Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2015 z dne 21. 12. 2015

Kazalo

3922. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči, stran 12628.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15) in tretjega odstavka 31. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R AV I L N I K 
o spremembah Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči 
1. člen
V Pravilniku o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 8/12) se v prvem odstavku 3. člena beseda »pravim« nadomesti z besedo »prvim«.
2. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(1) Kot vrednost motornega vozila v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila, se upošteva vrednost, ugotovljena iz baze podatkov rabljenih vozil (v nadaljnjem besedilu: baza podatkov).
(2) Baza podatkov je baza, ki jo izbere ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
(3) Pri ugotavljanju vrednosti vozila se upoštevajo osnovni podatki vozila, pridobljeni iz uradne evidence registriranih vozil.
(4) Pri ugotavljanju vrednosti vozila se upošteva leto prve registracije. Kot vrednost vozila se upošteva prodajna cena glede na število povprečno prevoženih kilometrov.
(5) Če vrednosti iz prejšnjega odstavka v bazi podatkov ni, se upošteva vrednost po izjavi stranke.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se kot vrednost novejših vozil, če v letu prve registracije v bazi podatkov še ni znana cena rabljenega vozila, upošteva zadnja veljavna maloprodajna cena v letu prve registracije.«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-31/2015
Ljubljana, dne 16. decembra 2015
EVA 2015-2611-0076
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
 

AAA Zlata odličnost