Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3860. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin, stran 12348.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin 
1. člen
V Pravilniku o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (Uradni list RS, št. 69/01 in 40/04) se v 1. členu napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 2008/61/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 2000/29/ES, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju (UL L št. 158 z dne 18. 6. 2008, str. 41; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/61/ES) določa: «.
2. člen 
V 4. členu se besedilo »drugega odstavka« črta.
3. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Material, ki je namenjen opravljanju raziskovalne dejavnosti, lahko uvažajo ali premeščajo organizacije, ki imajo odločbo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava) o izpolnjevanju pogojev glede strokovne in tehnične usposobljenosti za opravljanje raziskovalne dejavnosti na materialu (v nadaljnjem besedilu: odločba o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, da organizacije, ki so javni zavodi, izpolnjujejo pogoje glede strokovne in tehnične usposobljenosti za opravljanje raziskovalne dejavnosti na materialu, če imajo javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav.
Material, ki se uvaža ali premešča za opravljanje raziskovalne dejavnosti, mora spremljati dovoljenje uprave za uvoz ali premeščanje materiala in predhodno soglasje.
Če je material iz druge in tretje alinee 3. člena tega pravilnika uvrščen na Seznam V.B, ga mora poleg listin iz prejšnjega odstavka spremljati tudi fitosanitarno spričevalo, če je uvrščen na Seznam V.A, pa rastlinski potni list.
Organizacija mora takoj ob prejemu materiala, ki se uvaža ali premešča za opravljanje raziskovalne dejavnosti, obvestiti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru uvoza materiala iz druge in tretje alineje 3. člena tega pravilnika, ki je uvrščen na Seznam V.B, obvezna prijava materiala fitosanitarnemu inšpektorju na vstopnem mestu v skladu s predpisi, ki urejajo postopke za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov.«.
4. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacije pošljejo vlogo za pridobitev odločbe o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na materialu na upravo.
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (firma in sedež),
– osebno ime osebe, odgovorne za raziskovalne dejavnosti na materialu,
– podatke o materialu,
– podatke o izpolnjevanju pogojev iz Priloge 1, del A.
Vloga iz prvega odstavka tega člena ni potrebna za javne zavode iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.«.
5. člen 
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacije, ki imajo odločbo o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti iz prejšnjega člena ali javno pooblastilo za opravljanje diagnostičnih preiskav iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, morajo za posamezen uvoz ali premeščanje materiala pri upravi vložiti vlogo.
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o vlagatelju (firma in sedež),
– osebno ime osebe, odgovorne za raziskovalne dejavnosti na materialu,
– znanstveno ime materiala, vključno z imenom zadevnega škodljivega organizma, kadar je to potrebno; imena škodljivih organizmov, rastlin in rastlinskih proizvodov se napiše v latinščini,
– tip materiala,
– količino materiala,
– kraj porekla materiala; če material po poreklu ni iz Evropske unije, je vlogi treba priložiti ustrezno potrdilo o poreklu materiala,
– trajanje, značaj in cilje predvidenih raziskovalnih dejavnosti, vključno s povzetkom in specifikacijo dela,
– naslov in opis specifičnih lokacij za vzdrževanje karantenskih razmer oziroma za raziskave,
– kraj prvega shranjevanja ali prvega sajenja, če je material namenjen sprostitvi iz karantenskih razmer,
– predlagano metodo ter čas uničenja ali obdelave materiala po dokončanju odobrenih raziskovalnih dejavnosti, če material ni namenjen sprostitvi iz karantenskih razmer,
– predlagano vstopno mesto za material, ki se namerava uvoziti, in predviden čas vnosa.
Uprava lahko od organizacij zahteva tudi druge podatke za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz Priloge 1, del B, 3. točka.«.
6. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava po prejemu popolne vloge iz prejšnjega člena izda dovoljenje za uvoz ali premeščanje materiala, če ugotovi, po potrebi tudi na podlagi inšpekcijskega pregleda, da organizacija izpolnjuje posebne pogoje iz Priloge 1, del B.
Dovoljenje za uvoz ali premeščanje materiala iz prejšnjega odstavka se izda za določeno obdobje glede na predvidene raziskovalne dejavnosti.«.
7. člen 
V zadnjem stavku 11. člena se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
8. člen 
V 12. členu se besedilo »Direktivo Komisije 95/44/ES« nadomesti z besedilom »Direktivo 2008/61/ES«.
9. člen 
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »četrte alinee 9. člena« nadomesti z besedilom »šeste alinee drugega odstavka 9. člena«.
V drugem odstavku se besedilo »Direktivo Komisije 95/44/ES« nadomesti z besedilom »Direktivo 2008/61/ES«.
10. člen 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »prvega odstavka« črta.
11. člen 
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »fitosanitarna inšpekcija« nadomesti z besedilom »fitosanitarni inšpektor«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru uvoza materiala iz druge in tretje alinee 3. člena tega pravilnika, ki je uvrščen na Seznam V.B, je fitosanitarni pregled obvezen na vstopnem mestu.«.
12. člen 
V Prilogi 2 se v 11. točki obrazca besedilo »Direktivo Komisije 95/44/ES« nadomesti z besedilom »Direktivo 2008/61/ES«.
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-303/2015
Ljubljana, dne 10. decembra 2015
EVA 2015-2330-0114
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost