasmesse da:
– i membri del Comitato di controllo,
– il consiglio comunale,
– il Sindaco,
– altre forme di organizzazione nel comune (forme informali di organizzazioni di cittadini, gruppi e singoli elettori ecc.).
Nella proposta di cui al primo capoverso del presente articolo il proponente deve definire:
– il nome del soggetto fruitore del bilancio ossia del progetto sul quale deve essere effettuato il controllo,
– l’oggetto ossia il tema del controllo e le presunte irregolarità.
Il Comitato di controllo informa il proponente della sua decisione riguardante la sua proposta.
Articolo 15 
Nel programma operativo annuale si pianifica:
1. Il contenuto del monitoraggio e del controllo della gestione dei soggetti fruitori del bilancio e degli esecutori dei servizi pubblici tramite l’esame del materiale predisposto e delle relazioni riguardanti la loro gestione.
2. Il tipo di esecuzione dei controlli che si distinguono in:
– controlli ordinari in cui vengono definiti, nel programma operativo annuale, i fruitori del bilancio, ossia la loro gestione o i progetti che saranno presumibilmente oggetto di controllo unitamente all’ambito di controllo,
– controlli straordinari che vengono stabiliti a discrezione del Comitato di controllo, sulla base di un’iniziativa del consiglio comunale, un’iniziativa del Sindaco, iniziative di singoli membri del Comitato di controllo, nonché iniziative fondate da parte di cittadini.
3. In base all’entità o alla complessità, il controllo viene definito nel programma operativo annuale come:
– controllo molto complesso (comprende tutti i criteri di cui all’articolo 6 del presente regolamento),
– controllo complesso (comprende più criteri di cui all’articolo 6 del presente regolamento),
– controllo meno complesso (comprende un singolo criterio di cui all’articolo 6 del presente regolamento).
4. L’adozione delle decisioni necessarie relative al lavoro del Comitato di controllo.
5. L’importo dei fondi necessari per l’attuazione delle attività previste del Comitato di controllo che viene definito con il piano finanziario.
V. MODALITÀ DI DECISIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO 
Articolo 16 
Il Comitato di controllo adotta le deliberazioni durante le sedute.
Le sedute vengono convocate dal presidente del Comitato di controllo.
Il presidente convoca le sedute conformemente al programma operativo del Comitato di controllo, sulla base della deliberazione del Comitato di controllo e su richiesta di due membri del Comitato di controllo. Se il presidente non convoca la seduta entro 15 giorni dalla richiesta trasmessa, può convocarla il vicepresidente.
La seduta costitutiva viene convocata e diretta dal Sindaco sino all’elezione del/della presidente del Comitato di controllo.
Articolo 17 
Alle sedute del Comitato di controllo possono partecipare anche i consiglieri e discutere in esse quando concede loro la parola chi presiede la seduta, non hanno però il diritto di votare.
Alle sedute del Comitato di controllo possono partecipare anche esperti invitati provenienti da singoli settori e inserirsi nella discussione quando concede loro la parola chi presiede la seduta, non hanno però il diritto di votare.
L’iniziativa per la loro partecipazione può essere data dai membri del Comitato di controllo, la decisione sull’invito alla seduta del Comitato di controllo viene invece accolta dal presidente.
Convocazione delle sedute 
Articolo 18 
La convocazione della seduta del Comitato di controllo con la proposta dell’ordine del giorno e il materiale viene inviata ai membri del Comitato di controllo tramite posta elettronica almeno sei giorni prima della data stabilita per la seduta. Le integrazioni dei singoli materiali possono essere inviate anche successivamente se il contenuto delle integrazioni del materiale è assolutamente necessario per decidere in merito al punto dell’ordine del giorno.
Il presidente del Comitato di controllo può in casi eccezionali convocare la seduta del Comitato di controllo in un termine più breve di quello stabilito nel primo capoverso del presente articolo se nella convocazione cita e spiega i motivi per cui è fondata la convocazione in un periodo più breve.
Articolo 19 
In casi eccezionali il presidente del Comitato di controllo può convocare una seduta per corrispondenza. In tal caso deve essere trasmesso il materiale ai membri e deve essere stabilito un periodo di almeno 24 ore perché esprimano le loro posizioni. La singola decisione è adottata se 2 membri del Comitato di controllo si esprimono a favore.
Svolgimento della seduta 
Articolo 20 
Alle sedute del Comitato di controllo si tiene un registro delle presenze. Il Comitato di controllo delibera validamente se è presente più della metà dei membri del Comitato di controllo.
Se dopo il primo accertamento delle presente il Comitato di controllo non ha il quorum, quest’ultimo viene accertato ancora una volta e, precisamente, trascorsi quindici minuti dal primo accertamento.
Nel caso in cui un determinato membro abbia anzitempo comunicato il ritardo, il quorum viene accertato trascorso il tempo previsto che non deve essere superiore a un’ora.
Se il Comitato di controllo non può deliberare validamente anche dopo il secondo accertamento del quorum, il presidente conclude la seduta.
Articolo 21 
All’inizio della seduta il presidente propone l’ordine del giorno della seduta.
Nel decidere l’ordine del giorno i membri del Comitato di controllo possono proporre la revoca di un singolo punto all’ordine del giorno, l’ampliamento o la modifica dell’ordine del giorno o dell’ordine con cui vengono esaminati i punti all’ordine del giorno.
Il presidente organizza e consente di pronunciarsi sulle singole proposte, poi mette ai voti la proposta corretta dell’ordine del giorno per intero che è accolto se per quest’ultimo vota la maggior parte dei membri presenti.
Articolo 22 
In merito allo svolgimento della seduta del Comitato di controllo viene redatto un verbale che contiene:
– il numero progressivo della seduta, la data e il luogo della seduta e l’orario di inizio e fine della seduta,
– il registro della presenza o assenza dei membri del Comitato di controllo e degli invitati alla seduta,
– la constatazione del quorum e l’ordine del giorno approvato,
– lo svolgimento della seduta con l’indicazione dei relatori e una breve sintesi della discussione,
– le dichiarazioni dei membri del Comitato di controllo per le quali è stato richiesto che venissero messe a verbale,
– eventuali pareri discordanti durante la votazione sulle delibere proposte,
– le deliberazioni e le posizioni del Comitato di controllo,
– altri dati per i quali il Comitato di controllo decide che vengano messi a verbale.
I verbali sulle sedute vengono scritti dal segretario verbalizzante che è messo a disposizione dall’amministrazione comunale, sono firmati dal presidente del Comitato di controllo. Al verbale è necessario allegare una copia del materiale.
Il segretario verbalizzante ha l’obbligo di inviare ai membri del Comitato di controllo il verbale della seduta del Comitato di controllo in visione e da integrare, entro 7 giorni lavorativi dalla data della seduta del Comitato di controllo. Il verbale viene approvato alla prima seduta successiva del Comitato di controllo, viene firmato dal presidente del Comitato di controllo e dal dipendente dell’amministrazione comunale che l’ha scritto.
Articolo 23 
Ad ogni seduta, come primo punto all’ordine del giorno, viene effettuata una revisione delle delibere approvate e si delibera l’approvazione del verbale della precedente seduta del Comitato di controllo.
La revisione delle delibere della precedente seduta del Comitato di controllo è presentata dal presidente che riferisce in merito alla loro attuazione.
Articolo 24 
Il presidente, ossia i relatori del materiale, introducono i singoli punti all’ordine del giorno e poi anche eventuali persone i invitate alla seduta per quel punto all’ordine del giorno. Segue la discussione, l’ordine di comparizione degli oratori viene stabilito dal presidente del Comitato di controllo.
Di solito la discussione relativa ad un singolo punto all’ordine del giorno della seduta del Comitato di controllo non ha una durata limitata nel tempo.
Il Comitato di controllo, su proposta del presidente del Comitato di controllo o su richiesta di un membro del Comitato di controllo, può decidere di discutere ancora una volta della stessa faccenda o di limitare il tempo degli interventi.
Se il Comitato di controllo non ha terminato la discussione della faccenda presa in esame o se decide che non ci sono ancora le condizioni per una decisione definitiva, si decide di spostare la discussione e decidere sulla faccenda in una delle successive sedute del Comitato di controllo.
Articolo 25 
Per ogni punto all’ordine del giorno il Comitato di controllo accoglie una delibera, una posizione o un’informazione.
I membri del Comitato di controllo hanno il diritto di acquisire informazioni e consultarsi su tutte le questioni di cui discute il Comitato di controllo.
Articolo 26 
Il presidente del Comitato di controllo provvede al mantenimento dell’ordine durante la seduta.
Alla seduta del Comitato di controllo può parlare quello cui il presidente del Comitato di controllo dà facoltà di parola. Alla seduta del Comitato di controllo l’oratore può trattare solo dell’argomento all’ordine del giorno della seduta del Comitato di controllo e per il quale ha ricevuto l’invito ad esprimersi da parte del presidente del Comitato di controllo. Se l’oratore non si attiene all’ordine del giorno o al tema per cui gli è stata data facoltà di parola, il presidente del Comitato di controllo lo richiama all’ordine.
Se anche dopo il richiamo l’oratore continua a non attenersi all’ordine del giorno o al tema per cui gli è stata data facoltà di parola, il presidente può togliergli la parola. Il relatore si può opporre alla revoca della facoltà di parola. Il Comitato di controllo decide riguardo al ricorso.
Il presidente del Comitato di controllo può disporre dell’allontanamento dalla seduta per l’oratore o un’altra persona presente se, nonostante la revoca della facoltà di parola, viola l’ordine della seduta disturbando l’operato del Comitato di controllo. L’oratore o un altro presente si può opporre all’allontanamento dalla seduta. Il Comitato di controllo decide riguardo al ricorso.
Se il presidente del Comitato di controllo non riesce con le misure ordinarie a mantenere l’ordine nella seduta del Comitato di controllo, la interrompe e rinvia.
Tutte le misure vengono registrate sul verbale della seduta del Comitato di controllo.
Articolo 27 
Il presidente termina la seduta quando si esauriscono tutti i punti all’ordine del giorno. Può anche interrompere la seduta se è d’accordo la maggior parte dei membri presenti, tuttavia la stessa seduta deve continuare entro e non oltre 14 giorni.
Articolo 28 
Il Comitato di controllo può rinviare il trattamento di una singola proposta se constata che per decidere al riguardo è necessario richiedere anche ulteriori dati o i pareri dei relativi organi o istituzioni.
Adozione delle decisioni 
Articolo 29 
Il Comitato di controllo può deliberare validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi membri. La presenza alla seduta, ossia il quorum, si accerta all’inizio della seduta, prima di ogni votazione e all’inizio del proseguimento della seduta interrotta.
Articolo 30 
Dopo aver effettuato la discussione, il presidente formula per il singolo punto all’ordine del giorno una proposta di delibera o di delibere. I membri votano per ogni singola deliberazione proposta.
Articolo 31 
Le decisioni vengono accolte alla seduta con la maggior parte dei voti dei membri presenti del Comitato di controllo tranne nel caso in cui la legge, lo statuto del comune o il presente regolamento non stabiliscano una maggioranza diversa.
Articolo 32 
Dopo ciascuna votazione effettuata il presidente del Comitato di controllo accerta e pubblica l’esito delle votazione. Il membro del Comitato di controllo ha facoltà di esprimere un parere distinto che viene messo a verbale.
Se sulla base della discussione è necessario elaborare le proposte per le decisioni o le posizioni, la discussione può essere interrotta e proseguire dopo la presentazione di tali proposte, ossia posizioni, nella stessa seduta o nella successiva.
VI. PROCEDIMENTO DI CONTROLLO 
Articolo 33 
Il Comitato di controllo può iniziare il procedimento di controllo solo se tale controllo è definito nel programma annuale di controllo. In caso contrario è necessario, innanzitutto, integrare il programma annuale di controllo e trasmetterlo con una motivazione al Sindaco e al consiglio comunale.
Per l’attuazione del controllo il Comitato di controllo può autorizzazione un singolo membro o un gruppo di membri. Nel decidere sugli esecutori di un singolo controllo si tiene conto della complessità e dell’ambito di controllo.
I membri del Comitato di controllo che sono incaricati di attuare un singolo controllo:
– effettuano il controllo,
– preparano la bozza della relazione sul controllo effettuato in cui trasmettono le constatazioni, le valutazioni, i pareri e i suggerimenti.
Il Comitato di controllo può decidere che singoli incarichi tecnici vengano svolti da un perito, ossia da un’organizzazione tecnica.
Delibera del Comitato di controllo sull’attuazione del controllo 
Articolo 34 
Il controllo inizia con la delibera sull’attuazione del controllo che viene adottata dal Comitato di controllo e deve contenere:
– l’identificazione della persona controllata e del suo responsabile,
– l’oggetto del controllo,
– il contenuto del controllo,
– l’orario del controllo,
– i membri del Comitato di controllo, ossia le altre persone autorizzate o le organizzazioni che effettueranno il controllo.
La delibera sull’attuazione del controllo viene obbligatoriamente notificata alla persona interessata. Dalla data di notifica della delibera sull’attuazione del controllo alla persona oggetto di accertamento, fino alla data d’inizio dell’accertamento stesso, devono trascorrere almeno 7 (sette) giorni.
Esecuzione del controllo 
Articolo 35 
Il procedimento di regola si avvia mediante un primo incontro con il destinatario del controllo, al fine di informarlo sul contenuto, il tenore e lo svolgimento della stessa, nonché acquisire i dati e la documentazione per l’avvio del controllo e concordando le persone di riferimento presso la persona soggetta al controllo.
Articolo 36 
Nel procedimento di controllo i membri del Comitato di controllo che effettuano la verifica, hanno il diritto di richiedere alle persone controllate tutti i dati che sono necessari per l’esecuzione delle verifiche. Tale richiesta deve contenere:
– l’identificazione della persona controllata,
– l’indicazione dei dati, delle comunicazioni, dei documenti o altra documentazione che è necessario presentare,
– il termine per la presentazione dei dati.
La richiesta per la presentazione dei dati può essere data per iscritto o oralmente. In caso di richiesta orale il membro del Comitato di controllo redige un’annotazione ufficiale con l’indicazione di tutti i dati di cui al precedente capoverso di tale articolo e dei dati relativi alle modalità e all’orario di comunicazione della richiesta e con l’indicazione obbligatoria della persona cui è stata comunicata la richiesta.
La persona soggetta al controllo ha l’obbligo di presentare la documentazione richiesta nei termini prestabiliti, di collaborare al procedimento e rispondere agli accertamenti e ai suggerimenti del Comitato di controllo.
I termini per la presentazione della documentazione richiesta possono essere prolungati su richiesta della persona soggetta al controllo. La decisione al riguarda viene presa dai membri del Comitato di controllo che effettuano il controllo.
Articolo 37 
Il controllo deve essere effettuato in modo tale da ostacolare il meno possibile il processo operativo e la gestione della persona soggetta al controllo. I membri del Comitato di controllo effettuano le indagini e le verifiche in un ambito ragionevole. Il rappresentante della persona soggetta al controllo può essere presente per tutto il tempo.
Articolo 38 
Ancor prima del rilascio della bozza della relazione, la persona soggetta al controllo può effettuare delle misure per eliminare le irregolarità riscontrate per quanto ciò sia possibile dal punto di vista temporale, tecnico e organizzativo.
In merito alle misure effettuate informa il Comitato di controllo con una relazione scritta. Nel procedimento di controllo la persona soggetta al controllo può esprimere al Comitato di controllo il proprio parere e opporsi alle sue constatazioni.
Articolo 39 
Dopo aver effettuato le verifiche il Comitato di controllo prepara una bozza della relazione e la trasmette in visione al soggetto controllato che ha il diritto, entro quindici (15) giorni dalla ricezione della bozza della relazione sul controllo, di rispondere alle singole affermazioni (nota oppositiva).
La nota oppositiva include i pareri, le osservazioni e i chiarimenti della persona sottoposta a controllo per ogni singolo accertamento della bozza della relazione in cui vengono constatate delle violazioni delle norme. I documenti di cui dispone l’organo sottoposto a controllo vengono allegati alla nota oppositiva.
Articolo 40 
La persona sottoposta a controllo non ha l’obbligo di presentare una nota oppositiva se già prima del rilascio della relazione ha effettuato delle misure per eliminare le irregolarità riscontrate e ne ha informato il Comitato di controllo.
Articolo 41 
Sulla base della bozza della relazione e della nota oppositiva del soggetto sottoposto a controllo, il Comitato di controllo approva una relazione con i suggerimenti e le proposte.
La relazione è l’atto definitivo del Comitato di controllo che deve comprendere le componenti obbligatorie in conformità alla norma che definisce le componenti obbligatorie della relazione del Comitato di controllo del comune.
La relazione viene inviata dal Comitato di controllo al soggetto sottoposto a controllo, al consiglio comunale e al Sindaco. Ne viene informato anche l’eventuale proponente del controllo. La sintesi della relazione definitiva può essere pubblicata sul sito web del Comune di Ancarano.
Articolo 42 
Costituiscono gravi violazioni delle norme e irregolarità nella gestione:
1. assunzione di obbligo e pagamento di fondi del bilancio per fini che non sono previsti nel bilancio,
2. assunzione di obblighi e pagamento di fondi del bilancio per un importo che supera i fondi garantiti dal bilancio,
3. vendita del patrimonio comunale finanziario o materiale:
– che non è compreso nel programma annuale di vendita del patrimonio finanziario o materiale a meno che non sia necessario inserire in tale programma l’oggetto della vendita, conformemente alle norme,
– con la stipula di un contratto diretto, tranne nei casi in cui la legge o un’altra norma lo consentano,
– in contrasto con la decisione presa dell’organo competente,
4. gravi violazioni delle norme nel settore degli appalti pubblici.
Se il Comitato di controllo ha constatato una grave violazione delle norme o delle irregolarità nella gestione del soggetto controllato, entro 15 (quindici) giorni dall’efficacia giuridica della relazione deve informare il Ministero competente e la Corte dei conti di tali violazioni.
Sulla base della delibera approvata riguardo a gravi violazioni alle norme o irregolarità, il Comitato di controllo trasmette la comunicazione di cui al capoverso precedente del presente articolo al ministro competente e alla Corte dei conti.
La comunicazione viene elaborata da un gruppo di membri del Comitato di controllo che ha effettuato le verifiche, viene però firmata dal presidente del Comitato di controllo.
Articolo 43 
Il consiglio comunale, il Sindaco e gli organi competenti dei soggetti fruitori dei mezzi di bilancio comunali, hanno l’obbligo di esaminare le relazioni e i pareri rilasciati dal Comitato di controllo e, conformemente alle proprie competenze, di tener conto dei suggerimenti e delle proposte del Comitato di controllo.
VII. PARERI E SEGNALAZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO 
Articolo 44 
Il Comitato di controllo può esprimere pareri, suggerimenti o segnalazioni in relazione a specifici argomenti, tanto per propria iniziativa, quanto dietro richiesta del consiglio comunale, del Sindaco o di un singolo soggetto gestore di fondi pubblici.
VIII. CARATTERE PUBBLICO DELL’OPERATO 
Articolo 45 
L’operato del Comitato di controllo è pubblico. Sulla base della delibera del Comitato di controllo la seduta del Comitato di controllo può essere eccezionalmente chiusa al pubblico.
Il Comitato di controllo garantisce il carattere pubblico del suo lavoro presentando le relazioni sul lavoro, le relazioni definitive sul controllo e le relative informazioni al consiglio comunale, nonché informando l’opinione pubblica del proprio operato tramite il bollettino comunale e altri mass media, la rete o in altro modo adeguato.
Nel dare informazioni è necessario rispettare le norme che stabiliscono la segretezza dei dati o di loro singole parti, nonché le norme sull’accesso alle informazioni di carattere pubblico. Le informazioni devono essere preparate in modo tale da tutelare il buon nome dei clienti e delle altre parti coinvolte nel procedimento.
In merito ad un controllo che è in fase di esecuzione, possono essere indicati pubblicamente solo in quale fase si trova il procedimento di controllo e quando sarà presumibilmente ultimato.
IX. DISPOSIZIONI PRELIMINARI E CONCLUSIVE 
Articolo 46 
Il regolamento del Comitato di controllo e le sue modifiche vengono approvati dal Comitato di controllo con la maggioranza dei voti di tutti i membri del Comitato di controllo.
Articolo 47 
Per i settori operativi del Comitato di controllo che non sono disciplinati dal presente regolamento, si applicano analogamente le disposizioni del Regolamento del consiglio comunale del comune di Ancarano.
Articolo 48 
Il regolamento sull’operato del Comitato di controllo del Comune di Ancarano entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Ancarano, 13 novembre 2015
Comune di Ancarano 
Comitato di controllo 
Presidente del Comitato di controllo 
Tatjana Vošinek Pucer m.p.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti